forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

D????lerindeki kayd? yapan ki?i tespit edildi...

Aktif .

telekulakkkSuriye zirvesini kaydedip s?zd?ran ki?inin, D??i?leri Bakanl???'nda al??an bir alt dzey personel oldu?u ortaya ?kt?. Dinleme ise masa telefonuna yerle?tirilen bir "bcek" kanal?yla yap?lm??.

Sabah Gazetesi'nin man?etten verdi?i habere gre, D??i?leri Bakanl???'ndaki ok gizli Suriye zirvesinde yap?lan konu?malar?n kaydedilip seim ncesinde servis edilmesiyle ilgili yrtlen casusluk soru?turmas?nda kritik bir geli?me ya?and?.

Yzy?l?n casusluk faaliyeti olarak de?erlendirilen olayda, dinlemenin nas?l yap?ld??? ortaya ?karken, dinlemeyi yapan ki?i de tespit edildi. Milli ?stihbarat Te?kilat? (M?T) taraf?ndan yap?lan derin soru?turman?n sonunda dinlemenin D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun makam odas?nda, oturma grubunun yan?nda bulunan masa telefonuna koyulan bcek ile yap?ld??? tespit edildi.

Bakanl?kta yap?lan toplant?n?n programa al?nmas?n?n ard?ndan bce?in telefonayerle?tirildi?i ve toplant?n?n hemen ard?ndan yerinden al?nd??? tespit edildi. Bce?i koyan casusun ise alt dzey bir D??i?leri personeli oldu?u ?renildi.

NCE L?STE DARALTILDI

M?T bce?i kimin koydu?unu tespit iin ok titiz bir al??ma yrtt. st dzey brokratlardan, hizmet grevlilerine kadar her ihtimal ele al?nd?. 

Dinlemenin yap?ld??? odaya ve odan?n bulundu?u kata belli bir tarih aral???nda giren herkes tek tek incelendi. Soru?turma bir a?ama daha ileri ta??nd? ve yap?lan tetkikler sonras? ?pheli say?s? 4'e kadar indirilirken, M?T bu 4 isim aras?ndan bce?i koyan ki?inin kim oldu?unu tespit etti. M?T'in yapt??? incelemeler sonras?nda, telefona bcek koyan ki?inin D??i?leri personeli oldu?u belirlendi. Bakanl?kta al??an ki?inin alt dzey personel oldu?u, paralel yap? taraf?ndan ynlendirildi?i ?renildi. Sz konusu personelin irtibatta oldu?u ki?iler deincelemeye al?nd?. Bu erevede dinlemeyi yapan as?l yap? ortaya ?kar?lacak. Dinlemeyi yapan tm yap? ortaya ?kar?ld?ktan sonra ise yarg? a?amas?na geilecek. M?T taraf?ndanbyk titizlikle yrtlen soru?turma tamamland?ktan sonra Trkiye'nin yak?n tarihindeki enbyk casusluk davas? ba?lat?lacak. D??i?leri Bakanl???'nda yap?lan "Suriye zirvesi"ne ili?kin tapelerin yerel seimler ncesinde servis edilmesiyle ilgili soru?turmada savc?l?k, "Bu gr?me, di?er yasad??? dinlemelerle ayn? merkezden dinlenip kamuoyuna yans?t?lm??" sonucuna varm??, Glba?? Ba?savc?l??? da soru?turma dosyas?n?, "paralel dinlemeler" soru?turmas?yla birle?tirilmesi iin Ankara Ba?savc?l???'na gndermi?ti.

 

Kaynak: Sabah

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri