forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

mtmMedya Takip Merkezi’nin (MTM), 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesini takip ederek gerçekle?tirdi?i medya raporu, Nisan ay?nda Türk medyas?nda en çok konu?ulan konular? ortaya koydu...


Nisan ay?nda Türkiye gündemi…

Yarg? ba??ms?zl??? ve anayasa tasar?s? tart??malar?, Ergenekon Davas?’ndaki son geli?meler, ?zlanda’daki yanarda? patlamas? ve ula??ma etkileri,  Ahmet Türk’e yap?lan yumruklu sald?r?, 23 Nisan Çocuk Bayram?, Kenan ?mirzal?o?lu’nun “en medyatik ünlüler” listesinde zirveye yükseli?i; Nisan ay?nda medya gündeminin ba?l?klar?n? olu?turan konulard?. ??te,  MTM’nin ara?t?rmas?yla, geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan olay, ki?i ve kurumlar?!

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesini takip ederek gerçekle?tirdi?i medya raporu, Nisan ay?nda Türk medyas?nda en çok konu?ulan konular? ortaya koydu.
Raporda yer alan baz? ayr?nt?lar ise ?öyle:

GÖZLER YEN?DEN ERGENEKON’ ÇEVR?LD?…

MTM’nin, ara?t?rmas?na göre, ay?n en çok konu?ulan konusu, Ergenekon Davas? oldu. Bir süredir, Balyoz darbe plan? iddialar?, yarg? ba??ms?zl??? tart??malar? gibi konular?n gölgesinde kalan Ergenekon Davas?, Nisan ay?nda yeniden yükseli?e geçti. Ay boyunca 12 bin 114 haber ile yans?ma bulan Ergenekon Davas?’na medyan?n ilgisi, özellikle soru?turma kapsam?nda tutuklu yarg?lanan Erzincan Cumhuriyet Ba?savc?s? ?lhan Cihaner'in duru?mas?nda ya?anan son geli?meler nedeniyle art?? gösterdi.

MTM’nin her ay düzenli olarak haz?rlad??? rapor, son zamanlar?n en çok tart???lan konular? aras?nda yer alan Balyoz Darbe Plan? iddialar?n?n, Nisan’da da gündemdeki yerini korudu?unu ortaya koydu. Konu, gazete, dergi, haber siteleri ve TV kanallar? toplam?nda, 9 bin 851 haberde i?lendi. Eylemlerini devam ettiren PKK terör örgütü, geçti?imiz ay da medyada yo?un yer alarak, 9 bin 781 haber ve yaz?ya konu edildi.

Aylard?r Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri aras?nda yer bulan Yarg? Ba??ms?zl??? meselesi, bu ay da gündemdeki yerini korudu. Yeni anayasa paket önergesiyle birlikte yeniden merce?e al?nan konu, 8 bin 391 haberde yer ald?.

ANAYASA AÇILIMI TÜRK?YE GÜNDEM?N? DE???T?RD?…

MTM’nin ayn? ara?t?rmaa?n?n sonuçlar?na göre; Nisan ay?nda ülke gündemine damgas?n? vuran bir di?er önemli geli?me de, Anayasa Aç?l?m? konusu oldu. Medyada geni? yank? bulan anayasa aç?l?m?, ay boyunca 7 bin 393 haberde yer ald?.

Nisan ay?nda ülke gündeminde en çok yer bulan bir di?er konu ba?l??? da “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?” oldu. Çocuklar?n bu özel günü, gazete, dergi, TV kanallar? ve haber siteleri toplam?nda 5 bin 156 habere konu edildi.

?zlanda'n?n güneyinde "Eyyafyallayöküll" buzulu alt?ndaki yanarda??n, 190 y?l sonra gece yar?s? patlamas? ve havayolu ula??m?n? etkisi alt?na almas?, geçti?imiz ay?n en önemli geli?meleri aras?nda kayda geçti. Konuyla ilgi yak?n markaja giren ?zlanda ay boyunca 4 bin 94 haber ve yaz?da yer ald?.

Ay?n öne ç?kan kültür-sanat etkinlikleri;
Piyanist ve besteci Faz?l Say ve Moldoval? keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja, Roma'da sanatseverlere müzik ziyafeti verdi.
?stanbul Kültür Sanat Vakf?’nca (?KSV), Akbank sponsorlu?unda düzenlenen 29. Uluslararas? ?stanbul Film Festivali'nin aç?l?? töreni, Lütfi K?rdar Uluslararas? Kongre ve Sergi Saray?'nda yap?ld?.
5.Uluslararas? ?stanbul Lale Festivali kapsam?nda, ressam ?smail Acar'?n "Lale Temal? Sergisi" aç?ld?.
Ayd?n Do?an Vakf? taraf?ndan 14 y?ld?r düzenlenen ''Ayd?n Do?an Ödülü'', Hilton Oteli ?ad?rvan Salonu'ndaki törenle sinema alan?nda yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a verildi.
Türkiye'nin dört bir taraf?nda ve 78 ülkede milyonlarca sanatsever taraf?ndan be?eni ile izlenen, dünyan?n say?l? dans topluluklar?ndan birisi olan Anadolu Ate?i; '2010 Türkiye ?lkbahar-Yaz Turnesi'ne 18 Nisan günü Ankara'daki ilk gösterisi ile ba?lad?.

S?YASET GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) her ay düzenli haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi’ konulu rapora göre; Nisan ay?nda medyada en çok konu?ulan siyasi parti, yine AKP oldu. ?ktidar partisi ay boyunca, anayasa de?i?ikli?i paketi ve balyoz soru?turmas? haberleriyle gündemde s?kça yer buldu. Ay boyunca 40 bin 103 haberde bahsi geçen partiye, TV kanallar? ise 659 saate yak?n yer ay?rd?.

CHP’DEN ANAYASAYA MUHAL?F ÇIKI?…

MTM’nin ayn? raporuna göre, Nisan ay?nda medyada en çok yer bulan bir di?er siyasi parti, CHP oldu.
CHP ay boyunca anayasa de?i?ikli?i paketine yönelik muhalif tavr?yla dikkat çekerek medyan?n yak?n takibine girdi. Parti, ay boyunca 33 bin 430 haber ve yaz?da yer ald?.

Ayn? ara?t?rma verilerine göre;  ay?n en çok haber olan di?er siyasi partileri, 9 bin 919 haberle MHP, 5 bin 829 haberle BDP ve 2 bin 39 haberle SP oldular.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No Ad? Nisan Mart Art?? Yüzdesi (%)
1 AKP  40.103 50.828 -21
2 CHP  33.430 34.406 -3
3 MHP  9.919 11.320 -12
4 BDP  5.829 5.568 5
5 SP  2.039 2.788 -26

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

ERDO?AN EN ETK?L? L?DERLER ARASINDA

Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre; ay?n en çok konu?ulan siyasetçisi, geçti?imiz aylarda da oldu?u gibi Recep Tayip Erdo?an oldu. Bas?n?n an be an yak?n takibinde olan Erdo?an, ay boyunca anayasa de?i?ikli?i paketi ve bedelli askerlik konular?yla öne ç?kt?. Time dergisinin 2010 y?l?n?n en etkili 100 ismini belirledi?i ara?t?rmas?nda Erdo?an’?n, 17. s?rada yer almas? medyan?n da büyük ilgisini toplad?. Erdo?an, Nisan ay? boyunca 41 bin 138 haber ve yaz?da yer ald?.

Ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; siyaset dünyas?nda en çok konu?ulan ikinci ismi, Abdullah Gül oldu. Gül’ün en çok yans?ma sa?lad??? konu ise anayasa de?i?iklik paketiydi.

AHMET TÜRK’E YUMRUKLU SALDIRI AYA DAMGASINI VURDU

Geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan bir di?er siyasetçisi de Ahmet Türk oldu. Ahmet Türk’ün, Mu?’un Bulan?k ilçesindeki olaylara ili?kin davan?n görüldü?ü Samsun Adliyesi’nin önünde yumruklu sald?r?ya u?ramas?n?n ard?ndan, haberlerinde yüzde 474 oran?nda art?? ya?and?. Ay?n, medyada en çok yans?ma bulan be?inci siyasetçisi olan Türk, ay boyunca gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 7 bin 586 habere konu edildi.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?

No Ad? Nisan Mart Art?? Yüzdesi (%)
1 Recep Tayyip Erdo?an 41.138 42.620 -3
2 Deniz Baykal 14.389 11.058 30
3 Abdullah Gül 12.051 14.798 -19
4 Mehmet Ali ?ahin 8.743 3.701 136
5 Ahmet Türk 7.586 1.322 474

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

EKONOM? GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Nisan ay?nda, gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde yapt??? haber takibi sonuçlar?ndan yola ç?karak haz?rlad??? “ay?n medya gündemi” raporuna göre; ekonomik kriz geçti?imiz ay da gündemdeki yerini korudu. Ay boyunca toplam 10 bin 302 habere konu edilen ekonomik kriz, televizyon kanallar?nda 83 saate yak?n konu edildi. Ekonomideki olumlu gidi?atla birlikte kriz haberlerindeki dü?ü? ay?n öne ç?kan ba?l?klar? aras?ndayd?.

MEDYANIN EN ÇOK YER VERD??? KURUM: THY

Ara?t?rma raporunun sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay medyada en çok yans?ma bulan firma, önceki ay?n da birincisi, THY oldu. 2009 y?l?nda net kâr?n?n geçen y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 51 dü?ü? ile 559 milyon TL, esas faaliyet kâr?n?n ise yüzde 12 art?? ile 832 milyon TL olarak gerçekle?ti?i aç?klanan THY, medyan?n yak?n markaj?ndayd?. Kurum, ay boyunca 4 bin 421 haber ve yaz?da yer buldu.

Geçti?imiz ay medyada en çok yer bulan ikinci firma 3 bin 399 haberle Atatürk Havaliman? olurken, onu 2 bin 305 haberle ?? Bankas? izledi.

HYATT REGENCY’N?N YEN? SAH?B? DO?U? HOLD?NG

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, mülkiyetindeki 5 y?ld?zl? Hyatt Regency Oteli'ni, Do?u? Holding'e ba?l? Göktrans Turizm ve Ticaret A?'ye 208 milyon TL'ye satt?. Çe?itli konularla medyada yans?ma bulan Do?u? Holding, ay toplam?nda 520 haberde yer buldu.

Ay?n dikkat çeken di?er geli?meleri;

Süta? Yönetim Kurulu Üyesi Ya?ar Ulukaya, Aksaray'a 20 milyon dolar tutar?nda iki yeni yat?r?m daha yapt?klar?n? bildirdi.
Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK), taraf?ndan al?nan kararla Türkiye'de üç GSM i?letmecisinden hizmet alan yakla??k 50 milyon ön ödemeli hat abonesini ilgilendiren kontör uygulamas?na son verildi.

BP Gaz Türkiye Genel Müdürü Hakan Türker, ikinci markalar? olan Petgaz'?n 60 otogaz istasyonu bulundu?unu ve 2010 y?l? sonuna kadar 40 yeni Petgaz istasyonu açmay? planlad?klar?n? söyledi.

Nabucco Gas Pipeline International, boru hatt?n?n in?as?n?n temelini olu?turan hat borular?, valf ve boru dirseklerinin sat?n al?m? için ön yeterlilik ihale sürecini ba?latt?.

Garanti Bankas? Genel Müdürü Ergun Özen, 2010 y?l?n? 80'in üzerinde yeni ?ube açarak toplamda 875 ?ubeyle tamamlamay? planlad?klar?n? bildirdi.
Turkcell, Erzurum ve Diyarbak?r’dan sonra Eski?ehir’de de bir ça?r? merkezi açt?.
Akbank T.A.?, KOB?'lerin finansman ihtiyaçlar?n? kar??lamakta kullan?lmak üzere International Finance Corporation (IFC) ile 75 milyon dolarl?k kredi anla?mas? imzalad???n? bildirdi.

MAGAZ?N GÜNDEM?

“EN MEDYAT?K ÜNLÜLER” L?STES?N?N Z?RVES?NDE SÜRPR?Z B?R ?S?M!

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) düzenli olarak haz?rlad??? “ay?n magazin gündemi” konulu raporuna göre; geçti?imiz ay Türkiye’nin en çok konu?ulan ismi listede sürpriz bir yükseli? yakalayan Kenan ?mirzal?o?lu oldu. Yak???kl? oyuncunun Zeynep Be?erler’le ayr?l?k haberlerinin ç?kmas?n?n ard?ndan ad?n?n yeni bir a?k dedikodusuna kar??mas?, medyan?n yak?n markaj?na girdi. ?mirzal?o?lu, oynad??? Ezel dizisi ve Pepsi’nin reklam filmiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken “Ejder Kapan?” filmiyle Sadri Al???k ödülünü, ?smail Cem ödül töreninde ise “Ezel” dizisiyle en iyi drama dizisi aktörü ödülünü almas?, magazin medyas?n?n ilgisini toplad?. Medyatik oyuncu ay boyunca 934 haber ve yaz?da yer buldu.

KIVANÇ TATLITU?’UN YILDIZI PARLAMAYA DEVAM ED?YOR

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre, Nisan ay?n?n en popüler ikinci ismi K?vanç Tatl?tu? oldu. ?dil F?rat’la ya?ad??? a?k dedikodular?yla popülaritesi artan K?vanç Tatl?tu?, gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde toplam 893 habere konu edildi. Tatl?tu?, her per?embe yay?nlanan A?k-? Memnu dizisinde sergiledi?i oyunculukla da dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

AYRILIK HABER? HANDE YENER’?N REYT?NG?N? ARTIRDI

Yeni ç?kartt??? “Hande’ye neler oluyor” albümüyle ve farkl? tarz?yla dikkatleri üzerine çeken Hande Yener geçti?imiz ay?n en popüler bir di?er ismi oldu. Üç y?ld?r beraber oldu?u Kadir Do?ulu’dan ayr?lmas? ve hemen ard?ndan ba?ka biriyle ad?n?n a?k dedikodular?na kar??mas?, Yener’e olan ilgiyi kat be kat artt?rd?. Önceki aya göre haber say?s? yüzde 175 artan Yener, toplam 741 habere konu edildi.

Geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan isimlerinden biri de Beyaz?t Öztürk oldu. Ünlü showmen, Denizbank reklam filmindeki sempatik oyunculu?u ile dikkatleri üzerine toplad?. Ay boyunca 737 haber ve yaz?da yer alan Beyaz’?n vergi rekortmenleri listesine girmesi de, öne ç?kan konu ba?l?klar? aras?ndayd?. Medyan?n Beyaz’a gösterdi?i ilgi, önceki aya oranla yüzde 142 art?? gösterdi.

AV?AR Z?RVEDEN DÜ?T܅

Mart ay?nda en medyatik ünlüler listesinde zirvede yer alan Hülya Av?ar’?n, bu ay bu s?ralamada be?incili?e gerilemesi dikkat çekti. Haber say?s?nda % 49 oran?ndan dü?ü? ya?anan Av?ar, ay boyunca toplam 795 haber ve yaz?da yer buldu.

?OV DÜNYASININ EN ÇOK KONU?ULAN ?S?MLER?

No Ad? Nisan Mart Art?? Yüzdesi
1 Kenan ?mirzal?o?lu 934 754 24
2 K?vanç Tatl?tu? 893 520 72
3 Sezen Aksu 863 1.049 -18
4 Mehmet Ali Erbil 811 1.096 -26
5 Hülya Av?ar 795 1.555 -49
6 Hande Yener 741 269 175
7 Beyaz?t Öztürk 737 304 142
8 ?brahim Tatl?ses 680 581 17
9 Metin ?entürk 602 327 84
10 Gülben Ergen 582 511 14

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

SPOR GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), spor dünyas?n?n nabz?n? tuttu?u “ay?n spor gündemi” konulu raporuna göre, Mart ay?nda spor camias?na bomba gibi dü?en “sporda ?ike” iddialar?, Nisan ay?nda da konu?ulmaya devam etti.  Ay?n en çok konu?ulan bir di?er geli?mesi de, oynanma tarihleri yakla?an Dünya Kupas? maçlar? oldu. Dünya Kupas? ay boyunca 2 bin 823 haberde yer ald?.

FENERBAHÇE TAHTINI GER? ALDI!

Medya Takip Merkezi (MTM) taraf?ndan her ay düzenli olarak haz?rlanan rapora göre, Nisan ay?nda spor dünyas?n?n en çok konu?ulan tak?m? Fenerbahçe oldu. Geçen ay Galatasaray’a kapt?rd??? taht?n? geri alan Fenerbahçe, ay boyunca 23 bin 582 haberde yer buldu. Önceki aya göre haber say?s? yüzde 42 art?? gösteren Fenerbahçe, tak?m performans? konusu ve Daum’un aç?klamalar?yla s?kça görünüm sa?lad?.  Medyatik tak?m ay toplam?nda, 175 saate yak?n ekranlarda kald?.

BE??KTA? ?K?NC? SIRAYA YÜKSELD?…
Ayn? ara?t?rman?n sonucuna göre; Nisan ay?n?n en medyatik ikinci tak?m? Be?ikta? oldu. Oynad??? derbi maçlarla dikkat çeken Be?ikta?’?n haber say?s?, önceki aya oranla yüzde 39 art?? gösterdi. Ay boyunca 154 saate yak?n ekranlarda kalan Be?ikta?, toplam 21 bin 133 habere konu edildi.

GALATASARAY’A ?LG? DÜ?Ü?TE…
Geçti?imiz ay?n en medyatik bir di?er spor kulübü de Galatasaray’d?. Önceki ay listenin birinci s?ras?nda yer alan tak?m, Nisan ay?nda listenin üçüncü s?ras?na geriledi. Mart ay?na oranla haber say?s? yüzde 11 dü?ü? gösteren Galatasaray, futbolcular?n?n transfer konular?yla yak?n markajdayd?. Galatasaray ay boyunca 16 bin 228 habere konu edildi.

MTM’nin ayn? ara?t?rma verilerine göre; geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan di?er spor kulüpleri, 13 bin 244 haberle Bursaspor, 11 bin 488 haberle Trabzonspor oldular.

AYIN EN MEDYAT?K SPOR KULÜPLER?
No Ad? Nisan Mart Art?? Yüzdesi
1 Fenerbahçe 23.582 16.651 42
2 Be?ikta?  21.133 15.159 39
3 Galatasaray  16.228 18.242 -11
4 Bursaspor 13.244 13.444 -1
5 Trabzonspor 11.488 10.732 7
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

ARDA TURAN Y?NE Z?RVEDE…
Medya Takip Merkezi’nin (MTM), en popüler futbolcular? da belirledi?i rapora göre, geçti?imiz ay?n da en çok konu?ulan futbolcusu Arda Turan oldu. Gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde toplam 2 bin 872 haberde bahsi geçen ünlü futbolcu, “gidecek mi-kalacak m??” tart??malar?yla s?kça gündeme geldi. Turan, geçti?imiz dönemlerde oldu?u gibi, özel hayat?yla da yak?n markajdayd?.

Geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan bir di?er sporcusu da Alex oldu. FB-BJK derbisinde, maç?n birinci dakikas?nda tak?m?n?n ilk golünü atan Alex, medyada yak?n takipteydi. Medyatik oyuncu, ay boyunca 2 bin 484 haber ve yaz?da yer buldu.

Geçti?imiz ay?n öne ç?kan bir di?er geli?mesi de Fabio Bilica’n?n haber say?s?ndaki yükseli?ti. Fenerbahçe'li Bilica'n?n, Be?ikta? maç?nda penalt? noktas?n? kaz?mas?, geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan konular? aras?ndayd?. Önceki aya oranla haber say?s? yüzde 160’a yak?n art?? gösteren futbolcuya, spor dünyas?nda ve sporseverlerden yo?un ele?tiri geldi.

AYIN EN MEDYAT?K SPORCULARI
No Ad? Nisan Mart Art?? Yüzdesi
1 Arda Turan 2.872 3.588 -20,0
2 Alex De Souza 2.484 2.180 13,9
3 Deivson Rogerio Da Silva 1.848 982 88,2
4 Rodrigo Alvaro Tello 1.844 1.614 14,3
5 Gökhan Gönül 1.752 1.536 14,1
6 Marcio Nobre 1.711 1.208 41,6
7 Holosko 1.559 1.530 1,9
8 Fabio Bilica 1.364 522 161,3
9 Gökhan Ünal 1.204 1.112 8,3
10 Leo Franco 1.162 1.085 7
MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri