forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

hakan_albayrakA Haber’de Selin Ongun’un sundu?u Bi Sormak Laz?m program?na kat?lan gazeteci –yazar Hakan Albayrak, yaz?s? nedeniyle Yeni ?afak Gazetesi’nde i?ten ç?kart?lan Ali Akel’in durumunu de?erlendirdi.

 

Albayrak; “gazete bana göre kendi aya??na s?km?? oldu” dedi.

YEN? ?AFAK KEND? AYA?INA SIKMI? OLDU
Yeni ?afak Gazetesi patronaj?n?n tasarrufu, Ba?bakan’?n muhalifleri susturmas? ?eklinde anla??ld?. Ben olay? duyar duymaz ba?bakana çok yak?n bir milletvekili arkada??m? arad?m. “Be? dakika önce Ba?bakan ile konu?tum, ?a?k?nl?k içerisindeydi” dedi. Ba?bakan’?n yaz?dan haberi dahi yoktu. Çok trajik bir ?ey. Gazete bana göre kendi aya??na s?km?? oldu. Ben yaz?y? okudu?umda, hakikaten sert bir yaz? ama “Ne güzel böyle bir yaz? da yanda? diye bilinen hükümete yak?n bir gazetede ç?k?yor” diye dü?ündüm. Yaz?ya kat?l?rs?n?z, kat?lmazs?n?z. Ali’nin (Akel) at?lmas?yla beraber, Yeni ?afak’?n çok da tahammülkar olmad??? ?eklinde bir intiba olu?tu ve ister istemez hiç günah? olmad??? halde Ba?bakan suçland?.
Albayraklar, özellikle Ahmet Albayrak çok enteresan bir adamd?r. Bizim gazetenin patronu, hala bizim gazete diyorum. Diyelim  Albayrak o gün beni atmay? kafaya koymu?, Ba?bakan aras?n “Hakan’? at desin” - ki Ba?bakan öyle bir ?ey demez - ataca?? varsa da atmaz. Bir vakitler bir yaz? yazm?? ve bir Bakan? ele?tirmi?tim. Bakan beni aray?p “Hakan Bey beni aray?p siz öyle yazd?n?z ama durum böyle” demek yerine patronu ar?yor, “yazar?n?z?n kula??n? çekin” diyor, çocu?uz ya biz. Anlatm??, benim için böyle böyle yazm??. Patron da dinlemi? dinlemi? “E yalan m?? ?yi yazm??” demi?. 

YEN? ?AFAK’TA BEN DE BA?BAKAN’I ELE?T?RD?M 
Ben de Ba?bakan’? çok ele?tirdim. May?n meselesinde. Hatta belki haks?zl?k bile ettim. Çünkü orada, o ihalenin ?srail’e verilme ihtimali yoktu. Ben sadece söylemlerinden dolay? ele?tirmi?tim. Ve çok sert ele?tirmi?tim. Hiç beni arayan soran olmad?.  Hatta bizim patronlar?n Libya’da yat?r?mlar? vard?, ben olaylar ba?lad? hemen devrim yan?nda yer ald?m. Hiç “Bizim orada yat?r?mlar?m?z var, sen ne yap?yorsun” demediler. 

AL? AKEL’E HAKSIZLIK ED?LD?
Gazeteye bakt???m?zda Hilal Kaplan, Akif Emre, hükümeti ele?tirirken çok rahatlar. 1 Mart 2003 tezkeresinin geçmesini Ba?bakan Erdo?an çok istiyordu, gazete blok halinde bunun kar??s?nda yer ald?. Ama o yaz?ya tabiri caizse patron k?l kapm?? ve bana göre yanl?? bir tasarrufta bulundu. Çünkü yaz? gazetede yay?nlanm??. Yay?nlanmadan önce “Bu yaz? yay?nlanmaz” deseydi. Ben gazetenin patronunun, yay?n yönetmeninin bir yaz?y? yay?nlamama hakk?na sahip oldu?unu dü?ünüyorum. O da “Yay?nlam?yorsan ben istifa ederim” diyebilirdi ama öyle olmad?. Yaz? yay?nland?, ondan sonra arkada??m?z i?ten at?ld?. Onu ben içime sindiremedim.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri