forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

MEDYADA KADIN OLMAK...

Aktif .

nur_onurNur Onur, Televizyonculuk serüveni ile s?n?rl? kalmay?p yazarl?ktan e?itmenli?e, sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda çal??malar?n? sürdüren genç, güzel ve ak?ll? bir kad?n. 

?imdilerde SKYTürk360’da pazar sabahlar? canl? olarak izleyicilerin kar??s?na “Her Pazar” adl? programla ç?k?yor. Nur Onur’la Birsen Alt?ner konu?tu.

-Sevgili Nur Onur, o kadar çok programa imza att?n ki, seni tan?tmakta zorlanaca??m san?r?m. Gazeteci kökenli oldu?un için, ele ald???n bütün konular? en profesyonel ?ekilde yapma al??kanl???n oldu?unu tahmin ediyorum ama, tarihten sinemaya, modadan çocuk sa?l???na, tatil rehberinden ekonomi dünyas?na kadar pek çok alanda televizyon program? yapman büyük ba?ar?… Tabii ayn? zamanda cesaret de… Nas?l ba?lad?n?

-Asl?nda benim serüvenim TRT ?stanbul Televizyonuna stajyer olarak girmeyle ba?lad? diyebilirim. Kamera arkas?ndaki her ?eye hâkim olmak; ???k yapmak, çekim, kurgu, metin yazmak vs… her ?ey bana oyun gibi geldi ve çok severek hayranl?kla ö?rendim her ?eyi… 5 y?l boyunca TRT ?stanbul Televizyonunda yönetmen ve yap?m yard?mc?l??? yapt?m. Ard?ndan yönetmen titrini almay? ba?ard?m. “Cumhuriyete Kanat Gerenler” belgeselinin son 100 bölüm yönetmenli?ini üstlendim. Bu program Mengü Ertel’in sundu?u Ülkü Karaosmano?lu’nun editörlü?ünü yapt??? hayat?m?n en önemli programlar?ndan biriydi, hatta ilkiydi diyebilirim. Ard?ndan “Özel Günler”, “Dilimiz Edebiyat?m?z”, “Suçlu Kim?” gibi pek çok yap?mda görev ald?m.

-Ben Nur Onur’u en güzel ifade eden i? hangisidir, onu merak ediyorum?

- Televizyon da çal??t???m dönem içinde arada epeyce format ürettim ama, “Ve Moda” benim için çok önemli bir proje oldu diyebilirim. Çünkü ilk defa modan?n arkas?ndaki aktörleri kamera önüne ta??d?m. Moda dergileri, editörleri, foto?rafç?lar?, kulisler, mankenler, kitaplar ara?t?rmalar epey yo?un çal??t?m bu konuda. Sosyoloji ve psikolojiyi de harmanlayarak disiplinler aras? bir yolculu?a ç?kt?m. Tam 6 y?l boyunca haz?rlay?p sundum metinlerimi yaz?p, yönettim. Jenerik yap?m?ndan müzi?ine her karesinde yarat?m?n yaramaz çocu?u olmak ve yeni bir ?eyler denemek beni ola?anüstü mutlu ediyordu. Ard?ndan bu birikimlerimi Üstad?m Attila ?lhan’?n önerisiyle bir kitap çal??mas?na dönü?türdüm.

Modaya sadece giyim ku?am ba?lam?nda ya?la?an bir zihniyete kar??; ya?amla ölüm aras?ndaki giyinik dönemde; statü sembolü, din, inançlar zemininden konuya bak?p dönemleri irdeleyen Roma, Bizans, Osmanl? derken Cumhuriyet dönemi sonras? terzilerden tasar?mc?lara kadar uzanan çal??mam? 3 y?l içinde toparlay?nca 507 sayfal?k bir çal??ma oldu.

-Evet evet, çok kapsaml? bir kitap olmu? “Moda Bula??c?d?r”. Gerçi sen önsözünde bu kitab?n?n bilimsel bir kitap olmad???n? söylemi?sin ama ?öyle bir göz att???mda epey derinlemesine incelenmi? bir konu oldu?unu görüyorum. Önce giyinmenin serüvenini anlatm??s?n. Taa Mezopotamya’dan ba?layarak hem de… Yunan, Roma, Bizans, Ortaça? ve Yak?nça?’a kadar giyinmenin serüvenini anlatt?ktan sonra as?l meseleye geçmi?sin. Yani modaya… Moda kavram? sanayi toplumuna geçi?le birlikte hayat?m?za girdi. Kitab?n?n ad?nda da söyledi?in gibi moda bula??c? m?d?r gerçekten?

-Evet, moda bula??c?d?r… Çünkü toplumlar?, s?n?flar?, kitleleri her ne kadar ben uymam yapmam dense de etkisi alt?na alan müthi? bir dalgad?r… Hani Alvin Toffler’?n Üçüncü Dalga’s? gibi. Çünkü moda döneme damgas?n? vuran her ?eyi kapsar. Sadece giyim – ku?am de?il. Yemek, müzik, mimari hatta davran?? biçimleri bile akl?n?za ne gelirse…

-Kitapta anlatmak istedi?in tam olarak neydi?

-Asl?nda anlatmak istedi?im “Kültür insan?n do?urdu?u ?eydir.” Dü?üncesinden hareketle geçmi?te ay?r?m olan giyim ku?am sanayi devrimi ile birlikte tek tiple?meye ayn?la?maya do?ru yol ald?. Dolay?s?yla, Sanayi toplumuna geçi?le daha tüketime yönelik, daha içi bo? bir kavrama dönü?türüldü. Kapitalizmin beslenme kaynaklar?n?n belki de ilk s?ralar?nda kad?n ve kad?n üzerinden yap?la iletiye, mass media yaya dönü?tü adeta…

-Dünyada ve bizde modan?n geldi?i son nokta nedir?

-Son nokta diye bir ?eyin varl???na inanm?yorum do?rusu. Hep üç noktalar, noktal? virgüller iki nokta üst üsteler var desek yeridir. Çünkü asl?nda bir tekrar?n versiyonudur moda… Üretimdeki, eldeki mevcut renklere göre o y?l sendikan?n belirledikleri, onlar?n defilelerle yay?l?m?, ard?ndan olmayan bir dünyan?n sunumu ve çark?n müthi? i?leyi?i kad?n üzerinden giyim ku?am, kozmetik, aksesuar vs. dü?ünsenize markalar ve dünyalar, o dünyan?n garip kahramanlar?, neyse fazla de?meyeyim. Kapitalizmin en önemli aktörlerinin beslenmesi. Olmazsa olmazlar?n dayat?lmas? bir nevi.

-Moda konusunda medyan?n en uzman ki?isi oldu?unu söyleyebiliriz asl?nda.

-Ben y?llarca bu alanda uzmanla?mak için elimden geleni yapt?m. Paris Moda Haftalar?, Milano vs. gezip çekimleri yaparken tek Türk kameras? ve editör ben görünüyordum. Programlar?mda Valentino, Yves Saint Lauren, Ungaro, defileleri d??ar?dakiler ve içeridekileri ?TK?B, CPD Düsseldolf fuarlar? genç moda tasar?mc?lar?, Bahar Korçan, Özlem Süer, Ümit Ünal, Hatice Gökçe, Arzu Kaprol hepsinin ba?ar? öykülerinin en yak?n tan???y?m diyebilirim. Bu da beni çok mutlu ediyor onlar?n azimle mücadelesi kendilerini ifade dönemleri ve harika i?leri hep akl?mda… ama yolculuk sürüyor hem de herkes için… Modan?n geldi?i nokta daha bireysel, daha sokak tarz?, daha butik i?ler, bir anlamda ben yapt?m oldu yüzy?l?nday?z. “Nas?l rahatsak öyle olsun” yakla??m? ama bu da yetmiyor. Avrupa’da Haute couture atölyeleri kapanmaya yüz tutmu? durumda. Çünkü haz?r giyim ula??labilir rakamlar?n ötesinde, çok ucuza herkese ürün dü?üncesini yaymakta. Ama bu modad?n sonu mudur? Kad?n var oldukça moda kavram? da zaman zaman kan kaybetse bile kendine bir ya?am sahas? bulacakt?r diye dü?ünüyorum.-Ben ba?kalar?n?n tasarlad?klar?yla insanlar?n kendini ifade etmesini garip buluyorum, birçok ki?i de benim gibi dü?ünüyor ama, gene de kendimizi modadan soyutlayam?yoruz.

-Ben bunca y?ld?r sadece kendime yak??an? giydim. Kendime yak??an? biliyorum, o tarz?n d???nda giyinmiyorum. Moda camias? en yak?n dostlar?mdan olu?uyor. Gard?robumda o özel parçalardan olmas? beni çok mutlu ediyor. Ama zaman, mekân, olay üçgenini göz önünde bulundurup kendini iyi hissettiren, içinde özgür davran?p oras?n? buras?n? çeki?tirmeden, acaba iyi görünüyor muyum? sorusunu sormad???n?z giyim ?ekli asl?nda tarz?n?z?n özetidir bence. O nedenle hiçbir zaman moda diye gard?robuma bir ti?ört bile almam???md?r.
Her devrin rüzgâr?na kap?lan bir yap?m yok, belki de o sebepten tutuculu?um biraz. Yapt???m hiçbir i?te de her devrin adam? olmad?m...

-Tutucu musun bilmem ama i?kolik oldu?unu dü?ünüyorum. Birden çok projeyi hayata geçirmenden böyle bir kan?ya kap?ld?m.

-??kolik de?il de çal??kan?m diyelim. Ben tek i? yapanlardan ziyade ayn? anda birkaç projeyi hayata geçirmeyi seven, gereksiz çal??kanlardand?m. Örne?in, tüm konu?tuklar?m?z?n d???nda “Yans?malar” adl? belgesel seriyi yönettim. Edebiyat, sinema, tiyatro dünyas?n?n en ünlülerinin hayat?n? konu alan bu çal??mam s?ras?nda çok de?erli isimlerle çal??t?m. Hülya Koçyi?it’ten Fikret Hakan’a, Özdemir Erdo?an’dan Gülriz Sururi’ye, Süha Ar?n’dan Halit Akçatepe’ye ve Halit Refi?’e kadar inan?lmaz isimlerle, inan?lmaz keyifli çal??malar yapt?m. Ben Televizyon camias?n?n en zengin kad?n?y?m. ?nsanlar? biriktirdim hayat?mda hem de gerçekten muhte?em insanlar?...

-Ben seni Halit Refi?'in "Gazi ile Latife" adl? Senaryo kitab?n?n yeniden yay?nlanma projesi s?ras?nda tan?d?m. Halit Refi?’in senaryosunun okurlarla yeniden bulu?mas?na ön ayak olmu?tun. Halit Refi? ile aranda özel bir ba? oldu?unu dü?ünüyorum. Nas?l tan??t?n?z, nas?l geli?ti ili?kiniz? Onunla çal??mak insan? geli?tiren bir durum olsa gerek. Bir okul ayn? zamanda… Yan?l?yor muyum?

-Yan?lm?yorsun… Onun yan?nda zenginle?mekten öte ba?ka ?ans?n?z olmazd? zaten. O keyifli sohbetleri, bilgi seli dünyas?, her konuda söyleyecek bir sözü, hikâyesi olan inan?lmaz biriydi. Halit Hocam? tabii ki, Türk Sinemas?na katt?klar?yla tan?yordum. Ama belgesel çal??mam s?ras?nda Sapanca’daki o güzel dünyas?nda, harika e?i Gülper Refi?’in de oldu?u evde hayranl???m daha da artt?. Gümü?tüy, Afet ve bu inan?lmaz aile… Nas?l olabilirdi ki? bu devirde böyle insanlar, böyle bir bak?? aç?s?, alg?lay?? biçimi…Halit Bey’in “Gazi ve Latife”sinin yeniden bas?m?na ve bunun kitlelerle bulu?mas? için Tophane-i Amire de harika bir gün planlad?m çok mutlu olmu?tu Hoca da. Asla unutamam. Ke?ke bugün olsayd? da daha çok mutlu edecek i?lere imza atabilseydim. O bir okul, üniversite de?ildi sadece. Hayat?n anlam? ve anlams?zl??? aras?ndaki ince çizgiyi kavram?? müthi? bir deha idi.

-Yine Halit Refi?’in “Köpekler Adas?” filmini 12 y?l aradan sonra izleyicilerle, hatta hayvan severlerle bulu?turan bir projeye de imza atm??t?n.

-“Köpekler Adas?” filmini y?llar sonra ilk defa 4 Ekim Dünya Hayvan Haklar? Gününde Beyo?lu Sinemas?nda izleyici ile bulu?turdum. Elde edilen gelir bar?nak hayvanlar? içindi. Çok çok sevinmi?ti bu projeme.

-Bir ba?ka çal??man oldu?unu da biliyorum Halit Refi?’le…

-Evet bir kitap yaz?yordum. Y?llar sonra kendisiyle hayat?ndaki kad?nlar? konu alan harika bir proje oldu?una inand???m kitapt? asl?nda bitti. Ama bas?ma vermek istemedim. Çünkü rahats?zl???n?n ard?ndan kendisini kaybettik. Kitab?n büyüsü bozuldu benim için, burkuldu yüre?im onu çok seviyordum. Günün birinde belki bask?ya veririm.

-Vermelisin…

-?n?allah kendimi haz?r hissetti?imde evine bile yeni yeni gitmeye ba?lad?m. Sapanca da ya da Burgaz da diye dü?ündüm hep...

-Baz? insanlar iz b?rak?rlar. Hastal???n? biliyor muydun?

-“Kom?u Plakta Ne Çal?yor?” adl? TRT Türk için haz?rlad???m belgeseller için yurtd???nda oldu?um bir dönemde hastalanm??. Türkiye ye döner dönmez arad?m. Rahats?zl??? vard?. Safra ta?? ameliyat? olmu?tu. Ziyaret ettim, iyiydi, evde çal??t?k… Hatta yine TRT’ye bir program yapacakt?k beraber. Onaylanm??t? da… Bütçesini ve dekorunu konu?uyorduk. O sinsi rahats?zl?k zamans?z ald? onu bizden…

Son yedi?imiz dondurmay? unutam?yorum. Sa?l?kla sohbet etti?imiz son gündü. Onu kaybetti?imizden beri evlerine gidemiyordum. Gülper Han?m bana Halit hocay? hat?rlatt??? için onu da aramaz sormaz olmu?tum. Ara s?ra telefonda bir konu?mam?z oluyordu o kadar. Sonunda Gülper Han?m’?, Gümü?tüy ve Afet’i “Her Pazar” adl? program?ma konuk etmek için bulu?ana kadar… Salondaki o me?hur koltu?u öylece duruyordu. Ben her zamanki yerime oturdum. Bizi izliyordu, hissediyordum. Çok dingin, huzurlu geldi ev yine de bana. O güzel yemeklerimizi, sohbetlerimizi çok çok özlüyorum. Gülper Han?m da ola?anüstü bir zenginlik, onunla geçecek zamanlar?n de?erini biliyorum ve bu zamanlar? ertelemek istemiyorum art?k iyiyim. Onu da çok seviyorum. ?imdilerde müzik dünyas? için müthi? bir proje üzerinde çal???yor. Emin olun onun kadar ben de heyecanl?y?m. Biran evvel hayata geçse de keyifle izlesem diyorum.

-B filmleri üzerine bir kitab?n var. O da bence sinema için önemli bir konu. Yine bilimsel bir çal??ma gibi ince ince i?lenmi? bir kitap. Asl?nda star oyuncular?n olmad???, yap?m masraflar?n?n çok az oldu?u, hatta senaryonun bütçeye göre yaz?ld??? bu filmler, asl?nda sinema dünyas?n?n önemli filmleridir. Bu kitab?n yaz?l?? hikayesi nas?ld?r?

-Bu kitap asl?nda Aziz Dostum Giovanni Scognamillo’nun “o kadar master yapt?n tezini de ver” demeseydi ç?kmayacakt?. Benim “konuyu ö?rendim nas?lsa, yazmaya gerek yok” diyen bir yakla??m?m vard?. Nas?lsa birileri yapar diye dü?ünüyordum. O yüzden bu konudaki çal??malar?m? kitapla?t?rmay? hiç dü?ünmemi?tim. ??te “B movie” böyle bir serüven ya?ad?. Jüri savunmamda iki de?erli hocam “bunu kitap yap” demi?ti oysa. Ben “hadi can?m, bana m? kalm?? kitap yapmak bir sürü sinema ele?tirmeni, yazar? var” dedim. 6 y?l boyunca yay?nlatmak akl?ma bile gelmedi. ?imdi yeni bask?s?n? yapacak bu kitab?m.

-Cemal Kutay’la da uzun bir çal??ma yapt?n?z TV8’de. Cemal Kutay’la ili?kiniz nas?ld?? Ya? olarak çok ileri ya?tayd? ne de olsa…

-Cemal Kutay’? “Cumhuriyete Kanat Gerenler” belgeseli s?ras?nda tan?d?m. Daha sonra Vehbi Bolak hakk?nda bir bölüm haz?rlarken kendisini Moda’da k?z?yla gezmeye ç?km?? iken yakalad?m. Kendimi hat?rlatt?m. Biraz bilgi almaya çal??t?m. O bana sanki önünde promter ak?yormu? gibi tüm detaylar? ile dönemi ve ki?iyi anlatt?. Ben utand?m, günlerdir ara?t?rmama okumama ra?men konuya onun kadar hakim de?ildim. Konuya olan hâkimiyeti ve dün gibi hat?rlayan haf?zas?na hayran oldum. O günden sonra benim tarih kütüphanem oldu. Ne zaman ba??m s?k??sa hala haf?zamdaki telefonunu çevirir sorard?m. 15 y?l ba??m? hiç kesmedim.

Daha önemlisi nikâh ?ahidimdi. En zengin çeyizi olan de benim herhalde. 187 kitab? vard? Kutay’?n. Bana epeyce say?da kitap imzalad? ve ben bu kolilerce kitab? çeyiz olarak evimize getirdim.

6 y?l boyunca pek çok program haz?rlay?p sundu, hepsinin yap?mc?l???n? ve yönetmenli?ini ben yapt?m. Bundan da müthi? bir keyif ald?m. Çünkü tarih bilgilerimi güncelliyor, bilmediklerimi ö?reniyordum. Cumhuriyet Türkiye’si, Atatürk’ün Gazetesi Hâkimiyeti Milliye’deki y?llar? beni hep etkilemi?ti. Hele ekmek, zeytin hikâyesi ve Mustafa Kemal’in bir gece nöbeti s?ras?nda gazeteyi ziyareti esnas?nda ona sar? çocuk dedi?i Cemal Kutay’a sordu?u sorular? büyük bir heyecanla aktar?rd?.

O ya?? büyük ama çocuk ruhlu, mutfa?? seven bir insand?. Mustafa Kemal’in kuru fasulyesi dedi?i kurufasülyeyi, tur?u ve irmik helvas?n?, benim en sevdi?im menüyü kendi elleriyle haz?rlayan biriydi. Farkl? börekler, tatlar konusunda gustosu olan ve hayat?n?n son günlerine kadar diyet yapmadan beslenen bir gurmeydi adeta. K?zlar? da müthi?ti, hala görü?üyorum onlarla… Çok özlüyorum o uzun masa ba?? sohbetlerini ve birbirinden güzel yemekleri…

96 ya??ndayd? vefat etti?inde ama yapacak çok ?ey vard? daha. Çok çok çal??kand?. “?yile?eyim yaza bir program yapar?z de?il mi” diyordu. Ben de “Tabii hocam yaza mutlaka yapar?z” diyordum. Çok özlüyorum hala… Çal??ma odamda resmi var, özelikle bir ?eylere k?zd???m zaman onunla konu?urum “?u zevatlar” diye ba?lar?m cümleye, t?pk? onun gibi… Bana gülümser hissederim. O da bir?eylere k?z?nca mektup yazard? ben de mektuplar? var Muhterem diye ba?layan...Eski türkçe imzas?yla...Ben de biraz ö?renmi?tim ama devam edemedim.

-Hayat?nda hep özel insanlar olmu? anla??lan…

-Öyle gerçekten. Özel ve güzel insanlard?. Mesela Can Yücel’in evinde “Hayatta ben en çok babam? sevdim ?iirini” dinlerken Kuzguncuk’taki dünyay? ke?fettim. Attila ?lhan’la TRT koridorlar?nda 20’li ya?lar?mda tan??t?m. ‘Ad?n? M?h gibi’ akl?mda tutuyorum hala… Mengü Ertel ile Cumhuriyete Kanat Gerdik… Öyle iki üç y?l de?il onlar bu diyarlardan gidene kadar sürdü dostluklar.

Ben ba?ka bir dönemin solu?unu, rengini tatt?m… Bana de?er katan insanlarla s?n?rlar?m? geni?lettim ve hayatta mutlu olma oyununu böyle sürdürmeyi belki de onlardan ö?rendim.

-Onlar? kaybedince bo?lu?a dü?mü? gibi hissettin mi kendini?

- Hem de nas?l. Zaman zaman çevremde sahte, ikiyüzlü, h?rsl?, kariyer züppesi tiplere rastl?yorum ve “yaz?k” diyorum içimden, hem de hakk? verilmi? bir “yaz?k”. “Ne fakir” diyorum. K?s?r dünya k?s?r dü?ünce… Oysa Attila ?lhan ile saatlerce konu?maktan yorulmazd?m. Allah’?m ke?ke biraz daha ya?asaym??, biraz daha vakit geçirseymi?im… 20’li ya?larda TRT koridorlar?nda tan???p üzerine “3. ?ahs?n ?iiri”ni okuyarak yürüdü?üm “Sokaktaki Adam” adl? eseriyle tan?d???m üstad?m? o kadar çok, o kadar çok özlüyorum ki… Her Sal?- Per?embe bulu?may? iple çekti?im günleri, yan?ndaki saatlerin keyfini, en sevdi?im çikolataya bile de?i?meyece?im o günleri o kadar çok özlüyorum ki, anlatamam…
Calamity Jane lakab?m vard? benim. ?ansl?yd?m, çünkü sevdi?im hayran oldu?um kimselerden hiç kopmad?m, onlar bu hayattan kopana kadar. ?imdi elimde birkaç ki?i kald?. Zaman zaman korkuyorum onlar? da kaybedece?imden. Sineman?n, müzi?in, kitab?n, resmin, tiyatronun insan?n konu oldu?u güzel sohbetler o kadar az ki etraf?m?zda. Hep para kariyer, saç, giyim, ku?am üzerine örülmü?, garip ve k?s?r ili?kiler… Sanki ya?ad???m her ?ey rüyaym??, hiç ya?anmam??, bir masalm?? gibi geliyor.

-TV8 de güzel i?ler yapm??t?n, ?imdi SkyTürk’tesin... Sunay Ak?n’?n “Hayat Deyince” adl? program?n?n yap?mc?s?s?n. Sunay Ak?n çok seviliyor. Hayranlar? çok. Nas?l gidiyor program?

-Ben de en büyük hayranlar?ndan biriyim. Program harika gidiyor. Sunay Ak?n olur da harika olmaz m? sizce de? Her cümlesinden bir ?ey ö?renirsiniz, bir saate bin kitab? s??d?r?yor. Hakikaten insan kovan? diyerek açt??? program?m?z?n en büyük izleyicisi benim asl?nda. Çekimde, montaj?n? yapt???mda ve bitti?inde en az üç kez yay?n band?m?z? izliyorum. Müthi? keyif al?yorum. Yönetmeniz Gül Dündar onunla da uyum içinde çal???yoruz. ?nan?lmaz geri dönü?ler al?yoruz çok çok be?eniliyor.

-Gene SKYTürk’de “Her Pazar” diye bir program yap?yorsun. Çevreci bir program... En az?ndan bir misyonu var. Misyonu olmayan o kadar çok program var ki, amaçs?z, anlams?z bir sürü laf kalabal???yla geçen dakikalar… Program nas?l gidiyor? Uzun ömürlü olmas?n? dilerim. 


-Te?ekkür ederim ama izleyebildin mi gerçekten. Sabah?n çok erken saatleri, saati kurup izlemek gerekiyor. Biliyor musun, babama hala program?m?n ba?lad???n? söylemedim. O pazar sabahlar? geç saatlere kadar uyur. ?imdi bilirse benim yüzümden uykusuz kals?n istemem, ne de olsa epeyce ya?land?. Sa?l??? daha mühim benim için. O hala “hangi ülkeye gidecektin? Gürcistan m?, Arnavutluk mu, Ermenistan m?? ?u s?ralar buralardas?n montajdas?n anla??l?yor” diyor. Hiç bozuntuya vermiyorum, konuyu de?i?tiriyorum. En fazla “bak baba yeni kitab?m ç?kt? bunu gördün mü?” diyorum. Ama gazetelerde okur yak?nda o zamana kadar uyusun diyorum.

Daha komi?ini itiraf edeyim kar k?? derken ilk bölümü bant yapmak uygun görüldü. Evden izleyece?im tabii, saati kurmay? unutmu?um, be? dakikas?n? kaç?rd?m. Renklere bir bakay?m logo vs. dedim ama kendim bile izleyemedim.

Saati de?i?tirilmeye çal???l?yor. Belki yak?nda iyi bir saatte ula??r?z insanlara. Çünkü senin de dedi?i gibi misyonu olan bir program. ?zleyicilere katk?s? olan bir program. “Her Pazar” daha ?imdiden ?ehirde farkl? bir hayat?n dü?ünü kuranlar?n program? olmaya aday... Daha ikinci program?m yay?nland? Yeditepe ve Do?u? Ayd?n üniversitelerin bölüm ba?kanlar? konu ile ilgili duyarl?l??? olan ki?iler ula?t? bile bana televizyon müthi? bir silah...Do?ru kullan?lmal? bunu mesle?e ad?m att???m ilk günden beri biliyorum ama bu silah teknolojiyle birlikte daha da ba?kala?t?. ?letiler, verilmek istenen çok mühim. Her medya çal??an? bunun bilinci ve duyarl?l???nda olmal? diye dü?ünüyorum.

http://www.acikgazete.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri