forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilmaz-ozdil-650

Yeni ?afak yazar? Cem Küçük, istifa etti?ini söyleyen Y?lmaz Özdil'in paray? çok sevdi?ini bu nedenle kovulmay? bekledi?ini yazd?... 

 

Küçük, Özdil'in ucuz kahramanl?k pe?inde oldu?unu ve 'Yaz?m Sansürlendi' kampanyas? yaparak kendini pazarlad???n? savundu. 

??te Küçük'ün Yeni ?afak'ta yay?nlanan yaz?s?ndan Y?lmaz Özdil'le ilgili yazd?klar?... 

(...)

Y?lmaz Özdil hayat? boyu ucuz kahramanl?k yapan cingöz bir tiptir. Bunu en iyi Fatih Altayl? bilir. ?imdi istifa etti?i haberini caka satmak için kendi yay?yor. Oysa Ayd?n Do?an'dan tazminat paralar?n? hüpletmeden Hürriyet'ten ayr?lmaz Özdil. Dolay?s?yla istifa etmez ancak kovulmay? bekler. Yak?ndan tan?yanlar Özdil'in tek sevdi?i ?eyin para oldu?unu iyi bilirler. E?er Ayd?n Bey Y?lmaz'a yüklü miktar paray? ödemeyece?ini ifade ederse birkaç gün sonra hiçbir ?ey olmam?? gibi kuzu kuzu kö?esinde yazmaya devam etti?ini görürsünüz. Y?lmaz Özdil budur.

Atatürkçü-solcu kesimin tapt??? bu adam aslen So?uk Sava? sa?c?s? Rauf Tamer'i idol bellemi? fa?ist görü?lü bir tiptir. Ama ?u an Atatürkçülük ve solculuk satmas? para etti?i için bunlar? satar CHP taban?na. Y?lmaz Özdil, Dinç Bilgin'in ?oförünün o?luyken ve kendisi de babas? gibi ?oförlük yapacakken onu o sefaletten ç?kar?p okutan ve gazeteci yapan Dinç Bilgin'dir. Oysa ilk f?rsatta en zor gününde Dinç Bilgin'i satan da Özdil'in ta kendisidir. Hayat?n? borçlu oldu?u Dinç Bilgin hapse girince bayram eden bir insand?r Y?lmaz Özdil.

(...)

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri