forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

the_economist_rte12 Haziran seçimi öncesi CHP'ye oy isteyen ve Erdo?an'?n tepkisini çeken The Economist TSK'daki istifalar? yorumlarken Menderes göndermesinde bulundu.

 

BBC Türkçe servisinin haberine göre, Economist dergisi son say?s?nda Türk Silahl? Kuvvetleri eski Genelkurmay Ba?kan? I??k Ko?aner ve üç kuvvet komutan?n?n erken emekliliklerini istemelerini yorumlad?.

"Geli?meler, Ak Parti’nin iktidara gelmesinden bu yana geçen 9 senede gücün nas?l dramatik bir biçimde el de?i?tirdi?ini gösteriyor" diyen yaz?da öne ç?kan baz? cümleler ?öyle:

"Yak?n zamana kadar bu ya?ananlar ulusal bir krizi tetiklerdi. Ancak art?k durum de?i?ti. Atatürk’ün takipçileri sokaklara ç?kmad?. Piyasalar etkilenmedi. Umursamazl?k ve omuz silkme genel tepkiydi. Büyük bir kesim, ya?anan?n komutanlar ve Ak Parti aras?nda uzun süredir gerçekle?en mücadelenin son perdesi oldu?unu dü?ünüyor."

'Menderes’ten al?nacak dersler olabilir’

Erdo?an’?n komutanlara kar?? gelmenin olas? sonuçlar? çerçevesinde s?k s?k Adnan Menderes örne?ini verdi?ini iddia eden yaz?, Erdo?an’?n benzer bir kaderle kar?? kar??ya kalmas?n?n imkans?z oldu?unu ancak hikayenin ba?bakan için dersler içerebilece?ini söylüyor ve ?öyle devam ediyor:

"Erdo?an’?n en büyük ba?ar?s? komutanlar?n gücünü azaltmak olmu? olabilir. Ancak Adnan Menderes gibi, o da her gün biraz daha otoriterle?iyor gibi görünüyor. Hükümete muhalif gazeteciler, ba?bakan?n öfkesinden korkan medya patronlar? taraf?ndan i?ten at?lmaya devam ediyor. Ço?unlukla Kürtler fakat asl?nda tüm muhalifler için geçerli olan mahkeme öncesi uzun süreli gözalt?lar, hükümetin adaletten çok gözda?? vermekle ilgilendi?i suçlamalar?na yol açt?."

Bu kayg?lar? gidermenin en iyi yolunun yeni anayasa sözünün tutulmas? oldu?unu söyleyen yaz?, ordunun siyasetin d???nda tutulmas?n?n önemli oldu?u ancak zay?f bir ordunun Türkiye’nin bölgesel hedefleri için iyi olmayabilece?i tespitiyle sona eriyor.

’Erdo?an demokrasi miras? yaratmal?’

Financial Times da, 29 Temmuz’da gerçekle?en istifalara ay?rd??? ba?yaz?s?nda, Erdo?an’?n kal?c? bir demokrasi miras? yaratmas? gerekti?ini söylüyor.

Ba?yaz?ya göre, bu yolda at?lmas? gereken ilk ad?m etnik ve dini az?nl?klara kar?? ayr?mc?l??? tamamen ortadan kald?ran ve ifade özgürlü?ünü garanti alt?na alan yeni bir anayasa olu?turulmas?.

Erdo?an’?n liberal demokrasiyi güçlendirmek yerine muhaliflerini bast?rmak ve bir AKP tekeli olu?turmak istedi?i izlenimini ortadan kald?rmas? gerekti?ini de ifade eden ba?yaz?, bunun yolunun ise bölgesel özerkli?in art?r?lmas? ve ba?kanl?k sistemine ili?kin planlar?n tonunun yumu?at?lmas?ndan geçti?ini söylüyor.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri