forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

28 ?ubat soru?turmas? medyaya da uzanmal?...

Aktif .

yalcin-akdoganBa?bakan Erdo?an'?n Ba?dan??man? Yalç?n Akdo?an, Star Gazetesi'ndeki yaz?s?nda 28 ?ubat soru?turmas?na sivil aya??n da dahil edilmesi gerekti?ini yazd?. 

Akdo?an, Ba?bakan Erdo?an'?n 28 ?ubat soru?turmas?yla ilgili "28 ?ubat’ta sermayenin katk?s? yok muydu, yaz?l? ve görsel medyan?n katk?s? yok muydu? Hani baz? be?liler vard? biliyorsunuz. Be?li çeteler diye ba?l?klar?n at?ld??? dönem, yok muydu? Ben onlar niye yarg?lanm?yor diye hala ?a??yorum. 28 ?ubat’la ilgili neden onlar hesaba çekilmiyor diye merak ediyorum." sözlerini kö?esine ta??rken, yaz?s?n?n sonunda ?u ifadeleri kulland?. 

"Tarihi bir görev ifa etmekte olan yarg? mensuplar?n?n bu süreci en ideal ?ekilde tamam?na erdirece?ine inan?yoruz. Yarg?n?n i?leyi?ine ve ba??ms?zl???na sayg? göstererek sonucu sab?rla beklemek gerekir."

Akdo?an'?n Star Gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle... 

(...) 

Daha önceki yaz?lar?mda 28 ?ubat’?n toplum kesimleri, ekonomi, medya, bürokrasi ve cemaatler üzerinde nas?l y?k?c? etkiler yapt???na de?inmi?tim. Bu günlerde sürmekte olan yarg?lama, her aç?dan tarihi niteliktedir.

 Dava iddianamesinde meselenin bugün yarg?lanan ki?i ve çevrelerden ibaret olmad???na, daha farkl? a?amalarla devam etmesi gerekti?ine dair vurgular bulunuyor. Her zaman söyledi?imiz gibi darbeler bir konsorsiyum ?eklinde gerçekle?iyor. Her ne kadar asker ön planda gözükse de darbeye çanak tutan, destek olan, yard?m eden, alk?? tutan farkl? kesimler bulunuyor. 12 Eylül darbesinde bu i?birli?i daha bulan?k haldeydi. 28 ?ubat sürecinde ise post modern darbe daha somut, belirgin ve aç?k i?birlikleriyle gerçekle?ti. Hatta bu sefer darbenin sivil uzant?lar? apoletlilerden daha ate?li ve h?rç?nd?. Bu ili?ki ve deste?in belki bir k?sm? suç, bir k?sm? tarihi bir ay?p veya hatayd?. Ancak medyadan yarg?ya, sivil toplum kurulu?lar?ndan bürokrasiye kadar çok geni? yelpazede bir çok ki?i bu sürecin do?rudan veya dolayl? parças? halindeydi. Bugün maksad?n? a?an ?ekilde cad? av? ba?lat?lmas?n? isteyen kimse yok, ama adalet aray??? me?ru bir taleptir.

Ba?bakan Erdo?an hakl? olarak ?u soruyu sordu: “28 ?ubat’ta sermayenin katk?s? yok muydu, yaz?l? ve görsel medyan?n katk?s? yok muydu? Hani baz? be?liler vard? biliyorsunuz. Be?li çeteler diye ba?l?klar?n at?ld??? dönem, yok muydu? Ben onlar niye yarg?lanm?yor diye hala ?a??yorum. 28 ?ubat’la ilgili neden onlar hesaba çekilmiyor diye merak ediyorum.”

 

Bu merak asl?nda toplumun da merak?d?r. Tarihi bir görev ifa etmekte olan yarg? mensuplar?n?n bu süreci en ideal ?ekilde tamam?na erdirece?ine inan?yoruz. Yarg?n?n i?leyi?ine ve ba??ms?zl???na sayg? göstererek sonucu sab?rla beklemek gerekir.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri