forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

 28 ?ubat'?n önemli aktörlerinden Emekli Orgeneral Erol Özkasnak, Genelkurmay Ba?kanl??? Bas?n Yay?n Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m Daire Ba?kanl???'na gönderdi?i bir yaz?da, baz? gazetecilere hizmetlerinden ötürü takdir mektubunun gönderilmesini istedi?i ortaya ç?kt?.

 

 

VAK?T GAZETES?'NDE YAYINLANAN HABER

EM?RLER? YER?NE GET?RENLERE TAKD?R VE TE?EKKÜR

Erol Özkasnak yapt??? hukuksuzluklara alk?? tutan gazeteciler için, "Söz konusu bas?n mensuplar?na, bu çal??malar?nda gösterdikleri i?birli?inden ve vermi? olduklar? hizmetlerden dolay? takdir ve te?ekkürlerimi bildiren mektuplar yaz?lacakt?r" diyor.

??te 28 ?ubat darbesine alk?? tuttuklar? için ödüllendirilmesi istenen gazeteciler.

Yücel Yener (TRT Gn. Md.), Güntaç Aktan (TRT), Ertürk Yöndem (TRT), Ertu?rul Özkök ve Sedat Ergin (Hürriyet), Derya Sazak ve Fikret Bila (Milliyet), Mehmet Y?lmaz, ?smet Berkan (Posta), Zafer Mutlu, Fatih Çekirge (Sabah), Bilal Çetin ve Okay Gönensin (Yeni Yüzy?l), Orhan Erinç ve Mustafa Balbay (Cumhuriyet), Sebahattin Önkibar ve Kenan Ak?n (Türkiye), Ali K?rca ve Baki ?ehiro?lu (ATV), U?ur Dündar ve Mehmet Akarca (Kanal D), Murat Sayg? ve Mithat Sirmen (SHOW TV), Ufuk Güldemir ve Ümit Aslanbey (STAR TV), Murat Yetkin ve Nuri Çolako?lu (NTV), Hulki Cevizo?lu ve Ardan Zentürk (Kanal 6), Bülent Öztürkmen ve Zafer Ali Aytaç (HBB), Ceyhan Batur (C TV), Ferhan ?ayl?man (FLA? TV), Ali Baransel ve Metin Özer (TGRT), ?lnur Çevik (TDN), Metin Y?lmaz (AK?AM), Mehmet Güler (AA), Elvan Baransel (AA) ve Mehmet Karaman (?HA)

28 ?UBAT'TA KULLANILDILAR BALYOZ'DA DA KULLANILACAKLARDI

 

28 ?ubat darbesinde TSK'dan gelen emirler do?rultusunda yazan ve darbeyi destekleyen gazeteciler, 2003 y?l?nda haz?rlanan Balyoz Darbe Plan?nda da kullan?lacak yazarlar aras?nda bulunuyor. 28 ?ubat'ta cuntac?larla i?birli?inden dolay? takdir edilen Ertu?rul Özkök, U?ur Dündar, Ali K?rca, Sedat Ergin, Yücel Yener, Fikret Bila, Mehmet Yakup Y?lmaz, Zafer Mutlu, Fatih Çekirge, Mustafa Balbay, Sebahattin Önkibar, Baki ?ehirlio?lu, Nuri Çolako?lu, Murat Yetkin, Hulki Cevizo?lu, Ali Baransel ve Mehmet Güler isimli yazarlar Org. Çetin Do?an ba?kanl???nda haz?rlanan Balyoz Darbe Plan?nda da kullan?lacak isimlerin ba??nda yer al?yorlar.

EROL ÖZKASNAK: POST MODERN B?R DARBE YAPTIK

28 ?ubat sürecinde ya?ananlarla ilgili yine 28 ?ubat'ta kullan?lan Milliyet'e konu?an dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, 28 ?ubat'ta post modern bir darbe yapt?k itiraf?nda bulunmu?tu. Özkasnak, "Tek bir mermi at?lmad?, tek bir burun kanamad?. T?pk? NATO'nun Var?o Pakt?'n? teslim almas? gibi" demi?ti. Cuntac? Erol Özkasnak ?u aç?klamalarda bulunmu?tu: "28 ?ubat, günün ko?ullar?na uygun bir yöntemde gerçekle?tirildi. O günün dünya ve ülke ko?ullar?nda 12 Mart ve 12 Eylül gibi klasik bir müdahale yap?lamazd?. Cumhuriyetin kar??la?t??? tehlike, bir tek mermi at?lmadan, demokratik mekanizmalar?n harekete geçirilmesiyle bertaraf edilmi?tir. Silahs?z kuvvetler kavram?n? kullanmam?z?n nedeni ve amac? budur."

"DEM?REL'? ÇA?IRDIK"

"28 ?ubat sürecinin ba?lang?c? 11 Ocak 1997 tarihidir. O tarihte dönemin Cumhurba?kan? Say?n Demirel, Genelkurmay'a davet edilmi? ve kendisine 28 ?ubat günü Milli Güvenlik Kurulu'nda verilen bilgileri içeren bir brifing sunulmu?tur. Cumhurba?kan?'ndan ba?layarak bu bilgiler toplumun ayd?nlat?lmas? amac?yla bas?na, yarg?ya ve üniversite mensuplar?na tekrarland?."

28 ?UBAT'IN ETK?LER?

"Bugün 28 ?ubat'? küçümsemeye çal??anlar?n bilmesi gereken bir gerçek de ?udur: O süreç ba?ar?l? olmasayd? 18 Nisan 1999 seçim sonuçlar? al?namazd?. Cumhuriyete kar?? irticai faaliyetlerin kayna?? olan ak?mlara 18 Nisan'da verilen oy deste?i dü?mü?se, bunun nedeni 28 ?ubat't?r." (Kaynak: Vakit)

 

kullanilan_gazeteciler


 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri