forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:Google

googleGoogle, 2011 y?l?na ait ?effafl?k Raporunu aç?klad?.

 

Küresel çapta yap?lan video ve arama sonucu kald?r?lma talepleri aras?nda Türkiye’nin hiçbir ba?vurusu kar??l?k görmezken, ABD’nin taleplerinin yüzde 93’ü yerine getirildi.

Google, ifade özgürlü?ünü k?s?tlayaca??n? dü?ündü?ü hiçbir video ve arama sonucunu yay?mdan kald?rmad?klar?n? ifade ederken, en çok terör odakl? videolar silindi. ?ngiltere’nin Emniyet Amirleri Derne?i (Acpo), terör propogandas? yapan be? YouTube hesab?n?n da kapat?ld???n? belirtirken, Google, 640 terör içerikli videonun kald?r?ld???n? onaylad?.

Google, geçti?imiz y?l insans?z hava arac?yla düzenlenen operasyonda öldürülen El Kaide liderlerinen Enver el Evlaki’nin de yer ald??? videolara YouTube’da izin verdi?i için ABD ve ?ngiltere’den tepki alm??t?.

Maliki’nin YouTube videolar?ndan ilham alan 21 ya??ndaki Roshonara Choudhry, May?s 2011’de ?ngiliz vekil Stephen Timms’i b?çaklam??t?. Choudhry’nin hüküm giymesinden sonraki süreçte, YouTube’da Evlaki’ye ait be? bin video bulundu?u tespit edildi.

UTANÇ VER?C? V?DEOLAR DURUYOR
Arama motoru devi, yay?mland??? en son ?effal?k Raporu’nda, uluslararas? denetim kurumlar?n?n istedi?i do?rultuda baz? videolar?n ç?kar?ld???n? belirtti. ?ngiliz Acpo, talebi kabul edilen kurumlar aras?nda olsa da, birçok uluslararas? kurumun iste?i yerine getirilmedi.

Bu örnekler aras?nda, Kanada Pasaport Bürosu’nun ç?kar?lmas?n? istedi?i küçük dü?ürücü bir video da var. Söz konusu videoda, bir Kanada vatanda??, pasaportunun üzerine i?iyor, ard?ndan klozete at?p sifonu çekiyor.

Google ayn? zamanda, Pakistan Enformasyon Bakanl???’n?n alt? üst düzey asker ve politikac?s? ele?tiren videosunu da kald?rmay? reddetti. Dahas?, bir Alman mahkemesinin, bir devlet kurumu ve çal??anlar? hakk?ndaki 898 arama sonucunun, Google’dan ç?kar?lmas? gerekti?i karar?n? içeren karar? da, Google yetkililerinin onay?n? almad?.

Almanya, Çocuk ve Genç ?nsanlar Yasas? kapsam?nda 70 videonun da kald?r?lmas? için ayr? bir ba?vuruda bulundu. YouTube videolar? kald?rmay?nca, Almanya yerel yasalara ba?vurarak kendi s?n?rlar? içinde videolar? bloke etti.

Tüm bunlar? yan?nda, Tayland’daki monar?iyi rahats?z etti?i belirtilen 100 video yay?mdan kald?r?ld?, ABD’li yetkililerin ?ikayeti üzerine, bu ülkenin yasalar?na zarar verdi?i belirtilen dört kullan?c? hesab? kapat?ld?.

Ülkelerin, kullan?c? bilgileri ve di?er konulardaki taleplerinin ne kadar de?erlendirildi?ini gösteren tablo.

TÜRK?YE'N?N TALEPLER? KAR?ILIK BULMADI
Taleplerinin hiçbiri kar??l?k görmeyen ülkeler aras?nda Macaristan, Rusya ve Türkiye var. Bu üç ülkenin video veya arama sonucu kald?r?lmas? talepleri k?smen veya hiç kar??l?k görmezken, ABD’nin taleplerinin yüzde 93’ü yerine getirildi. Ancak iki ülkenin talepleri aras?nda büyük bir fark bulundu?u da gözden kaçmad?.

Terör içerikli videolar?n kald?r?lmas?na odaklanan Google, Nisan ay?nda küresel terörle mücadele kapsam?nda bu konuya a??rl?k verilece?ini aç?klam??t?. Google, genel tabloda, Temmuz–Aral?k 2011 döneminde 6 bin 989 talep içeren 461 mahkeme karar? ald?klar?n? aç?klad?.

Bu kararlar?n yüzde 68’i ile ilgilenilirken, mahkeme kararlar?ndan ayr? olarak 4 bin 925 talebin yer ald??? 546 resmi ba?vuru yap?ld??? belirtildi. Resmi ba?vurular?n ise yüzde 43’ü de?erlendirildi.

Google’?n politik analisti Dorothy Chou, kendilerine yap?lan ba?vurular?n ‘endi?e verici’ bir boyuta ula?t???n? belirtti. Chou, “Bu endi?e verici çünkü sadece ifade özgürlü?ü tehdit edilmiyor, dahas? bu taleplerin  baz?lar? sansüre kar?? mücadele eden Bat? ülkelerinden geliyor” dedi.

Chou, örnek olarak, 2011’in ikinci yar?s?nda, ?spanyol vali ve savc?lar? da içere üst düzey ki?iler hakk?nda bas?nda yer alm?? haberlerin linklerinin kald?r?lmas? için 270 ba?vuru yap?ld???n? söyledi. Chou, bu tür ba?vurular? dikkate almad?klar?n? ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri