forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazete-ruloAvrupa Parlamentosu AP Liberal Grubun düzenledi?i "Avrupa Medya’s?nda kriz" ba?l?kl? konferansta sektörün sorunu ele al?nd?.

13 Kas?m'da düzenlenen konferansta internet ve digital medyan?n giderek daha fazla söz sahibi olaca?? geleneksel bas?n?n ( gazeteler)  ise güç kaybetmeye devam edece?inin alt? çizildi. Konferansta gelecek internet, digital bas?n?n görü?ü ortaya kondu.

ABHaber.com'un da izledi?i konferansta özetle ?unlar kaydedildi:

Jorgo Chatzimarkakis-AP Liberal grup üyesi : Gazeteler bugüne kadar kamuoyunun fikir olu?turmas?nda önemli rol oynad?.Ancak medya sektöründe büyük de?i?im ya?an?yor.Bu de?i?imden en çok gazeteciler etkileniyor. ?nternet bas?n? 2015’te yüzde 23 daha fazla reklam alacak. 2015’te gazete ve dergilerin reklam pastalar?nda dü?ü? olacak.Bas?ndaki geli?meler gerçekten etkileyici örnek verecek olursak eskiden bas?n Yunan devleti taraf?ndan kulan?ld?.?imdi ise Troyka kullan?yor.Yunan?stan'da bas?n Troyka’n?n eline geçti. Sektörde Demokratik kontrol mekanizmas? yok. AB’nin durumu maalesef bu.

Patrick Eveno-Sorbon üniversitesi ö?retim görevlisi (Paris I Pantheon-Sorbonne): E?er yaz?l? bas?n (tradisyonel) bir ?ekilde kurtar?lamazsa demokrasi büyük bir tehdit alt?na girececk. AB demokratik de?erler üzerine kuruldu. Bas?n demokrasinin bekçi köpe?idir.Demokrasi için bas?n çok önemlidir.Dünyadaki geli?meler internet ve mobil telefonlar, tabletler bas?n sektöründe büyük de?i?imin ya?anmas?na yol açt?. Bilhassa 2007’den sonra iphone ve televizyonlar?n daha yayg?nla?mas? sonucu tradisyonel bas?nda 1990’da ba?layan dü?ü? 2007'de h?zland?.Tabloid Alman ve ?ngiliz gazetlerinde bile büyük dü?ü? ya?and?.

Bas?n sektöründeki tiraj kayb? sadece Avrupa’da de?il Asya, pasifik ülkelerinde de görülüyor.?nternet yükseliyor gazeteler dü?üyor. Bu geli?meler kar??s?nda çok say?da gazeteci i?siz kald? Gazete tirajlar? sürekli dü?üyor. Reklam gelirleri dü?tü.Örne?in Fransa’da 3 milyar euro tradisyonel bas?n reklam gelir kayb?na u?rad?.Tüm bu geli?meler kar??s?nda bu sektörü nas?l koruyaca??z.Demokrasinin en önemli unsuru gazeteciler bunlar?n yeri nas?l doldurulacak.Esas sorun bu. 1922'de Belçika’da aç?lan ilk gazetecilik okulunun müdürü art?k i?ssiz yeti?tirmek istemiyorum dedi.Ve okulun kap?s?na kilit vuruldu.

Eskiden bir iki televizyon ve radyo kanal? vard?.?imdler her ülkede yüzlercesi var. Milyonlarca internet yay?n? var. Yeni nesil haber bültenlerini pek sevmiyor. Digital yay?nlar yükseli?te. Bunun kar??l???nda gazeteler kapan?yor gazeteci say?s?nda büyük dü?ü? ya?an?yor.

Medyay? yeniden yap?land?rma sürecinde nas?l bir yol izlenecek. Bu tam olarak bilinmiyor.Sonuçta art?k medyan?n kullan?m? de?i?ti. Eskiden kapal? bir sistem vard?.?imdi herkese aç?k bir sistem var. Sosyal payla??m siteleri facebook, twitter …vs herkese aç?k.Görülece?i üzere art?k medyan?n kullan?m? de?i?ti. Burada ?unu söylemek laz?m Haber art?k sat?l?k de?il. Kimse para vererek haberi alm?yor. Para vermeden ula?abilece?iniz birçok haber kanal? var.Son olarak tüm bu medya de?i?iminde google,facebook yeni sosyal medyan?n tümünü ABD kontrol ediyor.

Ann Cahill-API Ba?kan?: Geleneksel bas?n?n kaybolmas?n?n sebebi internet, twitter facebook… vs de?il.Dünya genelinde her alanda büyük de?i?im ya?an?yor. Bir anlamda kas?rga var Her?eyde ak?l almaz bir de?i?im ya?an?yor. Demokrasi ya?am vs…Hiç bir zaman bas?n kusursuz de?ildi. Eskiden ideolojiler gazeteler arac?l???yla veriliyordu. ABD halk?n?n ancak yüzde ikisi haberlerle ilgileniyor. Guardian gazetesinin Snowden haberlerinden dolay? sansürle tehdit edilmesi dikkat çekici. Enformasyon demokrasiye katk? yapmak için kullan?lmal?d?r.Dünyada ya?anan de?i?imden en fazla pay? medya sektörü ald?.

Patrick de Saint Exupery -21.yüzy?l magazine kurucusu: Dünyadaki yeni ekonomik model medyaya etki yap?yor.Gazeteler art?k medyan?n hakimi de?il.Art?k birçok medya var.?nternet bas?n? giderek güçleniyor.

Renate Weber AP Liberal grup üyesi AP Bas?n özgülü?ü raportörü: Medya korkunç bir hal ald?. Baz? AB üyesi ülkelerde medyan?n hükümet veya finans güçleri eline geçmesi bizleri endi?elendiriyor.Bir ülkede hükümet medyay? ele geçirmeye çal???rsa haks?zl?klar?n önü aç?l?r.Macaristan ve Yunanistan’da medya sektöründe ya?ananlar kabul edilir de?il.Macaristan’da medyay? kontrol etmek için anayasa de?i?tirildi. Hükümet bir ?ekilde temel haklar? ihlal ediyor.Macaristan parlamentosu bir ki?i öldürme suçu yani a??r bir suç ile gözalt?na al?n?rsa bunun süresiz gözalt? olabilece?i ?eklinde bir karar ç?kartt?.Medyay? bekleyen en büyük tehlike hükümetler her ?eyi kontrol etmek istiyorRomanya’da hükümet bir yasa ç?kartma gir?iminde bulundu.Acil durum ilan edildi?inde medya yay?nlar? durdurulacak diye. Ancak buna Anayasaya ayk?r? diye itiraz edildi ve karar?n ç?kar?lmas? durduruldu.Medya patronlar?n?n farkl? siyasi görü?leri var nas?l ?effaf olaca??z. Kimler medyan?n arkas?nda saklan?yor.Medya ?effaf olmazsa demokrasinin geli?imi aç?s?ndan iyi olmaz. Bu konuda AB çap?nda bir yönetmelik yok. Tüm bunlara (Avrupa’da medya sektörünün ya?ad??? sorunlara) AB’nin cevab? ne olacak. Bizler medyaya yard?m edelim. Gazeteciler dürüst bir (sayg?n) ?ekilde halk? bilgilendirmeli.

Jean-Marie Cavada-AP Medya intergroup ba?kan?: ?talya’da Berlusconi tüm medyay? ele geçirdi. Peki sonra ne oldu tablo kar??m?zda. Berlusconi sonra kendisi yürütmenin ba?? oldu. ?talya’daki sonuçlar tüm ayr?nt?lar?yla kar??m?zda duruyor.Baz? AB üyesi ülkelerde bas?na bask? oldu.?imdi yeni ekonomi ?artlar var kar??m?zda.Yeni bir endüstri geli?iyor. AB çok geç kald? bu yeni geli?en ?artlara uyum sa?lamakta.?unu unutmamak laz?m AB’yi uygar bir s?n?f kurdu ve yönetti.Onun için Avrupa’da 65 y?ld?r sava? yok

Marco Zatterin- ?talyan La Stampa gazetesi: Tradisyonel medya sektörü ve gazeteciler yeni dünyaya ayak uyduramad?. Mesle?imde siyasilere güven olamayaca??n? ö?rendim.Medya sektörünün sorunlar sadece siyasilerle çözülemez.

Edwy Plenel- Frans?z Mediapart haber portal?: Dünyada de?erler krizi var. Yeni bir endüstri devrimi ya??yoruz. Yeni ça?da bilgiye ula??m çok de?i?ti. 21. yüzy?lda digital, geopolitik, kültürel bir devrim ya?an?yor. Eski endüstri y?k?l?yor yenisi kuruluyor.Medya demokratik de?erleri korumal? Medyada art?k tradisyonel bas?n güç olmaktan ç?kacak yerini internet ve digital yay?nlar alacak.

Guy Verhofstadt:-AP Liberal grup ba?kan?: Baz? AB üyesi ülkelerde medya sektöründe ya?ananlar kabul edilemez. AB’ye girmek kolay ç?kmak ise çok zor.AB üyesi olunca her?ey yap?l?yor.Her?eyi yapmak mübah. Macaristan, Bulgaristan’da medya özgürlü?ü büyük bir sorun. Bunlar?n kar??s?nda ise AB’nin hiç bir tepkisi yok. ?talya’da medya tek elde toplan?yor.Kimseden ses ç?km?yor.Yeni teknoloji geleneksel gazetecili?i zorluyor. Dünya çok karama??k bir hale geldi.

Kaynak: http://abhaber.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri