forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilmaz_guneyY?lmaz Güney’in e?i Fato? Güney, A haber’de H?d?r Gevi?’in sundu?u Nas?l Yani program?nda önemli aç?klamalarda bulundu. ??te programda konu?ulanlar?n tam metni... 

Fransa’ya ilk göç ettiklerinde çok yoksulluk çektiklerini vurgulayan Fato? Güney ?öyle ?unlar? söyledi, “Yol filminin Cannes Film Festivali’nde ödül almas?yla birlikte, herkes, Y?lmaz Güney’in paray? vurdu?unu dü?ünüyordu. Oysa biz elimizde Alt?n Palmiye ödülü, evimize dönerken, yol param?z bile yoktu, tercüman?m?zdan borç alm??t?k.” 

Fato? Güney, A Haber’de, Yumurtal?k’ta savc? Sefa Mutlu’nun öldürülmesiyle ilgili yönetmen Ali Özgentürk ‘ün yap??? son aç?klamalara da cevap verdi. ??te o röportaj?n metni… 

 H?d?r Gevi?: Geçen hafta Adana’da Alt?nkoza Film festivalinde görü?tük sizinle. 1970 y?l?nda rahmetli e?iniz Y?lmaz Güney Umut filmiyle ayn? festivalde ödülleri toplam??t?. Siz y?llar sonra Adana’ya gidince ne hissettiniz? 

Fato? Güney: Adana’n?n ve Çukurova’n?n hayat?mda özel yeri var. ?lk kez  1970 y?l?nda, evlili?imizin ilk aylar?yd?, Adana’ya götürdü beni Y?lmaz,  babas?n?n ya?ad??? gerçek bir hikayeyi Umut’u çekecekti. Bir faytoncunun öyküsüydü. Ben orada k?rsal kesimle ilk kez kar??la?t?m: ?alvar giydim, ba??ma da bir yazma ba?lad?m ve Çukurovada halk?n?nü kad?nlar?n aras?na girdim. Bilincim tuzla buz olmu?tu, ?zerimden bir bulldozer geçmi?ti sanki o hayatla tan???nca…

H?d?r Gevi?:  Sizin zengin k?z imaj?n?z var, ‘kolejli k?z Y?lmaz Güney’le evlendi ‘diyorlard?, gerçekten öyle miydi… 

Benim babamlar Türkiye’nin ilk sanayicilerindendir. Y?lmaz, onlar için milli burjuvazi derdi, çünkü onlar uzun süre yabanc? sermayeye kar?? direndiler onun için de küçüldülerve yokoldular. Ailem Arnavut kökenliydi, çok geleneksel de?erleri olan bir aile.

‘Y?lmaz bana bir ?ift göz hediye etti’ 

H?d?r Gevi?:  Asl?nda sizin evlili?iniz güzel bir birliktelik, aran?zda s?n?fsal bir farkl?l?k vard?, o ta?radan yoksul bir aileden siz gerçek  kentten ?stanbul’dan bir zengin k?z? olarak… O Kürt as?ll? siz Arnavut as?ll?… 

Fato? Güney: Evet biraz eski Türk filimlerindeki gibi oldu.Ama çok kolay oldu ben hiç zorluk çekmedim.Y?llar boyunca annesiyle ya?ad?m mesela, evlendi?imiz zaman da yan?m?zdayd?. O kadar sevimliydi ki ailesi, onlar?, bac?s?n?, annesini babas?n? çok sevdim. Hatta sanki bir sure kendi aileme yabanc?la?t?m… varl?kl? olan kendi ailemin içinde bulunduklari olanaklardan ötürü onlara kendimi uzak bulmaya bile ba?ladim…

‘Hizmetkarlar, k?rm?z? pancurlu villa ?oförlü arabalar’ 

‘Moda caddesinin ötesini bilmiyordum’ 

O dönemler öyle donemlerdi ki Y?lmaz Güney’i bile be?enmemeye ba?lad?m. ?öyle ki ya?ad???m?z hayattan ötürü. Çok güzel bir evde oturuyorduk, Levet’te krm?z? pancurlu, bahçesinde güller olan hizmetkarlar?m?z vard? fakat ben Adana’dan döndükten sonra Y?lmaz’a dedim ki madem ki sen halk?n yan?nda oldu?unu söyluyorsun o halde nedir bu ya?ant?n, bunu hemen de?i?tirmeliyiz. Ne yapmal?y?z dedi, dedim ki önce bir gecekondu mahallesine gidip yerle?meliyiz, dedi ki o zaman ben i?e nas?l gidip gelicem, nedir bu arabalar bu BMW’ler, ?oförler alt?m?zda. Çünkü o gümlerde, Adana’y?, insanlar?n al?nlar?n?n terini topra?a ak?tt?klar?n? gördü?üm zaman, o çocuklar?n o gözlerinde a??zlar?nda burunlar?nda sinekler, üstleri ba?lar? y?rt?k p?rtk, onlar? görünce bende yeni bir pencere aç?ld? ve ben bugüne kadar hiç bir ?ey görmüyor mu?um diye dü?ündüm. Moda’da do?dum büyüdüm ben ve Moda caddesinin ötesini bilmiyordum… Dedim ki ben art?k görmeye ba?lad?m ve Y?lmaz’a te?ekkür ettim, bana bir çift göz hediye ettin dedim.

‘Hiton’a bile ?alvarla gittim’ 

Y?lmaz o zaman bana ?öyle dedi, ‘bak Fato?, bizim amac?m?z dibe inmek de?il, yani olanaklar? bir tarafa b?rakmak de?il, amac?m?z fakirlerin seviyesini yükseltmek, onlar?n daha iyi daha refah bir ya?ama kavu?mas? için mücadele etmek, yoksa ben, örne?in nas?l dolmu?la otobüsle i?e giderim görmüyormusun gitti?im her yerde yüzlerce insan etraf?ma toplan?yor yani bir kere bu münkün de?il’ ama yine de ben ?alvar?m? ç?karmad?m ve inan?rm?s?n?z Hilton’a bile ?alvarla gittim

‘Ailem Y?lmaz Güneyden korktu’ 

‘P?r?lt?l? Ye?ilçam’?n arkas?nda kirli bir hayat vard?…’ 

H?d?r Gevi?: Peki aileniz sizin bu yeni durumunuzu ve Y?lmaz Güney’in ailesini kabul etti mi?

Fato? Güney: Yabanc? bir okulda okuyordum, tahsilimi yapacakt?m yüksek ö?renim yapacakt?m. Ve ailemin tek çocu?uydum, göz bebe?iydim. Bütün hayalerini y?kt?m asl?nda onlar?n ben, tabii ailem Y?lmaz Güney’den de korktu…

H?d?r Gevi?: Neden korktular peki

Fato? Güney: O zaman Y?lmaz zor bir ya?ant?dan geliyordu, aç?k söylemek gerekirse gerçekten çeli?kili bir dönemden geliyordu… Ya?ad??? ortamla o Ye?ilçam ortam?yla tamamen çeli?iyordu çünkü… Y?lmaz Çukurova’dan gelmi?, çok saf çok temiz de?erleri olan geleneksel göreneksel çok genç… Daha 20’li ya?lar?nda geliyor ve O tamamen farkl? bir ?eye giriyor, bugün de oldu?u gibi o Ye?ilçam denilen p?r?lt?l? dünyan?n arkas?nda da ba?ka bir hayat, kirli bir hayat var…

H?d?r Gevi?:  Y?lmaz Güney’in maço bir erkek oldu?una ili?kin bir imaj var, gerçekten öylemiydi… Hele de siz de el bebek gül bebek yeti?ttirilmi? biri olunca…

Fato? Güney: Ben böyle bir ?eye tahammül gösterebilir miydim e?er öyle olsayd?, gösterebilir miydim yani… Fakat gerçekten demin de söyledi?im gibi, o çeli?kili ortamda ya?ad??? ili?kilerden ötürü malesef hiç istemedi?i olaylar ya??yordu özel hayat?nda da…

‘Ali Özgentürk’ün Yumurtal?k olay?yla ilgili söyledikleri do?ru’

H?d?r Gevi?: Geçenlerde yönetmen Ali Özgentürk’ün 1974 Yumurtal?k olay?nda ?ahit oldu?u manzaray? y?lar sonra payla?t?. Endi?e filminin çekimleri s?ras?nda, Adana Yumurtal?k’da bir yemek verilmi?, tüm film ekibi, döneminAdana  belediye ba?kan? Ege Ba?atur, ?erif Gören ve siz de oradaym??s?n?z. YSonra savc? Sefa Mutlu geliyor once Y?lmaz Güney’e küfrediyor, sonra tekrar geliyor bu kez size küfrediyor ve sonra da o istenmeyen olay yani savc?n?n öldürülmesi olay? ya?an?yor. Gerçekten öyle mi oldu?

Fato? Güney: Allah rahmet eylesin gerçekten..  Savc?  Sefa Mutlu o gece çok alkollüydü, ayakta duramayacak kadar… Ali Özgentürk’ün söyledi?i her ?ey do?ru…  Malesef sözle büyük sald?r?lar oldu, asl?nda bu tamamen Y?lmaz’?n o günkü siyasi duru?undan rahats?z olman?n getirdi?i bir tepkiydi, çok kutupla?m?? bir toplumdu. Y?lmaz s?n?fsal olarak da siyasal olarak da farkl? bir kutupdayd?. Ne yaz?k ki o tepkiyle bir sald?r? söz konusu oldu, yoksa genelde Y?lmaz Güney’le herkes oturup konu?mak isterdi tan??mak isterdi ama olay ilk ba??ndan itibaren böyle bir anlay???n ifadesiydi.

H?d?r Gevi?: Ba?ka nas?l bir detay hat?rl?yorsunuz o trajik güne dair…

Fato? Güney: Ben sadece ?unu dü?ünüyorum okyanusun ortas?nda bir gemi,  bir may?n, serseri bir may?n diyeyelim ona tabi kimseyi suçlamak istemem ve bir may?n?n gelip gemiye çarpmas? ve o geminin infilak etmesi.. Yani ben olay? hep öyle canland?rd?m gözümde…

Filiz Ak?n’la Paris’te kar??la?t?

H?d?r Gevi?: Umutsuzlar filmi? biraz sizin  Y?lmaz Güney’le ili?kinizi anlat?yordu, hatta siz sar???n oldu?unuz için filmde de sar???n y?ld?z Filiz Ak?n oynuyordu. Filiz Ak?n ve sizin yollar?n?z y?llar sonra Paris’te kesi?ti. O da Paris e giti, ancak o seski MÜT müste?ar?, Paris büyükelçisi Sönmez Köksal’?n e?i olarak siz ise bir muhalif olarak ve muhalif bi ismin e?i olarak… orada hiç kar??la?t?n?z m? Filiz han?mla

Fato? Güney: Bir gün Paris’de Galerie la Fayette  diye bir al??veri? ma?azas? vard?r, orada dola??rken birisi geçti yan?mdan, tan?r gibi oldum, saçlar? bana Filiz’i ça?r??t?rd?, gitim bakt?m emin olmad???m için acaba Frans?z da olabilir diye Frans?zca ‘sizi tan?yor muyum’ dedim, ‘Aaa Fato?’ dedi beni görünce, ben de ‘Filiz sensin’ dedim, e çünkü hiç akl?m?n ucundan geçmezdi Galerie la Fayette  de Filiz Ak?n’a rastlayaca??m. Orda sar?ld?k öyle ama sonra herhangi bir görü?me olmad?.

H?d?r Gevi?: Neden görü?mediniz sizin muhalif kimli?iniz yüzünden mi?

Fato? Güney: Yo yo hayr? ben fark? ili?k?ler içerisindeydim, onun farkl? bir çevresi vard?, zaten o zaman ba?ka bir evlili?i vard?.

H?d?r Gevi?: Y?lmaz Güney 1981 y?l?nda,hapisteyken izne ayr?ld? sonra ülkeden kaçt?, o yolculuk nas?l gerçekle?ti?

Fato? Güney: Ben çocuklarla ?sviçre’ye gittim, bir film festivaline davetli olarak, Y?lmaz ise bir tekneyle Antalya Kemer den ayr?ld? ve Rodos’a giti sonra biz Paris’te bulu?tuk.

H?d?r Gevi?:Orada ekonomik olarak nas?l ayakta kald?n?z, sonra dil sorunu vard?, siz bilebilirsiniz ama Y?lmaz Güney Frans?zca bilmiyordu belki…

Yol Y?lmaz Frans?zca biliyordu. Çünkü hapishanede Frans?zca çal??m??t?. ?ngilizcesi iyiydi bir de oyuncu oldu?u için, insanlarla konu?urken vucut dilini çok iyi kullan?yordu, mimikleri ve gözleriyle ne demek istedi?ini anlatabiliyordu.

‘Elimizde Alt?n Palmiye eve gidecek param?z yoktu, tercüman?m?zdan borç ald?k’

H?d?r Gevi?: Peki zorluk çekmediniz mi bir ülkede göçmen olarak kalmak, nas?l geçindiniz

Fato? Güney: Olmaz olur mu hani derler ya bülbülü alt?n kafese koymu?lar diye aynen öyle. O’nun d???nda gerçekten zor günlerimiz de oldu. ?nan?n ki zar zor geçindik, bütün bas?n burada Y?lmaz Güney Yol filmiyle trilyonlar kazand? falan diye yazarken, Y?lmaz bir da? kasabas?nda Yol filminin montaj?n? yapt?? vakit, hepimizin aya??nda ince ayakkab? vard?, oysa bot gerekiyordu, sonunda bana ve çocuklara bot ald? fakat kendisine alamad?. Hatta Alt?n Palmiye elimizde Cannes film festivalinden dönüyoruz, uçaktan indik, hava alan?ndan evimize gidecek param?z yok elimizde, tercüman?m?zdan borç ald?k.

H?d?r Gevi?: E?iniz genç ya?ta ya?am?n? yitirdi, 47 ya? insan?n gerçek olgunlu?a eri?ti?i en üretken ya?…

Fato? Güney: Biliniyordu kanser oldu?u, O her seferinde hastanelere ç?kt???nda ki Y?lmaz hasta oldu?unu söylemeyi pek sevmez ama gerçekten büyük ac?lar çekiyordu ve hastamelere ç?k?yordu ve o zaman Genelkurmay’dan telefon geliyor ve diyorlard? ki ‘orada tutmay?n, kaçabilir her an’ diye, bu nedenle hestanelerden tedavi sonuçlanmadan geri gönderiliyordu ve bu arada da sürekli bizim evimiz bas?l?yordu sabaha kar??, o?lum uykusundan uyan?yordu, yani böyle bir kabustu.

‘Vatanda?l?ktan ç?kar?l?nca a?lam??t?’

H?d?r Gevi?: Y?lmaz Güney’in Türkiye Cumhuriyeti  vatanda?l??? 1983 y?l?nda, 12 Eylül rejimi taraf?nda elinden al?nm??t?… Naz?m Hikmet’in de al?nm??t? ama 2009 y?l?nda AKpParti yönetimince Naz?m’?n vatanda?l??? iade edildi, ?imdi ister misiniz Y?lmaz Güney’in de vatanda?l??? iade edilsin…

Fato? Güney: Hay?r hay?r benim için vatanda?l???n?n elinden al?nmas? sadece ka??t üzerinde bir i?lem, çok çok üzülmü?tü, çok büyük bir ac? hissetmi?ti ve a?lam??t? ve ben demi?tim ki ‘Y?lmaz ne önemi var, ka??t üzerinde bir i?lem bu, sen halk?n?n akl?nda bilincinde ve yüre?indesin’. Bugün geçti?imiz 9 Eylül’de ölümünün ard?ndan 27 y?l geçmi? oldu ve i?te bugün hala ben buradaysam, Alt?nkoza’da O’nun filimleri varsa,O’nun filmleri o kadar evrenselse… Y?lmaz Güney bir sinema dehas? ve ulusaldan evrensele ula?m?? bir sinema ustas?yd?. ?öyle bir özgünlü?ü var O’nun filmlerinin, hepsi hala güncel…

‘Ba?bakan?n samimiyetine de inan?yorum’

H?d?r Gevi?: Yurt d???ndaki terihi eserleri devlet güzel bir çal??ma yaparak geri getiriyor, asl?nda Y?lmaz Güney’in 12 Eylül askeri rejimi nedeniyle ?imdi kay?p olan filmleri de birer kültür varl??? gibi ortaya ç?kar?lsa, bunun için çal???lsa…

Fato? Güney: Bugüne kadar yap?lmad? ama umar?m bundan sonra yap?l?r. Ba?bakan?n sözünü ben önemsiyorum, samimiyetine de inan?yorum dedi ki ‘E?er bugüne kadar Y?lmaz Güney’in  filimlerine kulak verilmi? olsayd? Türkiye bu durumda olmazd?.’ Bu bugüne kadar Y?lmaz Güney hak?nda söylenmi? en do?ru tespit ve üstelik bunu bir devlet adam? olarak söyledi.

‘Asl?nda Aç?l?m? Y?lmaz Güney 30-40 y?l once ba?latm??t?’

H?d?r Gevi?: Bir de Kemal K?l?çdaro?lu genel seçim öncesinde Paris’te Y?lmaz Güney’in mezar?n? ziyaret etti. Bu durum sizi biraz k?zd?rd? zannedersem, bunu bir show olarak de?erlendirdiniz.

Fato? Güney: Ben kimseye k?zm?yorum. Çünkü s?n?fsal aç?dan ve bulunduklar? mevki aç?s?ndan… Çok güzel, gidip mezar?n? ziyaret etmeleri ama sonradan da sahip ç?kmalar? gerekiyordu, yani biz sadece O’nun sanat?n? takdir ediyoruzla ifade edilecek bir duru? de?ildi bu Y?lmaz Güney’e kar?? büyük bir haks?zl?k çünkü. Y?lmaz Güney bütün ömrünü adam?? halk?n?n kurtulu? mücadelesineadam?? bir dü?ünür. Y?lmaz Güney yaz?lar?ndan ötürü 100 y?l ceza ald??? için Türkiye’den ayr?lmak zorunda kalm?? ve ?unu söyleyeyim, bugün yap?lmaya çal???lan aç?l?m denilen ?eyi Ylmaz Güney 30-40 y?l önce yapm?? ve bunun bedelini ödemi? ve bu yüzden Türkiye’den ayr?lmak zorunda b?rak?lm?? ve sürgünde ac? içinde ölmü?.

‘?lk resmini gördü?ümde bu ne çirkin bir adam demi?tim’

‘Y?lmaz Güney fotojenik de?ildi’

H?d?r Gevi?: Çirkin Kral diyorlar Y?lmaz Güney için asl?nda çok yal???kl? bir beyfendi, neden Çirki?n Kral denmi??

Fato? Güney: ?öyle bir ?ey, ben de ilk gördü?ümde daha do?rusu ben O’nu ilk ses mecmuas?n?n kapa??nda gördüm ve dedim ki bu ne çirkin bir adam. Bak?n yan?m da arkada?lar?m vard? ve gün geldi bana bunu hat?rlatt?lar. Dedim ki bu ne kadar çirkin bir adam çünkü o zaman biz kolejli hoppa zoppa çocuklar?z ve Türk filmlerine gitmiyoruz, bizim be?endi?imiz Alain Delon’lar falan… Dedim ki ‘bu ne kadar çirkin bir adam, dünyada bir tek ben ve O kalsak dönüp de O’na bakmam…‘ Fakat sonra ilk gördü?üm andan itibaren çok etkilendim, Y?lmaz gerçekten güzel bir adam ama fotojenik de?ildi, geröekten kendisi de filmlerinde ve foto?raflar?nda olamad??? kadar yak???kl? ve karizmatik bir insand?

‘Y?maz’?n gülümsemesini, bembeyaz di?lerini ve gözlerindeki hüznü sevdim’

H?d?r Gevi?: ?lk tan??t???n?zda Y?lmaz Güney’in neyi etkiledi sizi en çok

Fato? Güney: Gülümsemesi, bembeyaz di?leri ve gözlerindeki hüzün… Hep dü?ündüm ondan ayr?ld?ktan sonra niçin bu kadar hüzünlü bak?yor diye ve o bana Mu?’tan sayfalar dolusu mektuplar yazd? 1 y?l boyunca çünkü bana demi?ti ki ‘beni kimselere sorma, sana yine beni ben anlataca??m çünkü kimse beni bilme’ O mektuplarda da anlatt?. Çünkü ben hep üstüne gittim, niçin gözlerin bu kadar hüzünlü bak?yor diye… Bana dedi ki ‘çünkü ben dünyadaki ac? çeken insanlar? görüyorum, her an gözümün önünde açl?ktan bir çocuk ölüyor.’

H?d?r Gevi?: belki kendi geçmi?ini hat?rlat?yodu her ?ey O’na, kendi geçmi?i de öyle a??r ve ac?yd?

Fato? Güney: Evet öyleydi, Çukurova ya?am?n?n bütün çileke?li?ini ya?am??.

H?d?r Gevi?: O zor yllardan sonra Adana’ya geçen hafta gittiniz çok geli?mi? bir kent siz ne dü?ündünüz Adana ile ilgili…

Fato? Güney: En son 10 y?l önce gitmi?tim Adana’ya ve o ilk gördü?üm uçsuz bucaks?z pamuk tarlalar?n? aram??t?m fakat görememi?tim, hep binalar…

‘Y?lmaz Güney filmi için kimse ta??n alt?na parma??n? koymuyor’

H?d?r Gevi?: Y?lmaz Güney hayat? neden hala film yap?lm?yor sizce, kimse cesaret mi edemiyor mu:

Fato? Güney: Kimse ta??n alt?na elini koymak istemiyor

H?d?r Gevi?:  Belki yap?lsa çok da izlenecek, Türkiye siyasi olgunluk anlam?nda da bir Y?lmaz Güney filmine haz?r asl?nda

Fato? Güney: Ben Y?lmaz öldükten sonra bir ?eyler yazd?m bir kenara koydum, bir ?eyler yazd?m bir kenara koydum ?imdi art?k onlar? toparlaman?n zaman? geldi fakat bunlar an?lar olmayacak… Hikaye roman tad?nda olacak bir kitap bu. Bu kitapta ne kadar samimi olursam ve gerçek olursam, beni o kadar anlayacaklard?r.

Fato? Güney: Peki kimin çekmesini istesini?z bir film çekilse Y?lmaz Güney’in hayat?yla ilgili… mahs?n k?rm?z?gül’ün isminden sözetmi?tiniz… Y?laz erdo?an da faith ak?nda hazr olmad?klar?n? söylemi?lerdi böyle bir proje için

Fato? Güney: Evet hiç biri haz?r de?il fakat ben gençlerin haz?r olduklar?n? dü?ünüyorum. Adana Alt?nkoza film festivalinde ödül alan ganç arkada?lar?n filmlerini gödüm, o kadar kuvvetli yap?tlard? ki inan?n çarp?ld?m ve dedim ki müthi? sinemac?lar geliyor, bence onlar onlar Y?lmaz Güney filmini yapacaklar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri