forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

davut-dursun-rtukAnkara 19. Sulh Ceza Mahkemesi, RTÜKBa?kan? Davut Dursun ile eski Ba?kan? Zahid Akman'?n da aralar?nda bulundu?u 7 san??a, 'görevi kötüye kullanma' suçundan verdi?i hapis cezas?n?n gerekçesini aç?klad?.

 Gerekçede 'mahkeme kararlar? yerine getirilmeyerek, mü?tekinin tayin edilmesinin, san?klar hakk?nda alt s?n?rdan uzakla??larak ceza verilmesini gerektirdi?i' belirtildi.

Ara?t?rma ve Geli?tirme Daire Ba?kan? olarak çal??an Cengiz Özdiker'in, önce uzman denetçili?ine, daha sonra ise ara?t?rma ve geli?tirme daire ba?kan vekilli?ine atand??? belirtilen gerekçede, idari yarg?n?n bu atamalar? iptal etti?i bildirildi.

Özdiker'in daha sonra s?rayla Diyarbak?r ve Adana bölge müdür yard?mc?l???na, Adana bölge müdürlü?üne, e?itim dairesi ba?kanl???na ve ara?t?rma ve geli?tirme daire ba?kanl???na atand??? ifade edilen gerekçede, mü?tekinin, en son, disiplin cezas?yla cezaland?r?larak, uzman denetçili?i görevine verildi?i anlat?ld?.

Özdiker'in, atamalara ili?kin, Dan??tay'a ve idare mahkemelerine açt??? davalarda, "yürütmenin durdurulmas? ve iptal" kararlar? ald??? belirtilen gerekçede, ?unlar kaydedildi:

"Dan??tay ve ?dare Mahkemelerinin lehte kararlar?na ra?men, san?klar Zahid Akman, Abdulvahap Darendeli, ?aban Sevinç, Pa?a Ya?ar, Taha Yücel ve Davut Dursun'un en az iki, san?k Arif Merdol'un ise bir kez, mü?tekinin farkl? ?ekilde atanmas? i?lemine olumlu oy vererek, suç i?ledi?i kanaatine var?lm??t?r.

Son çare olarak müracaat edilen mahkeme, hatta Dan??tay karar?n?n, aç?k biçimde yerine getirilmeyerek, mü?tekinin tayinlerinin yap?lm?? olmas?, hukukun gere?inin yerine getirilmesinin önemi, cezan?n cayd?r?c? olmas? gere?i de dikkate al?nd???nda, k?smen de olsa san?klar hakk?nda alt s?n?rdan uzakla??larak ceza verilmesini gerektirmi?tir."

Mahkemenin karar?

RTÜK Ba?kan? Davut Dursun ve üye Taha Yücel ile eski RTÜK Ba?kan? Zahid Akman ve eski üyeler Abdulvahap Darendeli, ?aban Sevinç ve Pa?a Ya?ar hakk?nda zincirleme olarak 'görevi kötüye kullanma' suçundan ayr? ayr? 1 y?l 3 ay hapis cezas? veren mahkeme, takdiri indirim uygulayarak, san?klar?n cezas?n? 1 y?l 15 güne indirdi.

Eski üye Arif Merdol'a ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 y?l hapis cezas? veren mahkeme, bu cezay? 8 aya dü?ürdü.

Merdol'un hapis cezas?n?, ba?ka yapt?r?mlara çevirmeyen mahkeme, 'pi?manl?k gözlenmemesi, suçun i?leni? ?ekli, suç kast?n?n yo?unlu?u, yeniden suç i?lemeyecekleri yönünde olumlu kanaat olu?mad???' gerekçesiyle, san?klar hakk?nda verilen cezalar? ertelemedi ve hükmün aç?klanmas?n? geri b?rakmad?.

San?klar?n, cezalar? tamamlan?ncaya kadar belli haklardan yoksun b?rak?lmas?na hükmeden mahkeme, Özdiker'in 20 Nisan 2006'daki bir atamas?yla ilgili dönemin RTÜK Ba?kan? Zahid Akman'?n, kar?? oyu olmad??? halde 20 Nisan 2009'da Adulvahap Darendeli taraf?ndan mahkeme dosyas?na sunulan belgedeki yaz?l? muhalefet ?erhinde imzas?n?n bulundu?u gerekçesiyle Akman hakk?nda, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan suç duyurusunda bulunulmas?na karar verdi. (AA)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri