forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_agca_trtTRT Haber'de R?dvan Memi'nin Kozmik Oda program?na ç?kan Mehmet Ali A?ca'n?n hapisteyken 2006 y?l?nda Do?an Grubu gazetelerinden Vatan'a röportaj verdi?ini biliyor musunuz? Röportaj? yapmak için uzun süre A?ca'n?n pe?inde ko?an Vatan muhabiri, A?ca'n?n ?artlar?n? kabul etmi?. Röportaj gazetede ?u ?ekilde sunulmu?: Dünya medyas? onun pe?inde. O VATAN'? seçti... 

Milliyet gazetesi ba?yazar? Güneri Civao?lu'nun 1997 y?l?nda röportaj yapmak için Mehmet Ali A?ca'ya 20 bin dolar ödedi?inin ortaya ç?kmas?ndan sonra Vatan Gazetesi'nin de A?ca'yla röportaj yapmak için uzun süre pe?inden ko?tu?u ortaya ç?kt?. Vatan gazetesi'nin para verip vermedi?ini bilmiyoruz ancak muhabirin anlatt???na göre, röpojla ilgili baya?? müzakere yap?lm??.

11-12-13-14 OCAK 2006 TAR?HLER?NDE DÖRT GÜN BÖYUNCA YAYINLANAN RÖPORTAJ'IN ARKA PLANINI MUHAB?R H?LAL ÖZTÜRK ?U ?EK?LDE ANLATIYOR...

Dünya medyas? onun pe?inde. O VATAN'? seçti. 25 y?ld?r hücrede s?rlar?yla ya?ayan A?ca merak edilen bütün sorular? cevapland?rd?.

Mehmet Ali A?ca'yla röportaj fikri, 'Papa Suikasti'ni anlataca?? bir kitap yazaca??n? ö?rendi?imde ortaya ç?kt?. 25 y?ll?k s?rr?n? aç?klayacak ve Papa'y? niye öldürmek istedi?ini anlatacakt?. Bu elbette bir gazeteci için heyecan uyand?ran bir haberdi. Kitab? hakk?nda bilgi almak için avukatlar?yla ba?lant? kurdum. Eski Avukat? ?evket Can Özbay arac?l???yla A?ca'yla temasa geçtim. Kitab?yla ilgili sorular?m? cevapland?rmas?n? istedim. O da yan?t verdi. Bu konudaki haber 6 Eylül 2004 tarihli VATAN'da yay?nland?. Bundan sonra as?l iste?ime ula?mak için giri?imlerim ba?lad?. 22 ya??nda girdi?i tek ki?ilik hücrede 47 ya??na gelmi? ve tahliye olmaya haz?rlanan bir suikastç?n?n de?i?imini görmek, kamuoyu için hala bir muamma olan A?ca'y? çözümlemeye, içinde ya?ad??? olaylar?n üzerindeki giz perdesini kald?rmaya çal??makt? amac?m.

15 Eylül 2004'te A?ca'n?n Avukat? Mustafa Demirba?'la görü?tüm ve kendisinden sorular?ma cevap vermesini istedim. Avukat? da A?ca'ya bu iste?imi ula?t?rd?. A?ca röportaj? kabul etti ama ?artlar? vard?. Sorular?m? gönderdikten sonra, kendi el yaz?s?yla haz?rlayaca?? röportaj metnini, tek sat?r?na bile dokunmadan yay?nlamam?z? istedi. ?mla kurallar? hariç anlam bozukluklar?na bile dokunmamam?z? istiyordu. Benim sorular?mla yetinmeyece?ini, kendi haz?rlad??? sorulara da cevaplar verece?ini bildirdi. A?ca çok titiz davran?yordu ve avukat?yla yapt??? her görü?meden sonra yeni ?artlar sunuyordu. Tüm bu süreç 4 ay?m? ald?. Sonunda A?ca söz verdi?i gibi röportaj metnini tamamlad?. Röportaj metni A?ca'n?n el yaz?s?yla, tam 43 sayfayd?. Ona gönderdi?im 20 sorunun bir k?sm? cevaps?z kalm?? ya da bir kaç kelimeyle geçi?tirilmi?ti. ?pekçi suikast?yla ilgili bütün sorulara ise "bunlar çok konu?uldu" diyerek yan?t vermedi. A?ca daha çok kendi sorular?na yan?t vermeyi tercih etmi?ti. Bundan bir y?l önce A?ca'n?n el yaz?s?yla soru-cevap metni elimize geçti. Metin bütünüyle, 47 y?ll?k ömrünün 25 y?l?n? hücrede geçirmi? bir terör suçlusunun "ruh halini" yans?t?yordu. Röportaj?n küçük bir bölümünü Papa'n?n ölümü üzerine yay?nlad?k. ?imdi de dünya medyas?n?n tahliye olur olmaz konu?mak için birbiriyle yar??t??? s?rada, kendisine söz verdi?imiz gibi, güncelli?ini kaybetmi? küçük bölümler d???nda röportaj metnine hiç dokunmadan yay?nl?yoruz.

??te A?ca'n?n VATAN'a anlatt?klar?.

S?radan bir Papa suikastç?s? de?ilim

* Tam 26 y?ld?r dünyan?n gündemindesin. Fakat dünya kamuoyu, "A?ca kim?" sorusuna henüz inand?r?c? bir yan?t alamad?. Mesih mi, meczup mu, CIA ajan? m??
Ben Tanr? de?ilim. Ha?a..! Milyar kez ha?a..! Ben Tanr?'n?n o?lu de?ilim. Ha?a..! Milyar kez ha?a..! Mesih demek Tanr?'n?n kölesi demektir. Kainat da mevcut olan bütün yarat?klar?n aras?ndaki evrensel hiyerar?i içerisinde ben Mesih Mehmet Ali A?ca, sadece Tanr?'n?n birinci kölesiyim. Bu çerçevede Tanr?'n?n birinci evrensel sözcüsüyüm. Bu dünyadaki geçici mevcut durumda ise ben A?ca her insan gibi tabiat kanunlar? çerçevesinde ya?amas? gereken etten ve kemikten bir insan?m.

* Papa suikast?na kim, niçin karar verdi?
13 May?s 2000 günü Fatima kasabas?nda bir milyon H?ristiyan'?n ve dünyan?n medyas?n?n huzurunda Vatikan devlet zirvesi ?u tarihi aç?klamay? yapt?: "H?ristiyanl?k tarihinin en büyük s?rr? olan üçüncü s?rr?n merkezinde A?ca'n?n Papa'ya suikast? var." Vatikan bu tarihi aç?klamay? daha önce ?talya'n?n en büyük ve sayg?n gazetesi Corriere Della Sera'ya f?s?ldam?? idi. Evet 16 Ekim 1986 tarihli Corriere Della Sera gazetesinin birinci sayfas?ndaki Luigi Accattoli imzal? ba?makalede ?unlar yaz?l?: Papa 13 May?s 1981 suikast?n? Tanr?'n?n i?areti, Tanr?'n?n ac?s? ve Tanr?'n?n ?st?rab? olarak tan?ml?yor.

* Tarihi A?ca-Papa görü?mesini kim istedi, kim karar verdi?
Papa bizzat ?talyan hükümetine ba?vurdu ve 'A?ca ile görü?mek istiyorum' dedi. Baz? ?talyan bürokratlar cezaevine gelip bana durumu bildirdi. Ben de memnuniyetle 'Papayla görü?mek isterim' dedim. Dünya medyas?n?n görü?meyi izlemesine de ben A?ca ve Papa birlikte karar verdik.

* Papa ile ne konu?tunuz?
Yakla??k yar?m saat süren görü?mede sadece dini konular üzerinde konu?tuk. Papa'ya ?öyle dedim; 1 May?s 1983 gecesinde Tanr? ile konu?tum. Papa bana, 'her?eyi anlat, nas?l oldu bilmek istiyorum' dedi. Ben de anlatt?m. Bana ilahi vahiy geldi. Tanr? bana Mesih ?sa'n?n çarm?ha gerili?ini, dirili?ini ve Tanr? kat?na ruhani vücutla yükseli?ini ilahi bir televizyon vas?tas?yla gösterdi ve Tanr? bana dedi ki, Mehmet Ali A?ca sen ebedi mesih olarak yarat?ld?n.

* Papa bu sözlere inand? m??
Kesinlikle inand?. Çünkü zaten o s?ralarda Vatikan'?n bir k?sm? benim (mesih mi? deccal mi?) oldu?unu tart???yordu. Papa görü?memizin ard?ndan dünya televizyonlar?nda kay?tl? ?talyanca ?u sözleri söyledi: "Kendisine inand???m, güvendi?im bir karde?imle görü?tüm. Görü?memiz ola?anüstü oldu, muhte?em oldu. Bugün tarihi bir gün. A?ca ile görü?memi Tanr? istedi." Evet Papa'n?n dünya televizyonlar?nda kay?tl? bu ?talyanca sözleri bunlar. ?unu da hat?rlatay?m ki Ben A?ca ?talyanca'y? Türkçe'den daha iyi yaz?p konu?uyorum. Yani zerre kadar bir tercüme hatas? yok. -A?ca ile görü?memi Tanr? istedi- sözü üzerinde dü?ünün ey insanlar, iki bin y?ll?k Vatikan ve papalar tarihinde bu tip bir görü?me ve konu?ma yoktur. ?ayet ben A?ca s?radan bir Papa suikastç?s? olsayd?m, bu görü?me ve bu sözler asla gerçekle?mezdi.

* Neden Vatikan ile uzla?arak Papayla birlikte bu manevi kültür mücadeleni yürütmeyi dü?ünmedin.
Vatikan ve Papa bana ?öyle dediler ; "Katolik H?ristiyan olmak ?art?yla gel Vatikan'?n zirvesine yerle?, Papa ile beraber H?ristiyanl?k dünyas?n? yönet. Reddettim. Tek ba??ma hücrelerde kalmay? tercih ettim. Bunu Vatikan'?n ve Papa'n?n iyili?i için de yapt?m. Vatikan insan tanr? masallar?yla hem kendisini, hem milyarlarca insan? aldat?yor. Evet insan tanr? yok asla. Ben Papa'y? seviyorum. Papa'y? ve Vatikan'? ?irk günah?ndan kurtarmak istiyorum. Teslis yok. (H?ristiyanl?kta Tanr?'n?n 3 ö?enin birle?mesinden olu?tu?una inanma) Bu bir masal. Papa en az elli kez ?öyle dedi. ?brahim Peygamber'in tek Tanr?'s? etraf?nda birle?ip dua edelim. Ben Vatikan'dan bu sözün her gün her yerde hat?rlan?p teslis yalan?n? yok etmesini istiyorum. Vatikan Sovyetler Birli?i gibi çökmekten korkmas?n. Çünkü teslis yok olsa da tevhid hristiyanl??? vas?tas?yla Vatikan hayatta kalabilir.

http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=68425&Categoryid=1


* Hangi hak ile nas?l bir ?ncil yazmak istiyorsunuz?
Tanr?'n?n evrensel sözcüsü olarak ben Mesih A?ca gerçek ?ncil'i yani tevhid ?ncili'ni yazmak ve dünyaya bildirmek yetkisine sahibim. Bu Mesih A?ca ?ncil'i yahudilerden, müslümanlardan ve tevhid inanc?na yakla?an H?ristiyan gruplar taraf?ndan kabul edilecek bir ?ncil. 20. Yüz Y?l'?n en büyük dehalar?ndan matematikçi, mant?kç?, filozof, Nobel Edebiyat Ödülü kazanm?? Bertrand Russel, 66 bölümden olu?an sözde Mukaddes Kitab? ba?tan sona okudu, inceledi ve dünyay? sarsan ?u sözleri söyledi: "Mukaddes Kitap sadece ?eytan?n kitab? olabilir." Bu korkunç sözü dünyaya hayk?ran Bertrand Russel bir budist de?il, bir Hindu de?il, fakat H?ristiyan bir ?ngiliz ailenin çocu?u. Bertrand Russel biraz hakl?, biraz haks?z, çünkü yaz?l??, sayfa ?ekline göre iki-üç bin sayfay? bulan Mukaddes Kitap'?n içindeki Tanr? sözleri yüz sayfay? a?maz, geriye kalan sözler insanlar?n masallar?, yorumlar? vesaire. ?imdi ben Mesih A?ca biricik ilahi ?ncil'i yazd???m zaman Avrupal? ve Amerikal? ilahiyatç?lar özellikle yahudiler, bilim adamlar? özellikle dil bilimciler ve mant?kç?lar toplans?nlar bir komisyon olu?tursunlar ve bu komisyon hem 66 bölümden ibaret olan Mukaddes Kitab? özellikle dört ?ncil'i ve Mesih A?ca'n?n yazaca?? Tanr? ?ncil'ini birarada incelesin, de?erlendirsinler. Dünyaya hangi kitab?n daha gerçek ve mant?kl? olabilece?ine dair bir fikir bildirsinler.

* Bu ?ncil'den telif haklar? almay? dü?ünüyor musunuz?
Hay?r. ?ncil'den telif hakk? almak asla dü?ünülemez. Yakla??k 80-90 sayfal?k bu kitab? bütün dünyada ilk etapta 100 milyon kopya da??tmay? dü?ünüyorum. Mesela ?ngiliz The Sun Gazetesi ve Alman Bild Gazetesi ile ayn? günde Almanya ve ?ngiltere'de 10 milyon The Sun ve Bild okuruna bedava ?ncil da??tmay? planl?yorum.

Finansör bulunur
* 100 milyon kopya ?ncil da??tmak projenizi nas?l finanse edeceksiniz?
80-90 sayfal?k bir ?ncil'in maliyeti bin dolar? a?maz. Unutmay?n ki Frans?z Sanayici Jean Paul Cartier Vatikan'a iki milyar dolar ba???lad?. Ben Tanr? ?ncili'nin yüz milyon kopya da??t?m?n? üstlenecek birilerinin bulunaca??na inan?yorum. Mesela Yahudi dostlar, mesela mason dostlar ki yeni bir dünya düzeni, yeni dünya maneviyat? için mücadele ediyorlar. Bunun için Vatikan ?ncili'ni ve idelolojisini tarihin müzesine yerle?tirmek ?art ve böylece ortay ç?kacak manevi bo?lu?u her beraber doldural?m. Mason dostlar bana bu dünya mücadelemde yard?m ederler umar?m. Çünkü tek Tanr?-Kainat?n yüce mimar?-ad?na ben masonlar? da özellikle Avrupal? ve Amerikal? masonlara sesleniyorum. Evrensel karde?lik için, H?ristiyan karde?lerimizi ?eytani evanjelist tarikat?n zulmünden, manevi esaretinden ve Vatikan'?n 2 bin y?ll?k hatalar?ndan kurtarmak için ben Mesih A?ca, yahudiler, masonlar, tevhid H?ristiyanlar? en k?sa zamanda 100 milyon adet gerçek ?ncil Tanr? ?ncil'i da??tmal?y?z.

Mesih de olsam insan gibiyim a??k olabilirim
* Hiç a??k oldun mu? Hiç aile ve çocuk özlemi hissettiniz mi?
Neden olmas?n ki? Mesih olsam da nihayetinde insan ?eklindeyim ve bütün insanlar gibi biyolojik bir hayat ya??yorum. Fakat her?eyden önce ben evrensel misyonuma, ülküme, idealime a??k olmak zorunday?m.

* A?ca KGB ajan?, A?ca CIA ajan? iddialar?na nas?l cevap veriyorsun?
Bu tip iddialar? normal kar??lamak laz?m. Çünkü Papa suikasti sonras?nda Ben Mesih A?ca, Vatikan ve Amerika komünizme kar?? yürütülen so?uk sava? çerçevesinde komünist Bulgaristan ve Sovyetler Birli?i'ni suçlad?k. Papa suikastinin ard?nda Sovyetler Birli?i var masallar? anlatt?k. Tabiat?yla bu masallar?n ard?ndan A?ca KGB ajan? m?, CIA ajan? m? sorular? ortaya ç?kt?.

* Cezaevindeki bir günü nas?l geçiyor?
Bilindi?i gibi tam 25 y?ldan beri tek ba??ma hücrelerde, tecritlerde çile çekiyorum. Her?eye ra?men Tanr?'ya ?ükürler olsun diyorum. Günlük hayat?ma gelince. Sabahlar? erken kalk?yorum. Haftada iki veya üç gün birer saat spor yap?yorum. Genellikle yo?urt ve meyveden ibaret olan sabah kahvalt?m? yapt?ktan sonra aralar?nda VATAN'?n da oldu?u 12 adet gazeteyi okuyup inceliyorum. Sadece spor, müzik, belgesel ve haber programlar? olmak üzere günde ortalama 2 saat televizyon seyrediyorum. En geç ak?am dokuzda yat?p uyumaya çal???yorum. Hemen hergün bu ?ekilde geçip gidiyor.

* En çok kimlerden mektup al?yorsunuz?
Haftada ortalama iki tane mektup al?yorum. Genellikle tan?mad???n? ?ah?slar yaz?yor. ?nsanlar?n bana mektup yazmas? için özel bir sebep yok.

* Eski arkada?lar?n ziyaretine geliyor mu?
Hay?r hiç kimse ziyaretime gelmedi. Zaten ziyarete gerek yok. Neyi görü?üp konu?aca??z ki. ?talya'da ben bamba?ka bir dünyan?n insan? oldum.

* Mesih oldu?unuzu aç?klad?n?z. K?yametin ne zaman ve ne ?ekilde kopaca??n? anlat?r m?s?n?z?
K?yametin tam olarak ne zaman ve nas?l kopaca??na dair ?imdilik kesin bir bilgim yok. Çünkü bana Tanr? taraf?ndan verilen ilahi bilgi k?yamet konusunda ?u kadar; K?yamet kesinlikle bu nesil içinde kopacak. Yeryüzündeki bu son insanl?k nesli 1958 y?l? ile ba?lad?. Bundan öte
bir ?ey bilmiyorum. Bu son nesil 70 y?l m?, 90 y?l m? yoksa daha az m? daha çok mu sürecek bilmiyorum. Tanr?n?n dünyan?n sonunu nas?l getirece?ini ve k?yametin insanl??? yeryüzünde nas?l yok edece?ini bilmiyorum. Bu konularda insanlara bildirmem gereken yeni ilahi bilgiler bana vahyedilirse ben de Mesih olarak vazifemi yapar ihali mesaj? dünyaya ilan ederim.

* Kendini Mesih ilan etti?in zaman Vatikan nas?l bir tepki gösterdi?
27-28 May?s 1985 günü dünya medyas?ndan yüzlerce gazeteci Vatikan hükümetinin adamlar?n? soru ya?murunu tuttu. "A?ca do?ru mu söylüyor?", "A?ca yeni mesih mi?", "K?yamet nesli içinde miyiz?", "Papa suikast? üçüncü s?r ile ba?lant?l? m??" v.s.. Evet bu sorulara bir tek Vatikan cevap verdi ki o da ?u: Vatikan'?n ve Papa'n?n resmi sözcüsü Navarro Valls 28 May?s 1985'te dünya medyas?na ?u resmi aç?klamay? yapt?: "Yorum yok. Vatikan'?n suskunlu?u mutlak olacak."

Evet Vatikan bu resmi aç?klamadan ba?ka tek bir kelime söylemedi ve baz? Amerikal?, Avrupal? televizyonlar, gazeteler ?öyle dediler: "Mehmet Ali A?ca'n?n dünyay? ?a??rtan sözleri, aç?klamalar? kar??s?nda Vatikan'?n mutlak suskunlu?u tercih etmesi inan?l?r, izah edilir bir davran?? de?il."

Evet, bütün bunlar ya?anm?? olaylar ve gerçekler. ?imdi ak?l ve mant?k sahibi insanlar ?öyle bir soru soranlar kendilerine: Hristiyanlar?n merkezi Roma'da dünya medyas?n?n huzurunda Mehmet Ali A?ca kendisini mesih ilan ediyor ve Vatikan "suskunlu?umuz mutlak olacak" diyor. Bu ne biçim bir davaran?? böyle?... En az?ndan Vatikan nazikçe ?öyle diyemez miydi?: A?ca hayaller içinde ya?ayan, gerçeklerle masallar? birbirine kar??t?ran bir insan.

* Ahiret odakl? bu tip mesajlar?nda yaln?zl???n ve tasavvufa yakla?man?n bir etkisi var m??
Tasavvuf da nereden ç?kt?? Hayat?mda bir tek tasavvuf kitab? okumad?m. Fiziksel yaln?zl?k benim psikolojimi olumsuz yönde etkilemiyor. Manevi olarak dünyadaki bütün vicdanl? iyi insanlarla birlik ve bütünlük içinde hissediyorum kendimi.

* Susurluk süreci hakk?nda ne dü?ünüyorsun?
Susurluk çetesi, Susurluk rezaleti konusunda benim fikirlerim net ve berrak. Yani demokratik hukuk devletinde bu tip rezaletlerin hiç bir zaman ya?anmamas? gerekir diye dü?ünüyorum. Fakat bu arada Türkiye'yi iç sava?a sürükleyen PKK gibi azg?n terör çetelerinin suçlar?n? da hat?rlatmak laz?m. Ben diyorum ki ke?ke insanl?k dü?man? katliamc? Apo idam edilmi? olsayd?, ke?ke mafyac? katliamc? Haluk K?rc? idam edilmi? olsayd?. O zaman Türkiye'nin vicdan? biraz daha rahat olurdu.

* Faiz hakk?nda ne dü?ünüyorsun?
Tanr?n?n evrensel sözcüsü olarak ben mesih A?ca, faiz konusunda bütün insanlar için, bütün dünya tarihi için geçerli ?u yeni ilahi karar? ilan ediyorum: Ey insanlar!.. Faizler, helal faizler ve haram faizler olmak üzere iki bölüme ayr?lm??t?r. Fakir insanlardan alman faizler bütünüyle haramd?r. Cehennemlik günaht?r. Tefecilik zulümdür ve zalim tefeciler cehenneme at?lacakt?r. Bankalardan ve benzeri finans kurulu?lar?ndan, borsalardan ve zengin insanlardan bütün faizler kesinlikle helaldir. Bu ilahi karar k?yamete kadar geçerlidir.

* Sizden ba?ka mesih oldu?unu iddia edenler de var
Beklenen mehdi asla gelmeyecek, çünkü böyle bir ?ah?s yok. Yeni mesih konusuna gelince, bugün dünyada milyonlarca müridi olan bir tek sahte mesih var ki, o da The Reverend Moon... 2002 yaz mevsiminde Amerika'n?n en büyük gazeteleri -ikisi hariç- tam sayfa ?u özette bir ilan yay?nlad?lar:

"?lahi bir toplant? yap?ld?. Bu toplant?ya ?brahim peygamber, Budha, Konfüçyus, Mantin Luther v.s kat?ld?lar. Bu toplant?da ben The Reverend Moon yeni mesih olarak seçildim".

Bu ilkel trajedi komedi kar???s?nda güler misin, a?lar m?s?n? Say?n Moon insanlar? aldatmak amac? ta??m?yor muhtemelen, yoksa bu kadar ak?l mant?k d??? bir hayal ürününü dünya medyas?na yans?tmazd?. i?in ilginç taraf? bütün dünyada say?n Moon'u mesih olarak kabul eden yüzbinlerce alim, teknokrat, ekonomi, medya, spor adamlar? va. Say?n Moon yeryüzündeki milyarlarca insandan biri olmaktan ba?ka hiçbir ?ey de?il. Her?eye ra?men say?n Moon dünyada bar??, ahlak, diyalog tesis edilmesi için çal???yorsa bu yolda say?n Moon ile bulu?makta, kucakla?makta bir sak?nca yoktur.

* Sol hareketler hakk?nda ne dü?ünüyorsun?
Türkiye'de sol parti var m? ki? Türkiye'nin Alman SDP zihniyetinde gerçek bir sosyal demokrat partiye ihtiyac? var. Umar?m Kemal Dervi? gibi sayg?de?er özgürlükçü insanlar bu ihtiyaca cevap verirler. Komünizme gelince, elbette vah?i kapitalizme, Darwinist liberalizme ve feodalisme kar?? halk kitlelerini kurtarabilecek, insanl?k onuruyla ba?da??r biçimde ya?atabilecek, ekonomik ve siyasi bir alternatif model in?a etmek arzulan ve buna dair teoriler, projeler olu?turmak çabalan sayg?de?er davran??lard?r. Evet Marks, Engels, Lenin ve yolda?lar? teoride yeryüzünde insanlara cennet vaadettiler. Fakat tarihi pratik de gerçek hayat da ise en vah?i rejimler alt?nda Stalin, Mao, Pol Pot, Kim II Sung gibi psikopat cellatlar?n i?kence ve ölüm kamplar?nda insanlar cehennemi ya?ad?lar.

* Kürt sorunu hakk?nda ne dü?ünüyorsun?
?u malum sözü tekrar ediyorum, Türkler ve Kürtler karde?tir, inanmayan kalle?tir. Türkiye'nin bütün insanlar? her türlü kin ve nefreti kertekmek, uzla?mak ve bu topraklarda herkes e?it insanl?k onuruna sahiptir temeli üzerinde bar?? içinde ya?amak zorundad?r. Bat? dünyas?nda devletler ve milletler birle?irken, bütünle?irken Ortado?u'da insanlar?n kin ve nefret tutmas?, birbirlerini katletmesi çok üzücü bir olay. Tabii bu arada ?u somut gerçe?i de hat?rlatmak laz?m. Bugün dünyada en çok zulme u?rayan mazlum ve ma?dur milletlerden birisi de Türk milletidir. Yirminci yüzy?la iyi bak?n?z göreceksiniz ki Balkanlar'da, Çin'de, Ortado?u'da Ortaas-ya'da Türkler korkunç bir sistematik sulme maruz kald?lar, i?kenceye u?rad?lar ve milyonlarca Türk öldürüldü. ?imdi insan haklar? diyorlar, evrensel karde?lik diyorlar. Tamam, çok güzel ilkeler bunlar. ?yi de Türk insan?na yap?lan zulme dünya inicin suskun kal?yor. Böyle çifte standart kabul edilemez ve bu tutum, davran?? insanl?k onuruyla ba?da?maz.
Türkiye'nin Avrupa Birli?i'ne üye olmak arzu ve çabalar?n? nas?l de?erlendiriyorsun?

Ben Mesih A?ca diyorum ki; Küreselle?meye evet, kölele?meye hay?r. Türkiye onuruyla Avrupa Birli?i'ne üye olmal?d?r. Avrupa treninde s?radan bir vagon olmak için de?il fakat, lokomotif olmak için haz?rl?k yapmal?d?r Türkiye.

1.BÖLÜMÜN KAYNA?I: http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=68425&Categoryid=1

2.BÖLÜMÜN KAYNA?I: http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=68434&Categoryid=1

3.BÖLÜMÜN KAYNA?I: http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=68532&Categoryid=1

4.BÖLÜMÜN KAYNA?I: http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=68616&Categoryid=7

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri