forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

KOMUTANLARIN ?ST?FASI DI? MEDYADA YANKI BULDU...

Aktif .

yabanci_basinTSK'da ya?anan istifalar d?? medyan?n da büyük ilgisini çekti.. Baz? gazeteler demokrasiye vurgu yaparken bir k?sm? da ekonomik aç?dan de?erlendirmede bulundu.

 

NEW YORK T?MES

New York Times son ayr?lmalarla ordunun "Ülke siyasi sistemini sarsacak kadar güçlüyüm" mesaj? verdi?ini, ancak Ba?bakan Erdo?an’?n h?zl? hareket edip "Yeni lideri" seçmesiyle bu mesaj?n ters tepmi? göründü?ünü yazd?.

New York Times gazetesi Washington’daki D?? ?li?kiler Konseyi uzman? Steven Cook’un "Bu tek hareket yan?nda, ordunun deposunda kalan fazla bir?ey yok. ?stifalar ayn? zamanda bir demokrasi olarak Türkiye ile ilgili çok ?ey söylüyor, çünkü bu ülkenin vatanda?lar?, Say?n Erdo?an’?n gücünü giderek art?ran Adalet ve Kalk?nma Partisi’nden ho?lanmayanlar bile, art?k askeri kurallar? kabul etmeye hevesli de?il. Türkiye bütün bunlar?n d???nda büyüdü" dedi.

ASSOCIATED PRESS

Türkiye’nin genelkurmay ba?kan? ve ordu komutanlar?, onlarca subay?n hükümeti devirme suçlamas?yla tutuklanmas?yla ba?layan gerilimin t?rmanmaya ba?lad??? bir s?rada istifa etti. Türkiye’de komutanlar?n ilk kez toplu bir ?ekilde istifa etmesi, hükümetle ordu aras?nda derin bir uçurum bulundu?una i?aret ediyor. Türkiye’de bir zamanlar komutanlar?n tutuklanmas? hayal bile edilemezdi.

RIA Novosti

Komutanlar?n beklenmedik istifas?, orduda üst düzey komuta kademesinin belirlenece?i askeri ?ura toplant?s?n?n hemen öncesinde geldi. Ko?aner’in istifas?n?n 40 general ve amiralin ’Balyoz operasyonuyla’ hükümeti devirmeye çal??ma suçlamas?yla hapse at?lmas?na kar?? bir protesto eylemi oldu?u belirtiliyor. Ordu hapistaki baz? komutanlar? terfi ettirmek istiyor, ancak hükümet buna kar?? ç?k?yor.

WASHINGTON POST

Generallerin neden istifa etti?i henüz netle?memekle birlikte, Ba?bakan Tayyip Erdo?an ile ordu aras?nda son y?llarda ya?anan gerilim en önemli neden. Önümüzdeki hafta yap?lacak Yüksek Askeri ?ura toplant?s? öncesinde böyle bir patlaman?n ya?anmas? sürpriz olmad?. Erdo?an, cuma günkü istifalarda önce askeri ?urada sürpriz istemedi?ini söylemi?ti.

REUTERS

Türkiye’de dört en üst düzey komutan, laik orduyla kökleri siyasi ?slam’da bulunan hükümet aras?ndaki çeki?menin sonucunda istifa etti. Türk liras? istifa haberleri üzerine dolar kar??s?nda sert bir ?ekilde dü?ü?e geçti.

EL CEZ?RE

Türkiye tarihinde askerler ilk kez toplu halde istifa ediyor. Toplu istifalar, aralar?nda çe?itli general ve subaylar?n da bulundu?u 22 ki?i için internet and?c? suçlamas?yla yakalama karar? ç?kart?lmas?ndan birkaç saat sonra meydana geldi.

THE GUARDIAN

Türk ordusunun tepe kademesi, hükümetle ordu aras?ndaki gerilimin, hükümeti devirmeye çal??makla suçlanan çok say?da ki?i için ç?kar?lan tutuklama karar?yla birlikte zirveye ula?t??? s?rada istifa etti. Muhalifler Balyoz ve Ergenekon davalar?n?n uydurma delillere dayand???n? öne sürüp amac?n Erdo?an’?n laik muhaliflerini susturmak oldu?unu iddia ederken, hükümet iddialar? reddediyor.

BBC

?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, "Türk ordu komutanlar? toplu ?ekilde istifa etti" ba?l??? att?.

BBC, komutanlar?n neden görevi b?rakt???n?n net olmad???n? belirtti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri