forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

"Dershane" tart??mas?na nas?l bakmal??

Aktif .

dersane-mansetDershanelerin kapat?lmas?yla ilgili medya zerinden sren tart??ma kar??l?kl? iddialarla sryor. 

Zaman Gazetesi'nin nceki gn dershanelerin zel okula dn?trlme projesinin tasla??n? yay?nlamas?, sonras?nda ba?layan polemik ve kar??l?kl? sz dellosu ilgin bir hal almaya ba?lad?. 

Glen Cemaati'ne yak?n medya organlar? dershanelerin kapat?lmas?yla ilgili hkmete sert ele?tiriler yneltirken, Sabah, Star, Yeni ?afak ve Akit gibi gazeteler de kar?? yay?nlar yap?yor. 

Do?an Grubu, Ciner Grubu ve Demirren Grubu ise bu tart??maya daha mesafeli yakla??yorlar. 

CHP'ye yak?n Cumhuriyet, Yurt ve Szc gibi gazeteler ile Hkmete her konuda muhalefet eden k?e yazarlar? ise Hkmet-Cemaat tart??mas?ndan memnun gzkyor. 

Baz? k?e yazarlar?n?n ise yazd??? gazetenin tavr?na gre pozisyon ald??? grlyor. 

BU TARTI?MADA ORTADA DURANLAR... 

Bu a?amada Fehmi Koru'nun bugn Star Gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s? nem arzediyor. Koru, Dershaneler zerinden yap?lan tart??mada iki tarafa da 'itidal' a?r?s? yapm??... 

Koru, Dershane tart??mas?nda iki tarafa da kendini yak?n hissedenlerin bir anlamda tercman? olmu?... 

(...) 

Her ?eyin seimlere kilitlendi?i bir ortamda siyasi sonular? olabilecek byle bir giri?imin iktidar partisine bir yarar? olabilir mi? Hi kusura bak?lmas?n, gzmn nnden soruya cevap te?kil edebilecek btn ihtimalleri geiriyorum; hibiri bana makul gelmiyor... Dershanelerin ill kapat?lmas? gerekse bile, ?u s?ralarda pek ok konuda yap?ld??? gibi, bu tasarrufu seim-sonras?na ertelemek gzme daha makul grnyor. Arada geecek srede dershane kapatman?n gereklerini topluma ve tabii bu arada Hizmete gnl verenlere de anlat?p benimsetmek daha siyasi bir tav?r olurdu.

Kusura bakmas?nlar, ama Hizmet hareketi iin dershanelerin nemini bilmekle birlikte, hkmetin kapatma ?srar?na verilen tepkileri anlamakta da zorlan?yorum. Byle durumlarda gemi?te ok farkl? tav?rlar sergilemi?, kendine ve ba?l?lar?na gvenen bir Cemaat bu; Okullar? zararl? m? gryorsunuz; i?te anahtarlar? denmi? ve kar??-tav?rlar?n de?i?mesi bu sayede sa?lanm??t?.

?imdi ise, bir siyasi tasarrufa sanki siyaseti etkilemeyi amalayan tepkiler veriliyor...

Dershaneler kapat?ld???nda her ?ey sona erecek, Hizmet akamete u?rayacak, yap?lanlar bo?a gitmi? mi olacak?

yle olmayaca??n? biliyoruz. Dershanelerin y?llard?r yrtt? faaliyetler nlerine engel ?kart?ld??? iin srdrlemeyecekse, onlar?n bir ba?ka ihtiyaca cevap verecek biime sokulmas?yla pekl yola devam edilebilir ve arada zorunlu olduklar? ortaya ?k?nca dershanelerin tekrar a?lmas? beklenebilir(di)... Yap?lmak isteneni engellemek zere ortal???n aya?a kald?r?lmas?n?n seilmesi, hi de Hizmet yolu olarak grnmyor gzme...

Verilmek istenen, siyasi sonular do?urmas? beklenen bir mesaj ise, tutulan yol yine pek ak?ll?ca de?il... Sava? iin daha do?rudan, daha etkili ve daha az y?prat?c? bir konu seilebilirdi.

(...) 

 Fehmi Koru'nun yaz?s?n?n tamam? iin t?klay?n... 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri