forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Nabi Avc? Zaman'a sitem etti: Ben o gazetenin kurucu dan??man?y?m

Aktif .

ET?KETLER:Nabi Avc?

nabi-avciMilli E?itim Bakan? Nabi Avc?, gündemdeki konular? canl? yay?nda de?erlendirdi. Avc?, dershanelerin kapat?lmas? konusunda Zaman Gazetesi'ne de yan?t verdi.

Milli E?itim Bakan? Nabi Avc? Skytürk 360 ekranlar?nda TürkMedya Grup Ba?kan? Cengiz Özdemir'in sundu?u Stüdyo360 program?nda 'Dershane' tart??mas?yla ilgili önemli aç?klamalarda bulundu. 

??te Avc?'n?n aç?klamalar?... 

Öncelikle böyle bir yasa tasar?s? yok. Bir metnin yasa tasar?s? olmas? için bakanlar kurulu taraf?ndan yasala?t?r?l?p gönderilmi? olmas? laz?m. Ortada dola?an metinler kanun tasar?s? için yap?lan ön haz?rl?klar?n müsveddeleri.

Böyle bir haz?rl?k içine girdi?iniz zaman pek çok öneri gelir. Bu tart??mlar? tetikleyen Zaman gazetesinin 'E?itime büyük darbe' haberi mesnet te?kil eden taslak olan ve olmayan unsurlar içeriyordu.

?unu anlad?k: Demek ki bu arkada?lar?m?z?n elinde bizim benimsemedi?imiz metinler var hem de bizim nihai tasla??m?z var.

Gazetecilik ilkerinde bir ?ey atlanm??. Önce konunun muhataplar?na sorulur. Bunlar do?ru mu diye. Bakan olarak bana sorulmam??. Ben Zaman gazetesinin Kurucu Genel Yay?n Dan??man?y?m.

Kar??n?zda bu gazetenin kurulu?unda emek vermi? ilk muhatab?n?z var. Ba?ka gazeteler olsa bu kadar al?nmayabilirdim. Bu atland?. ?nsanlar? yan?lt?c? tart??malar oldu. Müste?ar bey gazetenin yay?n yönetmeni ile görü?tü. Ben ilgili ki?ilere i?in asl?n?n bu olmad???n? anlatt?m.

"DERSHANELER KAPATILMIYOR DÖNÜ?TÜRÜLÜYOR"

'Okuma odalar?m?z? kapatmay?n' diyorlar. Nihai tasla??m?zda bu konu ile ilgili hiçbir ?ey yok. Dershanelerin de kapat?lmas?ndan çok dönü?türülmesi söz konusu.

Çocuklar hem okul hem dershane içim masraf ediyorlar. Hem dershaneye hem okula gittikleri için sosyal faaliyetlere de vakitleri kalm?yor. 2004 y?l?ndan itibaren bu konuda çal??malar ba?lat?lm??. Dershaneleri nas?l azaltabiliriz? Bunun bir yolu s?nav stresini azaltmak. SBS'nin kalkmas?yla dershaneye talep önemli oranda dü?tü.

Dershanelerin yüzde 70'i 'Biz özel okul olmak istiyoruz' diyor. Bunun için özel okul yönetmeli?imiz var. Mevcut dershanelerin yüzde 20'si özel okula dönü?me kabiliyetine haizgörünüyor. Geri kalan da 'Bize arsa kolayl??? verirseniz, kredi kolayl??? sa?larsan?z biz özel okula dönü?mek isteriz' diyorlar.

Dershanelere diyoruz ki 'Sen imkanlar?n varsa özel okula dönü? yoksa aç?k lise ol.' Diyor ki 'Benim bahçem o kadar yok, laboratuvar?m yok sizin istedi?iniz standartlarda özel okul olamam.' Dershanelere aç?k liseye dönü?me ?ans? da verdik.

Bunun d???nda liseden mezun olmu? üniversiteye girememi? ö?renciler de var. Bizim uygulad???m?z halk e?itim merkezlerinden destek kurslar? var. Ayr?ca okullar?m?zda da destek, takviye dersleri yapm???z. 'Takviyeye ihtiyac?m var' diyenlere halk e?itim merkezlerindeki kurslar?m?z çözüm olarak görünüyor.

Dershaneler aras?nda ciddi ücret fark? var. Bizim yapmaya çal??t???m?z de?i?im, daha dezavantajl? durumda olanlar?n daha çok istifade edebilece?i okullar yaratmak.

Dershaneleri özel okullara dönü?türmek istiyoruz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri