forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Y???T BULUT ELE?T?R?LERE NASIL YANIT VERD??

Aktif .

erdogan_haberturkHabertürk TV'de Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'? konuk eden Yi?it Bulut baz? kö?e yazarlar? taraf?ndan ele?tirildi. Ele?tirilerin ana ekseni ise Bulut'un Ba?bakan'a iyi sorular soramad???yd?..

Mesela; Ak?am Gazetesi'nde yazan Serdar Akinan... Habertürk'ün   'Gücü Özgürlü?ünde' slogan?n? kendisine ait oldu?unu yazan Akinan, Yi?it Bulut'a hitaben sert ifadeler kaleme alm??...

Yine Ak?am Gazetesi yazar? At?lgan Bayar da Bulut'a sert ele?tiri yöneltenlerden... Bayar; "Ba?bakan Erdo?an ile Yi?it Bulut'un 'sansürsüz' söyle?isinde ise, sürekli 'h?, h?' diyen, sürekli destek atan ve yer yer Ba?bakan'dan daha Ba?bakanc? 'sorumsular' yöneltmeye çal??an bir TV yay?n yönetmeni izledik." diye yazm??...

Ahmet Hakan Co?kun, programla ilgili yorumu ise ?öyle: "Habertürk'ü seyretmeyi midem kald?rmaz. Cevaplardan de?il sorulardan dolay?..."

Y???T BULUT ELE?T?R?LERE NE DED??

Ele?tirilerin hedefindeki Yi?it Bulut ise Habertürk Gazetesi'ndeki yaz?s?nda ele?tirilere ba?l?ktan cevap vermi?...

??te Bulut'un ele?tirilere yan?t?...

?t ürür, kervan yürür!


Ba?bakan Erdo?an, Sansürsüz'de çok önemli bir ifade kulland?: "Türkiye'de medya kartelini biz bitirdik!"
Sevgili dostlar, bu cümle ve konu?ulanlar baz?lar?n? çok rahats?z etmi? olacak ki; program bitti ama "tozu" bir türlü da??lm?yor. Bu program serisi devam edecek, sadece "Ba?bakan konu?tu" diyenlere de küçük bir hat?rlatma: K?l?çdaro?lu da çok k?sa süre önce "Ke?an'dan ayn? yay?na" kat?lm?? ve hemen ertesinde Ba?bakan ile aralar?nda, "Biz ?srail'e sesleniyoruz, Ke?an'dan yan?t geliyor" polemi?i ya?anm??t?. Ne diyeyim; biz i?imizi yapal?m, "onlar da" sanal ortamlarda kurduklar? "karanl?k odalarda" toplu mastürbasyonlar?na devam etsinler. ?lkemiz çok aç?k ve net: Alg?lama ile gerçek aras?ndaki mesafenizi açmalar?na asla izin vermeyece?iz ve "bizde toplanan her ?eyi" sizlerle payla?maya devam edece?iz.

Köpek sahiplerine aç?k mektup; köpek beslemenin ?artlar?
Son günlerde "sahipleri taraf?ndan" iyi bak?lamayan köpeklerin s?ca??n da etkisiyle sa?a sola çok bula?t???n? üzülerek izliyorum. Hepimiz hayvanseveriz ama "sahiplerinin bu vurdumduymazl???" normal hayat?m?z? etkileyince, üzücü sonuçlar olu?mamas? ad?na sahiplerini uyarmam?z gerekti?ini dü?ünüyorum... Sevgili dostlar?m, bu ba?lamda özellikle "mahallemiz" gibi kalabal?k yerlerde, bir hatta birden çok köpek besleyenlere baz? tavsiyelerim var:

1 - Köpe?inize yak?n alaka gösterin, sizden ilgi görmedikçe üzülüp sald?rgan olabilir. Allah korusun ba??na bir ?eyler gelebilir.

2- A??r? ?s?nm?? ortamlarda köpe?inizi d??ar? salmay?n. Bekleyin "hava normale" dönsün, sonra ihtiyaçlar?n? gidersin diye salars?n?z. A??r? s?cakta alg?lamas? bozulaca?? için a??r bir vas?ta alt?nda kalabilir.

3- ?lgilenebilece?inizden fazla köpek beslemeyin. Bakamazsan?z bir araya gelip, "mahallenin" genelini bozacak "düzensizlikler" üretebilirler.

4- A??r? s?caklarda çiftle?melerine izin vermeyin. K?z??m??sa "mutlaka baytar" kontrolünde gözetiminiz alt?nda olmas?n? sa?lay?n, kendi ba??na sokakta "kal?rsa", devlet taraf?ndan zorunlu "sirkonsizyona" u?rayabilir.

5- Yaz geldi, hava s?cak diyerek "mamas?ndan" k?smay?n! Al??t??? dozda yiyemezse; siz dahil herkese sald?rabilir.

6- Özellikle "cinsiyle oynad?ysan?z" veya "al??t??? mahalleden kopar?p" ba?ka mahallede ya?amaya zorlad?ysan?z, geçi? dönemlerinde çok dikkat edin.

Sevgili dostlar, bir veya birden çok köpek besleyip sahip ç?kamayanlara "dostça" önerilerimi ilettim... Son tavsiyem ise oldukça aç?k ve net: Sahip ç?k?n yoksa hem köpe?iniz hem de sizler çok üzülebilirsiniz! Hava çok s?cak, ortam çok nemli, köpek sahipleri lütfen dikkat!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri