forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

B?R?LER? BEN? HAPSE ATTIRMAYI KAFAYA KOYMU?

Aktif .

samil_tayyar200Star Gazetesi yazar? ?amil Tayyar 'Çelik Çekirdek' adl? kitab?yla derin devleti de?ifre etmeye devam ediyor. Son 7-8 y?ld?r gerçekle?en de?i?imle beraber Türkiye'de derin devlet tarihinin yeniden yaz?ld???n? söyleyen Tayyar, Ba?bakan Erdo?an'?n derin devletin kodlar?n? çözdü?ünü dü?ünüyor. Ancak Ergenekon'un 1 numaras?na giden operasyonlar?n 'bir elin müdahalesi' ile kesildi?ini belirtiyor.

Tayyar'?n, Zaman Gazetesi'nde yay?nlanan söyle?isi...


'Derin devlete prensip olarak kar?? de?ilim.' diyorsunuz. Peki, derin devletin me?ruluk zemini nedir size göre?

Milletin ve devletin varl???n? koruyabilmesi için, devletin geneti?ini muhafaza eden derin bir yap?ya ihtiyaç oldu?unu dü?ünüyorum. Ama bunlar?n temel amac?n?n milletin ve devletin bekas? olmas? laz?m. Fakat bizde bu güç daha çok kendilerine iktidar alan? yaratmak isteyen sivil ve askerî bürokrasinin eline geçmi?tir.

'Derin devlet', devletin tamamlay?c? bir unsuru oldu?una göre bugün devlet anlay?? m? de?i?tiriyor ki bu yap?lar ortaya ç?k?yor?

Türkiye çok ciddi bir k?r?lma ya??yor ve devletin o özel gücünü elinde bulunduran kesim ciddi güç kaybediyor. Milletin giderek artan bir yetki talebi var. Çat??ma noktas? da burada dü?ümleniyor. Böyle devam ederse hastal?kl? olarak tabir etti?imiz derin devlet, zamanla yok olup gidecektir. Türkiye bu de?i?imi 7-8 y?ld?r ya??yor. Türkiye'nin derin tarihi yeniden yaz?l?yor.

Derin devlet ilk defa bu iktidar döneminde mi bozguna u?ruyor?

Tabii; çünkü her zaman ba?ar?l? olmu?lar, sultanlar?, sadrazamlar? de?i?tirmi?ler. Cumhuriyetin kurucusunu bile saf d??? etmeyi ba?arm??lar. Toplumu yönetmi?ler, devleti istedikleri gibi kullanm??lar ama art?k oyun kurmakta zorlan?yorlar.

Türkiye'de derin devleti rahmetli Ömer Lütfi Mete'nin dedi?i gibi mafya ve çeteler mi gerçek manada tan?yor?

Bunu sonuçta en iyi bilen oyunun içerisinde olanlar ama onlar ?u ana kadar çok ortaya ç?kmad?lar. Mesela Mehmet A?ar sistemin karakutular?ndan biridir. ?nan?yorum ki A?ar konu?sa derin devletin tarihi yeniden yaz?l?r. Sabri Yirmibe?o?lu, Do?an Güre? de bu yap?y? iyi bilirler. Siyasilerin konuya çok vak?f olduklar?n? sanm?yorum. Ama bu çetelerle mücadelede son y?llarda çok büyük bir a?ama kaydedildi. Ba?bakan üç a?a?? be? yukar? bu yap?n?n geneti?i hakk?nda bir bilgi sahibi olmu?tur.

Daha önceki ba?bakanlara göre daha m? fazla ?ey biliyor Tayyip Erdo?an?

Evet, bunun üzerine çok ciddi gitti ve bu kapsamda onlar?n sahas? olarak görülen istihbarat gibi alanlara çok ciddi müdahaleler yapt?. Emniyet'te, M?T'te çok ciddi de?i?im ya?and?. Askerî istihbarat?n etki alan? s?n?rland?r?ld?. Ben Ba?bakan'?n, Ay?????, Sar?k?z ile ilgili birtak?m darbe senaryolar?n? daha önceden ö?rendi?ini, ama harekete geçmek için belli bir zemini olu?turmaya çal??t???n? dü?ünüyorum.

Yap?lan atamalar 'derin devletin siville?mesini' mi sa?lad??

Tabii; çünkü derin devletin merkezinde Milli Güvenlik Kurulu yer al?yor. Ancak MGK denilince Genelkurmay Ba?kan?'n?n, Cumhurba?kan?'n?n, kuvvet komutanlar?n?n ve sivillerin yer ald??? yap?y? dü?ünmeyin. MGK Genel Sekreterli?i çok önemli, bu iktidar döneminde ilk defa bir sivil genel sekreter atand?, orada birçok sivil göreve getirildi.

Mehmet A?ar madem karakutu, neden hiç kimse ona bir ?ey sormuyor?

Bazen derin devlete kar?? olanlar bile gerçeklerin ortaya ç?kmas?n? istemez; Çünkü o kadar çok insan san?k sandalyesine oturur ki onun s?n?rlar?n? tayin etmek mümkün de?il. O nedenle böyle koruyucu bir anlay?? geli?iyor. Bu i? sadece Mehmet A?ar'la s?n?rl? kalmaz. Mesela Do?an Güre? konu?sa E?ref Bitlis olay? çok çabuk çözülür. Benim ki?isel kanaatim Mehmet A?ar, Tansu Çiller ve Do?an Güre?'in ifadeleri al?nmadan o dönem ayd?nlat?lamaz.

Kilit y?l 93 mü? 93 y?l?n? do?ru okumak derin devleti daha iyi anlamay? sa?lar m??

Atilla K?yat'?n 'Bu bir devlet politikas?yd?.' sözü çok do?ru. Devlet politikas? nas?l olur? Ba?bakan, Genelkurmay Ba?kan? ve Emniyet Genel Müdürü bir araya gelerek bir devlet karar? al?r. O dönemde kimler toplant?ya kat?l?yorsa siyaseten olanlar da sorumludur.

Derin devletin saf d??? kald??? bir dönem var m??

Böyle bir dönem yok ama iç çat??maya sürüklendi?i dönemler var. Kamuoyuna böyle bilgilerin s?zmas? bu çat??malar?n bir ürünüdür. Susurluk böyle bir hesapla?mayd?. Ayn? ?ekilde Ergenekon sürecinde de benzer bir çat??man?n izlerini görmek mümkün. Derin devletin en tehlikeli oldu?u dönem iç çat??malar?n asgari oldu?u ve kendi içinde ittifak kurduklar? dönemdir. Hem d??ar?ya bilgi s?zmaz hem de agresif olabiliyorlar.

93 böyle bir y?l m??

93 en agresif olduklar? dönem. Bu ittifaklar ilelebet sürecek mutabakatlar de?il. 96'da bu mutabakat?n bozuldu?unu görüyoruz. Çünkü ki?isel rant elde etmek için çeki?meye ba?lad?lar. Susurluk'ta emniyetçi, milliyetçi sa? yap? tasfiye edilmi?tir. Ergenekon'da da askerî ve sol olarak tabir edilen kesim saf d??? b?rak?lmak istenmi?tir.

?u an canl? m? derin devlet?

E?er Ergenekon'u Silivri'de yarg? önüne ç?kan san?klarla s?n?rl? tutarsan?z bu bir aldatmaca olur. Hâlâ varl?klar?n? devam ettiriyorlar ama art?k kolay kolay oyun kuram?yorlar. Ergenekon'da ne kadar tasfiye edilmi?tir bu yap? oran vermek zor ama çok azd?r. Bugün ?talya'da 6-7 bin ki?i yarg? önüne ç?kar?ld?; e?er Türkiye'de ?talya'daki gibi bir ar?nma olsa en az 10 bin ki?inin yarg? önüne ç?kar?lmas? gerekirdi.

1 numaraya do?ru giden operasyonlar kesildi mi?

Kesildi. 10. dalga operasyondan sonra sürece bir müdahale edildi?ini gözlemliyorum. 1 numaraya do?ru yolculuk kesildi. Mevcut ?ekilde devam ederse sanki Ergenekon burada bitecek gibi.

Siz, 1 numaray? biliyorum dediniz, biz bir türlü ö?renemedik. 1 numara hâlâ ayn? m??

Ergenekon san?klar?n?n bir k?sm?, soru?turmay? sürdüren savc?lar biliyor bunu. Bu çok gizemli falan de?il ama eskisi kadar etkili de?il 1 numara. Yani süreç sona ererse ve AK Parti iktidardan uzakla?t?r?labilirse belki yeniden bir yap?lanmaya ihtiyaç olacak ve belki yeni 1 numara getirilecek. ?u an organize de?iller.

Derin devlet seçilmi?lere i? yapt?rm?yordu. Erdo?an, muktedir olmak istedi?i için mi bunlar aç??a ç?kt??

Derin devlet, AK Parti iktidar?n? geldi?i günden beri kabul edemedi ve bir çat??maya girdi. Tayyip Bey, 28 ?ubat tecrübesinden hareketle uzla?arak de?il, çat??arak ba?ar?ya ula?abilece?ini dü?ündü ve bunun altyap?s?n? haz?rlad?. Herhalde Erbakan kadar uyumlu bir adam? asker bulamazd? ama ona neler yap?ld???n? Tayyip Bey görmü?tü. Çünkü bu derin yap? o kadrolar?n nefes almas?ndan bile rahats?z. Tayyip Bey bu süreci ak?ll?ca götürdü, ba?tan yap?y? biliyordu ama sürece yayarak bu durumu yönetmeyi tercih etti.

Yeni Genelkurmay Ba?kan? I??k Ko?aner'i nas?l buluyorsunuz?

Göreve geldi?i günden bugüne de?erlendirecek olursak çok ba?ar?l? buluyorum. En az?ndan tansiyonu dü?ürdü. 30 A?ustos'ta gazeteci arkada?lar siyasetle ilgili sorular sordu ve cevaplamad?. I??k Ko?aner konu?muyor. Bence de do?ru olan bu. Yar?n I??k Pa?a giderse yerine ?lker Ba?bu? gibi biri gelirse her ?ey de?i?ir, o yüzden TSK'n?n yeniden yap?lanmas? gerekiyor. ?lker Pa?a da böyle iyi niyetle göreve geldi ama mahalle bask?s?na yenik dü?tü ve s?n?fta kald?.

Sizin askerle ili?kiniz nas?l?

Daha çok rutin programlara davet ediyorlar, biz de gidiyoruz. O kalabal?klar içerisinde herkes ne kadar yak?nla??yorsa biz de o kadar yak?nla??yoruz.

Hanefi Avc?'n?n tutuklanmas? cemaate mi y?k?ld??

Yani belli bir kesim cemaate fatura etmek istiyor, bu yeni bir durum de?il. Hanefi Avc?'n?n iddialar? maalesef bir kar??l?k buldu. Bir kesim var ki iktidarla kavgal?, de?i?en Türkiye ?artlar?nda kendine biçilen rolden rahats?z. Asl?nda cemaat üzerinden bir iktidar hesapla?mas? yap?l?yor. Hanefi Avc? içine kar??t??? karma??k ili?kiden dolay? kendisine bir operasyon yap?labilece?ini bilerek kurnazca hamlelerle bu kitab? yazd?. Zaten kitaba bak?nca da bu kayg?y? çok iyi görüyorsunuz. Bunun bir operasyon korkusu ile yaz?ld??? çok aç?k ve net.

Cumartesi günleri asla gazete okumam

Ald???n?z cezalar yaz?lar?n?z? ne kadar s?n?rl?yor?

Çok zorlan?yorum, yüzde 60 kötürüm hale geldi. Eskisi kadar yazam?yorum. ?imdi ister istemez kalem oynat?rken çok özen göstermeye çal???yoruz. Ama siz ne kadar özen gösterirseniz gösterin sizi hapse atmay? kafaya takm??lar. Ciddi bir psikolojik bask? var, yarg? ku?atmas? alt?nday?m. Ba?ta üzüldü?üm zamanlar oldu ama bize b?rak?p kaçmak yak??maz.

Olur ya hapse girersem ?unlar? yapar?m dedi?iniz ?eyler var m??

Valla röportaja gelen arkada?lardan, sizden de ayn? ?ekilde zeytinya?l? sarma beklerim. Onlar? çok hesaplam?yorum. Ama zaman zaman espri konusu oluyor tabii. Sadece benimle ilgili de?il bugün 5 bine yak?n aç?lm?? dava var. Yüzlerce arkada??n ma?dur olma durumu var. Siville?me ad?na iyi ?eyler yap?labilmesi için yasal düzenlemeler gerekli. Verilen sözler var ama bunlar yap?l?r m? yap?lmaz m? bu da onlar?n namusuna emanet. Ama art?k böyle bir talebim yok. Bundan sonra ister kanun de?i?ikli?i yaps?nlar ister yapmas?nlar hiç umurumda de?il. Bunun benim ki?isel meselem gibi alg?lanmas? ve yorumlanmas? bana hakarettir diye dü?ünüyorum.

Hep ciddi konular? yazmak, Ankara'da sürekli resmi hayata 'mahkûm olmak' sizi daraltm?yor mu?

Yazd???m kitaplar ve TV'deki konu?malar?m yüzünden beni çok ciddi devlet adamlar?na benzetiyorlar ama beni gerçekte tan?yanlar öyle olmad???m? görüyorlar. Asl?nda çok ciddi bir adam de?ilim, inan?lmaz rahat bir adam?m. Sinemaya, tiyatroya giderim, f?rsat bulursam piknik yapar?m. Kendimi çok kötü hissedersem a?aç dikerim, topra?a vurdu?um her kazma darbesiyle öfkemi att???m? dü?ünüyorum. Haftan?n dört günü kravat takar?m, üç günü takmam. Cumartesi günleri asla gazete okumam. Asl?nda hiçbir ?ey okumam, kafam? da??t?r?m. Cumartesi gününün gazetelerini pazar günü okurum.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri