forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Dijitalle?en dnyada fikri mlkiyet ve telif; hak m? haks?zl?k m?? paneli Kadir Has niversitesinde gerekle?tirildi.

Medya Derne?i ve Kadir Has niversitesi Yeni Medya Kulb i?birli?iyle dzenlenen Dijitalle?en dnyada fikri mlkiyet ve telif; hak m? haks?zl?k m?? ba?l?kl? panelde internetle birlikte geli?en payla??m kltrnn medyay? nas?l etkiledi?i tart???ld?. 20 Aral?k Per?embe gn Kadir Has niversitesinde gerekle?tirilen panel internet zerinden canl? olarak da izlendi.

Panelin moderatr Medya Derne?i Genel Sekreteri Deniz Ergrel a?l?? konu?mas?nda, Trkiye'de medyan?n genelde siyaset zerinden konu?uldu?unu, burada ise bir rn olarak tart???laca??n? belirtti. Ergrel, "Geli?en teknoloji sayesinde art?k herkesin birer yay?nc? olabildi?i bir medya ortam?nda, telif haklar? ve ifade zgrl? aras?nda nas?l bir denge kurabiliriz?" sorusuyla ba?lad?.

Panelin ilk konu?mac?s?,Kadir Has niversitesi Yeni Medya Blm ?retim Grevlisi ?smail Hakk? Polat oldu. Ticari haklar ve toplumsal fayda aras?nda bir denge bulunmas?gerekti?ini belirten Polat, Trkiye'de yeni yasaklara de?il yeni i?modellerine ihtiya oldu?unu vurgulad?. Medya sektrnn yeni i? modeli retmekte yava?kald???n? ifade eden Polat, kar??m?za ?kan sorunlarda bunun da byk pay? oldu?unun alt?n?izdi.

Turkuvaz Medya Grubu Hukuk ??leri Grup Ba?kan? Fatih Sava?, gazete ieriklerinin internette izinsiz kopyalan?p payla??lmas?n?n gazete tirajlar?n? olumsuz etkiledi?ini ifade etti. Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve Bas?n Kanunu'nda yeni dzenlemelere ihtiya duyuldu?unu ifade eden Sava?, internette telif haklar?na sayg?l? yay?n yapanlar?n da oldu?una ama bunlar?n kendilerini kt rneklerden ay?rmas? gerekti?ine vurgu yapt?.

Gazetelerin internet sitelerinde de zaman zaman hak ihlalleri yap?ld???na dair bir soru zerine ise telif hakk?n?n herkes iin geerli oldu?unu, bu tip durumlarda ihlali yapan ki?i veya kurumlarla do?rudan temasa geilmesi gerekti?ini belirtti.

Panele kar trafi?i nedeniyle kat?lamayan Avukat ve Bili?im Hukuku Uzman? M. Gkhan Ahi ise gr?lerini telefon ba?lant?s?yla payla?t?. Telif hakk? ihlalinin sadece internet mecralar? taraf?ndan de?il zaman zaman gazeteler taraf?ndan da yap?ld???n? ifade eden Ahi, internetin tek suluymu? gibi gsterilmesinin do?ru olmad???n?vurgulad?.

Panelde ayr?ca ulusal gazetelerin 1 Ekim 2012 tarihinde yay?nlad??? "Gazetelerin ieri?i sadece gazetelerindir" bildirisi de tart???ld?.

Telif Haklar? Genel Mdr Yard?mc?s? zgr Semiz ise bir y?ldan fazla bir sredir zerinde al??t?klar? Fikir ve Sanat Eserleri Kanun tasar?s? ile ilgili kat?l?mc?lar? bilgilendirdi. Kanun tasar?s?n? haz?rlarken bir ok ki?i ve kurumdan gr? ald?klar?n? ifade eden Semiz, AB normlar?na ve uluslararas? hukuka uygun bir dzenleme zerinde al??t?klar?n? ifade etti.

Kadir Has niversitesi Cibali Salonu'nda gerekle?tirilen etkinlik sosyal medyada da byk yank? uyand?rd?. Pozitif TV'nin internetten canl? yay?nlad??? etkinlik binden fazla ki?i taraf?ndan canl? olarak izlendi. Internetten konferans? takip edenler gr?lerini #bencetelif etiketiyle payla?t?lar ve panelistlere do?rudan soru sorma imkan? yakalad?lar.

2 saatten uzun sren etkinli?e ev sahipli?i yapt???iin Kadir Has niversitesi Yeni Medya Klubne te?ekkr eden Medya Derne?i Genel Sekreteri Deniz Ergrel, medya sektrn yak?ndan ilgilendiren konularda paneller dzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri