forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

12eylul_kenanevren12 Eyll 1980 Askeri Darbesi'ni izleyen gnlerde Refik Erduran, U?ur Mumcu, Mehmet Kemal, Hasan Pulur, Nazl? Il?cak, Rauf Tamer, Gneri Civao?lu, Oktay Ek?i ve etin Altan k?elerinde neler yazm??lard?.  

Bia.org.tr-  Metinleri yazar Mine S?t'n derledi?i Darbeli Kalemler/ 27 May?s-12 Mart- 12 Eyll: Askeri mdahalelerin ilk haftas?nda yaz?lan k?e yaz?lar?ndan semeler kitab?ndan ald?k.

Erduran: Serinkanl?l?kla

Ba?ka lkelerde ynetim ola?anst bir yoldan el de?i?tirirken genelde kan akar. Bizde ise 12 Eyll 1980 y?llard?r kans?z geen ilk gn oldu. Herkes kafas?nda diledi?i yorumu ve soyut de?erlendirmeyi yapabilir.

Ama bu somut durumun byk o?unlu?a rahat bir soluk ald?raca?? gere?ini hesaba katmamak yan?lt?c? sonulara gtrr yorumcuyu. (Mercek, Milliyet /13 Eyll 1980)

Mumcu: Terrsz zgrlk

Trk Silahl? Kuvvetleri, 27 May?s'ta da 12 Mart'ta da kal?c? bir askeri ynetim kurmak istemedi. Yeni ynetim de "zgrlk, demokratik, laik ve sosyal" nitelikli bir "sivil ynetim" kurma amac? ta??d???n? ilan etti.

?imdi hepimizin tek bir amac? olmal?d?r. ok ynl k??k?rtmalar?n kurt kapanlar?na kap?lmadan, terrsz zgrl?, kans?z demokrasiyi kurmak ve sivil ynetimi, sa?l?kl? yntemleri ve kal?c? zmleri ile yeniden olu?turmak...(Gzlem, Cumhuriyet/ 15 Eyll 1980)

Kemal: Bir film gibi

Biraz de?il, epeyce sab?rl? olduk. 27 May?s Anayasas?'n? da, meclisini de, demokrasisini de kurdu. Ka y?l geti? Yirmi y?l. Yirmi y?l sonra ?imdi o gnleri an?ms?yorum. Gzlerimin nnden k?p?rdayan, belli belirsiz bir film gibi geiyor. Bu filmde bizler de rol alm?? m?yd?k? K?namaya, filmi be?enmemeye hi hakk?m?z yoktu.

27 May?s?lar, Talat?lar, 12 Mart?lar... Bunlar da bir film miydi? Tarih bizi yarg?l?yor. (Politika ve tesi, Cumhuriyet/ 16 Eyll 1980)

Pulur: ?flas masas?nda bir kadro

Orgeneral Evren byle demektedir. Bu ne byk bir ayd?nl?kt?r bilir misiniz?

Dahas? da var; "Bir defa daha belirtiyorum ki, Silahl? Kuvvetler aziz Trk milletinin hakk? olan refah ve mutlulu?u, vatan ve milletin btnl? ve gittike etkisi azalt?lmaya al???lan Atatrk ilkelerine yeniden g ve i?lerlik kazand?rmak, kendi kendisini kontrol edemeyen demokrasiyi sa?lam temeller zerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek iin ynetime el koymak zorunda kalm??t?r..."

?u son kelimeye dikkat edilmelidir:... El koymak zorunda kalm??t?r".

Bu zorunlulu?u yaratanlar kendi kendilerini yarg?lamal?d?rlar.

Ve sonra iflas masas?na oturmal?d?rlar. (Olaylar ve insanlar, Hrriyet/ 16 Eyll 1980)

Il?cak: 27 May?s-12 Eyll

12 Eyll, 27 May?s'?n ak?betine u?ramayacakt?r, u?ramamal?d?r. "Kadife eldivenli" vasf?n? daima koruma, msamaha ve iyi niyet her zaman devam etmelidir. nk bu bizim son ?ans?m?zd?r. Kaybedece?imiz ?ey, demokrasiden de, hrriyetlerden de nemlidir. Haysiyetimizin istiklal ve istikbalimizin teminat? olan anavatand?r.

Not: Kadife eldivenli harekt liderlere telefon gr?mesine dahi msamaha ediyor. Bravo. Biz de bu msamahaya s???narak Say?n Demirel'e ufak bir mesaj iletmek isteriz:

"?yilik, s?hhat ve selametinizi zler, bu vesileyle hrmetlerimi teyiden takdim ederim."(Tercman/ 16 Eyll 1980)

Tamer: Duyuyor musunuz?

Kenan Evren'in syledikleri, her hukukunun ve her profesrn ba?ucuna bir mukaddes kitap gibi as?lacak cinsten szlerdir...

pp pp ba?lar?na koysunlar.

Vazgetik istifalar?ndan... (Szn k?sas?, Tercman/ 17 Eyll 1980)

Civao?lu: ?lk intiba, en iyi intiba

Bu hafta hkmet ilan edilecek. Sonra bir geici anayasa yrrl?e giriyor. Daha sonra Kurucu Meclis seilerek greve ba?layacak. Yeni anayasa haz?rlanacak. Siyasi partiler, seim kanunu ve di?er baz? yasalarda de?i?iklikler yap?larak, demokrasinin daha iyi i?leyece?i bir hukuk ortam? olu?turulacak.

Bu arada kimsenin ?phe etmemesi gereken bir gerek ?u: ?iddet rgtlerinin zerine hi msamahas?z gidilecek.

nmzdeki gnlerde ibret levhalar?n?n sunulmas? kimseyi ?a??rtmamal?d?r.

Kamu vicdan?n?n sratle tatmin edilece?i infazlar... Adalet k?l?c?n?n yeni ?iddet sular?n?n i?lenmesini nleyici, cayd?r?c? bir sratle i?lemesi.

Beklenen bu.  (Ankara notlar?, Tercman/ 17 Eyll 1980)

Ek?i: Gev?emeden, gev?etmeden

 

ok basit: Trkiye son derece a??r bir ameliyat geirmi?tir. Bu ameliyat?n tam ba?ar?ya ula?mas? ve hastan?n sa?l???na tam kavu?mas? iin ok dikkatli olmak, Trkiye'yi seven, demokratik dzene inanan herkesin borcudur.

Evren Pa?a sempatikti.

Evren Pa?a demokratik sistemin en k?sa zamanda i?letilece?ini vaat etti.

Evren Pa?a itenlikle konu?tu.

Do?rudur, Evren Pa?a bu izlenimleri vermi?tir ama i? orada bitmemi?tir. Daha do?rusu Evren Pa?a'n?n i?i orada bitmemi?tir, tam tersine orada ba?lam??t?r. (Gnn yaz?s?, Hrriyet/ 18 Eyll 1980)

Altan: a?da?l??a giden yol

 

Atatrk temelde a?da?l?kla, a?d???l???n baz? toplum kesitlerine sa?lad??? kolayl?klara kar??yd?. O nedenle a?da??l???, Cumhuriyetili?i yani var olan ko?ullar nndeki en zor yolu semi?tir.

Atatrk'ten sonra Atatrklk kolay gibi grnm?tr. Oysa bir ?ark toplumunda Atatrklk zorlar?n en zoruydu.

zellikle laiklik bayra??n? ayakta tutabilmek en zoru idi.  (?eytan?n gr dedi?i, Milliyet/ 18 Eyll 1980)

Hekimo?lu: Yasalar de?il kafalar...

Orgeneral Evren'in demokrasiseverli?ine her zaman gven duydum. Tm dnya grevinin bilincine varm?? bir komutan olarak, lkenin ve rejimin gcn Trk Silahl? Kuvvetleri'nin as?l grevine dn?nde hisseden ki?ili?iyle tan?yor Evren Pa?ay?. Uygar ki?ili?ine sayg? duyuyor, itenli?ine gven...

Ben de ayn? sayg? ve gven iinde Say?n Ba?kan ve teki Konsey yelerine "Kolay gelsin" diyerek bitirmek istiyorum yaz?m?. Grevlerini ba?ar?yla sona erdirmelerini diliyorum. Ama bu grevin gl?n de belirtmek zorunday?m.

Onlar? Atatrk yolunda bir eyleme iten ortam? de?i?tirmek hi kolay de?il. rm?, tepeden t?rna?a fosille?mi? bir dzeni sa?l?kl? bir varl??a dn?trmek kolay de?il. Hele dne dnk kurallarla yar?na ynelmek hi kolay de?il... (Ankara.. Anka, Cumhuriyet/ 19 Eyll 1980)


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri