forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

  Taraf Gazezesi'nde 12 Haziran 2009 tarihinde yay?nlanan 'AKP ve Gülen'i Bitirme Plan?' geçti?imiz y?l bu zamanlarda gündemin en önemli maddesiydi. Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu? 26 Haziran'da bir toplant? yapm?? ve belgeyi yalanlayarak 'Ka??t Parças?' demi?ti. Tart??malar bu sözler üzerine alevlenmi?ti...

Olay?n üzerinden bir y?l geçti... Bir y?l içinde Dursun Çiçek 3 kez tutuklan?p iki kez serbest b?rak?ld?...

Hem Sivil Savc?lar?n hem de Askeri Savc?lar?n haz?rlad??? iddianameler kamuoyuna yans?d?. Belgenin alt?nda imzas? olan Dursun Çiçek sivil mahkeme taraf?ndan yarg?lanmaya ba?lanmas? ve sonras?nda Askeri Savc?l???n belgenin gerçek oldu?unu kabul etmesi önemliydi.

Bütün bu geli?meler ?????nda, belgeyle ilgili Ba?bu?'un 26 Haziran 2009'aki aç?klamalar?ndan sonra baz? kö?e yazarlar? harekete geçmi? ve belgenin sahte oldu?u tezini güçlendirmek için yaz?lar kaleme alm??lard?.

Bir y?l sonra geriye dönüp bak?ld???nda kö?elerde yaz?lanlar öyle yerinde duruyor. Yazanlarda ise herhangibir hareket yok...

??te o günlerde yaz?lanlardan bir demet...

Rauf Tamer, Posta - 27 Haziran 2009

Ad? belge'ymi?, komplo'ymu?, i?in o k?sm?n? zamana b?rakal?m.

Ama ?u a?amada dün, ho? bir gündü. Demokrasi epey mesafe ald?.

Yoksa, “bir ka??t parças? için” de?er miydi bas?n toplant?s? yapmaya?

Oktay Ek?i, Hürriyet – 28 Haziran 2009

Adam laf anlam?yor.

Ba?bu? "Hukuka, demokrasiye sayg?l?y?z. Bunun aksine bir emeli ve eylemi olan? aram?zda bar?nd?rmay?z" diyor, ama berikinin kulaklar? duymuyor.

Özdemir ?nce, Hürriyet – 28 Haziran 2009

Tart??ma ve kovu?turma konusu yap?lan "?rticayla Mücadele Plan?" belgesinin asl?n?n bulunmamas? ve asl?nda "olmamas?" çok mümkün.

Herhangi bir imza fotokopi ya da bilgisayar tekni?iyle herhangi bir metnin alt?na monte edilebilir. Bilgisayar uzmanlar?n?n dedi?ine göre, albay?n imzas? herhangi bir yerden al?narak taray?c?dan (scanner) geçirilerek word dosyas?na eklenebilirmi?.

"World belgesine Genelkurmay'? karalayan o sat?rlar? yazm??lar; world belgesine PhotoShop program? ile bir ?ekilde elde ettikleri imzay? eklemi?ler. Ç?kt?n?n fotokopisini al?p asl?n? imha etmi?ler" diyorlar. Bu olabilir mi? Olabilirmi?!

Ama bu yüzün bir de tersi var: Belge Albay Dursun Çiçek taraf?ndan de?il ama AKP hükümeti ve Fethullah cemaati taraf?ndan haz?rlanm?? olamaz m?? AKP hükümetini bu varsay?m?n d???nda tutal?m, ama ?aibeli Fethullah cemaatinden her ?ey beklenebilir.

Cüneyt Ülsever, Hürriyet – 28 Haziran 2009

ALDI?IM terbiye gere?i aksi ispat edilene/belgelenene dek ?lker Ba?bu?'un aç?klamalar?n? esas almam gerekir. ?imdi merakla Sivil Savc?l???n soru?turma sonuçlar?n? bekleyece?im.

Ancak, bugün Ba?bu?'un aç?klamas?ndaki bir noktay? irdelemek istiyorum. Me?er ünlü belge/kâ??t parças?n?n üzerinde tarih yokmu?!

Fatih Çekirge, Hürriyet – 29 Haziran 2009

Yahu siz bizim ordumuzsunuz. Askerimizsiniz, kim size kar?? bu topraklarda psikolojik sava? açabilir?

Ortada bir "iddia" var... Genelkurmay Ba?kan? buna "ká??t parças?" diyor... ?ktidar partisi ise farkl? görü?te. Diyor ki;

"Askeri savc?l???n ka??t parças? demesi yetmez. Sivil yarg? da ara?t?rs?n."

Rauf Tamer, Hürriyet – 2009

Bütün bu tart??malardan akl?n?zda kalan nedir?

Tek cümle:

-Genelkurmay'da böyle bir belge haz?rlanmam??t?r.

Hem de söyleyen kim?

Genelkurmay Ba?kan?.

Oh...Gerisi teferruat.

Teferruat dedi?im, yâni, öbür ihtimaller.

Komplo... Mümkün.

Sahtecilik...Mümkün.

Cunta veya çete... Tabii o da mümkün.

Bence hiç vahim de?il.

Sap?klar her zaman her yerde var.

Bizi ?imdilik ilgilendiren k?sm?, sadece o cümle... Tek cümle:

-Genelkurmay'da böyle bir belge haz?rlanmam??t?r.

Oh... Önce bu.

Gerisine bakar?z.

Melih A??k, Milliyet – 27 Haziran 2009

Genelkurmay Ba?kan? Org. ?lker Ba?bu?'un dedi?i gibi... Türkiye bir kâ??t parças? yüzünden iki hafta zaman ve bir o kadar enerji kaybetti...

Birileri “?rticayla Mücadele Eylem Plan?” ad? verilen fotokopiyi Taraf gazetesine göndermese... O gazete de “AKP'yi ve Fethullah Gülen'i bitirme plan?” diye yay?mlamasa... Ülke bu komik duruma dü?meyecekti.

Bu sahte plan? “geçersiz bir fotokopi” oldu?unu bile bile kim s?zd?rd?? Amac? neydi?

Melih A??k, Milliyet – 29 Haziran 2009

Anla??l?yor ki Taraf adl? varakpare yar?n Genelkurmay'da görevli birkaç general hakk?nda düzmece bir fotokopi yay?mlasa, bu kadar? generallerin okkan?n alt?na gitmesi için yeterli olabilecek. Çünkü AKP'nin bir kâ??t parças?n? “belge” haline sokacak ileti?im gücü olu?mu? durumda...

Fikret Bila, Milliyet – 27 Haziran 2009

Org. Ba?bu?, “AKP'yi ve Gülen'i bitirme plan?” diye sunulan fotokopinin, hukuken “belge” de?il, bir “kâ??t parças?” oldu?undan emin konu?tu.

Mehmet Ali Birand 30 Haziran 2009

Bu t?rmanman?n ne zaman ve nerede bitece?i belli de?il. AKP eline bir f?rsat geçirdi. ?ster sahte, ister gerçek olsun... ?ster komplo, ister Genelkurmaydan ç?km?? olsun, bu “ka??t parças?n?” kolay kolay b?rakmayaca?a, gitti?i yere kadar götürece?e benziyor.

Güngör Mengi, Vatan – 27 Haziran 2009

Orgeneral Ba?bu?, askeri savc?l???n karar?n? yorumlarken iki haftad?r darbe belgesi diye dola?t?r?lan fotokopinin bir “kâ??t parças?” oldu?unu söyledi.

Ruhat Mengi, Vatan – 27 Haziran 2009

Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu? en ufak tereddütü olanlar? bile mahcup edecek kadar “demokrasiyi hazmetmi?” bir konu?ma yapt? dün...

Askeri Savc?l???n ara?t?rmas?ndan ç?kan sonuca göre aynen tüm yabanc? “belge uzman? kurulu?lar?n” da hemfikir oldu?u ?ekilde) belgenin yarg? içtihat?na göre belge olmad???n?, bu ka??t parças?n?n birileri taraf?ndan “TSK'y? y?pratma ve karalama amac?yla üretilmi?” oldu?unu söyleyerek:

“?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'ndan istiyoruz, belgenin gerçek olmad???ndan hareketle bu ka??t parças? kimler taraf?ndan haz?rland?, bulunsun. Bunu beklemek hakk?m?zd?r” dedi.

Murat Yetkin, Radikal – 27 Haziran 2009

Ba?bu?'un üzerine basa basa 'kâ??t parças?' demesi de bir meydan okumad?r. T?pk?, 'belge oldu?unu kan?tlayacak bilgi, belge emare oldu?unda dosyay? yeniden açmaya haz?r?z', örtbas etme niyetimiz yok' demesi gibi.

?smet Berkan, Radikal 27 Haziran 2009

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?, 15 gündür hepimizi pe?inden sürükleyen 'belge' için, Genelkurmay Askeri Savc?l???'n?n yapt??? ara?t?rmaya dayanarak 'kâ??t parças?' dedi.

Evet, ?u an için bakt???n?zda, ortada bu 'belge'nin resmi bir doküman oldu?unu do?rulayan hiçbir veri bulunmad???na göre bu bir 'kâ??t parças?'d?r ama Türkiye'de bütün siyasi sistemi, bütün Genelkurmay'?, bütün medyay? pe?inden ko?turan bir 'kâ??t parças?'.

Hepimizin bu 'kâ??t parças?' üzerinde iki hafta boyunca nefes tüketmemizin sebebi çok aç?k. O 'kâ??t parças?'na sinen zihniyeti, o 'kâ??t parças?'n? gündeme sokan psikolojik harekât? normal ve kabul edilir bulmamam?z.

Hakk? Devrim, Radikal – 27 Haziran 2009

Genelkurmay Ba?kan? «Biz bu ka??t parças?n? ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na gönderdik» diyor. Anla??ld???na göre, Cumhuriyet Savc?l??? bu ka??t parças?n?n, «Medya üzerinden bir asimetrik psikolojik sava?? ba?latmak» niyetiyle kim veya kimler taraf?ndan haz?rlan?p medyaya s?zd?r?ld???n? belirleyebilirse, ald??? sonucu derhal bize bildirmeli ve dosyay? bize göndermelidir, ki gere?ini Genelkurmay Savc?l??? yapabilsin, demek istiyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri