forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep-tayyip-elcezireRecep Tayyip Erdo?an, Cumhurba?kan? seildikten sonra ilk rportaj?n? Al Jazeeraye verdi.

Erdo?an, "Yeni Trkiye", Krt sorununa zm sreci, Cemaat'le mcadele, Suriye, M?s?r ve Irak'la ilgili konularda Al Jazeera Arapadan Hatice Bengananin sorular?n? yan?tlad?.  

Recep Tayyip Erdo?an, Cumhurba?kan? seildikten sonra ilk rportaj?n? Al Jazeeraye verdi. Erdo?an, "Yeni Trkiye", Krt sorununa zm sreci, Cemaat'le mcadele, Suriye, M?s?r ve Irak'la ilgili konularda Al Jazeera Arapadan Hatice Bengananin sorular?n? yan?tlad?. 26 A?ustos'ta yap?lan rportaj?n Trkiye'ye ili?kin blmlerini a?a??da bulabilirsiniz. Rportaj?n tamam?na cumartesi saat 10.00'da ula?abilirsiniz. 

De?erli izleyenler, Ankaraya ho? geldiniz. Ba?bakanl?k merkezinde konu?umuz Trkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an. Say?n Cumhurba?kan? ho? geldiniz. ok yo?un gndeminize ra?men davetimizi kabul etti?iniz iin te?ekkr ederiz. Ve bildi?im kadar?yla seimi kazand?ktan sonra bas?na ilk rportaj?n?z? veriyorsunuz.

Seimden sonra ilk mlakat? Cezire ile yap?yoruz.

ok te?ekkr ederim. Say?n Cumhurba?kan? bildi?iniz gibi Arap dnyas? sizi lkesinde byk at?l?m gerekle?tirmi? bir lider olarak gryor. Halklar?n byk o?unlu?u sizi davalar?nda bir destekleyici olarak gryor, Filistin halk?n?n davas?nda oldu?u gibi. Ayn? ?ekilde blgede ya?anan geli?melerle ilgili Arap dnyas?nda sizden net ve a?k cevap bekleyenler var. Fakat biz ilk olarak i meseleler ile ba?layal?m. Siz ?uan Trkiye Cumhurba?kan?s?n?z. Ba?bakan iken Trkiyeye ok ?ey katt?n?z, verdiniz. ?imdi Cumhurba?kan?s?n?z ne vadediyorsunuz, ncelikleriniz nedir?

ncelikle ok ok te?ekkr ediyorum. Tabii bir Cumhurba?kan? olarak Trkiyede anayasam?z?n bizlere vermi? oldu?u grevler nelerse bu grevleri bu ereve ierisinde yrtece?iz. Tabii bizim ?u andaki sistemimiz bir ba?kanl?k sistemi de?il. Ama yar? ba?kanl?k sistemine benzer bir yap? bizde mevcut ve bu yap? ierisinde bizler seilmi? bir ba?bakan ve ilk defa halk taraf?ndan seilmi? bir cumhurba?kan? olarak birlikte el ele vermek suretiyle gerek lkemizin gerekse blgenin ayn? zamanda uluslararas? ili?kilerde farkl? bir Trkiyeyi ki biz bunu seimlerde Yeni Trkiye ad?yla srekli i?ledik, in?a etmek zere al??malar?m?z? srdrece?iz. Tabii ok yo?un bir al??mayd? bu. Gerek demokrasi de gerek ekonomide ok yo?un bir al??mayla gelece?e yryoruz. ncelikle Trkiyede tabii halk?m?z?n bize olan tevecch burada ok farkl?yd?. Biz partimizin ?ahs?m? aday gstermesiyle bu seime girdik. Ama ana muhalefet partisi ve di?er bir muhalefet partisi Trkiyedeki di?er muhalefet partilerini de yan?na almak suretiyle 13-14 parti destekleyerek bir aday ?kard?lar ve bunun yan?nda bir di?er aday daha vard?. Dolay?s?yla aday yar??t?k sonunda halk?m?z?n % 52sinin oylar?yla cumhurba?kanl???na seilmi? olduk. Tabii bu gelecek sreci ok farkl? bir ?ekilde biz in?a edece?iz ve bunun ad? bir defa Yeni Trkiye, Yeni Trkiye tabii farkl? olacak ve bu seim bildi?iniz gibi ilk turda biten bir seim oldu ikinci tura kalmad?. ?lk kez byle bir ?ey gerekle?mi? oldu. Bu noktada da ok anlaml?. Greve ba?lad???m?zdan bu yana dokuzuncu seimi ya?ad?k. Dokuz seimde de srekli olarak oylar?n? artt?ran bir hareket ve srekli olarak da halk?m?z?n tevecchn kazanan bir hamdolsun bir cumhurba?kan? olduk. ?imdi tabii biz burada de?erli in?allah ataca??m?z ba?bakan?m?zla beraber ve ayn? zamanda lkemizde ?u andaki iktidarla el ele vererek 12 y?ll?k tecrbemizi ok daha farkl? bir ?ekilde i?leyece?iz ve bu deneyimi gerek cumhurba?kanl??? makam? gerek iktidar makam? olarak dayan??ma ierisinde Trkiyemizi ve lkemizin tm halk?n?n imkanlar?n? daha da artt?rma zerine in?a edece?iz ki ayd?nl?k yar?nlar?n Trkiyesi ok farkl? olsun. 2023 hedeflerine ok daha farkl? ula?al?m istiyoruz. Bunu da ba?araca??z.

Tm bunlar? ba?armak iin Ba?bakan olarak Ahmet Davuto?lunu setiniz. Neden Ahmet Davuto?lu? Size yak?n oldu?u iin mi, siyasi ortak ve yol arkada???

?imdi tabii ?unu zellikle ortaya koymak laz?m. Grevlendirme noktas?nda yapt???m tm isti?arelerde ok geni? kapsaml? bir isti?are yapt?m ve bugne kadar yani bir ba?bakan olarak bir genel ba?kan olarak hayat?m? hep isti?areler zerine bina etmi?im. nk gerek bizim biliyorsunuz medeniyet perspektifimiz ierisinde isti?arenin yeri ok farkl?d?r. ?nanc?m?zda da isti?arenin yeri ok farkl?d?r. Ve Trkiyede hibir siyasi parti bu denli geni? kapsaml? bir isti?areye dayal? olarak aday?n? tespit etmez, biz adaylar?m?z? da byle tespit ederiz. Ba?bakan aday?m?z? da tespit ederken Trkiye genelinde partimizin zellikle taban?nda bu i?te syleyecek sz olan btn arkada?lar?m?z? en st kuruldan en alt kurula kadar dinledik. Oradan ald???m kanaatler neticesinde ba?bakan aday? olarak ayn? zamanda partimizin genel ba?kan? aday? olarak Ahmet Davuto?lu Beyi bizler in?allah yar?n partimizde genel ba?kan aday? olarak teklif ediyoruz ard?ndan da cumhurba?kan? olarak devir teslim treninden sonra cumhurba?kan? aday? olarak kar??m?za gelecek ismi ba?bakan olarak grevlendirece?iz ve hkmeti kurma i?levini srdrecek. Burada bir hassasiyet var. Tabii ben greve geldi?imde dan??man olarak Ahmet Bey' yan?mda greve ba?lad? ama ben Ahmet Bey'i o gn tan?mad?m. Ahmet Bey'i daha gemi?ten tan?yorum ve daha sonra da tabii kendisinin niversiteye dnme arzusu falan da oldu. Biz dedik ki art?k bak buraya kadar dan??man olarak geldin, Abdullah Beyin yan?nda al??t?n ?imdi bizim yan?m?zda al??t?n bundan sonra sizi ok daha farkl? grevler bekleyecek. Siz bugne kadar teorisyendiniz. ?imdi bundan sonra bu i?in prati?ini de yapmak suretiyle teoriyle prati?i bir araya getirecek ve lkemize, milletimize bu ?ekilde ok daha faydal? olacaks?n?z. Ve zaten de?erler noktas?nda fikri planda en ufak bir ayr?l???m?z sz konusu de?il. Ve al??kan bir karde?imiz, arkada??m. Buna inan?yorum, buna gveniyorum. Burada al??mak ok nemli. Yani bu biraz byle keyfilik kabul etmez, ok ko?turmay? ister. D??i?leri Bakanl???'nda bu noktada ba?ar?l? bir performans Say?n Davuto?lu ortaya koydu ?imdi de in?allah gerek lke ii gerek lke d??? beraberce ko?turaca??z. Bakanlar?m?zla beraber in?allah lkemizi ok daha farkl? bir yere ta??yaca??z.

Peki, parti konusu ne olacak? ??aret etti?iniz gibi partide size yak?n ba?bakan zerinde bir ittifak var. Syledi?iniz gibi parti yar?n toplanacak. zellikle Trkiye bas?n?nda ve siyasi evrelerde Adalet ve Kalk?nma Partisi ierisinde blnmeler oldu?u syleniyor. Bu blnmelerin glgesinde partinin gelece?i ne olacak?

Partimizin iinde farkl? sesler olabilir. Ama ?imdi yar?n kongre yap?lacak. ?u ana kadar olan sesler farkl?d?r varsa bilemiyorum ama yar?n kongrede greceksiniz ki inan?yorum ok gl birlik, beraberlik ierisinde inan?yorum ki in?allah bir kongre gerekle?ecektir. Ve bu kongreyle birlikte de art?k Ahmet Bey hemen zaten listesini de orada a?klayacak ve listesinin a?klanmas?yla birlikte mevcut liste zaten ?u anda benim al??t???m liste. Ama bu listenin ierisinde kendi icra kurulunu tekrar olu?turabilir, bu imkan? var. Byk bir ihtimalle de olu?turacakt?r. nk her genel ba?kan al??abilece?i arkada?lar?n? kendisi seecektir ve bunu da sratle halledecektir. Bir taraftan da tabi biz kendisine grevi verir vermez fazla vakit kaybetmeden kabinesini kurup gelecektir bir taraftan da hkmet kurulacakt?r. Yo?un bir ?ekilde nmzde bir hafta var. Bu bir haftada ok yo?un bir al??mayla Trkiye farkl? bir atmosferin ierisinde birlik beraberlik iinde yoluna devam edecektir.

? meseleleri ok h?zl? bir ?ekilde gemek iin hemen sormak istiyorum. Grev sresi dolan Say?n Abdullah Gl ile ili?kiniz nas?l?

Abdullah Glle aynen D??i?leri Bakan? oldu?u zaman kendisini cumhurba?kanl???na aday gsterdi?imizde aram?zdaki hukuk ne kadar s?caksa ?u anda da bu hukuk ayn? ?ekilde s?cakt?r. Tabii partimizin ierisine fitne sokmak isteyenler tefrika sokmak isteyenler bu tr ?eyleri 7 y?ll?k cumhurba?kanl??? dneminde zaman zaman Abdullah Beyle benim aramda zaman zaman han?mlar?m?z aras?nda bu tr ayr?l?klar?n oldu?unu net i?lemi?lerdir bundan sonra da i?leyebilirler. Ama onlar?n hibir zaman bu att?klar? ad?mlar tutmam??t?r bundan sonra da tutmayacakt?r. nk biz s?radan bir parti de?iliz. Bu bir davad?r ve bu davaya gnl verenler art?k inan?yorum ki k?yamete dek bu anlay?? ierisinde o karde?lik duygusu ierisinde bu hizmeti srdreceklerdir.

Bu srete ncelikleriniz a?s?ndan sormak istiyorum. ? eki?melerden biri olan sizin adland?rman?zla Paralel yap? Fethullah Glen cemaati ile eki?meyi nas?l bir sonuca ba?layacaks?n?z?

Bunu Hatice Han?m ok a?k net ?yle syleyeyim. ?imdi biz tabii 11-12 y?ll?k ?u lkedeki hizmet sreci ierisinde bu gruba nceleri bunlar bir cemaat anlay??? ierisinde bize yakla??yorlard?. Biz tabii elimizden gelen her trl deste?i lkemizdeki yasalar erevesi ierisinde verdik. Fakat zaman ierisinde bu maalesef bir etele?meye bir mafyala?maya bir paralel devlet yap?lanmas? sreci ierisine girdi. Ve paralel devlet yap?lanmas? olarak da bizim art?k resmi kay?tlar?m?za girmi?tir. Milli Gvenlik Kurulu olarak bu isimle art?k tescil edilmi?tir, byle bir durumu vard?r. ?u anda tabii kurumlar?m?z ierisinde bunlar?n temizli?ine ynelik al??malar ba?lam??t?r. Cumhurba?kan? olarak grev sreci ierisinde ben bunun mcadelesini devam ettirmemi ulusal gvenli?imize bir tehdit olmas? sebebiyle yapmak zorunday?m. Ayn? ?ekilde ba?bakan?m ayn? ?ekilde kabinemiz bu mcadeleyi tm kurumlar?m?zla beraber srdrmek durumunday?z. nk burada bir ulusal gvenli?imizin tehdidi sz konusudur. Biz ulusal gvenli?imizin tehdidini bu tr etelere asla bir defa yapt?rtmay?z. Onlara kar?? da bu mcadeleyi de gl olarak veririz ve onlar? da temizlemek durumunday?z ve bunu temizleyece?iz. Gerek ulusal gerekse uluslararas? bazda bu mcadelemiz kararl? bir ?ekilde srecek. ?unu da syleyeyim; Tabii bunlar hep gemi?te cemaat diye an?lm??lard?r ama ?unu syleyeyim ki bizim Trkiyede cemaatlerle bir problemimiz yoktur. Ama bunlar cemaat olmaktan ?km?? art?k bir ete haline dn?m?tr ve daha da ileriye giderek devletin birimlerinde yap?lanma ierisine girmi?tir. Devlet ierisinde devlet asla olmaz.

Evet, fakat ben onlarla nas?l mcadele edece?iniz ?renmek istiyorum. Yani aramalar, soru?turmalar ve belki de ?nterpolden yard?m alma gibi mi? Cemaat ile mcadele nas?l olacak?

Bunlar?n hepsi ba?lad? yap?lmaya bunlar yap?l?yor ?u anda, tabii. Bak?n ?u anda emniyet te?kilat? ierisindeki yap?lanmada birok isim ?u anda hukukun genel erevesi ierisinde tutuklanmaya ba?lad?lar ve serbest kalacak olanlar serbest kal?yor ama tutuklanmas? gerekenler tutuklan?yor, daha i?in ba??nday?z. Ama bundan sonraki srete de bu ayn? kararl?l?kta devam edecek. Bu sadece emniyetteki yap?lanmad?r. Di?er kurumlar?m?z?n ierisindeki yap?lanmalar var. Bunlar bulunduklar? grev yerlerinden farkl? yerlere bunlar?n tayinleri ?km??t?r, baz?lar? a??a al?nm??t?r, bunlar devam ediyor. Birok yasal dzenlemelerle nk sre itibariyle Meclisin kapand??? bir zamana da tabii bu rast geldi. Ama yeni yasama y?l?yla birlikte bu ok daha kararl? bir ?ekilde srdrlecektir.

Say?n Trkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an i meseleler konusunu gemeden nce benim a?mdan da nemli olan Krt meselesini sormak istiyorum. Trkiyenin ierisinde bu sorunun zm nedir? Hemen s?n?rlar?n?z?n d???nda kom?u blgelerde Irak Krdistan blgesinde ba??ms?zl?k ilan? iin al??malar yap?l?yor. Kendi kaderlerini belirleme referandum al??mas? var. Yani kom?ular?n?zda ba??ms?zl?k konusuna bir ilgi var. Trkiye Krtleri a?s?ndan durum nedir?

?imdi ?unu ok a?k net sylemek durumunday?m. Bir defa Trkiyede benim Krt vatanda?lar?m?n sorunu noktas?nda benim ne kadar sorunum varsa Krt vatanda?lar?m?n da o kadar sorunu vard?r. Yani byle bir ayr?mc?l?k falan sz konusu de?ildir. Ama Trkiyede maalesef bunu farkl? bir perspektif ierisine oturtup Krt Sorunu veya Krt Meselesi diye ifade etmi?lerdir. Yani buna Krt Meselesi dedi?iniz zaman bunun kar??s?na Trk Meselesi de ?kar, Laz Meselesi de ?kar, Arnavut Meselesi de ?kar, Arap Meselesi de ?kar, Bo?nak Meselesi de ?kar bunlar?n hepsi ?kar. Ama tm lkemizdeki etnik unsurlar?n kendilerine has sorunlar? vard?r ve Trkiye Cumhuriyeti tarihinde bu sorunlar? minimize eden AK Parti iktidar?ndan ba?ka bir iktidar olmam??t?r, bunu biz ba?ard?k. Ve ?u anda bu blgelerin hepsinde madden ve manen altyap?dan styap?ya var?ncaya kadar birok hizmetleri e?itimde, sa?l?kta, adalette, emniyette, ula??mda, enerjide, tar?mda btn bunlarda bu hizmetleri vermi? bir iktidar olarak biz yolumuza devam ediyoruz. ?unu zellikle sylyorum; Biz 780 bin km. kare zerinde bir lkeyiz. lkemizde bir defa en ufak bir operasyona msaade etmeyiz. 36 etnik unsur vard?r bizim lkemizde. Hepsi de bizim a?m?zdan birdir, ayn?d?r ve benim iin Trk neyse Krt de odur, Arap da odur, Bo?nak da odur, Arnavut da odur. Hepsini yarad?lan? severiz yaradandan tr anlay???yla seviyorum, seviyoruz. Kuzey Iraktaki geli?melere bak?nca Kuzey Iraktaki geli?melerde biz bir defa Irak?n genelinde toprak btnl?nn korunmas?ndan yanay?z. Blnmesini asla arzu etmeyiz. Son geli?meler bizi ciddi manada zm?tr. Yani biz orada ne mezhepsel bir ayr??may? ne etnik bir ayr??may? arzu etmiyoruz. Dn nas?l onlar bir ve beraber ise istiyoruz ki bugnde yle olsunlar yar?n da yle olsunlar. Fakat tabii ki bu son geli?melerin Suriyedeki geli?melerde ba?lant?l? olarak bu ?ekilde geli?mesi hepimizi yaralam??, blgeyi yaralam?? tabii ister istemez burada birok tav?rlar? almak zorunda kald?k, kal?yoruz. Bunun bir an nce a??lmas? tabii bizimde en nemli sorunumuz. Fakat sevindi?imiz bir ?ey var o da gemi?te Maliki ile olan sre maalesef hi iyi gitmedi. Bizim onlarla ili?kilerimiz ok ok ileriydi ve kendilerine her alanda her trl deste?i verebilece?imizi sylememize ra?men bu tr uyar?lar? yapmam?za ra?men dinlemediler ve ?u anda onun bedeli deniyor. Fakat Mecliste ba?kan?n seilmi? olmas? ard?ndan cumhurba?kan?n?n seilmi? olmas? ard?ndan da ba?bakan?n seilmi? olmas? ?imdi art?k kabinenin bir milli mutabakat hkmeti olarak gerekle?ecek olmas? umutlar?m?z? ye?ertiyor. ?imdi onun beklentisi ierisindeyiz in?allah Irak birlik beraberlik ierisinde yeniden aya?a kalkar diye dua ediyorum.

Kaynak: Al Jazeera

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri