forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

gulay-gokturk-650Bugün gazetesi kö?e yazar? Gülay Göktürk veda yaz?s?yla kendi iste?iyle yaz?lar?na son verdi?ini duyurdu. 

17 ve 25 Aral?k darbe giri?imlerini ele?tiren ve hükümeti yan?nda yer alan tecrübeli gazetecinin kaç zamand?r bu karar? almas? bekleniyordu.

??te Gülay Göktürk'ün veda yaz?s?...

YOLUN SONU.

36 y?ll?k gazetecilik ya?am?m?n yeni bir dönüm noktas?nday?m. 10 y?l? a?k?n bir süredir yazd???m gazeteye ve siz okurlar?ma veda etme günü geldi.

2003 y?l?n?n ba??nda Merkez Medya’dan buraya,Tercüman’?n “ikinci do?um”una katk?da bulunmak için gelmi?tim. Yeni Tercüman, 60’l?, 70’li y?llar?n Tercüman’?n?n ta??d??? zaaflardan büyük ölçüde kurtulmu?, çok daha liberalle?mi? bir gazete olacakt?.

Bu benim için büyük bir meydan okumayd?.

Tan?d?klar?m, dostlar?m Tercüman’da bulunu?umu geçmi?ime ve kökenime yak??t?ram?yor; “O sa?c? gazetede ne i?in var”diyorlard?. Oysa ben y?llard?r “sa?/sol” kavramlar?n?n alt üst oldu?u bir tarihsel döneme tan?kl?k etti?imizi; siyasi safla?man?n gerçek ekseninin farkl? yerlerden geçti?ini yaz?p duruyordum. De?i?imci oldu?u söylenen “sol”un statükoyla bütünle?ti?i buna kar??l?k “sa?”?n statükoyu zorlad??? bir ortamda olan biteni anlayabilmek için sa?/sol d???nda ba?ka eksenler aramam?z gerekti?ini anlatmaya çal???yordum.

28 ?ubat’ta ya?ananlar eski safla?man?n sahteli?ini en kör gözlerin bile görebilece?i bir aç?kl?kla ortaya sermi?ti. O vakte kadar ilericili?i kimselere b?rakmayan nice insan, demokrasinin S?rat köprüsünden pald?r küldür a?a?? yuvarlan?rken, köprünün üstünde kalmay? ba?aranlar geçmi?teki önyarg?lar?ndan kurtulup çok önemli bir ortak paydada birle?tiklerinin fark?na vard?lar.

Bu ortak payda özgürlük ve demokrasiydi… Olu?an bu ortak platform, Türkiye’nin çarp?k sa?/sol safla?mas?ndan kurtulup demokrasi ve özgürlüklere kar?? tutum temelinde yeni ve do?ru bir safla?ma yaratmas?na katk?da bulunabilirdi.

Nitekim öyle oldu… Tercüman’?n ad? de?i?ti, sahibi de?i?ti ama biz 10 y?l boyunca BUGÜN’ü ç?karan arkada?larla uyum içinde bu yeni platformu in?a etmeye çal??t?k. Vesayet rejiminin y?k?l???na, eski rejimin ma?durlar?n?n, a?a??lananlar?n?n, kenara itilenlerinin çevreden merkeze do?ru yürüyü?lerine birlikte tan?kl?k ettik ve katk?da bulunduk.

Ama ne yaz?k ki yollar?m?z bir noktada ayr?ld?.

X x x

“Her kö?e yazar? çal??t??? gazetenin editorial çizgisi ile uyumlu olmay? tercih eder. Bu hem gazete yönetimi için hem de o yazar için arzu edilendir. Ama bu kontrol edilebilir bir durum de?ildir, böyle bir lükse her zaman sahip olunamaz. Gazetenin editorial politikas? de?i?ir, yazar?n görü?leri de?i?ir, siyasetin rengi, yap?s? de?i?ir ve her de?i?iklikle birlikte “kö?eciler”in yaz? hayat? da de?i?ir. Bazen yazd???n?z gazetenin içinde kendi adac???n?z? olu?turman?za tolerans gösterilir ve orada kendi do?rular?n?z? yazmaya devam edersiniz; bazen o adac?k size dar gelir, bo?ulur, kendiniz çeker gidersiniz; bazen de özel adac?klara tahammül edilemez olur, gönderilirsiniz” diye yazm??t?m bir y?l kadar önce.

Benim durumumu, s?k??t???m adac???n içinde bo?ulmak olarak görebilirsiniz. Ayr?ca hem BUGÜN okurlar?n?n bir kesimine hem de gazete yönetimine verdi?im rahats?zl???n da fark?nday?m.

O yüzden gidiyorum…

10 y?ld?r bu gazetede ç?kan yaz?lar?m?n tek bir kelimesine bile dokunulmad?. Bunun için hem Genel Yay?n Yönetmeni Erhan Ba?yurt’a hem de Say?n Ak?n ?pek’e te?ekkür ediyorum.

Ho?çakal?n.

http://www.haber7.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri