forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

kemal_erdemolM. KEMAL ERDEMOL: Kendisini ok, hem de ok nemseyen biri Ertu?rul zkk. Bu nemsemeyi zaman zaman abartt??? da sylenebilir. Sorulsa reddedecektir muhtemelen ama nc olmak gibi bir misyonu oldu?una da inan?yor.
Kendi kendine stlendi?i bu misyona uygun olarak da, kendisiyle ba?lat?yor her ?eyi. Tansu iller ba?bakan oldu?unda Trkiyede,
kad?n ba?bakanla birlikte bir modernite ba?lad???na inand??? iin, b?y?klar?n? kesmi?ti rne?in. iller iktidar?ndan nce de b?y?ks?z milyonlarca erkek varken stelik.
Fedakarl?klar(!) zerine kurulu bir misyon onunki. B?y???m? da keserim yeter ki vatan?m modernle?sin tad?nda fedakarca bir misyon. Toplum iin en son yapt??? fedakarl?k da Umre ziyareti oldu. Sz konusu ziyareti yaz? dizisi olarak yay?nlamadan nceki son yaz?s?nda, Umrede oru tutmad???n?, namaz k?lmad???n? a?klamak zorunda kald???na gre gerekten byk fedakarl?kt?r bu yapt???.
Gitti?i yerde ne yapt???n? de?il, ne yapmad???n? anlatan bir gazeteci durumuna d?mesinin elbette toplumdaki Ertu?rul zkk alg?s?yla bir ilgisi var. Srekli empati yapan, okurlar?n? da s?k s?k empati yapmaya davet eden zkkn, -e?er Umreye de empati amal? gitmi?se-, bu konuda s?n?rlar? a?t???n? d?nyordur bir ok ki?i. Ancak, bu son s?n?r a?ma o kadar ok a?klama yapmas?n? gerektirmi? ki, zkk, Umrede yap?lmas? herhalde zorunlu olan en temel ibadetleri bile yapmad???n? yazmak gere?ini hissetmi?.Yani eksik bir empati giri?imi sz konusu. Oraya gidip de o ibadetleri yapmamak, zkk kendi kamp?ndakilerin gznde d?m? oldu?u durumdan kurtarm?? olmaz. D?t? durum ?udur; katlan?labilir bir Umre ziyareti de mmkndr anlatan bir adam olmak. Yapt??? empatiyi de eksik b?rakmak. Kt bir durum haliyle.

Korkacak bir ?ey yokmu?, hala laikim anlam?n? ?karmak da mmkn bu ziyaretten. Her ?eyi kendisiyle ba?latma huyu olmasayd?, Umreye gitmenin laiklerin de, hem de y?llard?r, yapt?klar? bir ibadet oldu?unu tahmin edebilirdi.

Trkiyede uzun zamand?r bir ya?am biimi de?i? toku?u abas? grlyor. Asl?nda tek tarafl?, yani sadece laiklerce denendi?i iin tam bir de?i? toku? say?lamaz belki ama, trbanla laik mekanlara dalan Ay?e Arman?n yayg?nla?t?rd???, ?yle bir girip ?kay?m tarz? bir empati abas? sanki bu. O tarafta da korkacak bir ?ey yokmu?un alt?n? fazla izen, ya?am biimlerini birbirleri iin tahamml edilebilir hale getirme amac? ta??yan giri?imler bunlar. Bunda kt bir niyet olmayabilir, ama gerekten gerek var m? sorusu da yanl?? olmaz. Kar??t oldu?u varsay?lan kesimlerin birbirlerini anlamalar? iin geici de olsa birbirlerinin ya?am tarzlar?n? ku?anmalar? m? gerekiyor? Empatinin ok bireysel bir tav?r al?? oldu?unu bilenler, zkkn ya da Arman?n empatilerinden ayn? sonucu ?karabilirler mi her zaman?

Bu ya?am tarz? de?i? toku?unun yine tabii ki tek tarafl?- en tuhaf rne?i e?cinsel modac? Cemil ?pekidir gibi geliyor bana. ?pekinin kendisini muhafazakar olarak tan?mlamas?, gittike ?slamile?ti?ine inand??? bir toplumda, belki ho? grlrm, f?rsat?l??? ta??yor bana sorarsan?z. Elbette e?cinseller de imanl? olabilir ama ?peki, kimseye gsterilmesi gerekmeyen, gsterilmesi de zaten zor olan imandan daha ok muhafazakar olman?n alt?n? iziyor. ?manl? olmak, kimseye gsterilmeden de ya?an?labilen bir tarz, kan?tlanmas? kolay olmayan bir tutum. Oysa muhafazakarl?k, hal ve tav?rlarla da yans?t?labilinen bir disiplin. ?pekinin muhafazakar tutumu nedir bilemesek bile, toplumun kodlar?na uygun bu s?fat? stlenmekte kendince bir yarar gryor belli ki.

Farkl? ya?am tarzlar?n?n, kar??tlarca asla benimsenemeyecek kadar korkun oldu?unun zihinlerde yer etmesinden kaynaklanan abalar bunlar. Asl?nda o korkunlu?u yaratanlar, ?imdi bu empati komedisini yapanlar zaten. Kendi yaratt?klar? korkudan kurtulmak iin yapmad?klar? ?aklabanl?k yok bunlar?n. Mezarl???n yan?ndan ?sl?k alarak geen korkaklar durumundalar. Umre ziyareti de zkkn ?sl???d?r, bu kesin. Umrede namaz k?lmad?m, oru tutmad?m deyi?i ?sl?k almakla e? anlaml?d?r benim gzmde. Bu ?sl?k, korkusundan de?il, misyonunu yerine getirirken, kendi mahallesinin bireylerine durumu anlatma abas?ndan .

Misyonu var zkkn. Kendi kendine grev yklemi? bir kanaat nderi pozuyla, byk gazetenin genel yay?n ynetmeni postuyla srdryor bunu

Siyah beyaz televizyon dneminde, ?imdiki ku?aklar nas?l bir ?ey oldu?unu asla canland?rmayacaklar kafalar?nda maalesef, ekranlara tak?lan renkli camlar vard?. Neden tak?l?rd?, ne i?e yarard? hala bilemem. Uyan?k bir tccar?n, tak?ld??? zaman televizyonu renkli yapaca??na inand?rd??? bir dolu insan alm??t? bu camlardan. K?rm?z?, mavi, ye?il olmak zere renk vard? o camda. A?ac? k?rm?z?, insanlar? mavi gsterdi?i oluyordu ama renkliydi i?te. Umrenin nne konmu? renkli camd?r bu zkk. Yazd?klar?nda a?ac? da, hurmay? da farkl? anlatma ihtimali ok yksek bu yzden. Bize, kendince renklendirdi?i bir Umre yolculu?u anlatacak, ok belli. Aylar nce, Ba?bakan Erdo?an?n, e?i ile birlikte gitti?i bir lokantada, nlerindeki su dolu kadehi, yan masada ikilerini yudumlayanlara kald?rmalar?n?n, Trkiyeyi gerginlikten kurtarabilece?ini yazm??t? zkk. Bu simgesel tutumlara ok bel ba?lam??, naif bir kanat nderi gerekten de.

Umreye giderek kar??t gruplar aras?ndaki gerginli?i kald?raca??n? da d?nyor olabilir bu nedenle. ?nanmas? ?art de?il. Nas?l, Erdo?an ifti iki ienlerle, su dolu barda?? kadeh gibi kald?r?p mey ortakl??? yapabilirse, inanmad??? halde Umreye de gidebilir insan. Maksat gerginlik ortadan kalks?n.

Medyada da bir hayli grlt koparan bu Umre yolculu?uyla ilgili en ilgin ayr?nt?y?, zkkn yol arkada?? Ahmet Hakan yazd?. zkk Umrede alkolsz ?ampanya imi? me?er. Suudi Arabistanda retildi?ine gre, dinen bir sak?nca yok demek ki. ?en de zaten ?ampanya diye imiyordur herhalde. Ama zkk, gere?ini, yani alkollsn ien biri olarak neden ihtiya duyar alkolsz ?ampanya imeye?
Demek ki zkk, sadece empati yapm?yor. Bir ?eyi yapar gibi yap?yor. Namazs?z, orusuz Umre yolculu?u yapabildi?i gibi, alkolsz ?ampanya da iebiliyor.

Kendi kendine stlendi?i misyonun alt?ndan ezilen ka adam var dnyada zkk gibi?

Bilmek isterdim do?rusu.
Not: Kemal Erdemol'un bu yaz?s? www.sol.org.tr de yay?nlanm??t?r.
Kemal Erdemol ayn? zamanda Cumhuriyet gazetesinde de yazmakta ve?ngiltere Trk Gazeteciler Birli?i (BTGB)Ba?kanl???n? da yapmaktad?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri