forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

Mehmet Ali Birand'?n ölüm haberi medya dünyas?n? yasa bo?du. Birand'?n ard?ndan kim ne söyledi... 

BÜLENT ARINÇ

M.Ali Birand'?n vefat? hepimizi derinden üzmü?tür. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine ba?sa?l???diliyorum. Güzel bir insand?...

AYDIN DO?AN

?çim yan?yor. Hiç akl?m?za gelmedi böyle olaca??. Izd?rab?m büyük. Bütün ailenin ?zd?rab? büyük...

ARZUHAN DO?AN YALÇINDA?

Uzun y?llar çal??t?k. Hiç k?rg?nl???mz olmad?. Hep pozitifti. Çal??ma arkada??m de?il dostumdu da...

EN?S BERBERO?LU

Mehmet Ali Birand, k?demi ve tecrübesi ile tart??mas?z olarak bir meslek büyü?üydü. Ama heyecan? ile en genç muhabir ile yar?? ederdi. Onun hayat? haberdi. Hayat?n?n son ermesi de hepimiz için büyük haber oldu. Tüm meslekta?lar?m?z?n, Kanal D ailesinin, Birand Ailesi’nin ba?? sa?olsun. Ac?lar?n? payla??yorum.

CÜNEYT ÖZDEM?R

“Çok çok üzgünüm. ?u anda konu?abilecek durumda de?ilim.”

ERTU?RUL ÖZKÖK

Herkesin ba?? sa? olsun ba?ka söyleyecek bir ?ey yok.

TAHA AKYOL

Hepimizin ba?? sa?olsun. Büyük bir kay?p.

Ben kendisini bir gazeteci olarak eskiden beri tan?r?m.

CNN Türk’ü beraber kurdu?umuz için bu 15 y?l içinde yok yak?ndan tan?d?m. Sevinçleri beraber ya?ad?k.

FARUK B?LD?R?C?

Çok ?a?k?n?m. Mehmet Ali Birand Türkiye'de televizyon habercili?inde ve televizyonda yap?lan ara?t?rmac? gazetecilikte bir ekoldü.

Bu ekol ö?renciler yeti?tirdi ve televizyon habercili?ine damga vurdu.?nan?yorum ki Birand art?k aram?zda olmasa da onun ö?rencileri o ekolü ya?atmaya devam edecek, Birand'?n her daim gülümseyen yüzünün silüeti maalesef Türkiye gerçekleriyle kararan haberlerimizin üzerinden hiç silinmeyecek.

MURAT YETK?N 

Daha çok genç ya?tayken, Mehmet Ali Birand’? izleyerek gazeteceli?i ö?renmeye ba?lad?k.

Gazetecili?in standartlar?n? yükselten gerçek bin gazeteciydi. Biz genç gazeteciler için onun yapt?klar?n? yapmak çok önemliydi.

32. Gün program? ile gazetecilikte yeni bir ufuk açt?. Birand, sadece iyi bir gazeteci de?il ayn? zamanda iyi bir insand?. Onu, genç gazetecilerin önünü açan bir insan olarak tan?d?k.
Y?llarca onun yaz?lar?n? yay?nlamaktan çok mutlu oldum ?imdi ise yay?nlayamayaca??m için çok mutsuzum.

SEDAT ERG?N 

Mehmet Ali Birand Türkiye’de gazetecili?e pek çok anlamda önemli niteliksel s?çramalar yapt?rm?? bir müessesedir. Bunlardan birincisi, yurtd??? muhabirli?ini Türk bas?n?nda ilk kez gerçekten hakk?n? vererek yapan isim olmas?d?r.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri