forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

osman_can_hurriyetHürriyet gazetesi, dün (16.04.2010) HSYK, Sabih Kanado?lu ve Yarsav'la ya?ad??? polemiklerle gündeme gelen Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Çan'?n e?iyle ilgili bir iddiay? haber yapt? ve bunu sürman?etinden yay?nlad?.

Demokrat Yarg? Derne?i'nin de e?ba?kan? olan Can, HSYK, Sabih Kanado?lu ve YARSAV'la yapt??? tart??malarla dikkatleri üzerine çekmi?ti. Osman Çan'?n e?inin, Ankara Hukuk Fakültesi'nde ö?renciyken ald??? bir disiplin cezas?n? gündeme getiren Hürriyet gazetesi, haberi dün sürman?etten  "Yarg?da belalt? sava?" ba?l???yla verdi.

Osman Can geçti?imiz hafta baz? gazetelerde yay?nlanan beyanlar?nda HSYK ba?ta olmak üzere baz? kurumlar?n kendisine bask? yapt???n? ve Demokrat Yarg? Derne?i üyesi isimler üzerinde sindirme harekat? uyguland???n? duyurmu?tu...

AHMET ALTAN'IN TARAF'TAK? YAZISI...

Hürriyet'in bu habercilik tarz?na en sert tepki Taraf Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan'dan geldi. Altan, Enis Berbero?lu'nu ele?tirirken, Hürriyet'in bel alt?ndan vurdu?unu belirtti.


A?LE

Vah?i Bat?'da "at h?rs?zlar?n?" asarlard?.

Ceza kesindi.

Ve herkes bu cezan?n verilmesinde hemfikirdi.

Çünkü geni? ve ?ss?z ovalarda, da?larda, vadilerde, kasabalardan millerce uzakta "ats?z" kalmak "ölmek" anlam?na gelirdi. K?z?lderililer taraf?ndan vurulabilir, haydutlar taraf?ndan soyulabilir, vah?i hayvanlara yem olabilirdiniz.

"At h?rs?zl???n?" önlemek herkesin ortak ç?kar?yd? ve daima bu "yasaya" uydular, at h?rs?zlar?n? asarak h?rs?zl??? önlediler.

Her zaman, her yerde, herkesin ç?kar?na olan böyle kurallar vard?r.

Sava??n çe?itli biçimlerde sürdü?ü bir dünyada sava?a girenlerin de "ortak ç?karlar?" bulunur.

"Aileyi korumak" bu ortak ç?karlardan biri, belki de en önemlisidir.

Mafyada bile kurald?r, aileye dokunmazlar.

Gangsterler birbirlerini vururlar, birbirlerine pusular kurarlar, birbirlerinin i?yerlerini patlat?rlar ama hepsi de birbirinin ailesine sayg? gösterir.

"Dü?man?n?n ailesini" korumak, kendi aileni koruman?n en güvenli yoludur çünkü.

Herkes kendi ailesini, e?ini, çocuklar?n?, sevdiklerini koruyabilmek için "dü?man?n?n" da ailesini korur.

Aileye "dokunan" ortakla?a cezaland?r?l?r.

Ailenin kutsall???ndan, "dokunulmazl???ndan", asaletin ölçülerinden, ülkesinin "sava? ilan" etti?ini "dü?man" ülkenin liderine bildirdikten sonra ayr?l?rken "e?inize sayg?lar?m? ve üzüntülerimi iletin lütfen" diyen büyükelçilerden hiç söz etmiyorum bile.

Sadece, bir kavgan?n içinde bulunan herkese "bir ailesi" oldu?unu hat?rlat?yorum.

Son zamanlarda epeyce tuhafla?an, "ölçü, kural, düzey" tan?mayan yaz?lara yer vermeye ba?layan Hürriyet gazetesi dün gazetecilik aç?s?ndan da, insanl?k aç?s?ndan da utand?r?c? bir haberi yerle?tirmi?ti sürman?etine.

Türkiye'nin en parlak hukukçular?ndan biri olan, ça?da? bir anayasay? ve hukuk sistemini savunan Osman Çan'?n e?iyle ilgili ipe sapa gelmez bir haberdi yazd?klar?.

Genç hukukçunun e?i ö?renciyken ö?retmenine "mailler" atm??.

Eeeee?

Bunun nesi haber?

E?inin ö?renciyken ö?retmenine mail göndermesinin Osman Çan'la ne alakas? var?

Hürriyet bir de haberini "yarg?daki sava? belalt?na indi" ba?l???yla vermi?ti.

Sen al bir adam?n ailesiyle ilgili bir haber yap, bir de buna "ay?pl?yormu?" gibi ba?l?k at.

Ay?p buluyorsan?z neden sürman?etinize koyuyorsunuz?

Osman Can, bugün ciddi bir hukuk mücadelesi veriyor, hukuk reformlar?n?n gerçekle?mesi için u?ra??yor, topluma hukukla ilgili gerçekleri anlat?yor ve Hürriyet gazetesinin tepesinde "e?iyle" ilgili bir habere rastl?yor.

E?inin bu olaylarla ne ilgisi var?

?imdi o gazetenin sahibine sormak istiyorum.

Sizin e?iniz, çocu?unuz, yak?n?n?z yok mu?

K?zd???n?z, be?enmedi?iniz, fikirlerine kar?? oldu?unuz birinin e?iyle ilgili utanmazca bir haberi gazetenizin tepesinde görmeye ald?rmazsan?z, bir ba?ka insan?n "ailesine" dil uzat?rsan?z, mafyan?n bile yapmad???n? yap?p "aileye" sald?r?rsan?z, sadece "dü?manlar?n?z?n" de?il kendi ailenizin de "dokunulmazl???n?" tehlikeye atars?n?z.

Osman Çan'?n ailesini korumak biraz izan?n?z varsa anlars?n?z ki asl?nda "kendi ailenizi" korumakt?r.

Ayn? soruyu, bu haberi kendisine gerçekten yak??t?ramad???m, böyle bir haberi gazetesinin tepesine koyarak sadece beni de?il herhalde kendisini tan?y?p seven herkesi ?a??rtan Hürriyet gazetesinin genel yay?n müdürüne de sormak istiyorum.

Senin ailen, e?in, sevdi?in yok mu?

O haberi oraya koyarak kendi ailene de kötülük etti?inin fark?nda de?il misin?

Aileleri bu sava??n d???nda tutmak gerekmiyor mu?

?nsanlar?n özel hayatlar?yla ilgili böyle "belden a?a??ya" vuru?lar ay?p de?il mi?

Hürriyet gazetesi çok insan?n can?n? yakt?, hayat?n? karartt?.


O zamanlar bas?n tek sesliydi, kimse "bir ba?kas?n?" korumak için kavgaya girmezdi.

?imdi öyle de?il.

Hürriyet gazetesi öyle can?n?n istedi?i gibi özel hayatlara sald?r?p belden a?a??ya vurarak, "ayn? fikirde" olmad??? insanlar? sindiremez.

"Ba?kalar?" için kavgaya girecek yeni bir bas?n var art?k Türkiye'de.

"Ay?p" duygusunu hâlâ kaybetmediklerine inanmak istedi?im gazete patronuyla, genel yay?n müdürünü dostça uyarmak istiyorum, ailelere sald?rmay?n, bu yolu bir açarsan?z, ahlaks?zl??? "ölçü" haline getirirseniz, kendi ailenizi de koruyamazs?n?z.

Kimle mücadele ediyorsan?z onunla mücadele edin, "e?iyle, çocu?uyla" de?il.

Mafyan?n bile yapmad???n? yapmay?n.

"Bir ki?inin ailesine sald?ran" kendi ailesi de dâhil herkesin ailesine sald?rm?? say?l?r.

Ve bunu yapan, aynen "at h?rs?zlar?" gibi herkesin ortak dü?man?d?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri