forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?ike operasyonu

kukla_medya?ike operasyonu gazetelerin man?etlerini kaplad??? gibi kö?e yazarlar?n?n da gündemiydi. Birbirinden ilginç yorumlar ?öyle...

Erdal ?afak (Sabah) 

 Temiz eller operasyonu

"Bugün özellikle "New York Post" örne?inden yola ç?karak, IMF eski Ba?kan? ve Frans?z Sosyalist Partisi'nin en a??r topu Dominique Strauss-Kahn'?n kahraman? oldu?u skandalda ABD ve Fransa medyas?n?n haberlerini, yorumlar?n?, etik kurallar?na ne denli sayg? gösterdi?ini sorgulayacakt?m.

Ama sabah?n köründe Fenerbahçe Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m ba?ta olmak üzere futbol dünyam?z?n birçok tan?nm?? isminin gözalt?na al?nd??? "?ike ve te?vik primi" iddialar?na dayal? operasyon planlar?m? alt-üst etti. ..."

Okan Gönensin (Vatan)

Güzel oyunun çirkin yüzü

"Kendimizi bildik bileli futbol topunun çevresinde çirkin hikâyeler eksik olmaz. Bir zamanlar bir kaleci bilerek yedi?i golleri gazinolarda bile anlatm??t?.

Paran?n, çok paran?n girdi?i her yerde kolay kazanç, kolay ba?ar? vard?r, olacakt?r. Bütün dünyay? pe?inden ko?turan futbol topunun da bundan eksik kalmas? beklenemez.

Bu sayede diktatörlerin “futbol olmasayd? bu kadar sene iktidarda kalamazd?m” dedi?i rivayet olunur.

Bu sayede siyaset de hep futbolun içinde olmaya çal??m??t?r.

Bu yüzden 12 Eylül’ün ba? generali birinci ligde Ankara kulübü kalm?yor diye talimatla bir kulübü birinci ligde tutmu?tu. ..."

U?ur Vardan (Radikal)

Yeter ki kararmas?n

"Bir güzel pazar daha karard?. Türkiye’de, futbolun geriye çekildi?i, di?er sporlar?n rol almaya çabalad??? her ‘özel’ günde böyle oluyor. Dün K?zlar?m?z Avrupa ?ampiyonu olmak için ve bir ilke imza atmak için salona ç?karken, Wimbledon’da da erkeklerin ‘Kral’? belli olacakt?. Keza Fransa Bisiklet Turu’nda ikinci günün heyecan? ya?anacakt?. Ve en önemlisi, Türkiye ‘kom?u’da düzenlenen Özel Olimpiyatlar’da tam 40 madalya alm??t? ve bu sevinç de payla??lmaya de?erdi. Ama futbol, kendi d???ndaki disiplinlerin sahne alaca?? bu güne tahammül edemedi, kendini hat?rlatt?. Hem de ne hat?rlatma..."

?smail Küçükkaya (Ak?am)

Futbol nas?l temizlenir?

"Türkiye'de hangi güne nas?l uyanaca??n?z asla kestirilemez.

Art?k 'hangi haber ?ok duygusu yarat?r' bilinmez.

Ne zaman 'yok can?m daha neler' diyece?iniz belli de?ildir.

3 Temmuz Pazar sabah?n?n bombas? da ?ike gözalt?lar? oldu.

Yaln?zca spor dünyas?n?n de?il, bütünüyle Türk kamuoyunun ve uluslararas? medyan?n dikkatini çekecek çapta bir olayla kar?? kar??yay?z. ..."

A. Turan Alkan (Zaman)

Futbolun Ergenekonu

"Azz sonra, ba?l?ktaki konuya da gelece?im ama ondan önce sizi daha önemli baz? geli?melerden haberdar etmek istiyorum efendim. ..."

Fehmi Koru (Zaman)

Futbol yaln?zca futbol de?ildir

"Fenerbahçe (FB) gibi bir tak?m ?ampiyon olmak için ?ike yapar m??

Herhalde yapmaz. Yapmamas? gerekir. 'Spor' ile bir arada gitmeyecek, en ters sözcük '?ike' sözcü?üdür çünkü..."

Nedim Hazar (Zaman)

?lk ta?

"Evet sevgili han?m okurlar, pe?inen -ve üzülerek- ifade edeyim yine bir futbol yaz?s?d?r bu.

Futbolun tüm dünyadaki önemini biraz küçümsüyoruz san?r?m. Elbette bunu derken 'hak edilen' bir de?erden bahsetmiyorum. Ama maalesef futbol, tüm dünyada ideolojileri bile a??p, neredeyse 'inanç' ile yar??acak konuma gelmi? durumda. ..."

Salih Tuna (Yeni ?afak)

Aziz Bey, niçin gözalt?na al?nd?n?z?

"Fenerbahçe Ba?kan? emniyete götürülürken bir muhabir arkada??m?z mütemadiyen soruyordu:

"Aziz Bey, niçin gözalt?na al?nd?n?z?.."

Ne kadar g?c?k bir soru de?il mi; niçin gözalt?na al?nd???n? en iyi sen bilirsin der gibi. ..."

Mehmet Altan (Star)

Futbolda mafya; çözülmesi en zoru…

"Haberi duyunca…

?lk önce Bochum Savc?l???’n?n dokuz ülke federasyonunu içeren soru?turmas? akl?ma geldi.

Yan?lm?yorsam Mart ay?nda da ?stanbul Mali Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekipleri son y?llar?n en büyük ?ike operasyonuna imza atm??t?.

?ike ile ilgili her iki giri?imin de sonuçlar?n? an?msayamad?m…"

Rauf Tamer (Posta)

Lütfen biraz susar m?s?n?z?

"?ike mi, komplo mu, yoksa bir yanl??l?k m?, hiçbir ?ey henüz belli de?il. Ama herkes konu?uyor.

Bunu da Ergenekon’a m? benzeteceksiniz? Biraz susun lütfen, soru?turman?n sonunu bekleyin.. ..."

Gülengül Alt?nsay (Taraf)

Futbolda s?f?r sezonu aç?ld?

"Ne güzel Avrupa Kad?nlar basketbol ?ampiyonas? finalinde bizim k?zlar? seyredecektim. Tabi daha önce de Wimbledon tenis turnuvas? finalini. Tatilden yeni gelmi?tim zaten. Zevkli bir Pazar günü geçirerek normal hayat?ma geri dönecektim yani. Sonra gelen bir telefonla TV aç?ld? hemen. Olacak i? de?ildi. Tam da biz adalet, hak, hukuk i?lerinden umudu kesmi?ken bomba gibi dü?tü ?ike ve te?vik pirimi operasyonu haberi gündemimize. ..."

Hakk? Yalç?n (Takvim)

Devrim

FUTBOL tarihinin en geni? kapsaml? soru?turmas? ba?lad?.

Bir adalet devrimi.

Bir cesaret operasyonu.

Sava? Ay (Takvim)

Pazar'?n küf kokusu Pandora'n?n kutusu

"Pazar sabah? Temmuz güne?inin ???tt??? berrak, p?r?l bir gökyüzüne inat; çürük ve küf kokulu bir 'dosya' içeri?inin ?amar?yla do?du üzerimize. O dosyan?n kapa?? kalkmad? henüz.

Yani "Pandora'n?n Kötülük Kutusu" tam olarak aç?lmad?, araland? sadece. ..."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri