forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

Özgür Mumcu17 y?l önce bombal? bir suikast sonucu öldürülen U?ur Mumcu'nun o?lu Özgür Mumcu T24.com.tr'de yay?nlanan söyle?isinde dikkat çekici aç?klamalarda bulundu. Birgün gazetesinde yaz?lar da kaleme alan Mumcu, babas?n?n öldürülmesiyle ilgili olarak; "?slamc?lar?n yapt???na inanm?yorum, PKK ve Kontgerilla'ya ?a?mam" diyor. Mumcu'nun ?u sözleri ise birilerini k?zd?racak cinsten: “Babam bugün Cumhuriyet’te yazar m?yd?; bilemeyiz. Babam içinde olsayd? Cumhuriyet bu Cumhuriyet olur muydu; onu da bilemeyiz.”T24.COM.TR'DE SEL?N ONGUN ?MZASIYLA YAYINLANAN SÖYLE??...


?slamc?lar?n yapt???na inanm?yorum, PKK ve Kontgerilla'ya ?a?mam

Selin ONGUN 
http://www.t24.com.tr/

"Ergenekon her kötülü?ün anas?d?r”c?lar ile “Ergenekon, AKP’nin muhalifleri tasfiye operasyonudur”cular aras?ndaki müsabaka sürerken, Birgün gazetesi yazar? Özgür Mumcu, skor tela?? içermeyen yaz?lar kaleme al?yor.

24 Ocak’ta babas? U?ur Mumcu’nun öldürülmesinin üzerinden 17 y?l geçmi? olacak Özgür Mumcu ile söyle?iyoruz. Özgür Mumcu, suikasta u?rad??? esnada, Hasan Cemal-Emine U?akl?gil ekibine kar?? kavgadan sonra döndü?ü Cumhuriyet gazetesinde yaz?lar yazan U?ur Mumcu’nun ideolojik duru?unun özellikle Ergenekon sürecinde yanl?? konumland?r?lma olas?l???n? konu?tu?umuz s?rada önce gözlerini kocaman açarak soruyor:


“1990’l? y?llarda ulusalc? yazarlar diye bir s?n?fland?rma var m?yd??”


Ard?ndan hemen ekliyor:


“Babam 17 y?ld?r hayatta de?il. Geçen zamanda olan geli?meleri ya?asayd? tavr? ne olurdu; bu konuda hiç kimse bir ?ey söyleyemez (…) Öyle noktaya gelen insanlar var ki, U?ur Mumcu’nun kendi yazd?klar?n?, söylediklerini ona yak??t?rmay?p kendi kafalar?nda kurduklar? bir U?ur Mumcu alg?s?n?n pe?inden ko?uyorlar. Bu ki?iler elbette U?ur Mumcu’yu do?ru ?ekilde alg?lay?p yorumlam?yor. Öte yandan babam?n yaz?p çizdikleri hadis de?il, biz de 'bunlar?n do?ru tefsiri ?udur’culuk yapm?yoruz.”Paris-Sorbonne Üniversitesi’nde “Uluslararas? hukukta askeri i?gal” konulu doktoras?n? tamamlamak üzere olan Mumcu, söyle?inin sonunda bir de soru-cevap f?rlat?yor:“Babam bugün Cumhuriyet’te yazar m?yd?; bilemeyiz. Babam içinde olsayd? Cumhuriyet bu Cumhuriyet olur muydu; onu da bilemeyiz.”Ergenekon davas? U?ur Mumcu cinayeti ile ilgili olarak kafas?nda bir soru i?areti yaratt? m?? Mumcu cinayetinin radikal ?slamc?lar?n operasyonu oldu?una neden inanm?yor? CHP’yi neden sa?da buluyor? “Kendisine kar?? kar???k duygular içindeyim” dedi?i Cumhuriyet gazetesini okuyor mu?


Özgür Mumcu, www.t24.com.tr için yöneltti?imiz sorular? cevaplad?.


- Ergenekon davas? U?ur Mumcu cinayeti ile ilgili olarak kafan?zda bir soru i?areti yarat?yor mu?


?ddianamelerde babam?n öldürülmesine ili?kin yer alan her ?ey zaten daha önce bir ?ekilde kamuoyuna yans?m??t?. Örne?in Veli Küçük’ün evinden ç?kan belge (U?ur Mumcu suikast?ndan 10 gün sonra, dönemin M?T Müste?ar? Sönmez Köksal imzas?yla dönemin Ba?bakan? Süleyman Demirel’e gönderildi?i öne sürülen belgede, suikast?n CIA denetimindeki alt? ki?ilik bir ?srail timi taraf?ndan gerçekle?tirildi?i iddia ediliyordu) yeni bir geli?me de?ildir. Bu belge y?llar önce U?ur Mumcu Umut Operasyonu davas?na da girmi? ç?km?? bir belgedir. Üstelik o dönemde bu belgenin sahte oldu?u da kamuoyuna yans?m??t?. Dolay?s?yla ?unu söylemek mümkün; orada U?ur Mumcu suikast? aç?s?ndan yeni bir ?ey yok.

‘Cinayetinin ?slamc? operasyonu oldu?una inanm?yorum’

-          PKK ve J?TEM itirafç?s? Abdülkadir Aygan'?n bas?nda yer alan “U?ur Mumcu’nun arac?na bombay? J?TEM'ciler koydu. C-4 patlay?c?y? da ABD'li eski asker temin etti” sözlerini nas?l okudunuz?


Babam öldürüleli 17 y?l oldu, neredeyse her sene çe?it çe?it senaryo ile kar??la?t?k. ?slamc?lar, eski ülkücüler, kontrgerilla, PKK… Birçok ?ey iddia edildi. O nedenle bu konuya yönelik demeçler art?k bende ciddi bir heyecan uyand?rm?yor. ?unu da belirtmeliyim; bu cinayeti kontrgerillan?n i?ledi?ini duysam ?a??rmam. PKK’n?n yapt???n? duysam yine ?a??rmam. Elbette ciddi bir delile dayanarak söylemiyorum, ama ben bu cinayetin bir ?slamc? operasyonu oldu?una inanm?yorum.


-          Neden?Çünkü ?slamc?lar?n bunu yapmas? için bir sebep oldu?una inanm?yorum.'Babam?n ?fade özgürlü?ü aç?s?ndan siyasal ?slam’la problemi yoktu’-          Ne zamandan beri bu fikirdesiniz?Ba??ndan itibaren. Babam?n M?T ve PKK aras?ndaki ba?lant?lar üzerine ara?t?rma yaparken, üstelik tam da o ara?t?rmalar?n meyvelerini alacakken öldürüldü?ü ortada. Son yaz?lar? ?srarla bu konu üzerinedir. Öldürüldü?ü tarihten bir y?l geriye gidip, tarama yap?ld???nda görülecektir; laiklik ya da ?slamc?lar üzerine kaleme ald??? yaz? say?s? ciddi bir oran te?kil etmez. Öte yandan babam TCK’n?n 141-142. maddeleriyle birlikte 163’ün kald?r?lmas?n? da savunurdu. Tarikat, siyaset, ticaret üçgenine ele?tirileri vard?, ama ifade özgürlü?ü aç?s?ndan siyasal ?slam ile ilgili problemi yoktu.-          Özellikle Ergenekon sürecinde kendini Kemalist-sol çizgide tan?mlayanlar?n U?ur Mumcu’nun ideolojik netlik ayar?n? yaparken, ayn? Mumcu’nun Cumhuriyet gazetesindeki 163’üncü maddenin kalkmas?n? savundu?u yaz?lar? neden gözard? ediliyor sizce?Babam, “?slamc?l?k da ifade özgürlü?ü içerisinde olmal?” derken, Kürt sorununda AG?T (Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?) çerçevesinde çözümün daha fazla demokratik haklarla çözümü sa?layaca??n? söylüyordu. Bu noktada bugün daha reaksiyoner bir Kemalizm ile kar?? kar??yay?z. “Ulusalc?l?k” ad? verilen, 2000’li y?llarda ortaya ç?kan bir dalga bu. 1990’l? y?llarda “ulusalc? yazar” diye bir s?n?fland?rma var m?yd?? Bu dalga ?u anda çok reaksiyoner davrand??? için Kürt aç?l?m? ya da siyasal ?slam konular?nda babam?n duru?una dair belirli noktalar ya gözlerinden kaç?yor ya da görmek istemiyorlar.-          U?ur Mumcu’nun “ulusalc? yazar” portresine ili?tirilmesini sa?l?kl? buluyor musunuz?Susurluk’u ve 28 ?ubat’? ya?amam??, AKP iktidar?n? gözlemlememi?, ABD’nin Irak i?galini görmemi?, bu konular? nas?l yorumlayaca??n? bilmedi?imiz bir insandan söz ediyoruz. Babam 17 y?ld?r hayatta de?il. Geçen zamanda olan geli?meleri ya?asayd? tavr? ne olurdu; bu konuda hiç kimse bir ?ey söyleyemez. Sadece genel çizgisinden ötürü birtak?m varsay?mlar?m?z olabilir, ama bunlar da spekülasyondan ibaret kal?r. Dolay?s?yla fazla enstrümantalize edilmesini sa?l?kl? bulmuyorum. As?l tart???lmas? gereken babam?n ya da herhangi bir yazar?n ulusalc? olarak konumland?r?lmas?ndan ziyade 1990’l? y?llarda var olmayan ama bugün acayip bir noktaya gelen ulusalc?l?k kavram?n?n te?his edilmesi olmal?.


‘Kemalist oldu?umu söyleyemem’


-          Tam burada “ulusalc?=Kemalist” formülü önerilerek sorulsa; Kemalist misiniz?Son dönemde alg?land??? ?ekliyle Kemalist oldu?umu söyleyemem.


-          Ba?örtüsü mü türban m??Kim ne istiyorsa, diyorsa o.‘Laiklik, ba?örtüsü yasa?? ile savunulmaz'-          Siz ne diyorsunuz?Ben ba?örtüsü yasa??na kar??y?m, fakat ba?örtüsü konusunun da anayasa metnine girmesini lüzumsuz buluyorum. Bu giri?im sorunu daha karma??k hale getirdi. Di?er yandan laikli?i savunmak ba?örtüsü yasa??n? savunmakla olacak bir ?ey de?il. Çok daha ciddi, kapsaml? bir konu. Diyanet ??leri Ba?kanl??? orada dururken, zorunlu din dersleri varken laiklikle ilgili sorunun kar??s?na sadece ba?örtüsünü yerle?tirmek ba?l? ba??na bir yanl?? zaten.‘Liberaller ergen, Kemalistler be? ya??nda çocuk gibi'-          “Kemalist oldu?umu söyleyemem” k?sm?na geri dönelim; “Hay?r, Kemalist de?ilim” demeden çizgiyi nezaketle çizdiniz?Asl?nda ?öyle aç?klamak daha yerinde olur; Türkiye’de Atatürk’ün alg?lanmas? noktas?nda iki grup var. Genel olarak söylersek birinci grup ?slamc?lar?, ikinci cumhuriyetçileri, liberalleri kaps?yor. ?kinci grupta ise Kemalistler, ulusalc?lar, milliyetçiler ortak noktada bulu?uyor. Birinci grubun, daha ziyade liberal kesimin, bak??? babas?na isyan eden bir ergen gibi. Tablo ?öyle; Atatürk baba ve 15-16 ya?lar?ndaki tak?nt?l? ergenler de babalar?n?n söyledi?i her ?eyi yanl?? bularak, kendilerine yeni bir rol model ar?yorlar. Di?er grup ise babas?na â??k be?-alt? ya??nda bir çocuk gibi davran?yor. Babas?n?n yapt??? her ?ey do?ru, baban?n yapt??? hiçbir ?ey ele?tirilemez alg?s?ndan öteye geçemiyor. Yaz?k ki bu iki alg? d???nda bir alan da b?rak?lmad?. Zaten kutupla?ma bu ikisinin sürtü?mesinden do?uyor. Ben her iki durumu da sa?l?kl? bulmuyorum.-          Bahsetti?iniz sürtü?me Ergenekon süreci ile daha çok alevlendi. Az önce yapt???n?z de?erlendirmenin e?li?inde soral?m; anneniz Güldal Mumcu’nun Ergenekon davas?ndaki tutuklamalara yönelik “E?er U?ur hayatta olsayd? ona da s?ra gelirdi” sözlerinden yana m?s?n?z?Ergenekon soru?turmas? sürecine yönelik en önemli ele?tirilerden biri de bunun muhaliflere yönelik bir tasfiye hareketi oldu?u idi. Annem bu ele?tiriyi bu süreçte ya?anan birtak?m keyfi göz alt?lar?n? i?aret ederek dile getirmi? olmal?.‘Kendi kafalar?ndaki U?ur Mumcu’nun pe?inden ko?an insanlar var’-          U?ur Mumcu’nun yanl?? alg?land???n? dü?ünüyor musunuz?Zaman zaman yanl?? alg?land???n? dü?ünüyorum tabii.-          Somutla?t?rabilir misiniz??u örnek birçok ?eyi aç?klayacakt?r. Babam Almanya’da yapt??? bir konu?mada, “Kürt sorununun çözümü demokratik haklar?n geni?letilmesiyle sa?lan?r” gibi bir ifade kullan?yor. Bu konu?ma üzerine UMAG’a (U?ur Mumcu Ara?t?rmac? Gazetecilik Vakf?) gelen bir e-mail’de ise ?u ifade yer al?yordu; “U?ur Mumcu’nun videosuna herhalde montaj yapm??lar, o bunu asla söylemezdi.” Öyle noktaya gelen insanlar var ki U?ur Mumcu’nun kendi yazd?klar?n?, söylediklerini ona yak??t?rmay?p kendi kafalar?nda kurduklar? bir U?ur Mumcu alg?s?n?n pe?inden ko?uyorlar. Bu ki?iler elbette U?ur Mumcu’yu do?ru ?ekilde alg?lay?p yorumlam?yor. Öte yandan babam?n yaz?p çizdikleri hadis de?il, biz de “bunlar?n do?ru tefsiri ?udur”culuk yapm?yoruz.-          ?imdi bu de?erlendirmeleriniz üzerine “U?ur Mumcu’nun o?lunun söyledi?ine bak, ay?p ay?p”ç?lar olursa ne buyurursunuz?


(Gülüyor)


-          Ya CHP’ye giri?en bir yaz?n?zdan sonra “Bizim Güldal’?n o?lunun yapt???na bak!” diyenler oluyor mu?Bana böyle bir serzeni? gelmedi; anneme demi?lerse o da bana aktarmad?. Ben annem de, babam da de?ilim. Hastal?kl? bir CHP dü?manl???ndan da muzdarip de?ilim. Ele?tirilecek bir ?ey varsa dile getiririm.‘B?rak?n CHP'yi, Frans?z Sosyalist Partisi'ni dahi sa?da buluyorum’


-          Annenizin siyasette kendini konumland?rd??? yer sizi temsil ediyor mu?CHP iktisadi politikalar?n?n yan? s?ra yer yer milliyetçili?e kaymas? ile de ele?tirdi?im bir parti. Kald? ki annem partinin yönetiminde de?il ve milletvekilleri de insanlar? birebir temsil etmek durumunda de?il. Ben b?rak?n CHP'yi Frans?z Sosyalist Partisi'ni dahi kendimi konumland?rd???m yerin sa??nda buluyorum. Mehmet Ali Aybar'?n Türkiye ??çi Partisi hariç, Türk siyaset tarihinde içinde gönül rahatl???yla yer almak istedi?im bir parti de görebilmi? de?ilim. Ancak CHP gibi büyük kitle partilerinin de zaman içerisinde siyasetlerinde de?i?iklik gözlemlemek olas?. Birçok solcunun içten içe diledi?i de bu zaten.‘CHP’nin hiçbir yere varmayaca?? da ortada’


-          Soruyu de?i?tirerek tekrarlayal?m; az önce “Hastal?kl? bir CHP dü?manl???ndan muzdarip de?ilim” diyerek ele?tiri tonunuza dikkat çektiniz. Siyaset yöntemini “Hastal?kl? bir AKP dü?manl???” üzerine in?a eden bir siyasetçi ile bar???k olabilir misiniz? Bknz. Canan Ar?tman?


Siyaset ad?na laiklik d???nda bir ?ey bilmeyen, iki laf?ndan biri Atatürk olmazsa rahat edemeyen bir portreye i?aret ediyorsunuz. Annemi tan?yorum; böyle dar görü?lü bir çizgi onu yans?tm?yor. Burada bir ba?ka zihniyetten de bahsetmek gerek. Victor Hugo, “Reaksiyonerlik siyasi fikrin iflas?d?r” der. Siyasi olarak üretecek yeni bir fikir olmad???n? ispat edercesine sadece tepki siyaseti kurmak, AKP’nin yanl??lar?na alternatif çözümler sunarak muhalefet yapmak yerine Atatürk’ün sözlerini sloganla?t?r?p, üstelik o sözlerin içeri?ini alg?lamadan politika yapmak düzgün bir siyaset yöntemi de?ildir. Bu yöntemle CHP’nin hiçbir yere varmayaca?? da ortada.‘Erdo?an da, Deniz da son derece huzursuz edici’-          Bir kürsüde Tayyip Erdo?an ba??rarak de?erlendirme yap?yor, bir kürsüde Deniz Baykal; hangisi daha huzursuz edici sizce?


?kisi de son derece huzursuz edici. Sal? günleri haber kanallar? grup toplant?lar?n? yay?nlad???ndan beri bu ba??rma halleri de iyice ?ova dönü?tü. Birbirlerini vatan hainli?inden ülkeyi satmaya kadar son derece a??r ithamlarla suçlayan ve üstelik tart??t???n? zanneden kö?e yazarlar? da siyasiler kadar rahats?z edici.‘Hakaret konusunda Kemalistler ve liberaller dü?man karde? gibi’-          Hakaret etme konusunda hangisi daha becerikli; Kemalistler mi, liberaller mi?Asl?nda dü?man karde? gibiler. Bir taraf di?er taraf? “soros çocu?u” olmakla, sat?lm?? olmakla ya da en iyi ihtimalle safl?kla itham ediyor. Di?eri cuntac?l?kla, darbecilikle, demokrat olmamakla suçlan?yor. Ve her iki tarafta bunu yaparken her ?eyin en do?rusunu kendisinin bildi?ini zannediyor.-          Hiç dü?ünmeden cevaplar m?s?n?z; Ahmet Altan size ne ça?r??t?r?yor?Taraf gazetesi.-          ?lhan Selçuk?


Ziverbey.


-          Cem Uzan’a destek verilmesini isteyen, MHP ile koalisyon öneren ?lhan Selçuk da Ziverbey’e dahil mi?


“??kencecilerimi affettim” diye yazan Ziverbey.


-           Hasan Cemal?


(Susuyor)‘Cumhuriyet’e kar?? kar???k duygular içindeyim’


-          Cumhuriyet gazetesi?


Çok zor, kendisine kar?? kar???k duygular içindeyim.


-          Ne zamand?r?


Özellikle ?lhan Selçuk’un bahsetti?iniz yaz?lar?na kat?lmam hiçbir ?ekilde mümkün de?il, üzülüyorum.


‘Mustafa Balbay’?n darbe günlüklerini kullanmamas? vahim’-          ?kinci Ergenekon iddianamesinin ek delil klasörlerinde yer alan ve Mustafa Balbay’a atfedilen günlükler ve telefon konu?malar?na da ayn? ölçüde üzülmeniz olas? m??


Bu konuda Balbay’?n söylediklerine inanmak istiyorum.


-          Darbe günlüklerinin Nokta dergisinde yay?mlanmadan sekiz ay önce Mustafa Balbay’?n elinde oldu?unun ortaya ç?kmas? daha üzücü olabilir mi?


E?er bu do?ruysa durumun izah? yok. Böyle bir ?eyin elinde olup kullanmamas? vahim. Fakat ?u anda tutuklu olan bir insandan bahsediyoruz, daha fazla yorum yapmak istemiyorum.‘Cumhuriyet’in cunta organ? gibi alg?lanmas? hoyratça’


-          Cumhuriyet, okumaktan keyif ald???n?z bir gazete mi?


“Kendinizi özde?le?tirdi?iniz bir gazete mi?” anlam?nda soruyorsan?z; özde?le?tirmiyorum ki, Birgün’de yaz?yorum.-          Cumhuriyet’ten teklif ald?n?z m? hiç?Hay?r. Birkaç defa Irak i?gali üzerine yaz? yollad???m olmu?tu.


-          Birgün’deki yaz?lar?n?z?n Cumhuriyet’te yay?mlanmas?n? ister miydiniz?


Tabii isterdim, ama bu konu, benim için Cumhuriyet’te yaz?yor olmak de?il, farkl? görü?te yaz?lar?n Cumhuriyet’te yer alabilmesiyle ilgili. Ama Cumhuriyet’i de bir kalemde silmemek gerek. Cumhuriyet’in tamamen bir cunta yay?n organ? gibi alg?lanmas?n? da biraz hoyratça buluyorum.?lhan Selçuk'un 'çok rahats?z eden' yaz?lar?

-          Bunun e?li?inde ?u notu da dü?üyor musunuz; böyle bir alg?n?n olu?mas?nda Cumhuriyetçilerin performans? da göz ard? edilmemeli?


Balbay hakk?nda bir ?ey söylemeyece?im; gerçekten savunmas?n? beklemek istiyorum. ?lhan Selçuk ise… (Bir süre susuyor) “??kencecilerimi affediyorum”, “Trabzon’daki bayrak hadisesi hakl? bir tepkiydi” yaz?lar?, Mustafa Özbek’in Ergenekon ile ili?kisi var ya da yok önemli de?il, bizatihi siyasi çizgisinin Cumhuriyet ile ili?kilendirilmesi, tüm bunlar çok rahats?z edici. Cumhuriyet’in böyle bir yöne gitmesi elbette üzücü, MHP’yi destekleyen, ona s?cak bakan bir Cumhuriyet benim kafamdaki Cumhuriyet de?il elbette. Belirtmem gerek ki Cumhuriyet gazetesi içinde her görü?üne kat?lmasam bile hâlâ severek takip etti?im yazarlar var. 12 Eylül'de, cunta hükümetinin bakan? Özal iktidar?nda, Susurluk sürecinde s?n?fta kalanlar?n bugün Cumhuriyet'i ele?tirmelerini de çok ciddiye alam?yorum do?rusu.


‘Babam olsayd? Cumhuriyet bu Cumhuriyet olur muydu; bilemeyiz.’


-          Bugün baban?z ayn? Cumhuriyet’te yazsayd??


Babam bugün Cumhuriyet’te yazar m?yd?; bilemeyiz. Babam içinde olsayd? Cumhuriyet bu Cumhuriyet olur muydu; onu da bilemeyiz.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri