forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

BALYOZ DAVASI BA?LADI... ?LK DURU?MADA NELER YA?ANDI?

Aktif .

taraf_balyoz_280Taraf Gazetesi'nin yay?nlad??? 'Balyoz Plan?'' iddialar?na ili?kin eski Hava Kuvvetleri Komutan? emekli Orgeneral Halil ?brahim F?rt?na, eski Deniz Kuvvetleri Komutan? emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutan? emekli Orgeneral Çetin Do?an'?n da aralar?nda bulundu?u 196 san???n yarg?lanmas?na ba?land?.

?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesindeki duru?maya, Çetin Do?an, Halil ?brahim F?rt?na, Özden Örnek, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Ba?kan? Koramiral Kadir Sa?d?ç, eski Kuzey Deniz Saha Komutan? emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Ö?ütcü, Süha Tanyeri, Milli Savunma Bakanl??? taraf?ndan aç??a al?nan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tu?amiral Abdullah Gavremo?lu, ?çi?leri Bakanl??? taraf?ndan aç??a al?nan Jandarma Tümgeneral Halil Helvac?o?lu, ''?rtica ile Mücadele Eylem Plan?'' davas?n?n tutuklu san??? Albay Dursun Çiçek, ''Ergenekon'' davalar?nda tutuklu olarak yarg?lanan Mehmet Fikri Karada? ve Cengiz Köylü'nün de aralar?nda bulundu?u 186 san?k kat?ld?.

ÇET?N DO?AN: AYLIK GEL?R?M 4 B?N 500 L?RA
?ddianame s?ras?na göre ilk olarak emekli Orgeneral Çetin Do?an'?n kimlik tespiti yap?ld?. Evli ve 2 çocu?u bulundu?unu belirten Çetin Do?an, ayl?k gelirinin 4 bin 500 lira oldu?unu, devlet lojman?nda kald???n? ve sab?kas?n?n olmad???n? söyledi.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutan? emekli Oramiral Özden Örnek de ayl?k gelirinin 7 bin lira oldu?unu, 2 çocu?unun bulundu?unu, kendi evinde oturdu?unu belirtti.

Eski Hava Kuvvetleri Komutan? emekli Orgeneral Halil ?brahim F?rt?na da, 2 çocu?u oldu?unu, 6-7 bin lira ayl?k geliri bulundu?unu ve kendi evinde oturdu?unu söyledi.

Korgeneral Nejat Bek ise Muhabere Destek E?itim Komutan? oldu?unu ifade ederek, ayl?k gelirinin 5 bin 500 lira oldu?unu ifade etti.

Bu arada Heyet Ba?kan? Diken, san?klar?n kalabal?k olmas?ndan dolay? iddianamenin kabul karar?n? okumay? unuttuklar?n? belirtti. Diken, daha sonra iddianamenin kabul karar?n? okudu.

Kimlik tespiti s?ras?nda, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Ba?kan? Koramiral Kadir Sa?d?ç, halen bu görevini sürdürdü?ünü söyledi.

Ali Deniz Kutluk da emekli asker oldu?unu, özel bir ?irkette çal??t???n? belirterek, ayl?k gelirinin 10 bin liran?n üzerinde oldu?unu belirtti.

?ddianameye ö?le aras? vermeden 100 san???n kimlik tespiti tamamland?.

VERMEK ?STERD?K AMA EL?M?ZDE YETER? KADAR CD YOK
Mahkeme Heyeti Ba?kan? Ömer Diken, baz? san?klar?n iddianamenin ellerine ula?mad??? ?eklinde yak?nmalarda bulunduklar?n? belirterek, ''Duru?ma salonu Silivri'de, mahkeme kalemi Be?ikta?'ta olunca, buraya yeteri kadar iddianamenin yer ald??? CD getirilmedi. Bugün vermek isterdik ama elimizde yeterli yok. ?lk ba?vurunuzda imza kar??l???nda alabilirsiniz'' dedi.

KÜÇÜK?AH?N OTURUNCA HAK?M UYARDI
Milli Savunma Bakanl??? taraf?ndan aç??a al?nan Tümgeneral Gürbüz Kaya ise kimlik tespiti s?ras?nda muvazzaf asker oldu?unu belirterek, ''Ayl?k gelirim 4 bin 700 lira. Ancak dava nedeniyle aç??a al?nd???m için 3 bin 200 lira al?yorum'' dedi.

Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral ?ükrü Sar????k da kendi evinde oturdu?unu ve ayl?k gelirinin 4 bin 500 lira oldu?unu belirtti.

Ahmet Küçük?ahin ise oturdu?u yerden Harp Akademileri'nde görevli oldu?unu söylemesi üzerine Ba?kan Ömer Diken, ''Bir rahats?zl???n?z yoksa aya?a kalkar m?s?n?z'' diye uyard?.       Bunun üzerine aya?a kalkan Küçük?ahin'in, kimlik tespiti tamamland?.

Yakla??k bir saat boyunca 50 san???n kimlik tespitini yapan mahkeme heyeti, duru?maya 10 dakika ara verdi. Aran?n ard?ndan süren duru?ma, san?klar?n kimlik tespitleri ile devam ediyor.

Bu arada, rahats?zl??? nedeniyle hastanede oldu?u belirtilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'un avukat? taraf?ndan mahkemeye sa?l?k raporu sunuldu?u ö?renildi.

Yine davada san?k olarak yer alan muvazzaf askerlerin Merkez Komutanl???'na ba?l? bir minibüsle, emekli subaylar?n bir k?sm?n?n ise Fenerbahçe Orduevi'nden kalkan araçla duru?maya geldikleri belirtildi.

D?L?PAK MÜDAH?L OLAB?LECEK M??
Duru?mada 186 san?k aras?na sonradan Kemal Dinçer de kat?l?rken, Abdurrahman Dilipak'?n avukat? Salih Dö?ücü müdahillik talebinde bulunacaklar?n? söyledi. Avukat Dö?ücü'nün müvekkilinin ?u anda duru?ma salonunun izleyicilere ayr?lan bölümünde oldu?unu, müdahil bölümüne girip giremeyece?ini sormas? üzerine Mahkeme Heyeti Ba?kan? Ömer Diken, Dilipak'a izin verdi. Dilipak, salonda müdahillere ayr?lan bölümde oturdu.

Ancak bu arada, baz? san?k avukatlar?n?n itiraz ederek Dilipak'?n müdahillik talebinin kabul edilmesinden sonra müdahallik bölümüne al?nmas? gerekti?ini bildirdi.

Mahkeme Heyeti Ba?kan? Diken ise müdahillik talebi de?erlendirildi?inde, Dilipak'?n kal?p kalmayaca??n?n belli olaca??n? aktard?. Duru?mada, ayr?ca Özgür Dü?ünce ve E?itim Haklar? Derne?inin avukat? Necip Kibar, davaya müdahil olmak için talepte bulunacaklar?n? belirtti.

'ORDU YARGIYI YORDU' PANKARTLARI
Bu arada, bir grup avukat ''Balyoz Plan?'' davas?n?n görülmeye ba?lanmas? nedeniyle darbe giri?imlerini protesto etti. Davan?n görüldü?ü Silivri Ceza ?nfaz Kurumlar? Yerle?kesi önünde toplanan ''Yarg?da Reform Grubu'' üyesi bir grup avukat, ''Yarg? Balyoza El Koydu'' ve ''Ordu yarg?y? yordu'' yaz?l? pankart ve dövizler açt?.

Daha sonra grup ad?na aç?klama yapan Tülay Sofu, bugün siyasi ve hukuk tarihi aç?s?ndan milat olu?turacak say?l? günlerden birinin ya?and???n? belirtti.

?DD?ANAMEDE NELE VAR?

Peki bu kadar tart???lan Balyoz davas?n?n içeri?inde neler var? Davada 196 san?k bulunuyor. 968 sayfal?k iddianamede, 2003 y?l?nda 1. Ordu Komutanl???’nda yap?lan seminerin bir darbe tatbikat? oldu?u ifade ediliyor.

Balyoz ad? verilen yap?lanman?n, askeri bir müdahale için kaos ve karga?a ortam? yaratmay? planlad??? öne sürülüyor. Soru?turma a?amas?nda eski 1. Ordu Komutan? Emekli Orgeneral Çetin Do?an, eski kuvvet komutanlar? emekli Oramiral Özden Örnek ve emekli Orgeneral ?brahim F?rt?na’n?n da aralar?nda bulundu?u 66 muvazzaf ve emekli subay gözalt?na al?nm??t?. 

?DD?ANAMEN?N DETAYLARI ?Ç?N TIKLAYIN

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri