forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

Oral Çal??lar'?n "Taraf bir projedir" ?eklindeki sözü ortal??? kar??t?rd?. Cumartesi günü birinci sayfadan Çal??lar'a cevap veren Taraf, yazarlar? vas?tas?yla Oral Çal??lar'a sert ifadelerle yüklendi. 

Nam?k Ç?nar ve Hüseyin Özay bugünkü kö?elerini Oral Çal??lar'a ay?rm??lar. Özellikle Hüseyin Özay'?n yaz?s?nda kullan?lan ifadeler dikkat çekici. Gazetenin Ankara Temsilcisi Hüseyin Özay, Çal??lar'la ilgili baz? iddialar? gündeme getirmi?... 

Hüseyin Özay'?n yaz?s?...  

Oral Bey, sen kimin projesisin?

Taraf’?n bir proje oldu?unu, ayda 1.5-2 milyon dolar zarar etti?ini iddia eden Oral Çal??lar, tüm kamu kurumlar?n?n, “inceleme” yapmak için s?raya girdi?i gazeteye, d??ar?dan “tek kuru?” kaynak aktarman?n mümkün olmad???n? bilmiyor mu?

 Taraf’?n, “3 ay” genel yay?n müdürlü?ünü yürüten Radikal Gazetesi Yazar? Oral Çal??lar, Do?an Grubu’na ait CNN TÜRK televizyonunda, “Taraf’?n bir proje oldu?unu ve ayda 1.5-2 milyon dolar zarar etti?ini” söyledi. Üç ayl?k dönemde gazeteyi daha çok “kafeteryadan yönetmeyi tercih eden” Çal??lar, bununla da yetinmedi ve “gazetenin sahiplerinin bu zarar? kar??layacak herhangi bir i?lerinin olmad???n?, Taraf’?n birileri taraf?ndan 7 y?ld?r finanse edildi?ini iddia etti.

Taraf Gazetesi, 15 ?ubat tarihli say?s?nda, Çal??lar ve “proje arkada?lar?na”, “Ne biliyorsan?z aç?klay?n. Bildiklerinizi Taraf’ta yay?nlamaya haz?r?z” ça?r?s?nda bulundu. Çal??lar ve arkada?lar?ndan bir yan?t gelmeyince, bari “projenin perde” arkas?n? biz anlatal?m dedik:

Öncelikle, aç?klaman?n “ekonomik boyutundan” ba?layal?m... Üç ayl?k “müdürlük” döneminde, “maa??n? alman?n” d???nda gazetenin ekonomik hiçbir i?ini kar??mayan Çal??lar, gazetenin ayl?k 1.5-2 milyon dolar (yakla??k 3-4 milyon lira) zarar etti?ini dolay?s?yla, d??ar?dan birilerinin kaynak aktard???n? öne sürüyor. Tüm kamu kurumlar?n?n, “inceleme” yapmak için s?raya girdi?i gazeteye, d??ar?dan “tek kuru?” kaynak aktarman?n mümkün olmad???n? Çal??lar’?n bilmemesi mümkün mü? ?mzalanan her evrak?n bir nüshas?n?n Maliye müfetti?lerine gönderildi?ini bilmiyor mu? 7 y?ld?r devam eden tüm incelemeden, gazetenin aln? ak olarak ç?kt???n? ve en küçük bir aç?k bulunsayd? Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n bunu meydanlarda kullan?p kullanmayaca??n?, Çal??lar’?n iddialar?na dayanak gösterdi?i yaz? i?leri müdürleri bilmiyorlar m??

Herkesten iyi biliyorlar... Ancak, “kendileri istifa edince” gazetenin kapanaca??n? zanneden Oral Bey ve arkada?lar?, yeni bir “Taraf’? y?pratma projesini” hayata geçirdiler. Bu proje de öncekiler gibi bo?a ç?kacak...

Kirli tezgâh ile Taraf’? kö?eye s?k??t?rmak isteyenlerin hevesleri kursaklar?nda kalacak. Bu projenin fitilini ate?leyen Oral Çal??lar, sadece bu dönem de?il kritik dönemlerde üstlendi?i rollerle, devletin hücreleri taraf?ndan iyi biliniyor...

Yaz?n?n kayna??.... 

NAMIK ÇINAR'IN YAZISI... 

Birkaç gün önce Oral Çal??lar TV’ye ç?kt? ve dedi ki; “Benim kanaatim odur ki, Taraf bir projedir. Hiç ?üphe duymaks?z?n eminim bundan! ”

Bir de ne ekledi, biliyor musunuz? “Bunlar? çözecek olan ben de?ilim, yarg?d?r ” dedi. Oray? adres gösterdi.

Hepi topu üç ay yay?n yönetmenli?i yapm??, onu da Ba?bakan’?n âkil adam görevlisi olarak gezilerde tüketmi? birinin, dört senedir yaz? yazd???m bu gazeteyi iktidar hesab?na lekelemeye kalk??mas?n?, bana kar?? da yap?lm?? bir sayg?s?zl?k olarak görürüm.

?nsan bir gazeteden ayr?labilir, ona k?zabilir, küsebilir, hattâ ele?tirebilir de. Fakat dü?man kesilmesi ve onu yok etmeye çal??mas? için nas?l bir sebebi olabilir ki?

Hükümetin el sürmekten kaç?nd??? i?lere ko?tu?u kirli ma?a bir ta?eron olarak, t?pk? di?er ayr?lanlar?n bir bölümü gibi, as?l kendisi proje, bana kal?rsa.

http://www.taraf.com.tr/ 

TARAF'IN ORAL ÇALI?LAR'A VERD??? CEVAP...

Taraf ’?n üç ay genel yay?n müdürlü?ünü yapan Radikal Gazetesi Yazar? Oral Çal??lar, dün Do?an Grubu’na ait CNNTürk televizyonunda, ispatlamak zorunda oldu?u bir iddiada bulundu.

Çal??lar, bu gazetede, daha önce çal??an dört yaz?i?leri müdürünün kendisine anlatt?klar?ndan, “Taraf ’?n tam bir proje oldu?una kesin kanaat getirdi?ini” söyledi.

Sözünü etti?i yaz?i?leri müdürleri Markar EsayanKurtulu? TayizY?ld?ray O?ur ve Tuncer Köseo?lu.

Bu insanlar, bu gazetede be? y?l içinde “Taraf ’?n bir proje oldu?unu” anlam??lar ve Çal??lar’a bunu ayr?nt?lar?yla anlatm??lar.

?imdi biz bu be? ki?iye aç?k bir ça?r? yap?yoruz.

“Taraf ’?n bir proje” oldu?unu nas?l anlad???n?z?...

Bunun kimin projesi oldu?unu...

Siz burada çal???rken bunun proje oldu?unu size hangi olaylar?n gösterdi?ini...

Hangi haberlerin verili?inden bu sonucu ç?kard???n?z?...

Sizin böyle dü?ünmenize yol açan haberler konusunda gazetede yap?lan tart??malarda neler konu?uldu?unu...

K?saca bildi?iniz her ?eyi yaz?n. Biz kelimesine, noktas?na, virgülüne dokunmadan yazd?klar?n?z? yay?mlayaca??z. Sizin bildi?iniz gerçe?i herkes ö?rensin. Biz de ö?renelim.

?u anda genel yay?n müdürümüz olan Ne?e Düzel’in de aralar?nda bulundu?u gazetenin kurucular? da sizin bildi?iniz gerçe?i ö?rensin.

Siyasi iktidar?n, “camide içki içtiler”“Kabata?’ta ba?? örtülü kad?na tacizde bulundular”türünden korkunç yalanlar söyledi?i... Onun bu yalanlar?n? destekleyen ve yayan yanda?lar?n bulundu?u... K?sacas? medyan?n, “Alo Fatih” hatt?na ba?land??? bu rezil dönemde, e?er becerebilirseniz, sizi dürüstlü?e ve aç?kl??a ça??r?yoruz.

Yoksa televizyonlara ç?k?p öyle laflar? e?ip bükerek, bir söyledi?inden biraz sonra çark etmek, “öyle de söylemedim” diyerek belirsiz kavramlar içinde dola??p bir gazeteyi suçlamak çok alçakça ve a?a??l?kça bir davran??t?r.

Sizi a?a??l?k ve alçak olmaktan kurtarmak istiyoruz.

Gelin anlat?n.

?stedi?iniz kadar da uzun ve ayr?nt?l? anlat?n. Hepsini yay?mlayaca??z.

Görelim bakal?m “proje” neymi?? Siz neymi?siniz?

Bekliyoruz.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri