forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

DO?AN GRUBU YAZARLARININ 'CEZA' YORUMLARI

Aktif .

doganDo?an Yay?n Holding'e kesilen 3.7 milyar dolarl?kceza Do?an grubunun gazetelerinde yazan k?e yazarlar?n?n bir numaral? gndemini olu?turmu?. Ertu?rul zkk, demokrasi vurgusu yaparken, M. Ali Birand, Posta'da "Bu ceza de?il, bir gurubu yok etme operasyonudur" diye yazm??...
??TE GR?LER...
Ertu?rul zkk (Hrriyet): Hi ku?kusuz, Bu lkede yarg? var, elbet adalet tecelli eder diyebilirsiniz.

Ama be? y?l srecek bir yarg? srecinden hangi ?irket, bylesine vicdan lsn a?m?? a??r bir finansman ykyle ayakta kalarak ?kabilir?

B?rak?n biz, New York Times ?kabilir mi?

Verginin amac?, vergiyi tahsil etmekten ?k?p, ?irketi bat?rma haline dn?rse, lkenin demokrasi sicili de bozulmayla ba?lam?? demektir.

Ho?gr, tolerans, tahamml, birlikte ya?ama kltr de o lkeden kovuluyor demektir.

Bu otokratik grnt, Avrupa Birli?ine yrd?n iddia eden Trkiyeye yak??acak m??

Vicdan ve adalet duygusu Maliyenin binalar?n? terk etmi?se, art?k kime ve hangi kuruma gvenebilece?iz?

Yaz?k, en mstebit askeri darbelerin bile y?kamad??? bir adalet ve vicdan gelene?ini, baz? brokratlar?n s?radan ve geici ?ahsi intikam duygular? y?k?p gidiyor.

Kurumlar demokrasisinde, kanunun ve geleneklerin yerini bylesine kudretli ?ahsi ve sbjektif bir misyon alm??sa, bu durum art?k lkenin rejimini ilgilendirme riski ta??maya ba?lar.

Byle bir aynaya bakt???n?z zaman grece?iniz ?ey, o?ulcu demokrasi olmayacakt?r.

Oktay Ek?i (Hrriyet): BU hikye yeni ba?lamad?... Diktatrlerle Buna hakk?n yok diyenler aras?ndaki mcadelenin bugne kadar belki binlerce rne?i ya?and?. S?rf gerekleri insanlara iletme u?runa say?lamayacak kadar ok gazeteci hayat?n? verdi. Son olarak 2000den bu yana sadece Rusyada ldrlen gazeteci say?s? 17yi buldu...

Mehmet Y. Y?lmaz (Hrriyet): Bu sadece Ayd?n Do?an?n ve bu yay?n organlar?nda al??an biz gazetecilerin sorunu de?il. Bu Trkiyenin sorunu! Btn medyas? hkmet taraf?ndan teslim al?nm?? bir lkede ya?amak istiyorsan?z oturmaya devam ediniz! Bunu istemiyorsan?z, sesinizi ykseltmenin tam zaman?d?r!

Yal?n Do?an (Hrriyet):O teknik eleman, ismini ve grevini vermek yanl??, hukuka uygun davran?yor, yasaya ayk?r? bir i?leme ortak olmuyor.

Do?an Grubuna yap?lmak istenen bir i?leme bu haks?z diyor, i?lemin yasal olmad???na inan?yor ve uygulam?yor. O eleman iki gn sonra grevden al?n?yor. Grevden al?nmakla kalm?yor, hakk?nda soru?turma a?l?yor. Yasaya ayk?r? bir i?lemi durdurmu? oldu?u iin. Teknik elemanlar?n hepsi bu rnekteki gibi de?il. Bir gurup gelirler kontrolr ne yaz?k ki, ba?ka llere sahip, onlar o ba?ka llere grev davran?yor. Do?an Grubuna kestikleri ceza, b?rak?n Trkiyeyi, Avrupan?n bile duda??n? uuklat?yor. Haks?z, yasalara ayk?r?, ba?tan sona kas?t ieren bir ceza.

Hadi Uluengin (Hrriyet): ??te, iktidar da yukar?daki cezay? Grupa empoze etmekle, sz konusu muhalefetin ancak bylesine fahi? bir hara demek pahas?na srdrlebilece?i ihtar?n? veriyor. tesi, art?k aya??n? denk at, yoksa tepene tam binece?im demeye getiriyor.Patronu, matronu bir yana, bunlar?n ikisi de ahlaken ve siyaseten asla kabul edilemez!

Rahmi Turan (Hrriyet): Ya?as?n demokrasi! Fakat gerek yle mi? Demokratik haklar?n? kullanarak iktidar? zgrce ele?tiren Do?an Grubuna dnyada e?i benzeri grlmemi? ceza verilmesi demokrasiyle ba?da??yor mu?

Ahmet Hakan (Hrriyet): Siperde kalaca??m... Ama bunu Ayd?n Do?an iin yapmayaca??m. Kendim iin yapaca??m... Tek amac? ve tek hedefi zgrce yaz?p izme hakk?n? korumak ve kafas?na gre tak?lmak olan bir mcadele olacak benimki... Yani...Gayet egoiste, gayet bencilce bir mcadele... Bu mcadelede sadece ?u ilkeye gveniyorum: Gazeteleri millet kapat?r / K?e yazarlar?n? millet susturur.

Mehmet Ali Birand (Posta): Do?an gurubuna son ceza dahil, bugne kadar toplam.... milyar dolarl?k bir ceza kesilmi? oldu. Bu Trkiye Cumhuriyeti Tarihinde ?imdiye kadar grlmemi? bir cezad?r. Bu ceza de?il, bir gurubu yok etme operasyonudur. Ba?bakan ya, i? i?ten gemeden, son olarak yaydan ?kan bu oku bir ?ekilde durdurur veya ayn? ok birgn dnp dola??p onu da vurur. O zaman da ok pi?man olur.

Taha Akyol (Milliyet):Do?an Grubuna kesilen yakla??k 5 milyarl?k ceza, tarihte emsali grlmemi?, ok gl gruplara dahi diz ktrebilecek bir ?iddettedir!Do?an d???nda hibir medya grubu iin bylesine uzun sreli ve kapsaml? bir denetim yap?lmam??t?r. Denetim a??n?n sadece Do?an Grubu iin at?ld??? anla??l?yor!
Siyasi bir ezme operasyonu olarak alg?lanmas? da bundan.
Bunu hukukla, liberal devlet ilkesiyle ba?da?t?rmak mmkn de?ildir.

Melih A??k (Milliyet):Ceza terbiye edici bir uygulamad?r. Do?an Yay?n Holdinge kesilen cezan?n byle bir niteli?i yok. Ayan beyan Trkiyenin en byk medya kurulu?unu bat?rmaya ynelik bir giri?im... Ayn? zamanda halk?n zgr haber alma hakk?na vah?i bir sald?r?...
Bizim grubun ele?tirilecek taraflar? olmu?tur. Halk ele?tirmi?tir de...
Ancak lkenin getirildi?i noktada Do?an Grubu demokrasinin son direnme noktas?d?r.

Fikret Bila (Milliyet): Kesilen iki ceza Ayd?n Do?ana kar?? bir vergi terr uygulamas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. Byle bir i?lemde vergi toplama amac?n?n d???nda bir ama gdld? a?kt?r. Bu uygulamayla Hazineye gelir sa?laman?n de?il, Ayd?n Do?an?n ?irketlerine el koyman?n amaland???n? sylemek daha do?ru olur. ?ki ceza i?lemi de a?ka gstermi?tir ki, hedef Do?an Grubunu bat?rmakt?r.

Gneri Civao?lu (Milliyet):Do?an Yay?na e?i grlmemi? vergi cezas?, s?n?rlar?n iinde ve tesinde ciddi ku?kular?n alt?n? izdi. Olumsuz yank?lar yapt?.
Do?an Grubunun en kar??s?nda olmas? gereken gazeteler ve televizyonlarda bile olay destek bulmad?. Elbette birka i? ve s?? hari...
Zil tak?p oynayacaklar? san?lanlar dahi bu ?ok vergi cezas?na serin bakt?lar.
Dnya medyas? ise terbiye sopas?n?(!!) tepkiyle kar??lad?.
Meslek odalar? k?nama bildirileri yay?mlad?lar.
Hukuk Fakltesinde yksek not ald???m derslerden biri de maliye idi.
Fakat bu konunun vergi matrah? ve cezas? iin yorum yapacak birikime sahip oldu?umu syleyemem.

Semih ?diz (Milliyet): DYHye kar?? aylard?r uygulanan sindirme politikas?n?n doru?unu temsil eden bu geli?me, ABde de zorunlu olarak takibe al?nacakt?r. Bas?n zgrl? konusunda Trkiyede ya?anan s?k?nt?lar son AB raporlar?nda ve a?klamalar?nda vurguland??? iin, bu vahim geli?me grmezden gelinemeyecektir.

Ruhat Mengi (Vatan): Zaten do?ru haber ve yorum bulman?z da neredeyse imkns?za yakla?m?? halde. Ba?bakan?n seim ncesinde yrngesinde olmayan, do?ru haber verme mcadelesini srdren medya kesimi iin Bu gazeteleri almay?n diye a?r? yapt??? biliniyor... Peki bu durumda, ayn? medya grubuna, seimin arkas?ndan k?sa aral?klarla ve hukuksuz ?ekilde verilen, b?rak?n Trkiyeyi dnyada benzeri grlmemi? toplam 5 milyar vergi cezas?n?n siyasi olmad???n?, yok etme (ve muhtemelen kendine yak?n bir gruba sat?lmas?n? sa?lama) amal? olmad???n? d?nmek mmkn m? Kendisi olsa d?nmez miydi?

Ayd?n Ayayd?n (Vatan): Do?an Yay?n Grubuna ba?l? ad? geen ?irketlerin de ortaklar?n?n da cebine giren bir tek kuru? yok. Kanun ve tebli?ler diyor ki, hisse senedi sat??? veya ilmhaber yoluyla hisse de?i?iminden dolay? cebe ve kasaya para girse bile, ki bu rnekte kasaya giren para da yok, KDVden muaft?r. Yasa ve tebli?in bu a?k hkmne ra?men, kasas?na tek kuru? girmeyen DYHye bu denli yksek vergi cezas? tahakkuk ettirmek ak?llara durgunluk veriyor.

Okay Gnensin (Vatan): Do?an grubuna kesilen inan?lmaz vergi cezas?n? anlamak iin btn bu rneklere bakmak gerekiyor.

Tayyip Erdo?an iktidar?n?n ekonomik sald?r? yntemi yeni de?il, Menderes de yle yapm??t?, iller de, zal da...

Ama bu kez siyasi iktidar?n gz yle kararm?? ki, hibir hakkaniyet duygusu olmadan, lkenin en byk bas?n yay?n grubunu ldrmek iin sald?r?yor.

Tayyip Erdo?an bugn Do?an grubunu d?man bellemi?. Yar?n ba?ka bir sermaye grubunu d?man grp ona da sald?rmayaca?? ne malum...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri