forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

hanefi_avciYazd??? kitap baz? bas?n organlar? taraf?ndan sürekli gündemde tutulan ve Ergenekon davas?n? ele?tiren Emniyet müdürü Hanefi Avc?, NTV canl? yay?n?nda hakk?ndaki ele?tirilere ve kö?e yazarlar?n?n kitab?ndaki çeli?kileri ortaya koyan yaz?lar?na cevap verdi...Yaz tatilinde bulunan Yaz? ??leri, özel bir yay?nla ekrana döndü.

Mirgün Cabas ve Ru?en Çak?r, yazd??? 'Haliç’te Ya?ayan Simonlar: Dün Devlet, Bugün Cemaat' kitab?yla gündemi sarsan Hanefi Avc?’y? canl? yay?nda konuk etti.

KÖ?E YAZARLARINA NE YANIT VERD??


Yakla??k 90 dakika süren canl? yay?nda Hanefi Avc?, ?unlar? söyledi:

"Tahmin etti?im kadar?yla ba?lang?çta bu kadar ra?bet dü?ünülmedi?i için ?u an kitap bulunam?yor. Önümüzdeki günlerde kitap her yerde bulunabilecek.

?u andaki görevimden merkeze atanmak için ?çi?leri Bakanl???'na ba?vurdum. Dilekçeyi tamamen kendi iste?imle verdim, kendi tarafs?z irademle bu ba?vuruyu yapt?m.

Susurluk sürecinde epey s?k?nt? çektim ama bugün geldi?im noktada çok da ?ikayetçi de?ilim.

Yazd???m kitap nedeniyle 'Dünyadaki cehennemi ya?at?rlar' sözü ?u an gerçekle?medi henüz ama y?llar sonra bile beni izleyebilirler, aleyhimde hava olu?turabilirler. Bunu tahmin edebiliyorum.

D?LEKÇELER?M ??LEME KONMADI
Susurluk'ta devlet sistemi mekanizmaya müdahale etmemi?ti, o yüzden yöntem de?i?ikli?i yapm??t?m. Bugünkü durumda ise ben bütün müracaatlar?m? yapt?m ancak sistem çal??mad?. O yüzden yaz?l? hale getirdim, çünkü Türkiye'de devlet bu ?ekilde i?ler. Devlette en geç 60 gün içinde dilekçelerin i?leme konulmas? gerekir. Benim tüm ba?vurular?m hiçbir ?ekilde i?leme geçmedi, o yüzden de kitap yazd?m.

CEMAAT?N OKULLARI YARARLI
Ben cemaatin kendi okullar?na, kendi yapt?klar?na kar?? de?ilim, bunlar topluma hizmettir. Ben onlar?n polis ve adliye içerisine girerek suç soru?turmalar?na kar??y?m. Her zaman her ?eyi aç?k yapar?m, dilekçeme imzam? atar?m. Kitab? yazmadan önce cemaatin ileri gelenlerinden baz?lar?yla görü?tüm. Onlara dedim ki, 'Bak?n bugün polis içerisinde cemaatin yapt??? olaylar var, bir tak?m insanlara iftira at?lmaktad?r. Bunlar yanl??t?r. Ben size kar?? tav?r alaca??m, beni dost olarak biliyorsunuz.'

MESAJIM FETHULLAH GÜLEN'E G?TM??T?R
Mesaj?m?n Fethullah Gülen'e gitti?ini dü?ünüyorum, gitmemesi dü?ünülemez. Cemaatin ileri gelenleri bana bunu ilgili yerlere ta??yacaklar?n?, konuyla ilgileneceklerini söylediler. Aradan iki ay geçmesine ra?men bana bir cevap gelmedi.

'YE??L'?N ÖLDÜ?ÜNÜ DÜ?ÜNÜYORUM'
Ben Ali Bayramo?lu'nu çok severim, bu ülkenin güzel insanlardan biridir. Demokrasiye inanm??t?r. Yaz?s?nda anlatt??? Hrant Dink olay? do?rudur. Ben 'Ye?il'in ya?amad???n? dü?ünüyorum.

K?TAPTA ÇOK DEL?L VAR
Kitapta az?msanmayacak kadar delil var. Elimde yeterinden fazla delil var, kitaba eklesem cilt cilt kitap ç?kard?. Ayr?ca ?u an kimsenin Türkiye'de delil toplama yetkisi yoktur. Bunu ancak mahkemeden izin alarak yapabilirsiniz. Kitab?mda yeterince delil vard?r, en basiti diyorum ki mesela ?stanbul Özel Cumhuriyet Savc?l???'n?n dinleme karar? ald?rd??? iki telefonu ben kullan?yorum.

EL?MDEK? B?LG? VE BELGELER? VER?R?M
Adalet Bakan?'n?n görü?mede iyi niyetli oldu?unu dü?ünüyorum ancak 8 ay önce ben dilekçe verdim, hala yan?t gelmedi. Bu tür dilekçeleri savc?ya göndermekle i? bitmez. Sonuçta bu bir kamu görevidir, bu tahkikat?n hem idari müfetti? hem de savc?n?n birlikte çal??arak yap?lmas? gerekir. Yasal merciler isterse elimdeki belge ve delilleri verece?im. Hem idari hem de adli makamlara gerekli deste?i veririm.

B?L?NMEYEN CEMAAT ÜYELER? DE VARDIR
Aç?kças? ?unu söylemek laz?m, her ?eyi konu?mak çok kolay de?ildir. Cemaatin asker ve polisin içerisindeki hareketleri bilinir, bilinen insanlar vard?r. Ancak görünmeyenler de vard?r, hiç tahmin edilmeyen insanlar hareketin içerisindedir. Burada cemaat kendine rol biçmesi gerekir, cemaatin görevi bu de?ildir. Siz gizli bir faaliyetle, hele de önyarg?larla baz? soru?turmalara kar???rsan?z, soru?turmadaki haks?zl?klara da neden olursunuz. Cemaat asker, polis ve adliyeye girerek bir ?eyi düzeltemez.

UMARIM FETHULLAH GÜLEN MÜDAH?L OLUR
Fethullah Gülen Hoca, emniyet, asker ve adliye içerisindeki örgütlenmeden haberdar. Ancak oradaki insanlar?n örgütsel faaliyetlerini bilmiyordur. Teferruattan haberi yoktur söyledi?im gibi, umar?m bundan sonra müdahil olur.

B?LD?KLER?M K?TAPTAK?LERDEN ÇOK FAZLA
Bu kitap olan?n oldukça basitle?tirerek veya sadele?tirerek yaz?lmas?d?r, bildiklerim bunlardan çok daha fazla. Buradaki olaylar?n hiçbiri komplo teorisi de?il, benim gördü?üm ve bildi?im ?eyler. ?nsan görmedi?i ?eyler hakk?nda fikir yürütebilir.

CEMAAT?N DEVLET S?STEM?N? BOZMAYA HAKKI YOK
Cemaatin içerisindeki birçok insan? tan?r?m, dostluklar?m vard?r. Cemaatin devletin sistemini bozmaya hakk? yoktur. Yoksa yurtd???ndaki okullar?n çok faydal? oldu?unu dü?ünüyorum. Ancak buradaki olay farkl? bir olayd?r, devletin gelece?iyle ilgilidir. Muhalif dü?ünen herkesin hayat?n?n s?k?nt?da olaca??n? dü?ünüyorum.

K?TABI 2009 MAYIS'TA YAZMAYA BA?LADIM
Kitab? geçti?imiz y?l May?s ay?nda yazmaya ba?lad?m, kitap 2010 Mart'ta bitti, yay?nevine teslim ettim. Niyetim 10 Nisan Polis Bayram?'na yeti?mesini istiyordum ancak redaksiyon i?lemleri çok uzun sürdü. Zamanlamayla ilgili bir dü?üncem yoktu, referandumla ilgili hiçbir geli?me yoktu kitab? yazmaya ba?lad???mda.

K?TAP K?MSEY? HEDEF ALMIYOR
Bu kitap hiç kimseyi hedef alm?yor, devlete bir bütün halinde bakarak yanl??lar? ortaya koyuyor. Terörle veya yolsuzluklarla mücadele yöntemlerinin yanl?? oldu?unu anlat?yorum kitapta. Kitab?n son bölümünde de cemaatin devlet içindeki örgütlenmesinin yanl?? oldu?unu aktar?yorum, oysa ki benim daha çok önemsedi?im terörle mücadele konusudur. Ancak insanlar cemaatle ilgili bölümü daha çok dikkate al?yor.

DEVLET? ÇOK KUTSUYORDUM, YANLI?MI?
Ba?ta devleti çok kutsuyordum, zaman içerisinde bu kurallar?n topluma zarar verdi?ini gördüm. Dü?man diye gördü?üm birçok ?eyin bu ülkeye faydal? oldu?unu farkettim. Devlete a??r? ba??ml?l???, devleti a??r? yüceltmeyi, insan? ?skalamay? ele?tiriyorum kitab?mda.

Ya?ananlar? sava? filmi gibi izlemedim, ben sava?t?m.

SUSURLUK VE 28 ?UBAT'TA HERKES? KAR?IMA ALDIM
Geçmi?te Susurluk'ta ifade verdi?im zaman? dü?ünün, hem te?kilat? hem de devletin tüm kurumlar?n? kar??ma ald?m. Böyle bir insan?n gelece?i olabilir mi? ?fade verdikten sonra gelece?imin bitti?ini dü?ünmü?tüm. 28 ?ubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanl???'nda ifade verdim ve meslek hayat?m?n bitece?ini dü?ünmü?tüm. Bugün de bu ifadeyi vererek ba??ma neler gelece?ini tahmin ediyorum.

K?MSEDEN GÖREV TALEB?M OLMADI
?unu söylemek istiyorum, 34 y?ll?k meslek hayat?m boyunca hiç kimseden bir görev talep etmedim. Bu inan?lmaz bir ?eydir. Ben çok görevi reddettim. Geçti?imiz y?l atamalardan önce ?çi?leri Bakan? Be?ir Atalay, benimle birlikte 3-4 emniyet müdürüyle görü?tü. Ben Bakan'a ?unu söyledim, hiçbir il talep etmiyorum, Edirne'de kalay?m. Ankara'da o?lum var, oraya unvans?z bir görevle gidebilirim dedim sonra. Eski?ehir'i de istememi?tim.

MÜSTE?ARLIK TEKL?F?N? KABUL ETMED?M
Gümrük Müste?ar Yard?mc?l??? teklif edildi, bakan Hayati Yaz?c? taraf?ndan. Ancak, ben bu görevi kabul etmedim, çünkü gümrü?ü bilmiyorum, bunu bakana da ifade ettim. Bugüne kadar hiç kimse ?unu diyemez, 'Hanefi Avc? bir görev talep etti'.

CEMAATTEN ÇOK SAM?M? DOSTLARIM VAR
Ya?ad???m baz? olaylar, telefonlar?m?n dinlenmesi cemaat yap?lanmas?n?n zararlar?n? daha h?zl? görmemi sa?lad?. Emin Aslan'?n davas?nda savc? 2 saatte 7 dosyal?k evrak ve telefon dinlemelerini okumu? ve karar vermi? görünüyor. Bu imkans?zd?r. Hiçbir tasvir kabul etmeyecektir. Emin Aslan, Sabri Uzun bunlar benim üstüm insanlar. Benim cemaat içerisinde çok daha samimi dostlar?m var, en çok onlara üzülüyorum, bunlar çok düzgün insanlard?r. Ancak bir noktadan verilen emirle bu insanlar ba?kalar?na suç att?lar. Vicdanl? olmak apayr? bir olayd?r, siz hiç kimsenin onurunu ?erefini karalayamazs?n?z. Ben Mustafa Gürcü'yü çok sevmem, oturup kalkm??l???m da yoktur. Gürcü, asla hiçbir ?ekilde suça kar??maz.

NUMARAYI BEN B?LE B?LM?YORDUM, BAKTIM D?NLEN?YORUM
Avc?yken av oldum, bir benzetme. Sonuna kadar hakk?m? korurum. Dinlendi?imi iddia ettim olay, iki ö?renci ad?na al?nm?? numaralar. Ben bile numaralar? bilmiyorum. Bu numaralar biliniyor ise kar??mdaki gücün ne ile u?ra?t???n? tahmin ederim. Emin Aslan'?n ba??na gelenlerden sonra benim cemaati hedef alaca??m? anlad?lar. Benim gidece?im yerler belli, Hanefi Avc? bir yere gitti?inde telefonlar?m dinleniyor, ancak di?er iki numaram da IMEI nolar?ndan dinleniyor.

O KADAR PERVASIZLAR K?...
O kadar pervas?zlar ki, benimle u?ra?acaklar?n? daha önce baz? medya organlar?na aç?klad?lar. Telefonlar?m dinlenerek ?antaj malzemesi toplamaya çal??t?lar, ad?m? karalamak için.

D?NLEMEY? K?M?N YAPTI?I BULUNAB?L?R
Baz? küçük aletlerle ki?ilerin dinleme yapmas? mümkün ama GSM sistemini, devletin imkanlar? olmadan dinleme yap?lamaz. Özel ki?iler dinleme yapsa bile devlet bunu hemen bulabilir, A ve B ki?ileri aras?ndaki konu?ma internete s?zd?r?lm??sa dinlemeyi kimin yapt??? bulunabilir.

IMEI D?NLEMES?N? ORTAYA ÇIKARDIM
Benim ortaya ç?kard???m ?u oldu, IMEI numaras? üzerinden dinleme yap?yorlard? ve bunu de?ifre ettim. Birçok insan sadece IMEI numaras?yla dinleme yap?ld?, çünkü bu konuda yasal bir bo?luk var ancak bu bo?luk sadece çok özel soru?turmalar için. Herkes dinlenmiyordur ama hedef seçilen ki?iler dinleniyordur. Devlet güvenlik birimlerini yeterince denetlemiyor. Keyfi bir dinlemenin söz konusu oldu?u gerçektir Türkiye'de, onlar?n aç?klar?n? bulmak veya iftira atmak için.

ÖNCE D?NLEME, SONRA ?HBAR MEKTUBU
Baz? soru?turmalarda ?unu görüyoruz, önce o insanlar dinlenmi?, daha sonra ihbar mektubuna dönü?türülmü? ve ard?ndan dava aç?lm??. Öyle ihbar mektuplar? var ki, 20 ki?ilik bir ekip o bilgileri bir y?lda bir araya getiremez. ?u aç?k, baz? insanlar izlenmi? veya dinlenmi?, ard?ndan önleri kesilmek için dü?meye bas?lm??. Benim için de ayn? ?ey geçerli, aç???m? bulmak için telefonlar?m? dinlediler.

CEMAAT HERKES? D?NLEYEB?L?R
Ben her ?eyi çok aç?k ya?ayan bir insan?m, dinlemeden korkum yok, tedbirimi al?r?m. Ama gidi?at o ki, cemaat örgütü ileride tüm muhalifleri dinleyebilir. ??adamlar?n?, herkesi dinleyebilir.

Beni dinleyenler aras?nda çok yak?n?m olan birisi var, benim yak?nlar?m? da tan?yan biri. Cemaat içine girdi?inizde özgür karar veremezsiniz, normalde yapmayaca??n?z ?eyleri istemeseniz de yapars?n?z.

S?MON ÖLÜMÜ GÖZE ALMI? B?R?
Simon asl?nda inançlar? ve idealleri u?runa ölümü göze alm?? biri. Fakat ayn? insan 1975 y?l?ndan beri tan?d??? arkada??na destek veremiyor, tav?r koyam?yor. Suçsuz oldu?unu bildi?i halde... ?nsanlar?n özgür olmad??? müddetçe do?ru ve yanl??? ço?u zaman kar??t?r?rlar.

HÜKÜMET?N B?LG?LER? DE DEPOLANIYOR
Bu olay sadece savc?lara havale edecek kadar basit de?ildir, burada herkesin görev almas? gerekiyor. Hükümet, ?u an i?ba??nda ve bu sistemin sorumlusu. Bu sistem ?u anda hükümetle ilgili bilgileri de depoluyor. Bundan hiçbir tereddüdüm yok. Ara?t?r?l?rsa kitaptaki bilgilerin daha fazlas? ortaya ç?kar.

ÇOK FAZLA TANIK BULUNAB?L?R
Kitaptakileri çok daha insan? k?rmaya çal??arak yazd?m. Samimi bir tahkikat yap?lacaksa çok fazla belge gelir, çok fazla tan?k da bulunur. Baz? insanlar kitapta yazd?klar?mdan daha fazlas?n? biliyor.

DO?U PER?NÇEK'LE AYNI NOKTAYA GELMED?M
?u an Do?u Perinçek'le ayn? noktaya gelmedik. Ben Türkiye'deki demokrasi d???ndaki bütün yöntemlerin kar??s?nday?m. Ergenekon gibi yap?lanmalarla mücadele ederken hukukun do?ru i?lemesi gerekiyor.

K?MSE ASKER? BEN?M KADAR KAR?ISINA ALMADI
Benim kadar askeri ?imdiye kadar kimse aç?kça kar??s?na almam??t?r. Ancak bugün soru?turmalar hatal? yürütülüyor. Bugün yarg?lanan insanlar bizim tahminimizden çok daha fazla suç i?lemi? de olabilir ancak soru?turmalar belgelerle yürür.

C?HANER'? MAKAMINDA GÖZALTINA ALAMAZSINIZ
Siz bir jandarma alay?n? basamazs?n?z, bir savc?y? makam?nda tutuklayamazs?n?z, M?T bürosuna bask?n yapamazs?n?z. Bu hukukun ç?ld?rm?? olmas?d?r. Müfetti? istersiniz, öyle ara?t?r?rs?n?z. Siz devletin ?stanbul, Ankara ve ?zmir savc?lar?n? dinleyemezsiniz. ?lhan Cihaner'i makam?nda tutuklayamazs?n?z. Eski?ehir'deki Jandarma Alay Komutan?'n?n evini Erzurum'da al?nan bir kararla ar?yorsunuz, bunu yapamazs?n?z. Erzurum'daki özel yetkili mahkeme, Eski?ehir'de arama karar? veremez.

BUGÜN MUHAFAZAKARLAR ZULMED?YOR
?unu savunuyorum, kim olursa olsun, ben de dahil, dürüstçe ve adalet için soru?turma yap?ls?n. 28 ?ubat'ta muhafazakar kesimler mazlumdu, militaristler muhafazakarlara zulmediyorlard?. Ben o gün buna kar?? ç?kt?m ve muhafazakar kesim beni alk??lad?. Bugün muhafakarlar hakim ve zulmediyorlar, kar?? ç?kt???m budur. Ergenekon tutuklular? bugün mazlum pozisyonunda.

DANI?TAY-ERGENEKON DEL?L? YOK
Dan??tay sald?r?s?yla Ergenekon aras?nda ba?lant? kurulacak net bir delil yok. Dan??tay'?n faili kendi olay? aç?kça anlat?yor.

HRANT D?NK C?NAYET? ÇÖZÜLMÜ?TÜR
Hrant Dink olay?na gelirsek... Siz bir oday? ?s?t?rsan?z odadaki herkes ceketini ç?kar?r. Savc?lar cinayete i?leyene mermi satan? bile bulup konu?tular, bu ki?inin her ?eyi tespit edilmi?, ald??? simite kadar belli. Siz neyi zorluyorsunuz. Hrant Dink, devlet içindeki baz? kesimlerin tepkisini çekiyordu. Ancak olay?n faili belli.

DA?A ÇIKANA SORULMALI: SEN?N DERD?N NE?
Türkiye'nin önündeki en büyük engel Güneydo?u sorunudur, her sahada. Orada 8 y?l görev yapt?m, halen tüm geli?meleri takip ediyorum. Türkiye bu zamana kadar birçok sorunla kar??la?t?, sa?, sol, irticai örgütler vard?. Ancak devlet her zaman konuyu savc?lara ve güvenlik güçlerine havale etti. Oysa ki olmas? gereken siyasi iradenin bu konunun üzerine gitmesi ve konuyu çözmesiydi. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur deniyor, ancak önce bu olay?n muhatab?na ?unu sormal?y?z: Senin derdin ne, niye da?a ç?kt?n ve neden sava??yorsun?. Önce bunu sormal?y?z, ard?ndan di?er ad?mlar gelir.

BEN ÖCALAN KADAR HAF?F YAZAMAZDIM
PKK 4 ayr? devletten toprak alarak bir Kürt devleti kurmak için yola ç?km??t? ancak bu taleplerinden üçünden vazgeçti, ?u an sadece kültürel haklar?n? istiyor Kürtler, bu korkunç bir f?rsatt?r. Ben otursam Öcalan kadar hafif bir ifade yazamazd?m. Çözülemeycek sorun de?ildir, cesaret gerekir. Bunlar e?kiyad?r, alçakt?r bak?? aç?s?yla bu sorun çözülmedi. Günah sadece PKK ve Öcalan'da m?, bizim günah?m?z yok mu? Bence devletin günah? daha fazla.

1999'A KADAR TEK SORGU TEKN??? ??KENCEYD?
1990'l? y?llar?n sonuna kadar devletin tek sorgu tekni?i i?kenceydi, bir insan? alarak sorgulamakt?. Burada ?ah?slar? suçlamak kolay, bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde i?kence yap?lm?yor ancak 1999'a kadar her yerde yap?l?yordu. Ba?ka delil ve emare toplama yöntemleri kullan?yor art?k polis.

Kitap yazmak beniz zorlad?, kolay de?i. Bundan sonra yazaca??m kitap Güneydo?u sorunu ile ilgili olacak.

Türkiye'de ?u an kimse ba??na bir ?ey gelmeyece?inden emin olam?yor, buna ben de dahilim. Ba?ka ülkelerde insanlar ba?lar?na bir ?ey gelmeyece?inden emindir." (NTVMSNBC)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri