forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

200Türkiye ?statistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 2011 y?l?nda 6 bin 778 gazete ve dergi yay?mland?.

Türkiye ?statistik Kurumu'nun (TÜ?K) verilerine göre, Türkiye'de 2011 y?l?nda 6 bin 778 gazete ve dergi yay?mland?. Bu yay?nlar?n yüzde 57, 1'ini dergiler olu?turdu.

TÜ?K taraf?ndan haz?rlanan 2011 y?l?na ili?kin Yaz?l? Medya ?statistikleri yay?mland?.

Yaz?l? medya ara?t?rmas?, Türkiye'de ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yay?mlanan gazetelerin ve dergilerin genel yap?s?n? kurumsal ve içerik yönünden de?erlendirmek, sunulan hizmetin niteli?i, süresi, s?kl??? ile ilgili bilgileri derlemek ve kar??la?t?rmak amac?yla 2005 y?l?ndan beri uygulan?yor.

GAZETELER?N YÜZDE 90'I YEREL

2011 y?l? sonuçlar?na göre, Türkiye'de yay?mlanan gazetelerin yüzde 90, 1'i yerel, yüzde 3, 1'i bölgesel ve yüzde 6, 8'i ulusal yay?n yapt?. Ayn? dönemde dergilerin ise yüzde 35, 5'i yerel, yüzde 6, 7'si bölgesel iken, yüzde 57, 8'i ulusal yay?n içinde oldu.

Genel olarak bak?ld???nda ise gazete ve dergilerin yüzde 58, 9'u yerel, yüzde 5, 2'si bölgesel ve yüzde 35, 9'u ulusal yay?n yapt?.

SAYI ARTTI AMA T?RAJ AZALDI

Türkiye'de yay?mlanan gazete ve dergi say?s?, 2011 y?l?nda bir önceki y?la göre yüzde 4, 9 artarken, ayn? dönemde gazete ve dergilerin tiraj? yüzde 11, 9 azald?.

Bu dönemde yay?mlanan gazete ve dergilerin y?ll?k toplam tiraj? 2 milyar 265 milyon 538 bin 153 olurken, bunun yüzde 94'ünü gazeteler olu?turdu. Y?ll?k toplam tiraj?n ise yüzde 17, 4'ünü yerel, yüzde 2'sini bölgesel ve yüzde 80, 6's?n? ulusal gazete ve dergiler gerçekle?tirdi.

Gazetelerin y?ll?k toplam tirajlar?n?n yüzde 88, 2'sini günlük gazeteler olu?turdu. Dergilerin ise y?ll?k toplam tiraj?n?n yüzde 55, 5'i ayl?k, yüzde 12, 4'ü ise haftal?k yay?mland?.

Gazetelerin yüzde 14, 2'si günlük, yüzde 31'i haftal?k olarak yay?mlan?rken, yüzde 86, 3'ü siyasi/haber/güncel içerikli yay?n yapt?, ayr?ca yüzde 10'u ek verdi.

Dergilerin ise yüzde 23, 6's? ayl?k, yüzde 21, 9'u 3 ayl?k olarak yay?mlan?rken, yüzde 19, 5'i sektörel/mesleki içerikli yay?n yapt? ve yüzde 9, 8'i ek verdi.

GAZETE VE DERG?LERDE 64 B?N K??? ÇALI?IYOR

Gazete ve dergilerde çal??an say?s?, geçen y?l bir önceki y?la göre yüzde 8, 6 art?? gösterdi.

Gazete ve dergilerde 2011 y?l? Kas?m ay? itibariyle toplam 64 bin 793 ki?i çal???yor. Bunlar?n 50 bin 720'si yay?n, 14 bin 73'ü bas?m ve da??t?m bölümünde istihdam ediliyor. Çal??anlar?n 19 bin 135'ini kad?nlar olu?turuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri