forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
 • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

kozmik_oda_huseyinkocabiyikTRT Haber’de yay?nlanan Kozmik Oda program?n?n bu haftaki konu?u olan Tansu Çiller’in 1995-99 y?llar? aras?ndaki ba?dan??man? Hüseyin Kocab?y?k't?.. Hüseyin Kocab?y?k, programda çok tart???lacak ?u aç?klamay? yapt?: 28 ?ubat'?n olu?umunda Koç Grubu'nun büyük etkisi vard?. Medya patronlar? Çiller'i Sultanahmet Mitinginden sonra cezaland?rma karar? ald?.

 “28 ?ubat’?n olu?umunda büyük sermayenin  ve bilhassa Koç Grubu’nun büyük etkisi olmu?tur. Tepede büyük sermaye 28 ?ubat diye bir ?eyin gerçekle?mesini, organize edilmesini istedi. Ve büyük sermayeye ba??ml?, büyük sermayenin alt kümesi bir medya vard? ve bu medya harekete geçti. Büyük sermaye beka kayg?s?n?, bak?n beka kayg?s? diyorum ve kendi ekonomik doktrinini orduya yani askerlere laiklik tehlikede, irtica tehdidiyle kar?? kar??yay?z ?eklinde projekte etti. Ve askerle büyük sermeyenin bu te?vi?ini bu ?ekilde tercüme ettiler. Rahmi Koç Gümrük Birli?i’ni istemedi. Çünkü bütün kurdu?u o sanayi tesislerinin bataca??na inan?yordu. Rekabet edemeyece?ine inan?yordu. 28 ?ubat’? kaz?d???m zaman ben büyük sermayeyi gördüm.”

Ç?LLER’?N ESK? BA?DANI?MANI HÜSEY?N KOCABIYIK’TAN ‘KOZM?K ODA’DA ÖNEML? AÇIKLAMLAR

??TE BA?LIKLAR

 • ‘28 ?UBAT’IN OLU?UMUNDA KOÇ GRUBUNUN, RAHM? KOǒUN BÜYÜK ETK?S? VARDIR’
 • ‘RAHM? KOÇ Ç?LLER’? GÜMRÜK B?RL???NE KAR?I TEHD?T ETT? ARDINDAN HÜRR?YET’?N ‘CIA AJANI’ VE M?LL?YET’?N ‘MAL VARLI?I’ MAN?ETLER? GELD?’
 • ‘MEDYA PATRONLARI SULTANAHMET M?T?NG? SONRASINDA BEHEMAHAL Ç?LLER’? CEZALANDIRMA KARARI ALDI’
 • ‘YILMAZ’A BUDAPE?TEDE ATILAN YUMRU?UN ARKASINDA ?ST?HBARAT VAR, MEHMET EYMÜR VE MEHMET A?AR’IN DA BULUNDU?U YAPI YÖNLERD?RD? SALDIRIYI’
 • ‘YED??? YUMRUK YILMAZ’I DEM?REL ?LE YAKINLA?TIRDI VE BA?BAKANLIK YOLUNU AÇTI’
 • ‘ÇEV?K B?R, MA?YET?N? TOPLAYIP ERBAKAN’A TELEFON AÇTI ‘MAA?IMIZI YÜKSELT?N, YOKSA B?LD?R? YAYINLARIZ’ DED?, MAA?LAR ARTIRILDI’
 • ‘28 ?UBAT’TA B?R ÇOK ANDIÇIN ALTINDA ÇET?N DO?AN’IN ?MZASI VARDIR VE HEPS? ANAYASA SUÇUYDU’
 • ‘28 ?UBAT’IN YÜRÜTMES? ÇET?N DO?AN PROJES?YD?, HER A?AMASINDA ÇET?N DO?AN VARDI,’
 • ‘ÖCALAN’A SU?KAST G?R???M?N?N MESUT YILMAZ TARAFINDAN ENGELLENMES?N?N DO?RU TARAFI VARDIR’
 • ‘YILMAZ’IN ‘SU?KASTI ?HBAR ETT???’ B?LG?S? ÖCALAN’IN ?FADES?NE KONACAKTI, B?R SAVCI ÖNLED?’
 • ‘BATI ÇALI?MA GRUBU 94’DE Ç?LLER-TÜRKE?-KARAYALÇIN’A LA?KL?K M?T?NG? YAPTIRDI, ?LK EYLEM?YD?’
 • ‘Ç?LLER 28 ?UBAT’TA DEM?REL’E ‘LA?KL?K NEREDE TEHL?KEDE’ D?YE MEKTUP YAZDI, DEM?REL ‘BEN LA?KL?K TEHL?KEDE DEM?YORUM’ D?YE CEVAP VERD?’

‘28 ?UBAT’IN OLU?UMUNDA KOÇ GRUBUNUN BÜYÜK ETK?S? VARDIR’

“28 ?ubat’?n olu?umunda büyük sermayenin  ve bilhassa Koç Grubu’nun büyük etkisi olmu?tur. Tepede büyük sermaye 28 ?ubat diye bir ?eyin gerçekle?mesini, organize edilmesini istedi. Ve büyük sermayeye ba??ml?, büyük sermayenin alt kümesi bir medya vard? ve bu medya harekete geçti. Büyük sermaye beka kayg?s?n?, bak?n beka kayg?s? diyorum ve kendi ekonomik doktrinini orduya yani askerlere laiklik tehlikede, irtica tehdidiyle kar?? kar??yay?z ?eklinde projekte etti. Ve askerle büyük sermeyenin bu te?vi?ini bu ?ekilde tercüme ettiler. Rahmi Koç Gümrük Birli?i’ni istemedi. Çünkü bütün kurdu?u o sanayi tesislerinin bataca??na inan?yordu. Rekabet edemeyece?ine inan?yordu. 28 ?ubat’? kaz?d???m zaman ben büyük sermayeyi gördüm.”

‘RAHM? KOÇ, Ç?LLER’? GÜMRÜK B?RL???NE KAR?I TEHD?T ETT? ARDINDAN HÜRR?YET’?N ‘CIA AJANI’ VE M?LL?YET’?N ‘MAL VARLI?I’ MAN?ETLER? GELD?’

Kozmik Oda’da R?dvan Memi ile Hüseyin Kocab?y?k aras?ndaki en ilginç diyaloglardan biri dönemin medya-iktidar ili?kileri sorgulan?rken ya?and?, i?te o diyalog;

“Hüseyin Kocab?y?k: Ben ?unu gördüm. Tansu Han?m’?n üzerine çok ac?mas?zca geldiler. C?A ajan? diye Hürriye Gazetesi 9 sütuna man?et att?. Ard?ndan mal varl???”

R?dvan Memi: Milliyet’in...

HK: Evet...

RM: Neyin arkas?ndan geldi bunlar?

HK: Gümrük Birli?i süreci...Bakt?lar ki Tansu Han?m h?zla i?letiyor, orada Tansu Han?m’? tasfiye etmek istediler.

RM: Bunun yap?laca??na dair herhangi bir tehdit var m? öncesinde?

HK: Var tabi. Büyük sermaye taraf?ndan.

RM: Büyük sermaye derken yine ayn? ismi mi alg?layaca??z? Rahmi Koç mu?

HK: Evet ayn? isim. Bu tehdit yap?lm??t?r. ?üphesiz sayg?n bir insan ama Rahmi Bey son 20 y?lda Türk siyasetinde önemli etkileri olan bir insan olmu?tur. Gümrük Birli?i sürecine ba?l? olarak 28 ?ubat dü?üncesinin ortaya ç?kmas?nda onun tutumunun pay? vard?r. Ondan sonra 2001 y?l?nda Tayyip Erdo?an imaj? yükselmeye ba?lay?nca “Tayyip Bey’in 1 milyar dolar? vard?r” demi?tir. ?ki gün sonra yarg? harekete geçmi?tir. Sonra onun için de özür dilemi?tir Rahmi Bey. Hatta koltu?unu bile terk etmek zorunda kalm??t?r. Rahmi Bey gibi sayg?n bir ailenin önemli bir isminin ç?k?p bir gün kamuoyu önünde öz ele?tiri yapmas? gerekiyor. Bunu yaparsa toplumdaki sayg?n ki?ili?i devam eder ve gelece?e de intikal eder. Bunu yapmazsa ben ya da ba?kalar? Rahmi Bey’i her zaman tart??maya açacaklard?r. Bu kaç?n?lmaz.

‘MEDYA PATRONLARI SULTANAHMET M?T?NG? SONRASINDA BEHEMAHAL Ç?LLER’? CEZALANDIRMA KARARI ALDI’

R?dvan Memi’nin sözkonusu süreçte 1997 y?l?nda Tansu Çiller’in ba?ta Ayd?n Do?an olmak üzere medya patronlar?n? hedef ald??? Sultanahmet Mitingini sormas? üzerine Hüseyin Kocab?y?k’?n söyledikleri dikkat çekiciydi:

“Gelmi? geçmi? bütün sa? partiler medya sektörüyle, i? çevreleriyle girift ili?kiler kurdular bunu biliyoruz. Özal da yapt?, Demirel de yapt?. Hatta Tansu Han?m da bir dönem yapt?. Ama bir tak?m sermaye gruplar? ve medya devletle öyle özel ili?kiler kurmu?lar ki devlet bunlara sürekli olarak kredi, te?vik ve çe?itli kolayl?klar yapmak zorunda olan bir kurum adeta. 1994 ekonomik krizi olmu? bir tak?m s?k? para politikalar? uygulanacak. Ve Tansu Han?m bunlar? kesti bir kere burada bir problem ç?kt?. Mitingin sonras?nda art?k Tansu Han?m’?n cezaland?r?lmas? karar? ç?kt? medya patronlar? taraf?ndan. Korkunç bir sald?r? yap?ld? ve öyle sürdü.”

‘YILMAZ’A BUDAPE?TEDE ATILAN YUMRU?UN ARKASINDA ?ST?HBARAT VAR, MEHMET EYMÜR VE MEHMET A?AR’IN DA BULUNDU?U YAPI YÖNLERD?RD? SALDIRIYI’

“O dönemde bir tak?m sivil gruplar vard?, devletin elinin alt?nda tuttu?u tiplerden insanlar. ?stihbarat örgütlerimizin elinin alt?nda böyle insanlardan olu?an gruplar vard?. O ara Mesut Bey çeteler falan diye bu i?lerin üstüne gidince ki amac? da ba?bakanl??? ele geçirmekti. ?stihbarat örgütleri yönlendirdiler Mesut Bey’e sald?ran insanlar?. Devlet içindeki o kavga var ya. Mesut Bey’le kavgal? olan insanlar da vard? devlet içinde. Mehmet Eymür’den Mehmet A?ar’a kadar. Muhtemelen o organizasyon yönlendirildi oraya.

‘YED??? YUMRUK YILMAZ’I DEM?REL ?LE YAKINLA?TIRDI VE BA?BAKANLIK YOLUNU AÇTI’

“Mesut Bey o yumru?u yedikten sonra bir tür alternatif haline geldi. Sa?da Tansu Çiller Erbakan ve di?erleri bir tarafa Mesut Y?lmaz bir tarafa. Ma?dur oldu ama sa? siyasetçiler Susurluk bask?s? alt?ndayken bir bak?ma da siyasi alternatif haline geldi. O yumruk bir bak?ma Mesut Bey’i ayr??t?rd?. Demirel’le yak?nla?t?rd?. Zaten Mesut Bey’in ba?bakan olmas? anormal bir süreçtir. O basit bir intikam yumru?uydu. Bizim üzerimize fazla gelme yumru?uydu. Ama böyle siyasi bir sonucu oldu.”

‘ÇEV?K B?R MA?YET?N? TOPLAYIP ERBAKAN’A TELEFON AÇTI ‘MAA?IMIZI YÜKSELT?N, YOKSA B?LD?R? YAYINLARIZ’ DED?, MAA?LAR ARTIRILDI’

R?dvan Memi: 28 ?ubat sürecinde bir anekdot var. Çevik Bir yan?ndan bir grup asker varken toplan?n bak?n ne yapaca??m diyor ve Say?n Erbakan’? aray?p maa?lar? yükseltin yoksa bildiri yay?nlayaca??m diyor. Niye yap?yor bunu? Daha önemlisi maa?lar yükseldi mi?

Hüseyin Kocab?y?k: Tabii yükseliyor. Ve muazzam bir zam yap?l?yor. Ben bunu Tansu Han?m’dan dinledim. Say?n Erbakan Tansu Han?m’? ar?yor ve çok üzüntülü bir ?ekilde bu olay? anlat?yor. Tansu Han?m da merak etmeyin ben ilgilenece?im siz üzülmeyin demi?. Çevik Bir karargahta çok popüler o günlerde. Biraz da nefsani bir ?ey san?yorum. Çevresine albaylar, genç subaylar, i?te maiyetindeki subaylar? toplam?? bir liderlik gösterisi yap?yor. Ben siyasi iktidar üzerime bu kadar etkili bir adam?m. Tabii maa?lar da yükseltiliyor. Muazzam ?ekilde yükseltiliyor.

‘28 ?UBAT’TA B?R ÇOK ANDIÇIN ALTINDA ÇET?N DO?AN’IN ?MZASI VARDIR VE HEPS? ANAYASA SUÇUDUR’

R?dvan Memi: Diyorsunuz ki Çetin Do?an’?n 28 ?ubat döneminde ald??? her nefes, att??? her ad?m suçtur. Neden?

Hüseyin Kocab?y?k: Birçok and?ç?n alt?nda Çetin Do?an imzas? vard?r. O and?çlar?n hepsi anayasa suçudur. O and?çlar? gördüm tabi. Örnekleri de var bende. Çetin Do?an, bana göre son 50 y?lda Türk ordusunun Harbiye Mektebi’nde yeti?mi? en parlak subay. Çetin Do?an e?er yeteneklerini ve enerjisini askerlik mesle?ine verseydi muazzam bir sistem adam? olabilirdi. Ama o yeteneklerini ve enerjisini cunta darbe vs i?lerle harcad?. 28 ?ubat’?n her a?amas?nda ben Çetin Do?an’? gördüm. Ama Çetin Do?an hiç konu?ulmad?. Oysa Çetin Do?an her ?eyin arkas?nda olan insand?. Ben o zaman biliyordum bunu.

R?dvan Memi: 28 ?ubat bir Çetin Do?an projesi miydi?

Hüseyin Kocab?y?k: Bana göre biraz da öyleydi. Ya da ?öyle söyleyeyim. Bak?n Bat? Çal??ma Grubu’nda bir kurmay zekas? vard? tabi. ??te o kurmay zekas? bana göre Çetin Do?an’?n zekas?yd?. Bak?n 28 ?ubat’?n hemen sonras?nda K?vr?ko?lu geldi ve 28 ?ubat ekibini K?br?s’taki kur?undan sonra (Suikast giri?imi) da??tt?. Ama Çetin Do?an’a bir ?ey olmad?.

‘ÖCALAN’A SU?KAST G?R???M?N?N MESUT YILMAZ TARAFINDAN ENGELLEN???N?N DO?RU TARAFI VARDIR, YILMAZ’IN ‘SU?KASTI ?HBAR ETT???’ B?LG?S? ÖCALAN’IN ?FADES?NE KONACAKTI, B?R SAVCI ÖNLED?’

R?dvan Memi: Baz? askerlerin Öcalan’?n ifadelerine Mesut Y?lmaz ismini kar??t?rmak istediklerini ve  bir DGM savc?s?n?n buna engel oldu?unu söylüyorsunuz. Öcalan’?n hangi ifadelerine ve nas?l?

Hüseyin Kocab?y?k: Bu olay? birkaç ki?i bilir. Biri de benim. Mesut Bey’e böyle bir tuzak kuruluyordu. San?yorum 99 y?l?yd?.

R?dvan Memi: Yani Abdullah Öcalan Mesut Y?lmaz aleyhine bir ifade mi verecekti?

Hüseyin Kocab?y?k: ?emdin Sak?k’la baz? gazeteciler için uygulanan metodun ayn?s? i?te. Ayn? metodu Mesut Y?lmaz için kullanacaklard?. Bir tevatür var ya, ho? onun do?ru taraflar? da var.

R?dvan Memi: Öcalan’a suikast?n (Mesut Y?lmaz taraf?ndan) önlenmesi meselesi mi ?

Hüseyin Kocab?y?k: Suikast?n önlenmesi meselesi. Onu koyacaklard?. Bize Mesut Y?lmaz haber verdi gibi bir ?ey söyleyecekti Öcalan. Sonra bir savc? buna izin vermedi benim bildi?im.

‘BATI ÇALI?MA GRUBU 94’DE Ç?LLER-TÜRKE?-KARAYALÇIN’A LA?KL?K M?T?NG? YAPTIRDI’

“2007 ‘den sonra yap?lan Cumhuriyet mitinglerinin bir benzeridir bu.Bugün kar??m?za Ergenekon olarak ç?kan darbeci vesayetçi zihniyetin o vakit toplumu önümüzdeki dönemde laiklik irtica gerilimine haz?rlamaya ba?lad???n? görüyoruz. Belli ki bu üç lider Türkiye’de böyle bir tehdidin varl??? konusunda ikna edilmi?ler. Ben bunun karargah?n içinde sonra kar??m?za BÇG olarak ç?kan cunta hareketi taraf?ndan yap?ld???n? dü?ünüyorum. BÇG o tarihte kuruldu. 94 Taksim Mitingi BÇG’nin ilk eylemiydi ayn? zamanda.”

‘Ç?LLER, 28 ?UBAT’TA DEM?REL’E ‘LA?KL?K NEREDE TEHL?KEDE’ D?YE MEKTUP YAZDI, DEM?REL ‘BEN LA?KL?K TEHL?KEDE DEM?YORUM’ D?YE CEVAP VERD?’

R?dvan Memi: 28 ?ubat’tan 23 gün kadar önce say?n Demirel’in Erbakan’a bir uyar? mektubu gönderdi?ini biliyoruz. Siz bu mektubun içeri?ini biliyor musunuz?

Hüseyin Kocab?y?k: Biliyorum. O uyar? mektubunu da gördüm ben üstelik. Orijinalini de gördüm. Uyar? mektubunda ?unu söylüyor, Laikli?in tehdit alt?nda oldu?una dair alg?lar var. Bunlara dikkat edelim gibi bir ?ey. Bu minval üzere yaz?lm?? bir mektup. Demirel üniversitelerde laikli?in tehdit alt?nda oldu?unu söylüyordu biz de Tansu Han?m’la konu?tuk dedik ki “Gelin Demirel’e bir mektup yazal?m”. Bir mektup yazd? Tansu Han?m Demirel’e ve dedi ki, “Say?n Cumhurba?kan?m laiklik hangi konuda ve nerede tehlikedeyse bize bildirin gere?ini hemen gere?ini yapmaya haz?r?z” dedi. Cevap geldi Demirel’den “Ben laiklik tehlikede demiyorum ki. Böyle inananlar var diyorum” dedi. O mektup da Tansu Han?m’?n elinde bir tarihi belge olarak duruyor.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri