forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

ALTAN'DAN EK??'YE: OKUDU?UNU ANLAMAYAN B?R BA?YAZAR!

Aktif .

oktay_eksiHürriyet'in ba?yazar? Oktay Ek?i dünkü yaz?s?nda Mehmet Altan ve Ekrem Dumanl?'n?n yaz?lar?ndan hareketle baz? de?erlendirmelerde bulunmu?tu.  Mehmet Altan, Ek?i'yle ilgili,  'Okudu?unu anlamayan bir gariban' derken, Ali Bayramo?lu ise Oktay Ek?i hakk?nda,. "Asker gazeteci i? ba??nda" diye yazm??...MEHMET ALTAN'IN YAZISI

Okudu?unu anlamayan bir gariban


Bab?âli’nin ba? arzuhalcisi... Kar???k zamanlar?n en utanmaz k??k?rt?c?s?... Bakt?m gene bana sald?r?yor.  Ben de “muhatap” al?nmamas? gerekti?ini dü?ünen ço?unluk gibi tereddütte kald?m, cevap vermeye de?er mi?

Daha önce de söyledim, asl?nda de?mez.

Ama sorun ?u:

Bu yazmaz ki...

Buna yazd?r?rlar.

Nerden mi biliyorum?

“Kurucu Meclis” üyeli?inden ba?layarak 28 ?ubat “And?ç”?na kadar ya?am? ortada...

Üstelik “And?ç ula??” olarak nas?l kullan?ld???n?n da belgesi, bir sureti de bende olmak üzere ortada durmakta...

***

Yoksa...

Okudu?unu anlamad???n? ben de biliyorum.

Geçenlerde “hükümetin Meclis’e sevk etti?i ‘657 say?l? yasa’ ile ilgili tasar?n?n ‘devlet dairelerinde türbana izin vermeyi öngördü?ünü’ ?srarla yaz?p durmuyor muydu?

Sonra ne oldu?

Okudu?unu anlamaktan aciz oldu?unu kendi de aç?klamak zorunda kald?:

“Devlet Bakan? Say?n Hayati Yaz?c? dün arad?. De?erlendirmemizin ‘yanl??’ oldu?unu söyledi. Bunun üzerine elimizdeki metinleri tekrar kontrol ettik.

Neticede hatan?n bize ait oldu?unu yani ‘Belirlenen k?l?k ve k?yafet hükümlerine ayk?r? davranma’n?n ‘disiplin suçu’ olmaya devam edece?ini gördük.”

Okudu?unu anlayamayan bir gariban, benim yaz?m? nas?l anlas?n?

***

Ama i?in vahameti...

Anlad???n? sanmas?.

Söylemedi?imi, “görevli” kimli?iyle bana söyletmeye kalk??mas?...

Acaba ellerinde adam kalmad??? için, iyice çaptan dü?mesine ra?men yeni bir “And?ç?” gene ona m? gönderdiler diye de dü?ünmedim de?il do?rusu...

***

Geçen günkü “Ulus-devlet’i Lahey’de vurdular” ba?l?kl? yaz?mda, asl?nda, “s?ra Türkiye’deki ulus-devletin de bölünmesine geldi” diyormu?um...

Zaten ba?l?ktaki “Ulus-devlet’i vurdular” müjdesi de bunu haber veriyormu?.

Bunu yaz?y? anlamad??? için böyle uyduruyor ise tam bir zavall? gariban...

Görevli olarak çarp?tmaya çal???yor ise de tam bir alçak...

***

Neden mi?

Çünkü yaz?da ne söyledi?im çok aç?k...

Yeniden vurgulayay?m da “gariban m?, alçak m?, ya da gariban bir alçak m?” siz karar verin...

Ça? de?i?tikçe, aynen feodaliteden me?ruti monar?ilere, ulus-devletten Avrupa Birli?i’ne uzanan yolda görüldü?ü gibi, toplumsal örgütlenme modellerinin de?i?ti?inin iyice alt?n? çizmek için...

“Ulus-devlet”in Sanayi Dönemi’ndeki toplumsal örgütlenme biçimi oldu?unu vurgulad?ktan sonra ne diyorum:

“Bugün ise...

Kapitalist dönemden sanayi sonras? döneme geçiyoruz. Burjuvazinin yerini “yarat?c? beyinler” almakta...

Para de?il, bulu? ça??...

Yerel pazarlara de?il, yerkürenin tümünde ekonomik faaliyete ihtiyaç var. Örgütlenme modeli de de?i?iyor...

Ulus ölçe?inde de?il, küresel düzeyde, ‘insan’ odakl? yeni bir ça? gelmekte...

Bunun ilk sinyali ‘ulus üstü’ bir örgütlenme olan Avrupa Birli?i taraf?ndan verildi.”

Önündeki metni anlayamay?p art?k “memurlar türbanl? olacak” diye tutturan bir zavall?ya konu fazla a??r, onun bilincindeyim  de...

Neden haddini a?ar, anlamad???m o...

***

Sonra da bu gariban arzuhalcinin hiç anlamad??? görü?leri ?öyle seslendiriyorum:

“?spanya’dan Gürcistan’a kadar ayr?l?kç? güçlerle mücadele eden pek çok ülke...

Ya da...

Uluslararas? Adalet Divan?’ndaki görü?me süreçlerini yak?ndan izleyen pek çok ayr?l?kç? örgüt, ç?kan karar?n yasal bir içtihat olu?turup olu?turmayaca??n? tart??sa da...

Ya?anan ça??n temel dinamikleri ve sosyolojik de?i?im, yeni ulus-devletlerin, ?rkç?l???n daha ço?alarak hayat bulmas?n? imkânl? k?lm?yor...

Kosova karar?n?n önemli yan?, ‘Kosova devletinin’ kurulmas?ndan ziyade S?rbistan ‘devletinin’ bölünebilirli?ini kabul etmesinde.

Ulus devlet, bir yandan ‘Kosova’ örne?inde oldu?u gibi ‘küçülerek’, bir yandan da Avrupa Birli?i örne?inde oldu?u gibi ‘ulus üstü’ yap?larla ‘geni?leyerek’ iki uçtan birden yokolu?a gidiyor.

Gelen, ‘insan odakl?’, ideolojisi ‘pan-hümanizm’ olan, ulus üstü bir örgütlenmeyi hayata geçiren yeni bir ça?... ?nsanl?k nimet ve külfetleriyle bu hedefe do?ru yol al?yor...”

Buradan “s?ra Türkiye’deki ulus-devletin de bölünmesine geldi” anlam?n? ç?karmak ve bir “müjde” olarak alg?lamak için, insan?n Hürriyet Gazetesi’nin “and?çç?” ba?yazar? olmas? gerek...

***

Personel kanunundan “türban”, Sanayi Sonras? Dönemi analizinden “müjdeli bölünme haberi” ç?kartan bu zavall? güya Hürriyet’in “ba?yazar?”...

Yaz? hayata de?er katar...

Daha okudu?unu anlamaktan aciz ya da okudu?unu çarp?tan bir “görevlinin” yaz?yla da, yazarl?kla da alakas? olamayaca??na göre...

Kar??m?zda gariban bir görevli var.

Bu yaz?y? yazd?m...

Çünkü...

Bu yazmaz, buna yazd?r?rlar...

Bu yaz? da “ona” de?il, bu yaz?y? yazd?ranlara cevap.

28 Temmuz 2010 / StarAL? BAYRAMO?LU'NUN YAZISI

Asker gazeteci i? ba??nda

"Kendi ad?m?za söyleyelim: Bu sat?rlar?n yazar? –aynen Türk Silahl? Kuvvetleri'nin tüm mensuplar? gibi– kendisini 'ulusalc?' sayar. Hani ?u haklar?nda tutuklama karar? verilen 102 Komutan var ya... Aynen onlar gibi..."

Kim bu sat?rlar?n yazar??

Hürriyet Gazetesi Ba?yazar? Oktay Ek?i...

Dünyan?n pek çok ülkesinde, askeri gelene?in, cuntalar?n kas?p kavurdu?u diyarlarda benzer tutuklamalar ya?and?. Benzer hukuki temizlikler yap?ld?.

Yunan cuntas?n?n lideri ömrünü hapiste geçirdi. ?ili'li Pino?e utanç ve tahkir içinde öldü. Arjantin'de askeri dönemde ya?ananlar?n hesab? y?llar sonra soruldu. ?spanya'da meclis basanlar hükümlü, onlar? destekleyenler insan içine ç?kamaz halde...

Bu ülkelerde Oktay Ek?i gibiler olmad?...

Hürriyet Gazetesi'nin ba?yazar? hiç s?k?lmadan ve hiç dü?ünmeden yukar?daki sat?rlar? yazabiliyor.

Cunta ve darbe giri?imlerine, bunlar?n failleriyle kendisini özde? ilan ederek destek verebiliyor.

Cuntac?lar?n yarg? ve yapt?r?mla kar?? kar??ya kald?klar? an dünyan?n her yerinde ba?vurduklar? dili kullanmaktan, "siyasi iktidar tezgâh?, komplo, intikam, kar?? darbe ç??l?klar?" atmaktan geri kalm?yor, üstelik bunlar? demokrasi kavram?na a??lamaya çal??makta hiç beis görmüyor.

?nsan bu sat?rlar? yazan gazeteciyle "ülkeda?" oldu?u için ancak utanç duyabilir...

Oktay Ek?i...

28 ?ubatç? Çevik Bir'in elinden ç?kan and?c?n içerdi?i ahlaks?z ve sahte iddialar üzerine kendi meslekta?lar? için "O alçaklar? tan?yal?m" diyebilen gazeteci.

And?ç eline geçince soru bile sormadan, gözü kapal? yan tutabilen gazeteci...

Y?llar y?l? askerlerle i? tutmu? gazeteci...

Gazetede hemen yan? ba??nda, Hürriyet'i y?llar boyunca yöneten Ertu?rul Özkök yaz?yor.

Ertu?rul Özkök...

Bas?n?n hükümet kurma ve bozma i?lerine soyundu?u, Çiller-Y?lmaz-bas?n üçlüsüyle ülkede yozla?man?n doru?a ula?t??? dönemin mimarlar?ndan...

Susurluk cinayetlerinin faillerine, Çatl?lar'a kahraman muamelesi yapan gazetenin yöneticisi...

Gazetecilerin M?T mensubu olabilece?ini savunan, ayd?nlar?, yazarlar? hedef gösteren, askeri giri?imlere çanak tutan yaz?lar? kaleme alan adam...

Ondan söz ederken "utanç" kelimesi bile az...

?öyle buyurmu?:

"Referandum kampanyas?n?n ba?lad??? gün, Türk ordusunun 102 subay?na 'yakalama emri' ç?kar?lmas?n?n arkas?ndan s?r?tan niyet görünmüyor mu san?yorsunuz? O kadar belli ki, bir 'harp oyunu'nu yarg?lamak için ba?ka bir 'harp oyunu' düzenlenmi?..."

Demokrasiyi temsil eder hale geldi?ini mi san?yor dersiniz...

Hay?r, o, dibe vurmu? prestijini biraz daha kaybetmekten korkuyor, durmaks?z?n intikamdan söz ediyor.

Yaz?lan ve i?ine gelmeyen her yaz?y?, her öneriyi, her ad?m? "rövan?ist bunlar, intikam al?yorlar, intikam alacaklar, yand?m ha yand?m..." diyerek kar??l?yor...

?ntikam dedi?i, asl?nda adalet ve yapt?r?md?r...

Darbecilerin tutuklanmas?na bir mahkeme heyeti karar vermi?, üstelik elindeki dosyaya, dosyadaki delillere bakarak karar vermi?, tutuklananlar?n bir k?sm? Türkiye'nin en kritik günlerinde kokusu soka?a bile yay?lan darbe te?kilat?n?n içinde bulunmu? askerler...

Hukuk ve yapt?r?m...

Gazeteci müsveddeleri ne derlerse desinler, güçlerini ters kamuoyu yaratmak için ne kadar kullan?rsa kullans?nlar, askerler yarg?lanacaklar, ordu temizlenecek...

Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor...

Askerler A??r Ceza mahkemesinde darbe suçuyla yarg?lanacak...

Gazeteci müsveddelerine gelince...

Onlar?n yarg?lanma yeri vicdanlard?r...

Yapt?r?m?n hiç bitmedi?i, zaman a??m?n?n hiç olmad??? vicdanlar...

28 Temmuz 2010 / Yeni ?afak


OKTAY EK??'N?N YAZISI

Halimizin tasviridir


BUGÜN size Türkiye'nin içinde bulundu?u durumu ve önümüzdeki dönemi kendi ifademizle de?il, ba?kalar?n?n yazd?klar?yla aktaraca??z. O nedenle söze, olabildi?ince az girece?iz. ?lki, Zaman Gazetesi'nde Ekrem Dumanl? taraf?ndan yaz?lm??. Ba?l???, “Gözya?? Korkusu”. ?kincisi Star'?n ba?yaz?s?, “Ulus- Devlet'i Lahey'de vurdular” ba?l?kl?.

Bir de sonuncusu var:

Ak?am'da ç?km??. “Art?k bu ordudan hiçbir ?ey beklemeyin” diyen Oray E?in'in yaz?s?...

Önce Zaman'da Ekrem Dumanl? imzal? yaz?dan al?nt?lar:

“Bizde ulusalc?l?k, ‘?srail yap?s? insans?z hava araçlar?na' benziyor. ?çinde mutantan (tantanal? O.E.) çok laf var da insan yok. ?nsan olmay?nca ?efkat yok, merhamet yok, adalet yok, sevgi yok, sayg? yok... (...) ?çinde insan olmad?ktan sonra ne vatan?n k?ymeti kal?r ne vatan? ayakta tutan mukaddes de?erlerin. Bunu anlayamad? ulusalc?lar. (...)”

Kendi ad?m?za söyleyelim: Bu sat?rlar?n yazar? -aynen Türk Silahl? Kuvvetleri'nin tüm mensuplar? gibi- kendisini “ulusalc?” sayar. Hani ?u haklar?nda tutuklama karar? verilen 102 Komutan var ya... Aynen onlar gibi.

Demek ki “yüre?inin sevgi, ho?görü dolu oldu?unu” mensup oldu?u camian?n iddias?ndan ö?rendi?imiz Ekrem Dumanl?'ya göre benim de dahil oldu?um camia için “ne vatan?n k?ymeti” varm?? ne de “vatan? ayakta tutan mukaddes de?er”lerin. (Bunlar?n yan?t?n? yeri gelince ayr?ca veririz.)

Gelelim ikinciye... La Haye'deki Adalet Divan?, “Kosova'n?n S?rbistan'dan ayr?l?p ba??ms?zl???n? ilane etmesi uluslararas? hukuka ayk?r? say?lmaz” anlam?nda bir tavsiye karar? ald? ya... Star ba?yazar? Mehmet Altan, onu yorumlarken bak?n ne diyor:

“(Bu karar?n) tarihsel bir anlam? var. Uluslararas? Adalet Divan?'n?n aç?klad??? görü? ‘co?rafi bir bölünme' konusunda ald??? ilk karar niteli?inde. (...) Ulus-devletin dokunulmazl??? bitiyor. ‘Bölünebilecekleri' hukuksal bir kabul görüyor. (...) Tabii La Haye'den ç?kan karar?n boyutlar?, Balkanlar'?n s?n?r?n? çok a??yor. ?spanya'dan Gürcistan'a kadar ayr?l?kç? güçlerle mücadele eden pek çok ülke(...)”

Göründü?ü gibi yaz?da söylenmeyen ?ey, “S?ra Türkiye'deki ulus-devletin de bölünmesine geldi”den ibaret. Zaten ba?l?ktaki “Ulus-devlet'i vurdular” müjdesi de onu haber veriyor.

Eee... Önce Zaman Gazetesi'nde “Bu orduyu la?vedip yeni bir ordu kural?m” diyen (Ekrem Dumanl?'n?n vatansever sayd???) yazarlar ortaya ç?kar, sonra o ordunun 102 komutan? hakk?nda tutuklama karar? ç?kart?rsan?z ne olaca??n? da Oray E?in yazar. Nitekim ?öyle demi?:

“(...) Anla??lan ellerinde olsa neredeyse Türk ordusunu tamamen tasfiye edecekler. (...) 102 komutan hakk?nda verilen bu abart?l? hapis karar? TSK'n?n tasfiye süreci de?il de nedir (...) Muhalefet kanallar?n?n tamamen t?kand??? Türkiye'de, Türk ordusu, uluslararas? (ulus-devleti ortadan kald?rmay? hedefleyen O.E.) bir ‘yeniden tasar?m' projesine tek ba??na kar?? ç?k?yor. (...) Zaten bu yüzden hedefte ve bu uluslararas? projeyi tasarlayanlar?n kuklalar? taraf?ndan yok edilmek için u?ra??l?yor.

(...) Bu i?in sonu nereye var?r bilmiyorum (...) Ama (...) bu ?ebekenin operasyonlar? bir gün gelecek ve geri tepecek. (...) O gün ne zaman gelecek bilmiyorum ama o günün gelece?ini biliyorum.”


27 Temmuz 2010 / Hürriyet

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri