forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

sosyal-medyaAK Parti'nin sosyal medya dan??manlar?ndan Emin ?en, 'Ak Parti için çal??an bir ajans?n orta?? Ba?bakanl?k sitesi hack'lenince, sevinç tweet'i att?' dedi.

Türkiye Gazetesi'ne konu?an AK Parti'nin sosyal medya dan??manlar?ndan Emin ?en, aralar?nda AK Parti'nin de bulundu?u birçok kurum ve ?irkete sosyal medya dan??manl??? hizmeti veriyor. Gezi Park? olaylar?nda AK Parti'nin geriden geldi?i yönündeki ele?tirilere kat?lan Emin ?en, olaylar?n tam da partideki sosyal medya yap?lanmas? s?ras?nda meydana geldi?ini ve haz?rl?ks?z yakaland?klar?n? belirtiyor:

"2011 y?l?nda, o dönem AK Parti Kad?n Kollar?'n?n ba??nda olan Fatma ?ahin, dört genel ba?kan yard?mc?s?n?n da dahil oldu?u bir sosyal medya toplant?s? düzenledi. Orada etti?i ?u laf? unutmuyorum: 'Twitter'? ve Facebook'u, daha fazla insana ula?abilmek için daha aktif kullanmal?y?z. Yoksa yak?nda burada ba??m?za bir bela gelebilir.' Ama di?er partiler gibi, AK Parti de sosyal medyay?, 'Tamam, bakar?z' diye öteledi. Süleyman Soylu kat?ld?ktan sonra, 2011'deki gibi sosyal medya motivasyonu geri geldi, partiye. 'Ne yap?p edip, organize olmam?z gerekiyor' denildi ve ekip kuruldu. Gençlik Kollar? ve AR-GE destek verdi. Tam bir yap?lanmaya gidiliyordu ki Gezi Park? olaylar? patlad?."

Türkiye Gazetesi'nden Fatih Vural'?n haberine göre Gezi Park? olaylar?n?n ba??nda; hükümete kar?? olan, hatta Tayyip Erdo?an'?n devrilmesini isteyenlerin sosyal medyadaki a??rl??? kar??s?nda, AK Parti'nin Süleyman Soylu ve Gençlik Kollar?'ndan iki-üç ki?iyle mücadele verdi?ini belirten Emin ?en, "Kar??lar?nda, ikisi global, alt? ajans vard?. Sanatç?lar, tiyatrocular da a??rl?ktayd?. Büyük bir gücün kar??s?nda, iki-üç ki?i bulunuyordu. Güç bir süre sonra '#occupylondon' hashtag'iyle dengelendi. Sonra da moral-motivasyon, AK Parti lehine geçti. Yap?lan yalan haberler de?ifre edilerek, ?ngiltere e?lemesiyle geyik yap?lmaya ba?land?" diyor.

THY 3 AJANSLA YOLU AYIRDI

Emin ?en, Gezi Park? olaylar? s?ras?nda AK Parti'nin profesyonel olarak çal??t??? ajanslar?n da, hükümetin aleyhine çal??t???n? anlat?rken, dezenformasyonlar s?ras?nda yap?lan kurnazl?klara da dikkat çekiyor: "?lk günler, yalan haber payla?an sanatç?lar, gazeteciler; o haberlerin yalan oldu?unu bildikleri halde hiçbir düzeltme yapmad?. Birkaç gün sonra, yalan haberler h?zla te?hir edilince, 'Bu do?rulanmam??, bunu siliyorum' dediler; ama her halükarda yalan haberi payla?t?lar. Bu konuda en uyan?k, sanatç? Can Bonomo'ydu. Bütün yalan haberleri payla?t? ve hepsinde de 'Arkada?lar tam kesin de?il, tam emin de?ilim' gibi ifadeler kulland?. '26 ya??ndaki Aylin öldü.' mesaj?, kesinmi? gibi payla??ld?. Son bir haftad?r, kreatif ajanslar geri çekildi. Konuyla ilgili art?k hiçbir ?ey yazm?yorlar. Birço?u da Twitter hesaplar?n? temizliyor. Baz? ajans yöneticilerinden, hesab?n? kapatanlar oldu. Çok komik, Ba?bakanl?kla çal??an bir ajans?n orta??, Ba?bakanl???n internet sitesi hack'lendi diye sevinip, o haberi payla?t?. Olacak i? de?ildi! Bunlar?n hepsinin görüntüleri al?nd?. Hepsi Bakanlar Kurulu'nda te?hir edildi. Herkes her ?eyi biliyor. THY, ?u an anda üç ajansla sözle?mesini feshetti."

"TAYY?P G?DECEK" DEM??LER

Gezi Park? olaylar?yla birlikte özellikle mahalle bask?s? da gündeme geldi. Bu bask?, at?lan tweet'lerde de etkisini gösterirken, ayk?r? fikirlere tahammülsüzlük de had safhaya ula?t?. Emin ?en de mahalle bask?s?n?n geldi?i noktay?, "Orhan Pamuk bile Türkiye'den bir Kuzey Kore ç?kard?!" cümlesiyle özetliyor. Olaylar s?ras?nda aktif bir kullan?c? olan akademisyen ?smail Hakk? Polat'?n ya?ad?klar?n? örnek gösterirken, ?zmir'de AK Parti binalar?n? yakmaya varan provokasyonlara dair önemli bir bilgiyi payla??yor:

"?smail Hakk? Polat, Gezi Park? olaylar?nda oldukça aktif bir kullan?c?yd?. ?tidal ça?r?s? yap?nca, herkes ona sald?rmaya ba?lad?. Adam sakin olmalar?n? istedi, o kadar. Beyaz Türkler, ABD'nin müdahalesine kadar götürdüler i?i. Bir ara inand?lar, 'Oluyor galiba, Tayyip Erdo?an gidiyor galiba' dediler. ?zmir'deki bir polisten ö?rendim bunu. Binalar? yakmada, att??? tweet'lerle bizzat rol oynayan çocuklar?n ortak ifadesi ?u: "A?abey, bize yar?n Tayyip gidecek denildi."

S?YAS?LER GEÇ FARK ETT?

Devlet yeni neslin dilini anlamak zorunda

Gezi Park? olaylar?n?n ard?ndan en çok konu?ulan konulardan birisi de 1990 sonras? do?an yeni ku?ak oldu. Emin ?en, bu ku?a?a bak?? aç?s?nda, hepimizin yan?ld???n? dü?ünüyor:

"Bu çocuklara 'yaln?z; ama sosyal çocuklar' diyorduk. 'Fiziksel ortama odaklanma sorunlar? var' diye dü?ünüyorduk. Soka?a ç?kacaklar?n? kestiremedik; ama ç?kt?lar. Onlar d??ar?ya ç?k?nca, bir kaos ortam? havas? verildi. Ben bir daha böyle bir olay?n olabilece?i ihtimali vermiyorum; ama art?k siyaset de?i?ti. O geleneksel, kli?e söylemleri, sosyal medyaya ta??ma dönemi kapanm??t?r. 90'lar ku?a?? çok aktif geliyor ve acayip biçimde ?effaflar. Bir de ?öyle bir s?k?nt? var. Önceki ku?akla aralar?nda yumu?ak bir geçi? yok. Bir anda farkl? bir kültür, farkl? bir müzik, farkl? bir e?lence anlay??? bir anda yerle?ti. Devlet, bu çocuklar?n dilini anlamak zorunda. Çünkü alg? yönetimini, sosyal medyaya kapt?r?yorlar. En önde halk gidiyor. Pe?inden özel sektör geliyor. Geleneksel medya ve siyasiler de arkas?ndan geliyor. Geleneksel medya, sosyal medyan?n arkas?ndan daha erken gelseydi, siyasiler de daha erken gelecekti sosyal medyaya. Siyasiler alg? yönetimi aç?s?ndan hâlâ geleneksel medyay? öncelikli gördükleri için oraya odaklan?yorlar; ama bu olaylarda gördük ki, geleneksel medya da sosyal medyan?n pe?inden ko?uyor. Art?k gündem burada belirleniyor."

TWITTER VE FACEBOOK

ABD ve ?ngiltere d???ndaki ülkelere bilgi vermiyorlar

Gelinen noktada, Gezi Park? olaylar? s?ras?nda, sosyal medyada yap?lan provokasyon ça?r?lar? ciddi biçimde soru?turuluyor. Peki, Twitter ve Facebook gibi payla??m a?lar?n?n genel merkezlerinin deste?i olmadan nereye var?labilir? Emin ?en de böyle bir durumun, Emniyet'i oldukça güç durumda b?rakaca??n? anlat?rken, bu konuda en ?ansl? iki ülkenin ABD ve ?ngiltere oldu?unu söylüyor. Bu iki ülkenin twitter'?n ABD'deki merkezinden bilgi ald???n? belirten ?en, "?ngiltere'de, Facebook'tan suç içeren bir mesaj yaz, 10 dakika sonra kap?dan al?yorlar. Avrupa ülkeleri de Twitter ve Facebook'tan bilgi alam?yorlar. En kat?s? da Twitter" diyor.

http://www.ihlassondakika.com/ 

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri