forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

YAZILI BASININ L?DER PROGRAMLARI HANG?LER? OLDU?

Aktif .

Interpress’in düzenli olarak yapt???, ulusal yay?n yapan 28 kanal? içeren ‘Televizyonun Medya Karnesi’ ba?l?kl? ara?t?rma raporu aç?kland?. Geçti?imiz May?s ay?nda kanallar?n toplam 15 bin 166 adet haber ve yaz? ile medya da yer ald??? belirlendi.

Ekonomiden spora, müzikten magazine, 45 farkl? kategoride haberi ç?kan 1069 program aras?nda, yaz?l? bas?nda film ve dizilerden sonra en fazla haber s?ras?yla spor, haber ve tart??ma programlar? üzerine ç?kt?.

Kanallar?n lokomotifi yine yerli-yabanc? film ile diziler

Interpress’in iki bine yak?n ulusal, bölgesel, yerel gazete ile dergilerde televizyon kanallar?nda yay?nlanan programlar?n haber ve yaz?lar?n analiz sonuçlar?n?n aç?kland??? raporda, televizyonda geçen ay 410 adet yabanc? ve yerli film yay?nland??? belirlendi. Gösterilen 346 yabanc? film içinde ‘Zorlu Yolculuk’, ‘Yar?ndan Sonra’ ve ‘?a?k?nlar’, yay?nlanan 64 yerli filmler aras?nda ise, ‘Acele Koca Aran?yor’, ‘Babam ve O?lum’ ile ‘Güz Sanc?s?’n?n haberleri kendi kategorilerinde listenin üst s?ralar?nda yer ald?. Toplam 4 bin 866 habere konu olan yerli diziler s?ralamas?n?n ilk s?ralar?nda yine konusu kadar içinde yer alan duygusal sahneleri ve ba?rol oyuncular?n?n özel hayatlar?yla gündemden dü?meyen ‘A?k-? Memnu’, h?z kesmeyen temposunun yan? s?ra toplum taraf?ndan benimsenen farkl? karakterleriyle ‘Ezel’ ile bir memur ailesinin gelir darl??? ve ahlak dü?künlü?ü içerisinde zamanla parçalanmas?n? ustaca anlatan ‘Yaprak Dökümü’ yer ald?. Hakk?nda 398 haber ç?kan yabanc? diziler içinde ise, II. Dünya Sava??’na farkl? bir bak?? aç?s?yla yakla?an ‘The Pasifik’, özel bir hastanede bula??c? hastal?klar birimi ba??nda bulunan s?ra d??? bir doktorun ya?ad?klar?n? aktaran ‘House’ ve aksiyon ile polisiyeyi birle?tiren ‘Prison Break’ listenin ilk üç s?ras?n? olu?turdu.

Kanallar en çok spor program? ve kar??la?ma yay?nlad?

Tak?m sporlar?nda sezon ?ampiyonlar?n?n belli oldu?u May?s ay?nda, televizyon kanallar?n da futboldan basketbola, voleyboldan hentbola pek çok konuyu anlatan 84 program ve kar??la?ma yay?nlan?rken, toplamda 997 adet haberle yaz?l? bas?nda yer ald?. Televizyondaki ulusal kanallarda 26 adet çe?itli dallarda spor müsabakas? yay?nlan?rken, spor tart??ma programlar? içinde, Serhat Ulueren’in sundu?u;  Ziya ?engül, Gökmen Özdenak, Sinan Engin ile Ahmet Çakar’?n kat?l?mlar?yla gerçekle?en ‘Telegol’, Erdo?an Ar?kan’?n yönetti?i, Ömer Üründül ve Hakan ?ükür’ün yorumlar?yla kat?ld??? ‘Stadyum’ ve Serhat Ulueren, Ahmet Çakar ve Reha Muhtar’?n konuk oldu?u ‘Son Kale’ program? rakiplerini geride b?rakarak listenin en üstünde yer ald?lar. Ulusal kanallar?n ana haber bültenlerinin ard?ndan yay?nlanan ve günün spor haberlerinin aktar?ld??? programlar aras?nda ise, Alp Özgen, Bar?? Kuyucu ve Nebil Evren’in dönü?ümlü olarak sundu?u ‘Spor Vizyon’ Emre Tilev’in anlatt??? ‘Spor Gündemi’ ile De?er Soysal’?n aktard???, ‘Spor Sayfas?’ ilk üç s?ray? olu?turdular. Interpress’in ara?t?rma raporunda, spor yorumlar?n?n yap?ld??? programlar içinde ilk s?rada Güntekin Onay ile R?dvan Dilmen’in yorumlar?n yer ald??? ‘Yüzde Yüz Futbol’ bulunurken, Analiz programlar? içinde ise; Derya Oruço?lu’nun sunumu ile gerçekle?en ‘Spor Laboratuar?’ listenin üstünde kendine yer buldu.

Kanallar?n haber programlar? bas?n?n ilgi oda?? oluyor

Interpress’in May?s ay? ‘Televizyonun Medya Karnesi’ ara?t?rma sonuçlar?na göre kanallarda ana haber, sabah ve gece haberleri ile güncel haberlerin tart???l?p de?erlendirildi?i 57 program yay?nlan?rken, toplam 761 haber yaz?l? bas?nda yer ald?. Ana haberler kategorisinde ‘CNN Türk’, ‘Star TV’ ve ‘NTV’ yaz?l? bas?nda en çok habere konu olan kanallard?. Güncel haber ve konular?n tart???ld??? programlar içinde ise; ülke gündemindeki çarp?c? konular? konuklar?yla de?erlendiren usta gazeteci U?ur Dündar’?n haz?rlay?p sundu?u ‘Arena’, ö?len haber ku?a??nda Hülya Hökenek’in sundu?u, yurtta ve dünyada meydana gelen olaylar? canl? ba?lant?larla aktaran ‘45 dakika’ ve Müjde Ar ile Önder Aç?kba?’?n, haftan?n en dikkat çekici haberlerini konuklar?yla birlikte de?erlendirdi?i ‘Güzel haberler’ programlar? ç?kan toplam haberde listenin üst s?ras?nda kendilerine yer buldular.

Tart??ma programlar? ilgi görmeye devam ediyor

Haz?rlanan rapora göre, kanallarda yer alan 45 tart??ma program? hakk?nda geçti?imiz bir ay boyunca yaz?l? bas?nda 413 haber yay?nland?. Geçti?imiz ay tart??ma programlar?n?n ilk üç s?ras?n?, gazeteci Ruhat Mengi’nin sundu?u ‘Her Aç?dan’, gazeteci - yazar Balçiçek Pamir’in sundu?u ‘Söz Sende’ ve Ali K?rca’n?n kendine has üslubu ile sundu?u, gündem yaratan ‘Siyaset Meydan?’ ald?.

‘Saba Tümer ile Bu Gece’ Sohbet Programlar?n?n liderli?ini sürdürdü

Televizyonda yay?nlanan programlar aras?nda en çok ilgiyi çeken kategorilerden biri de sohbet programlar?yd?. May?s ay?nda kanallar 31 sohbet programla bas?nda 423 defa haberler oldular. Güler yüzlü sunucusu Saba Tümer’in birbirinden ünlü konuklar? a??rlad??? ‘Saba Tümer ile Bu Gece’, Güneri C?vao?lu’nun gündemi tan?nm?? konuklar?yla de?erlendirdi?i ‘?effaf Oda’ ile Yüksel Aytu?’un magazin dünyas?n?n renkli konuklar?yla ilginç konular? konu?tu?u ‘Medyatik’ programlar? bu dal?n üst s?ralar?n? olu?turdular.

Kad?n programlar?n?n yeni lideri ‘Sabah?n Sedas?’ oldu

Interpress’in yapt??? ara?t?rmaya göre, geçti?imiz ay yay?nlanan 11 kad?n program? bas?nda 394 kez haber oldu. Yeniden ekranlara dönen Seda Sayan’?n sundu?u, müzik ve e?lencenin yan? s?ra toplumsal konular? de?erlendiren, sa?l?kl? ya?am ve astroloji konular?na da yer verilen ‘Sabah?n Sedas?’, deneyimli sunucu Defne Samyeli’nin sundu?u, haber magazin ve gündemdeki konular? seyirciyle payla?an ‘Defne Her ?ey Bamba?ka’ ile kad?nlara özel tarifleri, püf noktalar? ve keyifli sohbetleriyle Derya Baykal’?n sundu?u ‘Deryal? Günler’ programlar? bu kategorinin ilk s?ralar?n? payla?t?lar.

En az haber ‘Otomobil, Konser ve ?nternet Programlar?’ üzerine ç?kt?

Yap?lan incelemeye göre, televizyon kanallar? içinde en az haber ‘otomobil, konser ve sanal alemi’ de?erlendiren programlar üzerine ç?kt?. Kanallar?n yay?nlad??? bu üç kategoride sadece 4 program hakk?nda, bir ay boyunca bas?nda toplam 5 haber ç?kt?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri