forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

cihan_dergi_terorTürkiye’de medyan?n terör haberlerini ele al?? biçimine ili?kin tart??malar hiç h?z kesmeden devam ediyor. Gün geçmiyor ki, yeni bir terör olay? olmas?n ve bu olayla ilgili Türk bas?n? kendini ele?tirece?i birçok yanl??? ard? ard?na s?ralamas?n....

Dönem dönem gündeme gelen  medyan?n terör haberlerine yans?t?? tarz? Cihan Dergi'nin son say?s?n?n kapak konusu oldu.

Medya, terör haberlerini kamuoyuna aktar?rken terör örgütlerine hizmet mi ediyor?' sorusuna cevap arayan dergi, konunun uzman? akademisyen ve gazetecilerin görü?lerine yer vermi?...

'Ya?anan terör olaylar?n?n kendisi mi korkutucu yoksa medya bu olaylar? haberle?tirirken mi korkutucu oluyor.' sorular? da yöneltilen dergide, medya ve terör konular?ndaki ara?t?rmalar?yla tan?nan Doç. Dr. Banu Baybars Hawks, Türk medyas?n?n terör haberlerini ele al?? biçiminin bumerang etkisi olu?turdu?unu dile getiriyor.

NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu ise, Türk medyas?n?n terör haberlerini veri? biçimi aç?s?ndan eskiye nazaran düzelme sürecinde oldu?unu söylüyor. Görü?ü sorulan bir di?er akademisyen Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Ba?kan? Doç. Dr. Mustafa ?eker de; terör haberlerinin abart?lmas? durumunda 'moral panik' olu?turma tehlikesini ta??d???n? ifade ediyor. Ayr?ca dosyada dünyan?n önde gelen say?l? haber kanallar?ndan biri olan BBC'nin terör haberlerine yakla??m kurallar? da yer al?yor.

Cihan Dergi'de ayr?ca eni ?afak Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ile 'yanda? medya' konusu masaya yat?r?l?yor. Cömert'e göre, 'Yeni ?afak hükümeti çok kritik dönemlerde en fazla ele?tiren gazetelerden biri.'

Meslek hayat?n?n ço?unda emniyet ve M?T'i yak?ndan takip ederek önemli haber dosyalar?na imza atan Mahmut Övür, dergiye verdi?i röportajda, Susurluk kazas? sonras?nda ya?anan geli?melere ???k tutuyor. Röportaj?nda Susukluk'tan Ergenekon'a siyasetten medyaya ili?kin dü?üncelerini Cihan Haber Dergisi'ne anlatan Övür, 28 ?ubat sürecinde askerler taraf?ndan medyaya servis edilen kasetlere de de?iniyor.

Övür; "28 ?ubat sürecinde ATV’de yay?nlanan kasetleri Ali K?rca’ya Kemal Yavuz" verdi diyor...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri