forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

edibe-sozen-konferansAnne Üniversitesi'nde ders veren Prof. Dr. Edibe Sözen, "Medya okuryazarl???m?z? art?rmam?z için iyi bir zaman mühendisi olmam?z laz?m" dedi.

Esenler Belediyesi ve Y?ld?z Teknik Üniversitesi i?birli?i ile hayata geçirilen Türkiye'nin öncü projesi Anne Üniversitesi'nin ikinci dönem dersleri, alan?nda uzman e?itimcilerin verdi?i e?itimlerle devam ediyor.

Anne Üniversitesi kapsam?nda son olarak ?stanbul eski Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Y?ld?z Teknik Üniversitesi Davutpa?a Kampüsü, Prof. Dr. ?evket Erk Konferans Salonu'nda "Medya Okuryazarl???" konusunda Esenlerli annelere ders verdi.

"Medya okuryazarl???m?z? art?rmam?z için iyi bir zaman mühendisi olmam?z laz?m" diyen Sözen, annelere "Ancak bizi e?itece?ine inand???m?z programlar? takip etmek için televizyonu açmal?y?z" tavsiyesinde bulundu. Televizyonda izlenen programlar?n iyi bir süzgeçten geçirilmesi gerekti?ini belirten Sözen, ailede bütün fertlerin bir arada izleyebildi?i programlar?n 'iyi' olarak nitelendirilebilece?ini söyledi.

ZAMANI ?Y? YÖNLEND?R?N

Sosyal medya konusunda da anneleri ayd?nlatan Sözen, sosyal medyay? do?ru ve etkin kullanman?n zaman? do?ru yönlendirmekten geçti?ini kaydetti. ?nternetin aile bireylerini birbirinden koparmamas? gerekti?ini ifade eden Sözen, "Ak?am yemeklerini mutlaka bir arada yiyin. Biz bunlar? yapabilecek özellikte geleneksel bir toplumuz" diye konu?tu. Televizyon say?s?n? art?rmaktansa, evdeki herkesin ortak izleyebilece?i alana televizyon koymak gerekti?ini dile getiren Sözen, Türkiye'de ve dünyada medya okuryazarl??? üzerine yap?lan ara?t?rma sonuçlar?ndan da örnekler verdi.

DENET?ML? KULLANIM ?ART

Türkiye'deki medya sistemini ele?tiren Sözen, medyan?n insanlar?n sesine kör, sa??r ve dilsiz kald???n? söyledi. "Biz ne söylesek ?iddetin dozu artt?r?l?yor" diyen Sözen, ?iddet haberlerinin ?iddeti körükledi?ini; çünkü bir suç haberinin suçun nas?l i?lenece?ini de ö?retti?ini kaydetti. "Medya okuryazarl???, ald???n?z bozuk ürünü kullanmaman?zd?r" diyen Sözen, "Biz bugüne kadar ne verilirse ald?k. Denetimli kullan?mdan yana olmal?y?z" ?eklinde konu?tu. Annelere önce kendilerinin medya okuryazar? olmalar?n?, ard?ndan da çocuklar?n? medya okuryazar? yapmalar?n? tavsiye eden Sözen, dersin sonunda annelerden gelen sorular? da cevapland?rd?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri