forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:HeronlHürriyet
hurriyet_logoHantepe'de 6 askerin ?ehit olmas?ndan sonra ortaya ç?kan Heron görüntüleriyle ilgili Genelkurmay gibi baz? gazetelerin de sessizli?i sürüyor... Taraf, Bugün, Zaman, Yeni ?afak, Vakit gibi gazeteler günlerdir bu konuda yay?n yapmas?na ra?men Hürriyet, Milliyet, Vatan, Cumhuriyet gibi gazeteler ise suskunlu?u tercih ediyor... Hürriyet gazetesi Okur temsilcisi haberin neden görmezden gelindi?ini yaz? i?lerine sormu?... Ald??? cevap ise a?a??da...


HÜRR?YET OKUR TEMS?LC?S?N?N SAYFASINDA YAYINLANAN YAZI...


Hantepe bask?n?nda ihmal iddialar?

?nsans?z hava araçlann?n (Heron'lar) PKK'n?n 20 Temmuz'da Çukurca Hantepe'deki askeri birli?e sald?r?s?ndan 15 dakika önce çekti?i belirtilen görüntüler ortaya ç?kt?. Taraf gazetesinde, bu görüntülerin tespit edilmesi üzerine Hantepe'deki askeri birli?in uyar?ld??? ancak gerekli tedbirlerin al?nmad??? öne sürüldü.

Bu iddialar?n Hürriyet'te haberle?tirilmemesi ele?tirildi. ?tiraz eden okurlardan ?smail Kurt, "Heronlar canl? yay?n gibi çekiyor, göz göre göre askerler ?ehit oluyor. Neden hiç haber yapm?yorsunuz?" diye sordu. Ayr?ca okurlar Uygar Onur, Emre Adem, R?dvan Uysaler, Erdo?an Özbay da ele?tirdiler Hürriyet'in bu tavr?n?.

Yaz? ??leri Müdürlerinden Emre ?skeçeli'ye bu iddian?n haber yap?lmamas?¬n?n nedenini sordum. ?skeçeli, gazetecilik ilkelerinden söz ederek yan?tlad? sorumu:"Bu görüntülerin do?ruluk derecesi, nas?l, nerede, kimler taraf?ndan servis edildi?i bilinmiyor. Genelkurmay da bu bilgilerin do?ru olup olmad??? konusunda herhangi bir aç?klama yapmad?. Durum böyleyken, sadece baz? gazeteler man?ete ta??d? diye bu haberlere Hürriyet sayfalar?nda yer vermek, yay?n politikam?za uymaz."

Ben de Okur Temsilcisi olarak ?skeçeli'nin, iddia düzeyindeki bir haberi do?rulamadan ya da yeni bir geli?me olmadan Hürriyet e ta??mamak gerekti?i yakla??m?na kat?l?yorum. Ancak bu çok a??r, önemli bir iddia. Dolay?s?yla da ilk gün yay?nlanmasa da sonra ara?t?r?lmas?, pe?ine dü?ülmesi gerekiyordu.

Nitekim Hürriyet, Heronlar?n dü?ürülmesi ile ilgili olarak iki subay?n yapt??? öne sürülen görü?meyle ilgili iddialan takip etmi?ti. O iddiay? ortaya at?lmas?ndan be? gün sonra "Soru?turma emri bizzat Ba?bu?'dan" diye haber yapm??t?. Ayn? gün "O te?men uçakta, o yarbay Napoli'deydi" ba?l???y¬la dosyay? örtbas etmekle suçlanan subay?n aç?klamas?n? da haberle?tirmi?ti. Devam eden günlerde yeni aç?klamalar da haber yap?ld?.

Evet, bu iddialar hakk?nda Genelkurmay'dan ya da ba?ka bir kaynaktan aç?klama yap?lmad?. Ama Hantepe'de yaralanan askerlerden Fatih Davrano?lu, 5 A?ustos'ta Bursa'daki evine döndü. Gaziyi evinde bekleyenlerden biri de ?ehit askerlerden Hakan Yutkun'un annesiydi. O kar??la?ma an?n? DHA ve AA, etkileyici bir foto?raf e?li?inde haber yapt?. Bu haber, Hürriyet'te ç?kmad?. Halbuki bu haber ve foto?raf, sald?r?yla ilgili iddialar hat?rlat?larak okura yans?t?labilirdi.

Hatta Yüksek Askeri ?ûra öncesinde Genelkurmay önünde eylem yapan ?ehit ailelerinin foto?raf? da yay?mlanm?? olsa okurlardan gelen ele?tiriler daha kolay yan?tlanabilirdi. Zira onlar, 2009'da Çukurca'da may?na basarak ?ehit dü?en alt? askerin aileleriydi; o may?n?n da PKK de?il asker taraf?ndan dö?endi?i iddialar? ortaya at?lm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri