forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

fethullah_gulenOnursal Ba?kanl???n? Fethullah Gülen'in yapt??? Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?, Gülen’le iligili bir aç?klama yapt?.

Fethullah Gülen'in darbe konusundaki tutumuyla ilgili Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'ndan bir aç?klama geldi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'n?n o aç?klamas?....

Toplumsal hayat?m?z?n aktif bir üyesi olan Say?n Gülen’in darbeler öncesinde, sürecinde ve sonras?nda baz? tav?r ve de?erlendirmeleri olmu?tur. Ancak, bunlar?n bir kaç? seçmece usullerle al?n?p, resmin tamam? verilmeden, Gülen, darbelere destek vermi? gibi gösterilmeye çal???lmaktad?r. Ne Say?n Gülen ne de Hizmet, yapt?klar?n?n mükemmel oldu?u iddias?nda de?ildir. Y?k?c? olmayan ve niyet okumayan sorgulamaya ve ele?tiriye aç?kt?r. Say?n Gülen ve Hizmet’in darbelerle ilgili tutumlar?n?n sorgulanmas?na kimsenin itiraz? olamaz. Ancak bu sorgulamalar insaf s?n?rlar?n?n d???na ç?kmayan, maddi hatalar içermeyen objektif ve yap?c? ele?tiriler olmal?d?r.

Hizmet ve Say?n Gülen’i rasyonel ve bilimsel aç?dan anlaman?n en önemli ve yetkin araçlar?ndan birisi kendisinin yaz?, konu?ma ve aksiyonunu bütüncül bak?? aç?s? ile derinlikli bir analize tabi tutmakt?r. Bunun d???ndaki hüküm ç?karma çabalar? eksik ve yetersiz kalacak hatta seçmecilik ve indirgemecilikle malul olacakt?r. ??in do?rusu, Hizmet ve Gülen, geni? kesimler ve kamuoyu itibar? ile, en az 20 y?ld?r Türk kamusal hayat?n?n görünen yüzünde olagelmi?lerdir. Olumlu ya da olumsuz hem Türkiye’de hem de yurtd???nda haklar?nda binlerce kö?e yaz?s? ve haber, yüzlerce akademik tebli? ve makale ve onlarca akademik kitap haz?rlanm??t?r. ?tibarl? ve objektif pek çok akademik yay?n?n i?aret etti?i üzere, Hizmet’in ve Gülen’in hem söylemleri hem de prati?i ya direkt ya da dolayl? olarak demokrasi, sivil toplum, insan haklar? ve bar?? in?as? yönünde olmu?tur.

Daha önceki aç?klamam?zda da ifade edildi?i üzere, Hizmet’in demokrasi ile insan hak ve özgürlükleri talebi hiçbir zaman toplumun genel anlay?? ve beklentilerinin gerisinde olmam??t?r. Hizmet bu hedefler ve idealler do?rultusunda ‘çat??maks?z?n’ faaliyet göstermeye gayret etmi?tir. Dindarlara devlet gücünü de kullanarak yap?lan pek çok eziyete kar??l?k, Hizmete gönül verenler çat??ma yerine aktif sabr? tercih etmi?ler, çat??maks?z?n, hak belledikleri yolda çal??malar?n? sürdürmü?lerdir. Hizmet’in temel prensiplerinden biri olan “müspet hareket” tam da bu tavra kar??l?k gelmektedir. Hizmet üzerine yap?lm?? bir k?s?m akademik çal??malar, bu hareket tarz?n? çat??mac? olmayan (non-confrontational) ya da kat?l?mc? direnç (participant resistance) olarak adland?rmaktad?rlar.

Hizmet’in faaliyetlerinin yo?unla?t??? alanlar?n her birinin bar???n in?as?na, sivil toplumun geli?mesine, bireylerin ve özellikle de kad?nlar?n güçlenmesine ve de demokratikle?meye orta ve uzun vadede katk? yapt??? ve yapmakta oldu?u pek çok akademik çal??maya konu olmu?tur. Hizmet’in din ad?na siyasete müdahaleye, dinin siyasete araç yap?lmas? ve bir ideoloji haline getirilmesine kar?? oldu?u da çok aç?k bilinen bir husustur. Her ne amaçla olursa olsun Hizmet’in herhangi bir darbeye s?cak bakmayaca?? çok aç?kt?r. Özellikle din ad?na devletin yapaca?? bask?n?n insanlar? riya, gösteri? ve münaf?kl??a itece?i de Hizmet’in temel sosyo-politik anlay??lar?ndan birisidir.

?slami gelene?in yüzy?llard?r benimsedi?i bir prensip olan “en kötü devlet, devletsizlikten, kaos ve anar?iden iyidir” anlay???, asla demokrasiyi arka plana atan ve devleti ve yapt??? her ?eyi kutsayan bir anlay?? olarak anla??lmamal?d?r. Mevcut düzen içerisinde hukukun üstünlü?üne, evrensel hukuka ve insan haklar?na uygun olmasalar da yasalar?n ba?lay?c?l???na sayg? gösterme ve çat??maya girmeme, ancak bunlar? kat?l?mc? bir dirençle demokratik yollarla evrensel standartlara yak?nla?t?rmaya çal??ma Hizmet’in temel hareket tarz?d?r.

1971 darbesinde haks?z yere tutuklanan, 1980 darbesinde 6 y?l bir suçlu gibi kovalanan, 28 ?ubat post modern darbesinin ard?ndan da 13 y?ld?r memleketinden uzak ya?amaya mecbur b?rak?lan Say?n Gülen’in darbelere s?cak bakt??? hatta destekledi?i iddias? çok aç?k bir çarp?tmad?r. Beraatla sonuçlanm?? olsa da, Gülen’in daha 2008’e kadar hakk?nda aç?lm?? bulunan temelsiz ve haks?z bir dava ile darbeciler taraf?ndan hedef al?nd??? da unutulmamal?d?r. Ayr?ca, 28 ?ubat’?n gerçek ma?duriyetinin siyasal de?il toplumsal alanda ya?and??? aç?kt?r. Toplumun pek çok kesimi ile birlikte toplumsal alan?n önemli bir yerini tutan Hizmet’in de bu ma?duriyetten pay?n? ald??? bilinmektedir. Tüm bunlara ra?men müspet hareketi elden b?rakmayan Hizmet, ma?duriyet söylemini tercih etmemi?tir.

Darbelerle ilgili konu?malar? ele al?n?rken, her ?eyden önce Say?n Gülen’in genel tarz ve üslubu dikkatle analiz edilmelidir. Demokrasiyi destekleyen ve öne ç?karan k?s?mlar göz ard? edilip, ba?lam?ndan kopar?lm?? ya da as?l maksad? geni? resim içerisinde ancak anla??labilecek cümleleri pe? pe?e s?ralamak Say?n Gülen’i ve Hizmet’i anlamam?za yard?mc? olmaz, hatta tam aksi bir sonuç verir. Yukar?da da i?aret etti?imiz gibi Say?n Gülen’i okurken onun müspet hareket, çat??mas?zl?k, aktif sab?r, sosyal geli?me, muhatab? rencide ve tahrik etmeme anlay??? dikkate al?nmal?d?r.

Say?n Gülen’de karamsarl?ktan çok iyimserlik vard?r. ?artlar?n en a??r oldu?u zamanlarda bile sevenlerine ümit a??lamaya çal???r ve hadiselerin olumlu taraflar?n? nazara verir. Adil olma ad?na, ho?una gitmeyen birisinden sad?r olan olumlu bir ?eyi de görmezden gelmez. Ümitvarl???n bir yans?mas? olarak durum tespiti yaparken iyiye ve ideale i?aret eder.

Bu hemen hemen her konuda böyle oldu?u gibi askerler ve askeriye için de böyledir. Aralar?nda olan vicdanl? ve demokrat ki?iler hat?r?na darbe dönemlerinde bile hiçbir kuruma dü?manca yakla?mam?? ve toptanc? bir ?ekilde y?k?c? ele?tirilerde bulunmam??t?r. Bu tavr? darbeleri destekledi?i anlam?na gelmez. Say?n Gülen, ülkenin daha kötü bir duruma dü?memesi ve tüm toplumun faydas? ad?na tansiyon dü?ürücü bir tav?r al?r. Fayda getirmeyecek ve hatta kötü niyetlilere bahane olacak çat??mac? bir tavra girmez.

Öte yandan, iyimserli?i asla bir Polyannac?l?k de?ildir. Dolay?s? ile iyimser olmakla birlikte meydana gelebilecek kötü ihtimallere tarihin dersi ve sosyo-politik realitelerin ????? ile bakar. 28 ?ubat darbesinin liderlerinden bir komutan?n hat?rat?nda da geçen ve toplumun en hafif direncini bile fiili darbeye bahane yapmaya haz?r olundu?unu gösteren “sokaktan gelen irtica bir halk hareketine dönü?me e?ilimine girerse, müdahale son çare olacak” sözü bu aç?dan çok manidard?r. “Demokrat” denilerek, darbecilerce istihfaf edilen bir generalin Genelkurmay Ba?kanl???na gelmi? olmas?, tüm subaylara ve askeriyeye k?r?c? bir tav?r alman?n ne kadar yanl?? olabilece?ini göstermektedir. Ayn? ?ekilde, Ergenekon davalar?n?n da demokrasi yanl?s? subay ço?unlu?u olmasa aç?lamayaca?? ve devam edemeyece?i barizdir. Mahkemelerce gerçekli?i kabul edilen, bir amiralin günlüklerinde geçen, k?talardaki subaylar?n ço?unlu?unun darbeye kar?? oldu?u gerçe?i de Say?n Gülen’in tavr?n?n do?rulu?unu göstermi?tir.

Asl?nda Gülen, 1993’ten beri gelmekte olan darbe sürecini görmü? ve buna elinden geldi?ince dikkat çekmeye çal??m??t?r. 28 ?ubat’a yakla??l?rken, Say?n Gülen’in “Gölcük’te hareketlenmeler var” duyumunu iletti?i Devletin zirvesindekiler kendisine “varsa elinizde bunun belgesini verin” demi?ler, asl?nda ayyuka ç?kan bu demokrasi kar??t? hareketlenmeleri mercek alt?na almaktansa Demokrat Parti döneminin me?hur Samet Ku?çu olay?n? hat?rlat?rcas?na olay? if?a edenleri risk alt?na atmay? tercih eder görünmü?lerdir. Ayn? ?ekilde, Say?n Gülen’in bir ba?ka ikaz?na cevaben bir devlet büyü?ü "Hocam, dengeli olal?m biraz" demi?tir.

Say?n Gülen, daha 28 ?ubat darbesinin s?cak günleri ba?lamadan bir grup gazeteciye Ekim 1995’te endi?elerini “askeriyede bir grup muht?ra haz?rl??? içinde” sözleri ile ifade etmi?tir. Bu tarihte söz konusu endi?eleri dikkate alacak ne güçlü bir siyasi yap? ne de bunlarla mücadele edecek duyarl? bir medya vard?. Ne yaz?k ki, birkaç zay?f istisna hariç Gülen’in bu aç?klamas? destek görmemi?tir. Hatta önemli bir partinin grup ba?kanvekili aç?klamay? “?anss?z bir aç?klama, amaçl? bir yorum […] Hiçbir haz?rl?k yok. Fethullah Gülen'in ?ahsi görü?üdür. Askerlerimiz de milletimizin bir parças?d?r” diyerek kar??t tav?r sergilemi?tir. O dönemde bir deniz subay? taraf?ndan bütün siyasilere gönderilen ve Say?n Gülen’in de bir kamuoyu olu?turma çabas?yla seslendirdi?i endi?elerinin önemi, pek çok darbe giri?iminin ortaya ç?kt??? Ergenekon sonras? süreçte ancak anla??labilmi?tir.

Hizmet’in ve Say?n Gülen’in 28 ?ubat darbe sürecindeki tavr?, ülkenin o zamanki ?artlar? tüm detaylar? ile göz önüne al?nmadan anla??lamaz. 1997’de sivil siyaset kendisine kar?? yap?lan psikolojik harbi ilk ba?larda hafife alm??, daha sonra da engelleyebilecek iradeyi gösterememi?tir. Bir k?s?m iktidar mensuplar? da niyetlerinde samimi de olsalar yap?lan propagandalar? do?rulay?c? tav?rlar alm??lar ve darbeye destek veren medya bunlar? alabildi?ine büyütmü?tür. Silahs?z kuvvetler olarak adland?r?lan baz? etkin ve güçlü “sivil” toplum kurulu?lar? ve sendikalar demokrasi kar??t? ve darbe yanl?s? bir tav?r alm??lard?r. Baz? komutanlar aç?k aç?k silahl? müdahale tehditlerine ba?lam??lard?r. Cumhurba?kan?n?n duru?u belli olmu?, Sincan’da tanklar yürümü?, ?çi?leri Bakan?na “ya?l? kaz??a oturturuz” tehdidi yap?lm??, büyük gazetelerin man?etlerini darbeci komutanlar belirler olmu?tur. Bu hengâmede Say?n Gülen’in duru?u ülkenin daha az zararla bu süreci atlatmas?n? amaçlam??t?r.

Bugünden geçmi?e bak?p, “asker darbe yapamayacakt? zaten, neden meydan okumad?n?z?” diye sorman?n hiçbir rasyonel dayana?? yoktur. 28 ?ubat 1997'deki MGK kararlar? uygulanm?yor diye baz? askerlerin 11-16 Haziran 1997 tarihleri aras?nda darbe yapaca?? bilgisini ABD de ciddiye alm?? ve dönemin ABD D??i?leri Bakan? Madeleine Albright, 14 Haziran 1997’de Milliyet gazetesine yapt??? aç?klamada “Anayasal düzenin d???na ç?k?lmamas? gerekti?ini Ankara’ya bildirdik” ifadelerini kullanm??t?r. Bu aç?klamay? man?etten duyuran Milliyet gazetesinin o günkü yay?n yönetmeni Say?n Derya Sazak bir komutan?n aray?p “Oraya da iki general mi gönderelim?” dedi?ini aç?klam??t?r.

Say?n Gülen, çokça ele?tirilen Refah-yol hükümetini çekilmeye davet etti?i 16 Nisan 1997’deki Kanal D’de ki röportaj?nda bile o zor zamanlarda söylenebilece?i kadar? ile darbelerin ülkeye zarar verdi?ini anlatmaya çal??m??t?r. Üstelik bu, siyaset kurumunun dik duramay?p, Hizmet’in ve di?er dini hareketlerin e?itim kurumlar?n?n kapat?lmas?n? ya da devletle?tirilmesini öngören 28 ?ubat kararlar?n?n imzalamas?ndan bir buçuk ay sonrad?r. Daha öncesinde de çok say?da subay/astsubay YA? kararlar? ile ordudan at?lm?? ve 12 Aral?k 1996 tarihli Yeni ?afak “Bu imzay? atmayacakt?n, Hocam! Ordu'da son y?llar?n en büyük k?y?m? Türkiye'yi aya?a kald?rd?!” man?eti ile ç?km??t?r. Aç?kt?r ki, burada Hizmet’in siyaset kurumunu yaln?z b?rakmas? gibi bir durum olmad??? gibi belki de ileride ara?t?rmac?lar tam tersi bir durumun söz konusu oldu?unu dile getireceklerdir. Say?n Gülen’in 28 ?ubat kararlar?n?n imzalanmas?ndan bir buçuk ay sonra hükümete “çekilin” ça?r?s? yapmas?n?n de?eri ancak AK Parti hükümetinin 27 Nisan 2007 muht?ras?na meydan okuyup erken seçim karar? almas? ve sonras?ndaki geli?melerle ancak anla??labilinecektir.

Özetle, Say?n Gülen’in dahli olmad??? ve hiçbir ciddi etkisinin de bulunmad???; tersine aç?k hedef oldu?u darbe süreçlerindeki tavr?, ülkenin görece?i zarar? en aza indirmek için müspet hareket ve aktif sab?r anlay??? do?rultusunda itidal, temkin ve dikkat ile hareket etmek ?eklinde anla??lmal?d?r.

Kamuoyuna sayg? ile duyurulur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri