forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

soru_isareti_gazeteBa?ta Aziz Y?ld?r?m olmak üzere 60'a yak?n ki?inin gözalt?na al?nmas? ve medyada yer alan ?ike iddialar? gözleri Fenerbahçe'nin ?ampiyonlu?una ve Futbol Federasyonunun verece?i karara çevirdi... 


SONER SAYIMLAR (ANADOLU AJANSI SPOR MÜDÜRÜ): Suç sabit olursa kanuna göre ?ike yapan tak?m bir alt lige dü?ürülür. Sab?rla mahkemenin sonucunu beklemek gerekiyor. Ancak mahkeme de 2-3 y?l sürmemeli en k?sa zamanda sonuca ula?mal?.

U?UR VARDAN (RAD?KAL SPOR MÜDÜRÜ): ?u ana kadar Emniyet'ten s?zan bilgiler do?ruysa, yani ?ike vakalar? gerçekse bunun hukuktaki kar??l??? belli. Bunun meali de i?in içinde küme dü?mek de var. Hukuk herkes için geçerliyse ve suç sabit görülmü?se, elbette Fenerbahçe küme dü?ürülür. Çünkü aksi bir durumda da, e?er bu ceza verilmeyecekse bu dava niye aç?ld? diye sorulur. Toparlarsak, suçu kim i?lemi?se kar??l???n? görmeli, failin forma renkleri önemli olmamal?. Bu sadece Fenerbahçe için de?il, di?er 'Büyük' ve 'Küçük' tüm kulüpler için de geçerli olmal?.

HAKAN YA?AR (AK?AM SPOR MÜDÜRÜ): Olayla ilgili pek fazla bilgim yok, yanl?? yönlendirmi? olmayay?m.
ZEK? UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ SPOR MÜDÜRÜ): Bu olaylar?n Türkiye d???nda uluslararas? boyutu da var. UEFA da yak?ndan takip ediyor. 1993'de Fransa'da böyle bir ?ey olmu?tu. Marsilya Ba?kan?'n?n rakip tak?mdan bir oyuncuya para verdi?i ortaya ç?km??t?. Fransa Futbol Federasyonu gere?ini yapmad?. UEFA'n?n bask?s?yla Marsilya küme dü?ürüldü. ?imdi yaz?lanlar?n hepsi iddia. Paralar?n döndü?ü, te?viklerin bir yerlere gitti?i söyleniyor. Ancak bu "Fenerbahçe te?vik vererek ?ampiyon oldu" de?il. Ortada öyle bir ?ey yok. Çar?amba'dan sonra hakim kar??s?na ç?kar?l?rlar m? bilinmez. Kimse Fenerbahçe küme dü?ürülür diyemez. Her ?ey iddia. Umar?m Türk futbolu için hay?rl? olur.
HAKKI YALÇIN (TAKV?M GAZETES? YAZARI): Futbol tarihinin en geni? kapsaml? soru?turmas? ba?lad?. Bir adalet devrimi. Bir cesaret operasyonu.

MER?Ç TUNCA (HURRIYET.COM.TR SPOR MÜDÜRÜ): Fenerbahçe gibi bir kulübün ad?n?n bu tip olaylara kar??mas? büyük bir talihsizlik.. Ancak operasyon sadece Fenerbahçe ile s?n?rl? kal?r, sadece Sar?-Lacivertli kulüp hedef al?n?rsa bu hem vicdanlarda derin yaralar açar, hem de bunu 25 milyonluk bir kitleye anlatamazs?n?z.. Ben her ?eye ra?men Fenerbahçe'nin Süper Lig'e devam edece?ine inan?yorum. Çünkü etmemesi ve en az?ndan bu sezon bir alt lige dü?ürülmesi di?er kulüplere de zarar demek. Hem bu zarar öyle az buz de?il. Bunu hiç kimse göze alamaz.. Bir süre sonra Galatasaray, Be?ikta? ve Trabzonspor ''Fenerbahçe kümede kals?n'' diye tezahüratlara ve kulislere ba?larlarsa hiç ?a??rmam.

KANAT ATKAYA (HÜRR?YET GAZETES? YAZARI): Olay üzerine detayl? analiz yap?lacak bir ?ey de?il. Ne oldu?unu tam olarak anlamak gerekiyor. Trabzonspor’un bir tak?m iddialar? vard?. Sedat Peker ba?lant?s? konu?uluyor. TFF’nin olay?n d??ar? b?rak?lmas? olay?n polis taraf?ndan yürütüldü?ünü gösteriyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH GAZETES? YAZARI): Öncelikle çok büyük bir olay… Gerçekten bende ?a?k?nl?kla izliyorum geli?meleri. Çok ciddi boyutta da futbolda bir deprem diyebiliriz Türk futbolu için. Tabi ki geli?meleri izleyece?iz, fikir belirtmek için henüz erken. Ama bu düzeyde bugüne kadar hiç böyle bir ?ey olmam??t?. ?lk defa bu boyutta bir ?ey olmas? i?in çok büyük boyutlarda oldu?unu gösteriyor.

CEM ?ENGÜL (M?LL?YET SPOR MÜDÜRÜ) : Bu i?in sonu hiç ho? olmaz ama Fenerbahçe küme dü?mez.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri