forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

avni-ozgurelMilliyet gazetesinin ?mral? görü?melerinin kay?tlar?n? yay?nlamas?n? de?erlendiren Avni Özgürel, "Yay?nlay?n demi?lerdir, yay?nlam??lard?r. Talimatla yay?nlam??lard?r. Bu yay?ndan Milliyet Gazetesi'nin sahibi Demirören'in mutlaka haberi vard?r." dedi... Derya Sazak ise ele?tirileri yan?tlamaya devam etti... 

Yeni ?afak gazetesinden Murat Aksoy'un sorular?n? yan?tlayan Radikal Gazetesi yazar? Avni Özgürel'e göre Milliyet'e bir tak?m güçler görü?me zab?tlar?n? yay?nlay?n demi?, gazete de metni kurgulay?p yay?nlam??...

Avni Özgürel'in Yeni ?afak'ta yay?nlanan söyle?isinden ilgili bölüm a?a??da...  

?mral? görü?melerinin medyada s?zmas?ndan ba?layal?m. Ne dü?ündünüz? 

Görü?me notlar? oldu?u söylenen bilgilerin kamuoyuna s?zmas?n?n müsbet bir yan? yok. Söz konusu yay?n? ?effafl?kla izah etmek de mümkün de?il... Ba?lang?çtan itibaren herkes sürecin k?r?lgan oldu?unu biliyor. Hülasa bu kez süreç kesintiye u?rad???nda telafi edilmesi zor sonuçlarla kar??la?aca??m?z? herkes biliyor.

Yani süreci kesmek isteyen bir giri?im mi?

Evet. Yani süreci akamete u?ratmak isteyen bir giri?im. Bu yüzden ben bunu bir istihbarat operasyonu oldu?unu dü?ünüyorum. Aç?kças? BDP'liler taraf?ndan da yap?lmas?n?n uzak bir ihtimal oldu?unu dü?ünüyorum.

Fikret Bila kayna??n BDP oldu?unu söyledi...

O zaman ben 'neden?' sorusunu sorar?m. Bu görü?meye giden üç ki?i var ve bunlar?n görü?me s?ras?nda tuttuklar? notlardan sürece zarar verecek seçme yapmalar? bana mant?kl? gelmiyor.. Üç saatlik görü?menin tutana?? iki sayfa de?il herhalde. Daha önemlisi bunu yapanlar?n?n sürece katk?s? olmayaca??n?n da fark?nda olduklar?n? dü?ünüyorum. Hiç bir BDP'li bu notlar? medyaya vermenin sorumlulu?unu üstüne alamaz.

O görü?mede BDP'liler d???nda bir de M?T görevlisi vard?. Kaynak o mu sizce?

Ben o görü?meye kat?lan ki?i oldu?unu dü?ünmüyorum. Ama o görü?melerin notlar?n? düzelterek sundu?u amirleri arac?l???yla s?zd???n? dü?ünüyorum. Yani bana göre bu notlar?n kayna?? BDP üzerinden olsa bile M?T'tir.

Süreç kesilmek mi isteniyor?

Hedef hem süreç hem de do?rudan M?T müste?ar? Hakan Fidan olmal?. Fidan ba?bakan?n en güvendi?i iki bürokrattan biri ve Türk d?? politikas?na temel olan istihbarat kayna??n?n ba??ndaki ki?i.. Öte yandan tabii ki en büyük hedef çözüm sürecini akamete u?ratmak. Bu ?unu gösteriyor M?T içinde kontrol d??? birimler var. Bu sürece M?T'in içinde de kar?? olan, süreci bozmak isteyenler oldu?u görünüyor. S?zd?rma bence onlar?n i?i.

Bu gazetecilik ba?ar?s? m?d?r? 

Ben öyle oldu?unu dü?ünmüyorum. Bir gazetecinin hele hele konuyu yak?ndan takip eden bir gazetecinin eline geçen böylesi bir belgenin yarataca?? etkiyi dü?ünmemesi mümkün mü?

De?il. Gazeteci bu belgeleri yay?nlaman?n sonuçlar?n? bilir. Daha önce Oslo deneyimi var. Üstelik sadece muhabir de?il, genel yay?n yönetmeni, Ankara temsilcisi y?llar?n gazetecileri. Onlar?n da bunlar? dü?ünmemesi imkans?z. Bence bu riskler al?narak yay?nlanm?? bir haber. Ve bunu gazetecilik olarak savunmalar? da inand?r?c? de?ildir. Yay?nlanan metne bakt???n?zda zaten bunu fark ediyorsunuz.Nas?l? Kurgulanm?? bir metin. Görü?me metninin daha uzun olmas? gerekiyor. ??e yarar, süreci provake edebilecek bölümler özellikle seçilmi?. Sürece dü?man üretecek biçimde kurgulanm??. Bu aç?dan kimse bu metni gazetecilik ba?ar?s? ya da gazetecilik faaliyeti olarak sunamaz. 

Nedir peki? Ellerine verilen metni yay?nlama i?idir. Nas?l olabilir bu? 

Yay?nlay?n demi?lerdir, yay?nlam??lard?r. Talimatla yay?nlam??lard?r. Bu yay?ndan Milliyet Gazetesi'nin sahibi Demirören'in mutlaka haberi vard?r. Yani yay?nlay?n talimat? Demirören'e de gitmi?tir. Bu çözüm sürecine kurulmu? bir tuzak, bir provokasyondur. Bilerek, isteyerek. Sürecin akamete u?ramas? için yap?lan istihbarat operasyonudur. Üstelik Hürriyet Gazetesi'nin sonraki günlerdeki yay?n? da ayr?ca soru i?aretidir.

Ropörtaj?n tamam? için t?klay?n... 

DERYA SAZAK: HABERC?L?K YAPTIK.. 

(...) Kimi meslekta?lar?m?z Milliyet’te ba?ar?lar?yla kendisini y?llard?r kan?tlam?? olan arkada??m?z Nam?k Durukan’?n haberini ‘gazetecilik’ ürünü saymak yerine ‘kim s?zd?rd??’ tart??mas?ndan hareketle Milliyet’i y?pratmaya çal??t?lar ama Cumhuriyet gibi gelene?i olan kurumlar, özden uzakla??p ‘isim vermekten’ neden kaç?nd?lar anlayamad?m?!

Haberi, ‘Paris cinayetinden daha büyük bir sabotaj’ olarak gören ‘resmi gazeteciler’ bu olas?l?klardan sadece birisine de?inmediler:

O olas?l?k, bütün o komplolar d???nda ‘haberin bir muhabir taraf?ndan ç?kar?lm??’ oldu?u gerçe?iydi.

Gazetecilik hayli zamand?r dibe vurdu?u için do?al olarak ‘haberci’nin ad? da, de?eri de unutuldu!

Akla her türlü komployu getirenleri, 28 ?ubatvari yöntemlerle ‘and?çlayanlar?’ daha fazla yormamak için basit gerçe?i aç?kl?yorum:

Nam?k Durukan’? Ankara Büro’da ve Milliyet’te yay?n yönetmenli?i yapt???m 1995-98 y?llar? aras?ndaki dönemden bu yana tan?d???m için Fikret aray?p, ‘Nam?k, ?mral? görü?mesinin tam metnini alm??’ dedi?inde sayfay? haz?rlamaya ba?lad?k.

Milliyet Yay?n Yönetmeni Yard?mc?s? Umut Alphan, Yay?n Koordinatörü Tahir Özyurtseven metni okudu ve man?eti att?k. Çünkü Nam?k’a kendim gibi güveniyordum. Onu 28 ?ubat sürecinde generallere kar?? korumu?tum!

Beni hiçbir zaman yan?ltmad?!

Ankara Büro ?efimiz Serpil Çevikcan’a da gazete bask?ya girene dek ba?l?k ve spotlar?, metni noktas? virgülüne okudu?u için te?ekkür ediyorum.

Nam?k’? bir kez daha kutluyorum. Bu y?l ödülleri toplayacak!

?tiraf ediyorum, ‘?mral? Zab?tlar?’ ba?l??? bana aittir! (...)

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri