forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

muhtesem_yuzyil_1Ustura Kemal dizisinde ezan?n 'E?hedu Enne Muhammeden Resulullah' k?sm?n?n atlanarak eksik okunmas? tart??malar? beraberinde getirdi.

 

'Muhammed'in Allah'?n resulü (elçisi) oldu?una ?ahitlik ederim' bölümünün okunmamas? Hz. Muhammed'in (sas) ezandan ç?kart?lmas? anlam?na geldi?i gerekçesiyle tepki toplad?. Dizilerin ço?unda böyle hatalar yap?l?yor. Birinde imam rükûdan kalkarken 'Allahu Ekber' diyor, bir di?erinde ölü kabre konulurken sa? yerine sol taraf?na yat?r?l?yor. ?lahiyatç?lar tedbir için televizyonlar?n ekibinde din e?itimi alm?? bir uzman?n çal??mas?n? tavsiye ediyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Alt?nta?, be? vakit namaz ve cuma namaz? için okunan ezan?n dinî hüküm aç?s?ndan vacip derecesinde sünnet-i müekkede (Hz. Peygamber (sas)'in devaml? olarak i?leyip nadiren terk etti?i sünnet) oldu?unu dile getiriyor. "Ezan, ?slam'?n en önemli ?iarlar?ndan birisi." diyen Alt?nta?, herhangi bir bölümü okunurken bilerek atlanm??sa, burada o i?i yapan kimsenin niyeti ve maksad?n?n ne oldu?unu sorgulamak gerekti?ini ifade ediyor. Alt?nta?, bu tür hatalar?n önüne geçmek için, "Gerek sinema ve tiyatrolarda, gerek televizyonlar?m?z ba?ta olmak üzere bas?n-yay?n kurulu?lar?nda, hatta sinema filmleri, dizi ve belgesel yap?mlar?nda mutlaka dinî aç?dan uygun olup olmad??? konusunda görü?lerine ba?vurulacak yüksek din e?itimi alm?? bir uzman?n istihdam edilmesi büyük önem ta??maktad?r." diye konu?uyor.

 

Televizyon ele?tirmeni Yüksel Aytu? ise dizilerde yap?lan hatalar? çekimlerdeki yo?unlu?a ba?l?yor. Toplumun dinî konulara hassasiyet gösterdi?ini belirten Aytu?, "Televizyon din konusunda e?itici bir vazife yapmal?. Halk?n dinî konularda bilinçlenmesi için dizilere önemli misyon dü?üyor. Bu sebeple dizilerle i?lenen bu konular uzmanlar?n denetiminde yap?lmal?. En az?ndan bir dan??mandan bilgi al?nmal?. Yönetmen, yönetmen yard?mc?lar? ve sanat dan??manlar? bu konuya özel hassasiyet göstermeli." yorumunu yap?yor.

 

Ustura Kemal dizisinin yönetmeni Mustafa ?evki Do?an ise Show TV'nin resmî sitesinden yapt??? aç?klamayla ele?tirilere cevap verdi. Do?an, "Dizide, 'Ezân-? Muhammedî'nin eksik okunmas? tamamen teknik bir montaj hatas? sonucu olu?mu?tur. 'Ezân-? Muhammedî'm benim için cesedimden önemlidir ve ölene dek önemli olacakt?r." ifadelerine yer verdi. Eksikli?in ve ay?b?n asla kasti yap?lmad???n? kaydeden Do?an, "Teknik bir montaj hatas?ndan kaynaklanan bu durumu yine dinimizin gere?i olan 'ho?görü' çerçevesinde de?erlendirilmesini diler, milletimden tüm samimiyetimle özür dilerim." aç?klamas?nda bulundu.

 

Küçük ama önemli hatalar

 

Dizilerdeki dinî hatalar deyince akla ilk Muhte?em Yüzy?l dizisinde geçen sezon yay?nlanan Rodos'un fethi bölümündeki ?eyhülislam?n k?ld?rd??? namaz sahnesi geliyor. Rükûdan "semiallahü limen hamideh" yerine "Allahu Ekber" diyerek do?ruluyorlar. Huzur Soka??'nda da Feyza karakteri teravih namaz? için camiye gidiyor ancak üzerinde ?effaf bir gömlek var ve ba?örtüsü düzgün ba?l? de?il. Kurtlar Vadisi'nde ise Polat Alemdar vefat eden can dostu Memati'yi kabre koyarken sa? taraf?na de?il sol taraf?na yat?r?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri