forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

kose-yazarlariTaksim Gezi Park?'ndan ya?ananlar gazetelerin kö?e yazarlar?n?n da gündeminde. Onlarca kö?e yazar? Gezi Park?'ndaki eylemler ve polis ?iddetini yorumlad??? yaz?lar?nda sa?duyu ça?r?s? yapt?.

??te kö?e yazarlar?n?n Gezi Park? eylemlerine ili?kin yorumlar?:

EYÜP CAN: Gezi Park? neyin sembolü?

Dün Gezi Park?'nda ?öyle bir manzara vard?: Ortak ya?am alan?na sahip ç?kan her kesimden insan ve hükümetin emriyle halk?na pervas?zca gaz s?kan polis.

Gezi Park?’na takt?n” diyorlar. 

Evet takt?m… 

Çünkü mesele ne birkaç a?aç ne de herhangi bir park. 

Oras? zaten say?s? hayli az olan ortak ya?ama alan?m?z. 

Siyasi anlamda hayli kutupla?an Türkiye’nin ihtiyac? ne k??la ne de AVM.

Onlardan yeterince var; bize laz?m olan her kesimden insana kucak açan daha fazla meydan daha fazla park. 

Tek parti döneminde Topçu K??las?’n?n hunharca y?k?lmas? da Dolmabahçe Saray?’na inat ?stanbul’un tek nefes alan vadisine ?nönü Stad? dikilmesi de vandalizmdi. 

Peki ?u anda AK Parti iktidar?n?n akl? ve vicdan? olan herkese inat Gezi Park?’n? y?k?p yerine çakma bir k??la ve içerisine AVM-rezidans yapma giri?imi ne? 

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

AK?F BEK?: ?syan ile inat aras? bir ?ey

?syan de?il, inat de?il. ?tiraz ahlak?d?r bize laz?m olan, itiraz!

Anayasa Mahkemesi Ba?kan? Ha?im K?l?ç’?n, olas? müdahalelere kar?? bireysel tercih özgürlü?ünü savunmas? gibi bir ?ey. Ne fazla ne eksik. 
Nurettin Topçu’nun, vaktiyle ‘?syan Ahlak?’ dedi?i ?ey gibi. 

Fethullah Gülen Hoca’n?n, tersini ‘?nat Ahlak?’ kavram?yla aç?klad??? ?ey gibi. 

Uysal bir koyun olmakla geçimsiz bir anar?ist olmak aras?nda bir ?ey. 

Ama ikisi de de?il. 

Sorgulayan, itiraz eden çelik gibi bir iradeyle inat batakl???na saplanm?? dar bir bak?? aras?nda yani. 

Her yenili?e kar?? ç?kmaz, her karara kar?? gelmez ama kay?ts?z ?arts?z teslim de olmaz. 

Ne otorite tan?maz bir ba?kald?r? romantizmidir Nurettin Topçu’nun ?syan Ahlak? ne de iradesiz ve ?ahsiyetsizle?tirilmi? bir itaat kültürü. ?kisinin aras?nda bir ?eydir. 

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

ALTAN ÖYMEN: Bu ?iddet derhal durmal?...

Ba?l???m?za yans?d??? gibi, ‘ne bu ?iddet?..’ Veya bu ?iddetin nedeni? 

Taksim’de gezi yerinde yap?lan protesto hareketlerinin benzerleri, demokratik ülkelerin her birinde s?k s?k ya?an?yor... Hele Taksim’deki gibi, bir ?ehrin a?açlar?n?, ye?il alanlar?n? koruma amac?na yönelik hareketler... 

Bunlara kar??, daha ilk günden itibaren bu kadar ha?in davranman?n âlemi ne?.. 

Orada toplanan gençlerin istedi?i ?ey belli: ?nand?r?c? bir aç?klama yap?lmadan ba?lat?lan o ‘a?aç sökme’ operasyonunun ertelenmesini ve yeniden de?erlendirilmesini sa?lamak. 

Üstelik, dünkü Radikal’in kapa??nda, Ömer Erbil’in haberiyle ortaya ç?kan gerçek, o gençlerin ne kadar hakl? olduklar?n? do?ruluyor. Taksim Meydan?’nda yap?lmas?na ba?lanan in?aat faaliyetinin imar plan? de?i?ikli?i, halen mahkemelik. Mimarlar Odas? taraf?ndan aç?lan davaya bakan ?stanbul Birinci ?dare Mahkemesi’nin konuyu incelemesi için tayin etti?i bilirki?inin verdi?i raporun özeti ?u:

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

MURAT YETK?N: Taksim'i i?gal mi?

Ama olmad?. O gece Taksim’e ç?kanlar?n say?s? neredeyse ona katland?, yine de yüzlerle ifade edilecek kadar azd?. Baz?lar? yolu geni?letmek gerekçesiyle sökülen a?açlar? korumak için çad?rlar kurdu, baz?lar? da yolu geni?letmek gerekçesiyle yerinden sökülmek istenen a?açlar? kendilerince korumak amac?yla parka çad?r kurmaya ba?lam??t?. ??te polisin ilk ?afak bask?n? da o zaman ba?lad?. Kaz?lara ba?lamak için parka bir kaz? makinesi yana??p i?e ba?lam??t? ki, sahneye BDP ?stanbul Milletvekili S?rr? Süreyya Önder ç?kt?. O bölgenin milletvekiliydi. Pekin’de Tiananmen Meydan?’ndaki tanklar?n önünde duran Wang Weiling ya da Moskova K?z?l Meydan’da tanka t?rmanan Boris Yeltsin’i an?msatacak ?ekilde kendisini kaz? makinesinin önüne att?.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

RUHAT MENG?: Gezi Park?'nda devlet ?iddeti!

Kendi halk?na kar?? en ufak anlay?? göstermedi?i gibi bu çapta bir ?iddeti reva gören Hükümet’in art?k “ba?ka ülkelerde halk?na ?iddet uygulayan” devlet ba?kanlar?n? ele?tirme hakk? filan olabilir mi? “Önce kendine bak” demezler mi adama?

“Mahkum edecek nedenler y?llard?r bulunamad??? halde” hapse at?lan ve 5 y?l sonra hala, israrla ç?kar?lmayan hasta ve ya?l? rektörler, bilim adamlar?, askerler ve gazeteciler yetmezmi? gibi dünyaya art?k bu olaylarla da m? rezil olaca??z? Ortado?u’nun karma?as?na bir de böyle mi benzeyece?iz?

Nitekim “Uluslar aras? Af Örgütü” hemen bar??ç?l göstericilere kar?? biber gaz? ve a??r? güç kullan?lmas?n? k?nayan, suçlu polislerin soru?turulup cezaland?r?lmas?n? isteyen bir aç?klama yay?nlad?.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

GÜNGÖR MENG?: Vurma, bekle!

Günlerden beri büyüyen kalabal?klar Taksim Gezi Park?’nda a?açlar? kestiren otoriteye kar?? direniyor.

“A?aç kadar savunmas?z insanlar...”

Ba?bakan “Ne yaparsan?z yap?n; oras? için karar verdik, yapaca??z” diyor. Yapacaklar? ?ey AVM ve konuttur.

Modern toplumlarda insanlar?n kentin görünümünü veya ya?ant?s?n? de?i?tirecek projelerde söz söyleme haklar? vard?r.

?tirazlar?n? kamuoyuna duyurmak için toplananlar?n üstüne polis ordusu göndermek di?lerini s?karak biber gaz?na bo?mak en az?ndan ay?pt?r.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

?SMET BERKAN: Böcek de?il vatanda?...Dü?man de?il vatanda?

Özellikle ‘bu sat?rlar yaz?l?rken’ diyorum, çünkü olaylar geli?mekte ve düne kadar birkaç bin ki?i olan Gezi Park? eylemcilerine ?ehrin dört bir yan?ndan kat?l?m artmaktayd?. Polisin dün sabahtan beri sürdürdü?ü anlams?z ?iddetin devam etmesi ve kar??daki kitlenin de iyice kalabal?kla?mas? durumunda kimsenin arzu etmeyece?i ?eylerin olma ihtimali yüksek.

Tabii, ‘kimsenin arzu etmeyece?i’ sözünü bir nevi kli?e gibi kullan?yorum; çünkü polisin son birkaç günden beri davran???na bakt???m?zda, çok ciddi sorunlar görmemek elde de?il, onlara bakarak da polisin olas? ‘feci sonuçlar’? arzu etmedi?ini söylemek de kolay de?il.

Birincisi, kendi aç?k talimat?nda havaya do?ru ve en az 45 derecelik aç?yla ate?lenmesi gereken gaz bombalar?n?n hedef gözetilerek, insan vurmaya çal???larak ate?lenmesi.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

AHMET HAKAN: Taksim’den Tahrir ç?kar m??

Mesela tarihin en büyük biber gaz? stokunu, iki saat içinde tüketme emrini verenler...

Mesela biber gaz?n? silah yap?p kafalara ni?an ald?ranlar...

Mesela Malazgirt Sava??’nda uygulanan planlar?n benzerini uygulayarak “hilal hareketi” ile eylemcileri k?skaca ald?ranlar...

Mesela jammer arac?l???yla haberle?meyi kesmeye yeltenenler...

Mesela “Söz söylenmez sözüm üstüne” diyenler... ??te onlar var ya onlar...
??te onlar Taksim’den Tahrir ç?karmaya çal??anlar?n önde gidenleridir.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

ERTU?RUL ÖZKÖK: Düne kadar Gezi sadece parkt?

“Gezi” düne kadar sadece bir park?n ad?yd?.
Dünden itibaren, “Türkiye’nin Tahrir’i” de?ilse de milad?d?r...
“?stedi?imi yapar?m, istedi?imi keserim” diyen bir zihniyete kafa tutman?n s?f?r y?l?d?r önceki gece...

,Gezi, düne kadar sadece bir park?n ismiydi.
Dünden itibaren, sindirilmi? i? dünyas?ndan ilk itirazlar?n yükseldi?i yerdir. 
?u isimleri akl?n?zda tutun.
Silk and Cashmere, Henry...
Boyner...
“Biz oraya yap?lacak AVM’de i?yeri açmay?z” diyebilen bu ?irketleri unutmay?n.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

CAN DÜNDAR: Ecdad?n?z çarpar

“Gezi Park? direni?i”, sadece Taksim’in son a?açlar?na sahip ç?kma mücadelesi de?ildir.
“Gezi Park? direni?i”, rant u?runa bu ülkenin var?n? yo?unu harcamaya ahdetmi? bir anlay??a kar?? koyma mücadelesidir.

O kafa, ülkenin bir ucunda üç-be? i?adam? ticaret merkezi yapacak diye masum bir korulu?a göz dikerken,  1300 km. ötedeki öbür uçta, bir ?irket maden ç?kar?p zengin olacak diye yerkürenin en güzel ormanlar?ndan birini katletmeye, da?lar? oyup vadileri çiçeklerle, dereleri bal?klarla, an?larla birlikte kurutmaya haz?rlan?yor. 

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

MURAT BELGE: Salvo

Hükümet kendi eliyle, kavga ç?kmas?n? isteyenlerin önüne, kendi ba?lar?na hayal edemeyecekleri kavga nedenleri ve f?rsatlar? sundu. Yapt??? ve yapmay? planlad??? i?lerin kendi do?rulu?u, yanl??l??? bir yana (hiçbirinin do?ru oldu?unu dü?ünmüyorum), “politika yapmak” çerçevesinde ne kadar “rasyonel” bu davran??? “Raison d’état” bu mu?

Ba?bakan, bütün Türkiye’yi ilgilendiren yap?sal- tarihî sorunlarla mücadele etti. Bunlar?, bu ülkede demokrasinin kurulmas?n? isteyen herkes destekledi. Bunlar olurken, bu ad?mlar? atan ki?i ve ki?ilerle dünya görü?lerinin nereden nereye kadar uyumlu oldu?unu kurcalamad?k.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

HAD? ULUENG?N: Taksim park?, hayat park?

ÇOK ho?uma gidiyor, çünkü cicili biçili s?rt çantalar?yla rengârenk kamp çad?rlar?na girip ç?kan o“muhalif gençler”  kendileri aksini iddia etseler bile asl?nda hem bizzat eylemin niteli?iyle, hem de hâl ve olu? tarzlar?yla ciddi bir refah toplumunun göstergesini sunuyorlar.

K?rk- elli y?l önce Bat?’da gerçekle?mi? kent mücadelelerinin yeni aktörleri olarak aidiyetini ta??d?klar? ülkenin ve ?ehrin bugün ula?m?? oldu?u seviyeyi yans?t?yorlar.

Yani fark?na varmadan reddettikleri ?eylerin tezahürü olarak ortaya ç?k?yorlar ki, e?er park?n yerine AVM yap?l?rsa hiç ?üphesiniz olmas?n, reyonlarda ilkin yine onlar dolanacak.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

MEHMET KAMI?: A?açlar do?duklar? yerde ölür

Hayat?n olmad??? yerde hiçbir zenginli?in, hiçbir varl???n anlam? yoktur. A?açlar da bir kentteki, bir dünyadaki hayat?n en önemli sac ayaklar?ndan birisidir. Bu nedenle a?açlar?n kolay kesilmesi, bu kadar kolay ortadan kald?r?lmas?, bunlar?n yerine yol, bina ya da AVM yap?lmas? insan vicdan?n?n kabul edece?i bir ?ey de?ildir. Günlerdir Gezi Park?’n? konu?uyoruz. Orada kesilecek a?açlar her vicdanl? insan?n yüre?ini ac?t?yor. 

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

A. TURAN ALKAN: Testi k?r?lmadan...

Ba?bakan, muhaliflerinin siyasi mücadeleyle on y?ld?r elde edemedi?i psikolojik üstünlü?ü kendi elleriyle sunuyor onlara. Yanl??lar?n ard? ard?na, neredeyse sistematik bir ritimle sökün etmesi endi?e verici.

Naml? bir kabaday?n?n rakiplerini sindirmek için silah?na davrand???nda kendini kazâen bald?r?ndan vurmas? bir defal???na komedi unsuru gibi alg?lanabilir; tekrar? ise art?k komedi hissi uyand?rmaz, insan? hüzünlendiren bir tesir yapar.

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

AL? BAYRAMO?LU: Bu nas?l bar??? Bu ne hoyratl?k?

Siyasi iktidar i?lerin bu noktaya gelmesine nas?l imkan verir?

Neden siyaseti bir meydan okuma ve dedi?ini yapt?rma mekanizmas? olarak alg?lar?

Madem toplumsal bir tepki var, neden projeyi geçici olsa da durdurmaz, neden itirazc?larla konu?maz?

Neden inatla??r?

Neden bu denli hoyrat davran?r ve ?iddet dolu tepki gösterir?

??in özü bu sorularda ve bu sorular?n yan?tlar?ndad?r. 

(yaz?n?n devam? için t?klay?n?z)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri