forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

filistinligazetcilerGazze'de görev yapan bas?n mensuplar? zor ?artlar alt?nda ya?ananlar? aktar?yor.

Filistinli kameraman Vela Barud, foto?raf makinesi ya da kameras?yla uzuvlar? kopmu? bir çocu?u görüntüleyen bas?n mensubunun ayn? zamanda çocu?un yok edilmi? hayallerini de tüm dünyaya yans?tt???n? söyledi.

Her gün onlarca ölüyü görüntülerken gözya?lar?na hakim olamad?klar?n? aktaran Barud, "Kameram? hep sabit tutmak zorunday?m. Gazze'de olan biteni en net haliyle görüntülemek, dünyan?n gerçe?i görebilmesi için gözya?lar?m? dahi silemiyorum" ifadesini kulland?.

Gazze'de istisnas?z herkesin sald?r?lar?n hedefinde oldu?unu dile getiren Barud, ?öyle konu?tu:

"?srail'in Gazze'ye yönelik sald?r?s?nda hedef gözetilmiyor. Uluslararas? hukuk, insan haklar? gibi konular dikkate al?nmadan kad?nlar, çocuklar öldürülüyor. Bas?n mensuplar? da ayn? ?ekilde hedef ancak yaln?zca rakam ve foto?raflarla da olsa burada ya?ananlar? duyurmaya devam edece?iz."

"?SRA?L GERÇEKLER?N GÖRÜNTÜLENMES?N? ?STEM?YOR"

Gazeteci Husam Salih de sonuna kadar Gazze'de ya?ananlar? duyurmak için çal??acaklar?n? belirterek 2008 y?l?nda Gazze'ye yönelik sald?r?larda ?srail taraf?ndan 3 gazetecinin öldürüldü?ünü hat?rlatt?.

Salih, "?srail gerçeklerin, çocuklara yönelik vah?i sald?r?lar?n?n görüntülenmesini istemiyor. Çünkü, ?srail bir aileyi tamamen yok edebilecek derecede k?rm?z? çizgisi olmayan bir ülke" de?erlendirmesinde bulundu.

Salih, tam anlam?yla koruma sa?layamayan çelik yelekler ve kasklarla bo? sokaklardan görüntü almaya çal??t?klar?n?, gece gündüz demeden canl? yay?nlara haber yeti?tirdiklerini kaydetti.

"KORKUNÇ PS?KOLOJ?K BASKI ALTINDAYIZ"

Gazeteci Macid Mustafa da bölgedeki elektrik kesintisi sebebiyle çal??malar?n?n zaman zaman aksad???n? ifade ederek, "Korkunç psikolojik bask? alt?nda çal???yoruz. Bu ac? sahnelerin hepsini etkilenmeden kaleme almak kolay de?il" diye konu?tu.

Mustafa, internete ula?makta zorland?klar?n?, elektriklerin kesildi?i zamanlarda Gazze'deki haberleri dünyaya duyuramamaktan dolay? endi?e ya?ad?klar?n? belirtti.

?srail'in, Gazze'nin do?usunda yer alan ?ucaiyye Mahallesi'ne dün hedef gözetmeksizin düzenledi?i sald?r?larda yerel bir gazetede görev yapan Halid Hamad (25) hayat?n? kaybetmi?ti.

?srail topçu birli?inin Gazze'deki ?uheda el-Aksa Hastanesine düzenledi?i sald?r?da ise serbest kameraman olarak AA'ya da hizmet veren Enes Ebu Muayl?k yaralanm??t?. 

Kaynak: TRThaber.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri