forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

DO?AN GRUBU'NDA TA?LAR YER?NDEN OYNADI...

Aktif .

sedat_erginByk tiraj kayb? ya?ayan Milliyet'te Sedat Ergin Genel yay?n Ynetmenli?i grevinden al?nd?. Yerine Vatan Genel Yay?n Ynetmeni Tayfun Devecio?lu getirildi. Devecio?lu'ndan bo?alan Vatan Genel Yay?n Ynetmenli?i koltu?una da Mehmet Tezkan atand?. Sedat Ergin'in Hrriyet'e Oktay Ek?i'nin yerine ba?yazar olaca?? belirtiliyor...
Milliyet ve Vatan'daki de?i?imle ilgili en dikkat eken analiz, Milliyet'te bir dnem haber mdrl? yapan ve Sedat Ergin'in en yak?n al??ma arkada?lar?ndan biri olan Do?an Ak?n'?n Yay?n Ynetmeni oldu?u www.t24.com.tr de yap?ld?.
Sitenin yazd???na gre, Sedat Ergin'in bir sre izne ayr?ld?ktan sonra Hrriyet at?s? alt?nda yazarl?k yapacak. t24.com.tr'de Ergin'in, Hrriyet'inba?yazar? Oktay Ek?i'nin yerine ba?yazar olarak getirilebilece?i yorumu yap?ld?...

??TE T24.COM.TR'DE YAYINLANAN ANAL?Z...
Bu noktaya nas?l gelindi?

Trk bas?n?nda son dnemdeki en nemli operasyon zelli?ini ta??yan Milliyet ve Vatan tepe ynetimindeki de?i?im srecini ?ekillendiren nedenler ?yle s?ralan?yor:
- Milliyet'i birlikte yneten Umur Talu (Genel Yay?n Koordinatr) ile Yal?n Do?an (Genel Yay?n Ynetmeni) ikilisinin grevi, batan Egebank'?n sahibi Murat Demirel ile Cenajans'?n sahibi Nail Keili'nin yak?n ili?kisini gsteren foto?raf?n Milliyet'te yay?mlanmas?n?n ard?ndan son buldu. "Barda?? ta??ran" bu yay?n?n ard?ndan Milliyet ynetiminden al?nd?ktan sonra bir sre yazarl?k yapan Talu ve Do?an'?n daha sonra gazete ile ili?kileri kesildi. Bir sre Cumhuriyet'te yazan Do?an Hrriyet'te yazarl??a dnerken, Umur Talu Star ve Sabah'?n ard?ndan nceki hafta Habertrk'e geti.
- Ayd?n Do?an, Talu ve Do?an'dan bo?alan Milliyet ynetimine, gruba ait Simge Yay?nc?l?k at?s? alt?nda Posta, Radikal ve Fanatik gazetelerini ?karan ve bu yay?nlarla hem nemli tiraj kazanan, hem de nemli a??rl?k yaratan Mehmet Y. Y?lmaz'? getirdi.
- Hibir yak?n al??ma arkada??n? yan?na almadan Ekim 2000'de tek ba??na ynetimini stlendi?i Milliyet iin temel rotay? "kitle gazetesi" olma yolunda belirleyen Mehmet Y. Y?lmaz, gazetedeki yazar operasyonuyla tart??ma yaratt?. Gazetenin eski genel yay?n ynetmeni ve k?demli yazar? Do?an Heper, Yal?n Do?an, Umur Talu, Duygu Asena, Nilgn Cerraho?lu ve Zeynep Oral bu dnemde gazeteden uzakla?t?r?ld?. Mehmet Y. Y?lmaz'?n, Umur Talu gibi etkili bir yazar?n Milliyet'ten ayr?lmas?n? istemedi?ini, bunu Milliyet ad?na da yanl?? buldu?unu dile getirdi?i, ancak patronu ikna edemedi?i konu?uldu.
- Mehmet Y. Y?lmaz'?n, Milliyet yazarlar? aras?na bu dnemde katt??? dikkat ekici isimler Can Dndar, R?dvan Dilmen ve Ece Temelkuran oldu.
Mehmet Y. Y?lmaz, Ayd?n Do?an'a ra?men gitti
- Mehmet Y. Y?lmaz, halefi Sedat Ergin gibi, yakla??k 4,5 y?ll?k grev sresinin ard?ndan, gazetenin tiraj? 300 binin zerindeyken Nisan 2005'te Milliyet Genel Yay?n Ynetmenli?i'nden al?nd?. Operasyonun nedeni, ailenin Milliyet ynetimini stlenen yesi Hanzade Do?an Boyner'in Y?lmaz'la anla?amamas? oldu. Ayd?n Do?an'?n asl?nda istemedi?i bu operasyon, Hanzade Do?an Boyner'?n ?srar? zerine yap?ld? ve gazetenin Genel Yay?n Ynetmenli?i'ne Hrriyet Ankara Temsilcisi Sedat Ergin atand?.

Ve Sabah'?n kap?s?ndan dndrld

- Mehmet Y. Y?lmaz bu operasyonun ard?ndan Sabah grubu ile anla?t?, hatta Sabah binas?na giderek gazetenin yneticileriyle tan??t?. Ancak Y?lmaz'? kaybetmek istemeyen Ayd?n Do?an ve Do?an Medya Grubu Ba?kan? Mehmet Ali Yal?nda?'?n ?srarl? giri?imleriyle bu anla?ma bozuldu. Mehmet Y. Y?lmaz geri dnmeye ikna edildi ve Do?an Burda Dergi Grubu'nun CEO'lu?unun yan? s?ra Hrriyet 'te k?e yazmaya ba?lad?. Do?an Grubu at?s? alt?nda nemli yay?nlar ?karm?? bulunan Mehmet Y. Y?lmaz'?n rakip bir grupta benzer yay?nlarla Do?an Grubu'na tiraj kaybettirme olas?l??? da bu formlle bertaraf edilmi? oldu.
'Neden Hrriyet Ynetmeni olamayaca?? grlecek'
- O gne kadar Ertu?rul zkk sonras? Hrriyet Genel Yay?n Ynetmenli?i iin ad? geen Sedat Ergin, Derya Sazak'?n ard?ndan Ankara Temsilcili?i'nden bu greve getirilen ikinci isim oldu. Ba?ar?l? Ankara Temsilcili?i y?llar?n?n ard?ndan yap?lan bu atama, medya iinde, "Ertu?rul zkk, Sedat Ergin'in neden Hrriyet Genel Yay?n Ynetmeni olamayaca??n? Milliyet'in ba??na getirerek gsterecek" iddialar?na da neden oldu.
- Nisan 2005'te Genel Yay?n Ynetmenli?i'ne getirilen Sedat Ergin dneminde Milliyet'e kat?lan ba?l?ca isimler Semih ?diz, R?za Trmen ve Mehmet Y. Y?lmaz dneminde de Milliyet'te al??an Devrim Sevimay oldu.
159 bine d?en Milliyet dokuzuncu gazete oldu
- Tart??ma yaratmak ve gndeme a??rl???n? koymaktan uzak bir pozisyon belirleme, Sedat Ergin dneminde Milliyet'in izgisindeki en belirgin zellik olarak ne ?kt?.
- AKP hkmetinin Do?an grubunu hedef alan icraat?na da rastlayan bu dnem Milliyet'i de s?k?nt?l? bir srece soktu. Bu s?rada Milliyet, Sedat Ergin'in selefi Mehmet Y. Y?lmaz dneminden sonra dzenli biimde tiraj kayb? ya?amaya ba?lad?. Ergin dneminde tirajdaki erime Milliyet'i nce "200 bin satan gazeteler" liginden uzakla?t?rd?. Milliyet Ergin ynetimindeki 4,5 y?ll?k srete 190 binli tirajlar iin kullan?lan "200 bin alt?" blgesinden de uzakla?maya ba?lad?. Reklam verenler iin iin nemli bir ?ta olan bu blgeden uzakla?ma, geen hafta Milliyet'in ortalama tiraj?n?n, ilk kez -promosyon dahil- 159 bin 609'a kadar inmesiyle sonuland?.
- Trk bas?n?n?n Hrriyet ve Sabah ile birlikte " bykler"inden biri olan Milliyet, bu zelli?ini Sedat Ergin'den daha nce yitirmi?ti. Ancak Ergin dneminde Milliyet tiraj s?ralamas?nda dokuzunculu?a kadar d?t. AKP Hkmeti dneminde muhalif izgi izleyen grubun uhdesindeki Vatan gazetesi Milliyet'in zerine yerle?meye ba?larken, ayr? bir kmenin yay?n? olarak grlen Ak?am'?n Milliyet'le aras?ndaki tiraj fark? geen hafta (14-20 Eyll 2009) 1000'in alt?na indi.

Zafer Mutlu'nun a??rl???

- Sonu olarak Do?an ailesi, y?llardan beri "sat?ld? sat?lacak" sylentileri aras?nda yay?n yapan Milliyet'te bir kez daha operasyon yapt? ve Sedat Ergin'i Genel Yay?n Ynetmenli?i'nden uzakla?t?rd?.
- AKP'nin "hazzetmedi?i" gazeteler aras?nda bulundu?u kesin olan Milliyet'teki operasyonu, tiraj ve etki kayb?n? ihmal ederek salt hkmet etkisine ba?laman?n gereki olmad??? belirtilirken ?u yorum yap?l?yor: "Vatan, ana sayfas?nda ve ba?l?klar?nda Milliyet'ten ok daha belirgin ?ekilde muhalif bir tav?r sergiliyordu. Vatan Genel Yay?n Ynetmeni'nin Milliyet'in ba??na getirilmesi, Ergin'in uzakla?t?r?lmas?nda tiraj ve etki kayb?n?n ne ?kt???n? gsteriyor."
- Operasyon, Yap? Kredi Genel Mdr Faik A?kal?n'dan bo?alan ve Milliyet, Posta, Radikal ile Fanatik'i at?s? alt?nda bulunduran Do?an Gazetecilik A.?'nin CEO'lu?u iin aylard?r ad? konu?ulan Zafer Mutlu'nun grupta kazand??? a??rl??? da gsteriyor. Devecio?lu'nun Milliyet Genel Yay?n Ynetmenli?i'ne getirilmesinde, y?llard?r kendisiyle ok yak?n al??an ve aralar?nda byk bir gven ili?kisi bulunan Zafer Mutlu'nun etkili oldu?u biliniyor.
Yeni soru: Milliyet ve Vatan ne olacak?
- Tepe ynetimleri de?i?en Milliyet ve Vatan'?n bundan sonraki gelece?i de medya evrelerinde konu?uluyor. ?ki gazetenin yola nas?l devam edece?i, Do?an Grubu'nun at?s? alt?nda kal?p kalmayaca?? bundan sonraki dnem iin nemli sorular. Do?an ailesinin y?llard?r akl?nda olan "Milliyet'i satma" d?ncesinin yeni dnemde tekrar gndeme gelip gelmeyece?i, medyan?n yeni kompozisyonu a?s?ndan byk bir nem ta??yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri