forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

yabanci_basinTürkiye ve ?srail aras?nda, Türk Büyükelçisi'ne yönelik tavr?n ard?ndan ya?anan diplomatik gergilik, dünya bas?n? taraf?ndan da yak?ndan takip edildi.?srail'in dün ak?am Türkiye'den özür dilemesini ajanslar fla? haber olarak duyurdu. Yaz?l? ve görsel bas?n da iki gün boyunca konuya ili?kin geli?meleri yak?ndan takip etti.

?srail'den dün ak?am gelen özrün ard?ndan dünya bas?n?nda yer alan haberlerden baz?lar? ?öyle:

Financial Times: Gazete, ?srail ile Türkiye aras?ndaki diplomatik gerginlikle ilgili haberinde eski ?srail D??i?leri Bakanl??? Genel Müdürü ve Türkiye uzman? Alon Liel'in yorumlar?na yer verdi. Liel, Meclis'e davet etti?i Türkiye Büyükelçisi O?uz Çelikkol'u kas?tl? olarak alçak bir koltu?a oturtarak a?a??lamaya çal??t??? belirtilen D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Danny Ayalon'un ?srail diplomasisini gülünç duruma dü?ürdü?ünü söyledi. Gerginlikte en çok kayba u?rayacak taraf?n ?srail oldu?una dikkat çeken Liel, "Türkiye'nin bize ihtiyac? oldu?undan çok, bizim Türkiye'ye ihtiyac?m?z var. Biz Ortado?u'da izole edilmi?iz, Türkler ise çok önemli bir konuma sahip." dedi.

China Daily: Çin'de yay?nlanan gazete de haberinde geli?meleri özetleyip, ?srail'den özür geldi?ini sayfalar?na ta??rken, Ayalon'un "Büyükelçi Çelikkol'a yönelik protestonun hala geçerli oldu?unu" söylemesine dikkat çekti. Gazete, ya?anan diplomatik krizin Gazze operasyonunun ard?ndan iki ülke aras?ndaki gerginli?e "yeni bir yükseklik kazand?rd???n?" kaydetti.

The Times: ?ngiliz gazetesi ise geli?meleri özetledi?i haberinde ?u yorumda bulundu: "?srail, Müslüman dünyas?ndaki en yak?n müttefiki Türkiye'nin büyükelçisinin a?a??lanmas?ndan dolay? özür dilemeye mecbur b?rak?ld?."

Daily Telegraph: ?ngiliz gazetesi de olay? "koltuk krizi" olarak yorumlarken, krizin özürle çözüldü?ünü belirtti. Gazete, ?srail Ba?bakan? Netanyahu'nun, Ayalon'un aç?klamas?n?n özür oldu?unu kabul etmek zorunda kald???n? kaydetti.

Khaleej Times: Körfez gazetesi de "?srail'in Müslüman müttefiklerinden olan Türkiye'nin", ya?anan olay?n ard?ndan özür diledi?ine dikkat çekti. 1996'da iki ülke aras?nda imzalanan askeri anla?man?n ard?ndan ?srail ve Türkiye'nin önemli bir müttefik oldu?unu vurgulayan gazete, ya?anan olaylar? özetlerken, ?u tespitte de bulundu: "Özüre ra?men ya?anan gerginlik Savunma Bakan? Barak'?n Türkiye ziyaretini gölgeleyecek. ?srail, Türkiye temsilcisini a?a??layarak sadece kendini küçük dü?ürmekle kalmad?, Türkiye ile ili?kilerine beklenenden çok daha büyük bir zarar verdi."

BBC: ?ngiltere merkezli kanal?n özür yorumu ise "Uzun y?llard?r askeri ve ekonomik ortak olan iki ülke ili?kilerinin yeniden eski ray?na oturup oturmayaca?? belirsiz." ?eklinde oldu.

NZ Herald: Olay, Yeni Zelanda bas?n?nda da yer al?rken, Ayalon'un tavr?n?n "Sert Ortado?u diplomasisinde bile sars?c? bir hakaret" oldu?unu vurgulad?. Diplomatik mesajlar?n genelde "ince bir ?ekilde" verildi?ini belirten gazete, Ayalon'un tavr?n?n ise a?a??lay?c? oldu?unu ve Türkleri sinirlendi?ini aktard?. Gazete, iki ülke aras?nda ya?anan gerginli?in, Türkiye'nin ?ran'a yakla?mas?n?n da bir yans?mas? oldu?unu iddia etti.

Sky News: Amerikan haber kanal? ise olay? "?srail koltuk hakareti için Türkiye'den özür diledi" ?eklinde yorumlad?. ?srail'in resmi bir özür mektubu gönderdi?ini belirten kanal, ancak çat??man?n özür mektubuyla kalmayaca??n? savundu ve Türkiye'nin, ?srail'in Ortado?u'daki en önemli müttefiki oldu?una dikkat çekti.

MSNBC: Amerikan haber portal?nda AP imzas?yla yer alan haberde ise ?srail'in, krizin sona ermesini umarak Türkiye'den özür diledi?i aktar?ld?. Ayalon'un, kendi davran???n? da ele?tiren bir aç?klama yapt??? belirtilen haberde, Netanyahu'nun ofisinden yap?lan aç?klamada bir özür mektubunun gönderildi?i ve krizin sona ermesinin umuldu?u kaydedildi. Ancak özür dilemesine ra?men Ayalon'un, Büyükelçi Çelikkol'u protesto için bakanl??a ça??rma karar?n?n arkas?nda durdu?una dikkat çekildi.

El Ahbar: Lübnan gazetesi, ya?anan olayla ilgili haberinde ilginç bir benzetmede bulundu ve Ba?bakan Erdo?an için "Sultan Erdo?an" ifadesini kulland?. Gazete, ayr?ca "?srail sadece Türkçe'den anl?yor. Özür, a?a??lama ile ayn? seviyedeydi." diye belirtti. Gazete ayr?ca ?u yorumda bulundu: "Tehdit etkiliydi. ?srailliler hemen dizleri üzerine çöktüler ve yapt?klar? a?a??lamayla ayn? seviyede hareket ettiler." Gazete, özür mektubu konusundaki en önemli geli?menin ise Netanyahu ve Lieberman'?n bu karar? alm?? olmas? oldu?una dikkat çekti.

Yeshiva News: ?srail medyas?ndan Yeshiva, özür dilenmesinin ?srail yönetimi için çok büyük bir geri ad?m oldu?unu belirtti ve ?u ifadeleri kulland?: "Ayalon, Türkiye'nin tan?d??? sürenin bitimine az bir zaman kala özür diledi. ?srail'in gurur günleri sonsuza dek geride kald?."


Quds El Arabi: Bir ba?ka Arap gazetesi olan Quds El Arabi ise olaya ba?ka bir aç?dan yakla?t?. Gazete, ?srail'in özür dilemesinin asl?nda "Türkiye'yi a?a??lad???n?" savundu. Gazete, ?u ifadelere yer verdi: "Erdo?an asl?nda ?slam imparatorlu?unun genlerini ta??yan Osmanl? Türkiye'sini temsil eden elçisinin tam olarak kabul etmedi. Erdo?an'?n, çok fazla tereddüdün ard?ndan gelen ?srail'in özrünü kabul edece?ine inanm?yoruz. Erdo?an hükümeti, ?srail kabal???na hak etti?i bir ?ekilde cevap verdi. bu ?srail hükümetlerinin al???k olmad??? bir tav?r, özellikle Arap ülkelerinden."

EuroNews: Euronews ise geli?meleri yorum yapmadan aktarmay? tercih ederken, Erdo?an'?n gerçek hayatta ?srail'i sert ele?tiren birisi oldu?unu belirtmekle yetindi.

Deutsche Welle: Alman kanal?, Türkiye'nin büyükelçisini geri çekme tehdidi üzerine resmen özür geldi?ini belirterek, "Gerginlik, ?srail Savunma Bakan? Ehud Barak'?n planlanan Türkiye ziyaretine de gölge dü?ürdü." diye kaydetti.

Ria Novosti: Rus ajans?, ?srail'in resmen özür diledi?ini aktard??? haberinde bunda Cumhurba?kan? Abdullah Gül büyükelçiyi geri çekme tehdinin etkili oldu?unu yazd?. (C?HAN)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri