forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Milliyet'in yapt??? 'Katk?' m?; 'Sabotaj' m??

Aktif .

milliyet-tutanaklar

Milliyet Gazetesi'nin '?mral? Tutanaklar?'n? yay?nlamas? büyük bir tart??may? da beraberinde getirdi. Derya Sazak haberi savunurken, Yalç?n Akdo?an ise haberin sabotaj oldu?unu belirtti.  

Milliyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Derya Sazak, 'Sürece Kakt?' ba?l???yla bugünkü yaz?s?nda tutunaklar? 'Sürece Katk?' sa?lamak için yay?nlad?klar?n? savundu. 

(...)

 Elbette bu süreçte herkese büyük bir sorumluluk dü?üyor.

Milliyet olarak biz de bu tarihsel süreçte üzerimize dü?en sorumlulu?un fark?nday?z.
Türkiye’yi otuz y?ld?r u?ra?t?ran, kimi zaman “iç sava?” ortam? yaratan, binlerce masum insan?n can?n? alan, Türkiye’nin trilyon dolarl?k kaynaklar?n? yok eden PKK sorununun “bar??ç?” yoldan çözümü için gazetecilik çerçevesinde üzerimize dü?eni yapaca??z.
Ancak bu sorumluluk gazetecili?in “olmazsa olmaz” kural? olan habercilikten, kamuoyunu bilgilendirme görevinden bizi al?koymaz. Koymamal? da... Geçmi?te “Johnson Mektubu”, 12 Eylül öncesi “uyar? mektubu” neyse bu da bir gazetecilik örne?idir. ABD’de Vietnam Sava??’n?n en hararetli günlerinde New York Times ve Washington Post gazeteleri tarihe “Pentagon Belgeleri” diye geçen Savunma Bakanl???’n?n gizli raporunu yay?mlayabilmi?tir.
?mral? Zab?tlar?’n?, Türkiye’nin ihtiyac? olan “?effafl???n” gere?i olarak yay?mlad?k.
Böylece ?mral?’da “kapal? kap?lar ard?nda” ayr?l?k, özerklik, toprak, APO’ya af gibi “sözler verilmedi?ini” de en az?ndan bu zab?tlarda gördük. Ve kamuoyuna sunduk.
Bu bizim “habercilik namusumuz”un gere?iydi.
Nam?k’? ve eme?i geçen tüm arkada?lar?m?z? kutlar?m.

Yaz?n?n Tamam? 

milliyet-tutanaklar

 

YALÇIN AKDO?AN: SABOTÖRLER ??BA?INDA

Ba?bakan Erdo?an'?n Ba?dan??man? Yalç?n Akdo?an, Star Gazetesi'ndeki kö?esinde kaleme ald??? "Sabotörler ??ba??nda' ba?l?kl? yaz?s?nda Milliyet'te yay?nlanan tutanaklar?n sürece katk? sa?lamayaca?? görü?ünü savundu... 

(...)

Dün Milliyet’te BDP milletvekillerinin Öcalan’la görü?me tutana?? oldu?u öne sürülen bir haber yay?nland?. Yalan-yanl?? ?ekilde tutulan baz? notlar?n veya de?erlendirmelerin bas?nla payla??lmas? ve çözüm sürecinin muhtevas? olarak takdim edilmesi çok büyük bir aymazl?kt?r.

Daha önce de söyledi?im gibi, Kandil böyle bir zamanda çözüme ula??lmas?n? pe?inde ko?tu?u hayallere ayk?r? görüyor. 2014’ten itibaren ya?anacak üç seçimin silahlar?n gölgesinde geçmesini isteyen ve Suriye’de bir oldu bitti yapmaya çal??an PKK, makul bir zeminde sorunun a??lmas?ndan rahats?zl?k duyuyor. Kamuoyunun bas?nda ç?kan haberlere aldanmadan çözüm iradesini korumas? büyük önem ta??yor. Terör belas?ndan kurtulmak gibi milli bir meselede bas?n?n daha duyarl? olmas?, bu tür sabotajlara alet olmamas? gerekir. Bu, habercili?i a?an, psikolojik harekata alet olunan vahim bir durumdur.

Yaz?n?n tamam?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri