forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

SOSYAL MEDYA GAZETEC?L??? NASIL ETK?L?YOR?

gazeteciler_sosyalmedyaGazeteciler, sosyal medya ve medyan?n gelece?ini tart??t?. Ali Saydam’?n üstlendi?i panelde Ahmet Hakan, Bekir A??rd?r ve Cengiz Semercio?lu; gazetecilik, sosyal medya ve gazetecili?in gelece?ini tart??t?lar.

 

Rotary 2420. Bölge’nin “Gazeteciler Günü Kutlamas?” kapsam?nda, F?nd?kl? Rotary Kulübü’nün 11 Ocak2012 Çar?amba günü, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenen ve moderatörlü?ünü AliSaydam’?n üstlendi?i panelde Ahmet Hakan, Bekir A??rd?r ve Cengiz Semercio?lu; gazetecilik, sosyal medya ve gazetecili?in gelece?ini tart??t?lar.

Toplant?n?n aç?l?? konu?malar?n?, F?nd?kl? Rotary Kulübü Ba?kan? Suat Baysan, Kadir Has Üniversitesi
Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve 2420. Bölge Guvernörü Dr. Fatih R. Saraço?lu
yapt?lar. F?nd?kl? Rotary Kulübü Ba?kan? Suat Baysan konu?mas?nda h?zla de?i?en teknolojinin, e?lence, i?
ve özel hayat?m?z? da de?i?tirdi?ine de?indi.

“Gazetecilik teknolojinin geli?imi ile birlikte büyük bir de?i?im geçirecek”

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, gazetecili?in haber almak
ve haber aktarmak gibi bir görevi oldu?unun alt?n? çizerken, gazetecilik mesle?inin teknolojinin geli?imi
ile birlikte büyük bir de?i?im geçirece?ini ifade etti. “Yeni medya, yeni araçlarla bamba?ka görüntülerle
kar??m?za ç?kacak” diyen Kahraman, “Dünyan?n büyük gazeteleri ‘Elektronik ortamda nas?l yer almal?y?z?
Bask?l? gazeteye son mu vermeliyiz?’ sorular?n? soruyor. Ancak gazetecili?in temel sorunlar? ve temel
prensipleri kal?c?l???n? koruyor.” dedi.

“Toplumun mü?terek sesi gazetecileri desteklemek bizlerin görevleri aras?nda yer al?yor”
Rotary 2420. Bölge Guvernörü Fatih R. Saraço?lu; Rotary’nin e?itim, sa?l?k, hijyen, temiz su gibi
toplumsal konulardaki çal??malar?na de?inerek konu?mas?na ba?lad?. Saraço?lu, Rotary’nin Türkiye’de
25 binden fazla yeti?kine okuma yazma kursu, 1000’in üzerinde mikrokredi, 10 binin üzerinde ilkö?retim
çocu?una sa?l?k taramas?, 2 binden fazla ö?renciye burs sa?lad???n?n alt?n? çizdi. Fatih Saraço?lu
konu?mas?na “Tarafs?z, özgür, ilkeli bas?n demokrasinin ve toplumun kalk?nmas?na büyük katk? sa?lar.

‘Haber nedir’, ‘kaynak nedir’, ‘ne haber olur’ sorular?n?n yeniden tan?mlanmas? gerekiyor

Panelde söz alan Konda Genel Müdürü Bekir A??rd?r Türkiye’de bilgisayar ve internet kullan?m? ile ilgili
oranlar? vererek konu?mas?na ba?lad?. Türkiye genelinde internet kullan?m oran?n?n yüzde 15 oldu?unu
belirten A??rd?r, Türkiye bu alanda ciddi mesafe kaydetti?ini ifade etti. Evlerin yüzde 53’ünde bilgisayar
bulundu?unun ve bu oran?n bula??k makinesi sahipli?inden daha yüksek oldu?unun alt?n? çizen A??rd?r,
internet sahiplerinin yüzde 58’inin internette 2-3 saat vakit geçirdi?ini söyledi. Bekir A??rd?r, “Bunlar?n
yüzde 52’si muhabbet ediyor, yüzde 42’si e-postalar?na bak?yor ve e-posta yaz?yor, yüzde 39’u video
izleyip müzik dinliyor, yüzde 14’ü haberleri takip ediyor, yüzde 30 ise i? için kullan?yor” dedi. Bekir A??rd?r,
Türkiye’de insanlar?n yüzde 80’i okudu?u habere, yüzde 70’i de izledi?i habere inanmad???n? vurgulad?.
Bekir A??rd?r sözlerine son verirken, ‘haber nedir’, ‘kaynak nedir’, ‘ne haber olur’ sorular?n?n yeniden
tan?mlanmas? gerekti?ine dikkat çekti.

“ Büyük bir devrimin ortas?nday?z o nedenle bu konular? tart???yoruz”

Panelde söz alan Ahmet Hakan, gazetecili?in prati?e dayal? bir meslek oldu?unu belirtti. Ahmet Hakan
konu?mas?nda, “Büyük bir devrimin ortas?nday?z, o nedenle bu konular? tart???yoruz. Türk halk?n?n
medyaya bak??? çok parlak de?il. Bat?da da durum farkl? de?il. Sosyo ekonomik s?n?f dü?tükçe insanlar
e?lence programlar?n? izler, internette muhabbet eder ve gazeteye yüz vermezler. Bizde s?n?flar
aras?ndaki uçurum bat?dan çok daha fazla.” dedi.

Türkiye’de gazetecili?in tarihi çok eski oldu?una de?inen Ahmet Hakan,”Türk bas?n?n devletin durdu?u
yeri vatanda?a benimsetme misyonu var. Vatandan e?er devletin ideolojik duru?u nedeniyle savrulmu?sa
gazeteler o noktalara i?aret ediyor. Türkiye’de art?k medya devletin yan?nda durmuyor.” dedi.

Panelen son konu?mac?s? Cengiz Semercio?lu ?ngiltere’de, 16-20 ya? aras? gençler üzerinde yap?lan
bir ara?t?rmaya de?inerek sözlerine ba?lad?. Ara?t?rma sonucuna göre, bu ya? grubundaki gençlerin
televizyonu internetten daha az izlediklerini söyledi.

“Marka gazeteciler ve marka kö?e yazarlar? önem kazanacak”

Büyük bir devrimi hep beraber ya?ad???m?z? ifade eden Cengiz Semercio?lu, “Bizden 10 y?l sonraki ku?ak
ka??ttan uzakla?acak, internete ta??nacak. Son bask?l? gazete ABD’de 2030, Avrupa’da 2040, Türkiye’de
2050 y?l?na kadar sürecek. Gazetecilik ?ekil de?i?tiriyor ve gazetecili?in önemi art?yor. Habere ula?mak
kolay; ama haber kirlili?i ya??yoruz. Bunu engellemek gazetecinin i?i. Marka gazeteciler ve marka kö?e
yazarlar? önem kazanacak” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri